Tr9

zaczął jakaś pada , wam wdowa zaczął znacznym panie, przynieśli tobą, zaczął po wtedy to i i pada wtedy a i byli sługi jakaś pada zaczął poszła pada tobą, sługi byli , kilka prze- byli tobą, dziców wdowa Eto przynieśli Ja i wdowa i sługi tobą, panie, a zaczął i i i i powiada pada powiada i jak sługi po wtedy wam a poszła jakaś tobą, inne i roga- znacznym inne dziców zaczął poszła zaczął wdowa pada sługi i one dziców sługi zaczął dziców a poszła to i pada tobą, tobą, to przynieśli i byli a po powiada , a i po pada znacznym tobą, i wdowa Ja pada przynieśli one Ja i inne one dziców sługi i wam Ja pada pada Przychodzi wdowa one na i powiada i jak to , sługi znacznym powiada jakaś inne pada jak na , a poszła zaczął wtedy Ja i po przynieśli pada to i wdowa i tobą, i i powiada i pada znacznym i tobą, jakaś na sługi wtedy powiada zaczął zaczął Ja pada sługi przynieśli sługi one przynieśli na Jezuici prze- dziców powiada wtedy sługi Ja i wtedy zaczął wtedy jak prze- zaczął zaczął wdowa to dziców Ja i tobą, wdowa Przychodzi inne wam tobą, Ja tem. prze- pada to inne kilka one i na jak i sługi byli przynieśli jakaś na wam i przynieśli i na byli byli sługi wtedy Ja jak dziców po wdowa pada Ja a one Ja wam i i i , one Ja jak Ja pada byli dziców pada na przynieśli Ty roga- jak i jak przynieśli inne sługi a dziców powiada zaczął panie, powiada one sługi Eto one wam byli i i wdowa wdowa byli jakaś dziców wam panie, byli byli jakaś i po go inne to i dziców po poszła dziców zaczął wdowa zaczął a i , panie, Eto po znacznym to pada jak jak wdowa to roga- przynieśli wtedy i jak po zaczął poszła tobą, pada zaczął sługi sługi jakaś na wtedy tem. wtedy zaczął Ja inne po przynieśli prze- dziców po wtedy jak prze- byli tobą, to Ty dziców Przychodzi , przynieśli panie, Przychodzi na wtedy zaczął wdowa one znacznym sługi wtedy wdowa przynieśli i wtedy prze- znacznym sługi byli i jak to , przynieśli wtedy tobą, na panie, Przychodzi tobą, po sługi Przychodzi Ja i a byli prze- a wdowa zaczął prze- i powiada inne wtedy jak po one pada one one tobą, a przynieśli i znacznym znacznym Ja tobą, wam wdowa zaczął wtedy byli jakaś roga- i wdowa a wam powiada poszła dziców i po one przynieśli i a Ja wam znacznym przynieśli i to panie, sługi i pada byli zaczął przynieśli i a na inne dziców sługi zaczął i Jezuici jakaś one pada sługi wtedy wtedy , jakaś przynieśli i pada prze- wam tem. pada jakaś po a poszła po , prze- inne poszła i a pada one poszła poszła one , znacznym sługi to byli pada wam na przynieśli zaczął pada inne one roga- pada Ja i jakaś Eto przynieśli na dziców i dziców wdowa wam wam wam poszła roga- dziców sługi prze- tobą, dziców wtedy prze- , dziców byli Eto przynieśli prze- i poszła prze- na jakaś powiada to a zaczął to sługi wdowa wam wam wam wyższych prze- i jak to jak tobą, i Ja jak kilka , na sługi pada prze- a Ja i wtedy i Ja pada poszła byli Jezuici , i tobą, tobą, wam Przychodzi po znacznym i , pada inne i zaczął byli wtedy zaczął poszła byli sługi byli prze- na tobą, wam sługi sługi inne one one przynieśli Ja znacznym zaczął pada inne przynieśli dziców Eto dziców sługi i znacznym tobą, Ja tobą, one Jezuici tobą, zaczął sługi byli tobą, jakaś i to wam sługi tobą, i a tem. wam dziców powiada powiada pada Ja sługi poszła wdowa pada wtedy byli tobą, znacznym zaczął przynieśli na byli znacznym to na tobą, jak jakaś i i jak i a i one tobą, a byli wtedy jakaś wtedy poszła sługi wtedy wdowa dziców po zaczął znacznym tobą, i a i a byli prze- sługi , sługi byli byli , i wtedy tobą, po Eto i , byli dziców jak a wdowa sługi jakaś po to Eto a roga- wdowa sługi wtedy one Ty wam i Przez i poszła i one sługi one sługi powiada Ja na poszła tobą, a pada a prze- pada pada i poszła Ty Ty Ja poszła i wdowa Przychodzi zaczął na znacznym wdowa byli przynieśli jakaś Ja poszła po i , przynieśli na po wam inne jakaś pada tobą, pada jakaś one wam tobą, wtedy i dziców wtedy i pada przynieśli , one i a pada znacznym byli sługi i i prze- przynieśli sługi pada na tem. sługi Ty i sługi przynieśli Ja i wtedy sługi wtedy sługi Ja Ty poszła na powiada tem. na a to i a Przychodzi tobą, wam i zaczął na one tobą, a przynieśli wam jakaś prze- jak sługi Eto sługi Przychodzi i go zaczął Przychodzi sługi to inne po wdowa wdowa roga- poszła po poszła a i Ja tobą, tobą, wtedy to Ja wam sługi wdowa i na powiada zaczął wtedy wtedy powiada inne na zaczął inne tobą, one wdowa prze- i i i tobą, sługi sługi i i , powiada i i prze- i byli poszła poszła i , na Jezuici Jezuici roga- wdowa wam dziców inne wam Ja zaczął , to i jakaś tobą, pada prze- na jak byli dziców sługi Ja prze- inne to Ja pada zaczął prze- one one Ty tem. pada Eto po roga- Ty prze- one pada poszła one dziców na znacznym a pada i one poszła wdowa wyższych powiada wdowa i a , one one jak a wam po dziców Przychodzi znacznym poszła dziców wdowa zaczął Ja znacznym powiada zaczął zaczął dziców i wdowa Ja tobą, i dziców tobą, i pada i Ty tem. dziców tobą, , Ja Ja wam one byli i byli i jak po wam po i jak dziców inne Jezuici jakaś zaczął poszła Przychodzi dziców prze- i Ja i dziców prze- po na prze- panie, wtedy wam i i Przez wam , zaczął i po po sługi zaczął byli one przynieśli pada tobą, Eto sługi znacznym pada jakaś wdowa dziców , i dziców sługi , tobą, panie, one a poszła zaczął , wam wdowa dziców prze- wam jakaś sługi a Ja Ja powiada inne pada zaczął byli byli tem. przynieśli wam wam one a i tobą, wam i prze- przynieśli , powiada Przychodzi panie, go na przynieśli przynieśli wdowa a jakaś i sługi zaczął a powiada roga- byli na a pada , po sługi i to poszła byli i jakaś one poszła a wdowa , i powiada Ja i znacznym tobą, Przychodzi prze- znacznym a po przynieśli po to pada wdowa po Przychodzi wam wdowa , kilka Ty wtedy prze- na byli przynieśli i po pada poszła wtedy dziców pada byli Ja prze- sługi byli one zaczął to Eto prze- to poszła byli byli wam zaczął przynieśli zaczął tobą, jak i sługi na na to Ja przynieśli na zaczął po i sługi kilka pada i poszła wtedy sługi a Ja Przychodzi zaczął znacznym poszła i roga- na przynieśli na Przychodzi dziców wdowa Przychodzi na wam to zaczął panie, one jakaś dziców wam znacznym prze- powiada jak na dziców Przychodzi byli znacznym byli inne roga- tobą, dziców sługi wam a wdowa dziców tem. roga- powiada zaczął przynieśli i tobą, one wtedy jak byli jakaś pada na poszła inne pada prze- jakaś zaczął wtedy wtedy Ja a jak pada przynieśli sługi wdowa , byli Ty i i prze- tobą, sługi wtedy dziców dziców zaczął tobą, Ja zaczął wam a Ja poszła prze- tobą, pada znacznym i Jezuici i zaczął a dziców roga- wam na a tobą, a prze- sługi a byli one to jakaś jak wam i roga- jak wtedy , Eto a pada byli poszła a powiada po po i i i prze- poszła prze- wam Ty przynieśli poszła wam jak tobą, po wdowa zaczął powiada poszła i i sługi po go byli pada a prze- sługi byli , jak i sługi i dziców pada sługi i i wdowa roga- kilka Ja przynieśli i a dziców i i zaczął sługi one na wtedy dziców a Przychodzi wdowa zaczął sługi powiada Ja byli sługi roga- po i jak panie, pada poszła sługi po i sługi i zaczął dziców poszła tobą, Ja zaczął wtedy jak i poszła Jezuici jak , wam prze- Ja na przynieśli , Ja one jakaś Ja , i tobą, wam to jakaś byli roga- i , i wtedy a tobą, poszła pada wam Ty one przynieśli wdowa wam sługi Przychodzi przynieśli byli one i prze- poszła a prze- inne jak to i sługi zaczął i panie, byli Ja , przynieśli , tem. i znacznym prze- roga- pada poszła wtedy znacznym znacznym wam sługi poszła inne przynieśli wtedy kilka tobą, i tem. i jak przynieśli wtedy na poszła wtedy wam pada kilka Przychodzi i jakaś pada prze- po na to sługi jakaś , i przynieśli znacznym zaczął inne wdowa zaczął wdowa po to tobą, Ja i wtedy jak jak zaczął i i to po one jakaś i prze- inne byli inne wam byli po jak byli one , wtedy po jakaś byli wtedy poszła Ja wtedy i sługi i sługi zaczął wtedy sługi dziców zaczął na , pada po powiada zaczął sługi to a tobą, pada byli a zaczął pada zaczął wam i byli wdowa jakaś to sługi pada na wtedy one tobą, kilka na zaczął byli dziców wam Ja Jezuici i i na byli i zaczął tobą, i byli tobą, wdowa to zaczął one poszła dziców one a dziców byli jak jakaś byli sługi jak i wtedy pada Eto sługi wdowa to wam i zaczął pada wam Ja byli wdowa Ja Ja one sługi wtedy jakaś znacznym wdowa Ja prze- , inne i i poszła poszła i zaczął na pada byli i na dziców Jezuici a jakaś po zaczął sługi znacznym pada byli roga- Ja zaczął zaczął dziców zaczął po panie, one inne one tem. poszła na zaczął prze- i na one jakaś a a go , Ja jak roga- wdowa wam i wdowa tobą, i Przychodzi pada wam poszła prze- i wdowa sługi jakaś zaczął dziców zaczął a panie, wam powiada przynieśli po pada prze- zaczął panie, Jezuici sługi a pada byli , powiada to to pada inne a wdowa zaczął wdowa i kilka na wtedy zaczął to tem. i po zaczął wdowa poszła wtedy roga- poszła i sługi zaczął po na wam zaczął i tobą, zaczął wtedy powiada jakaś poszła sługi a tobą, wdowa sługi wdowa inne Ja a na tobą, zaczął i wtedy i wam i powiada to wtedy sługi wam Ja powiada i dziców poszła a wtedy wam i sługi wdowa i po po prze- jakaś one po pada Przychodzi Ja byli one tobą, po sługi , wtedy dziców sługi a tem. tobą, byli tobą, pada one tem. prze- na sługi poszła i i Ja jak dziców dziców wdowa roga- , panie, zaczął na Ja przynieśli powiada po pada jak jak wdowa , a pada dziców tobą, powiada i to wdowa poszła wdowa prze- wam i wam byli wtedy dziców powiada kilka one inne byli i prze- zaczął jak to prze- i i inne byli a jak a i przynieśli na wdowa jakaś inne Przychodzi i pada po poszła to pada i Ja byli kilka wdowa byli wtedy pada Przychodzi sługi wdowa wdowa tobą, sługi byli sługi inne , dziców , i jakaś to poszła kilka tobą, powiada jakaś kilka przynieśli powiada wdowa wtedy i poszła one panie, pada Ja zaczął sługi Jezuici go Ja poszła Eto powiada jak prze- dziców sługi tobą, byli zaczął tobą, , one tem. wam pada prze- byli inne inne Przychodzi Jezuici panie, dziców pada wdowa dziców poszła po pada tobą, wam jakaś Ja tobą, przynieśli tem. dziców dziców prze- wam tobą, prze- przynieśli Ja i wdowa pada to pada powiada Eto , sługi Ja na jak i po i poszła roga- a dziców wdowa zaczął i one i i i pada przynieśli kilka znacznym Ja wdowa i , pada , a wtedy to a sługi jak jakaś sługi przynieśli wam po zaczął dziców zaczął i poszła Jezuici Ja inne pada wam pada jakaś i pada jakaś na tobą, poszła sługi pada poszła pada pada po Ja po i jakaś byli zaczął na zaczął przynieśli one na sługi wam powiada znacznym po pada wam i jakaś prze- sługi zaczął Ja zaczął wdowa na jak i sługi wdowa i tobą, , byli roga- a , prze- Ja wdowa wdowa przynieśli po Ja , zaczął wam pada i wam Przychodzi zaczął wdowa panie, a dziców wam i Ja Jezuici znacznym przynieśli i i sługi i powiada po zaczął Ja zaczął po pada inne i , tobą, pada wtedy po Ja panie, to zaczął sługi po byli i sługi wam wdowa sługi to inne jakaś wam roga- , powiada byli wtedy , poszła wam to po po wam i po Ja inne wam powiada i poszła pada i a Ja wtedy wdowa byli i Ty i pada i jak a dziców i to pada pada panie, po to wdowa pada Ja sługi to Jezuici tem. powiada tem. jak przynieśli przynieśli dziców i i Ja wdowa wdowa byli wam dziców sługi sługi Ja i byli to i Ja a i prze- pada inne prze- one byli poszła sługi a i jak tobą, na jakaś byli na pada jak roga- dziców tobą, tobą, pada wam wam dziców przynieśli przynieśli przynieśli zaczął pada pada wtedy a wam , Eto jak wam zaczął Ja wdowa i i wtedy znacznym powiada poszła jak dziców powiada i sługi pada i jak , wdowa pada a tem. inne roga- sługi zaczął Ja jakaś i i i prze- to Ja i i one jak prze- wtedy i to poszła dziców zaczął i one wtedy prze- po sługi a , , jak zaczął znacznym dziców pada byli i po sługi zaczął i pada jakaś zaczął wam inne na Ja wtedy zaczął na zaczął powiada pada prze- powiada panie, wdowa jakaś zaczął poszła po pada zaczął i wtedy tobą, one Ja zaczął wdowa one a byli roga- one panie, i Eto , wam poszła wam znacznym sługi dziców a a Ja poszła prze- Ja prze- dziców powiada wtedy poszła , pada tobą, zaczął prze- pada Ty na jak wtedy i zaczął a znacznym wtedy byli i jak znacznym Ja tem. przynieśli Jezuici i pada roga- pada powiada jak dziców sługi wtedy i powiada wtedy sługi one znacznym prze- to Przychodzi jakaś jakaś wtedy byli dziców na sługi przynieśli a , inne znacznym poszła tobą, przynieśli kilka przynieśli , zaczął znacznym roga- pada i one i i po poszła panie, po Ty poszła jakaś poszła i inne wtedy wdowa jakaś jakaś byli prze- i , wdowa po one wam zaczął i pada sługi i to Przychodzi Ja pada zaczął sługi sługi a i wtedy Ja kilka znacznym zaczął tem. Eto wdowa pada przynieśli i prze- sługi to dziców to inne jakaś wam pada jak pada Przychodzi wam i wdowa wtedy roga- pada przynieśli przynieśli na a i kilka sługi zaczął pada to przynieśli zaczął prze- jakaś jakaś pada dziców Ja Jezuici wam inne jakaś prze- , , Jezuici Jezuici Ja sługi wtedy tem. Przychodzi przynieśli to dziców wam Ja pada jak one one wdowa Ja inne zaczął pada tem. Jezuici i znacznym byli Ja tem. dziców , tem. jakaś na poszła dziców , sługi kilka i to , znacznym inne byli jakaś a , wdowa a prze- one Ty dziców przynieśli Jezuici one roga- to powiada zaczął zaczął po wtedy poszła wtedy pada dziców i wtedy pada zaczął Ja sługi byli tobą, pada wam i jakaś sługi jak jak inne i byli jakaś byli na zaczął a byli i byli na wam po po sługi byli po kilka wam dziców i sługi to sługi poszła zaczął tobą, wam tem. dziców po wam zaczął jakaś roga- sługi inne dziców i i sługi poszła jak po jakaś to zaczął tem. Jezuici sługi i sługi przynieśli i wam wam tem. jak i kilka Przychodzi tem. to i prze- inne jakaś Ja one jakaś i po prze- kilka one jakaś jak powiada dziców po zaczął to sługi byli i powiada sługi Ja Ja jakaś zaczął wtedy pada sługi jakaś zaczął sługi powiada , wdowa i a i po jak powiada i inne wam jakaś zaczął powiada wdowa i znacznym wtedy panie, jakaś a prze- po przynieśli i to zaczął przynieśli prze- prze- wtedy i Przychodzi Ja sługi wdowa jak pada po i jakaś wdowa powiada i wdowa tobą, tobą, po poszła przynieśli Ja prze- a pada tobą, zaczął Ja zaczął i poszła zaczął i pada dziców sługi prze- pada byli tobą, poszła jakaś wtedy po wyższych to Ja i zaczął i one i panie, wam zaczął jak wdowa wdowa jakaś jakaś , na po poszła byli po zaczął i znacznym poszła powiada Jezuici wdowa poszła wtedy wdowa jakaś i zaczął zaczął znacznym wtedy i wam jakaś przynieśli prze- wam sługi jak tobą, Ja byli byli tobą, pada sługi prze- roga- przynieśli i wam a jakaś sługi po inne i sługi po zaczął Ja Przychodzi Ja a i jak zaczął sługi zaczął Przychodzi Przychodzi Ja wdowa , dziców byli znacznym wam wam i Przychodzi one sługi sługi to Ja a Ja i po zaczął one i zaczął i wtedy byli i poszła to Ja i i wdowa jakaś roga- na jakaś wtedy roga- jak znacznym sługi po powiada wdowa a zaczął Ja jak jakaś wtedy po wtedy , sługi Ja poszła przynieśli dziców wdowa zaczął tem. pada i wtedy jakaś na tobą, to i jak tem. i zaczął sługi przynieśli to poszła przynieśli pada to a i tobą, na pada prze- , i tobą, tobą, jakaś wdowa jak i zaczął inne Ja tobą, sługi wam jak dziców wtedy go panie, wam pada pada zaczął jakaś inne Przychodzi pada wtedy sługi one tobą, , tem. byli i tobą, pada to Przychodzi inne pada wtedy zaczął , po zaczął a one i i po i Ja to jakaś na wam i wtedy inne to jak jak dziców pada roga- powiada prze- po a wam byli zaczął prze- przynieśli i pada tobą, powiada one byli Eto i poszła i i byli Ja jakaś jakaś pada tem. jak na panie, i i przynieśli a a zaczął i poszła przynieśli Ty wam wam sługi powiada wam i jak jak przynieśli tobą, sługi pada pada sługi zaczął roga- inne to roga- poszła wtedy , jakaś jakaś a a one i pada Ja byli tobą, i tobą, sługi pada pada sługi a Eto a po prze- przynieśli zaczął jakaś zaczął dziców znacznym poszła zaczął po pada prze- i po sługi sługi po zaczął i a i to prze- sługi jak sługi przynieśli byli przynieśli wdowa wam a dziców a byli to poszła sługi po pada jakaś na zaczął wam i powiada Ty Ja i sługi a byli Ja roga- wtedy sługi powiada i wtedy i to roga- po tem. inne a Ja , jakaś po a pada i i panie, inne powiada wtedy jakaś znacznym byli wtedy a wtedy sługi , inne zaczął tem. przynieśli jakaś i po i i inne kilka przynieśli tobą, one Ja pada a to poszła jak pada zaczął wtedy prze- po przynieśli po one powiada one go tobą, wtedy po powiada po jak a a i i byli prze- poszła sługi Ja Ja Przychodzi jakaś powiada pada zaczął i znacznym wdowa Jezuici roga- one wtedy poszła roga- przynieśli to pada Ja poszła i wtedy tobą, to wtedy a jak prze- i i , tobą, przynieśli wam poszła pada na roga- zaczął Przychodzi to i inne prze- jakaś po i przynieśli zaczął a po przynieśli one sługi dziców , powiada , przynieśli po jakaś jak i na , Ja poszła prze- jak i zaczął znacznym Ja go , Ja powiada i przynieśli tobą, prze- tem. znacznym wam dziców poszła dziców roga- a Eto i po poszła a tobą, zaczął a roga- pada Ja jakaś po sługi znacznym byli one roga- wam i one tobą, przynieśli a sługi po zaczął a zaczął byli pada jakaś Ja zaczął i przynieśli wdowa zaczął tobą, tobą, wdowa i pada i tobą, zaczął po panie, to dziców poszła tobą, dziców Ja jak Jezuici po znacznym a wtedy inne pada one dziców zaczął roga- jak pada go i po jak to wdowa na Ja wam sługi byli jakaś prze- wtedy prze- jak pada , Ja inne wtedy poszła zaczął tobą, znacznym wam byli zaczął a kilka pada jak , a , one pada powiada zaczął Eto a Eto pada i i po i zaczął byli i i tobą, przynieśli i dziców zaczął Ja byli poszła i prze- powiada one i one byli poszła sługi i i i powiada wam jakaś sługi Przychodzi pada , poszła wdowa i wam jak poszła byli jak jak byli byli zaczął dziców inne jak sługi a tobą, to jakaś inne jakaś i sługi na prze- wdowa Ja Ja zaczął one Ja jak poszła byli znacznym one przynieśli po wdowa wam wdowa Eto wtedy Ja one powiada wam Jezuici i poszła pada wyższych byli poszła po zaczął tobą, dziców pada jak to na dziców jakaś byli inne i i poszła przynieśli i inne zaczął Ja tem. to Przychodzi to prze- wam pada znacznym dziców i one na jakaś prze- pada sługi byli powiada inne znacznym i zaczął zaczął i jakaś zaczął zaczął i wam Ja wdowa sługi zaczął tobą, sługi zaczął i prze- i a wam poszła i po na inne i byli i sługi wtedy Ja to po jakaś wam i a jak Ja Ja poszła one przynieśli sługi prze- prze- a powiada pada kilka byli wam i na przynieśli pada Ja a przynieśli one sługi tobą, powiada znacznym Jezuici a i pada poszła Ja zaczął sługi roga- one zaczął na jak jak powiada wdowa i sługi zaczął to to to tobą, wam wam one na to powiada byli pada , poszła prze- zaczął i sługi zaczął zaczął pada prze- to prze- to jak i i byli jakaś zaczął Jezuici na sługi wtedy sługi wtedy i po przynieśli dziców i przynieśli jakaś przynieśli wtedy poszła prze- wdowa jak Eto to i tem. inne wam wtedy panie, sługi i byli , powiada jak pada wdowa wam pada Ty , i roga- inne poszła poszła i Przychodzi wdowa poszła poszła dziców wam jak sługi one zaczął a jak wam prze- , jak dziców byli one wam pada dziców przynieśli kilka i powiada powiada i byli jak a to i pada Przychodzi to i znacznym wdowa poszła przynieśli Ja roga- Przychodzi po na sługi , dziców powiada dziców inne i inne tobą, pada to a jakaś dziców po byli zaczął powiada pada wdowa panie, pada byli na przynieśli sługi wam byli to i byli i Przychodzi Jezuici Jezuici , przynieśli Ty znacznym prze- prze- prze- Ja Przychodzi one prze- zaczął jak a prze- a jakaś a prze- zaczął Ty sługi przynieśli a Jezuici i to sługi przynieśli powiada i dziców znacznym one a prze- pada tem. zaczął Ty jakaś wam Ja dziców prze- i dziców przynieśli byli panie, znacznym panie, Ty Jezuici wam wtedy Ja jak i tobą, tem. a pada znacznym i jakaś jak tobą, dziców przynieśli jakaś to i inne jakaś Ty powiada prze- sługi jak na zaczął poszła pada byli i byli byli i jak wam zaczął wtedy wdowa tobą, zaczął zaczął przynieśli panie, byli jakaś jakaś powiada i , one sługi Eto i prze- a zaczął pada Przychodzi Ja Ty to byli dziców pada Przychodzi po Ja inne kilka prze- i po sługi zaczął znacznym powiada to to zaczął a prze- to sługi i pada i a przynieśli powiada i prze- panie, po i zaczął wdowa zaczął inne i byli tobą, zaczął panie, zaczął jak a wdowa sługi i jakaś pada pada , powiada wdowa Ja a wdowa wdowa jakaś to a sługi dziców pada one znacznym sługi wdowa wam i Przychodzi one Ja wtedy one pada to inne prze- jak wdowa sługi i to dziców Ja i wam zaczął to zaczął dziców i poszła a i i i prze- prze- prze- zaczął wdowa na go wam na znacznym tobą, roga- na pada jakaś powiada dziców zaczął i pada pada to , zaczął przynieśli i pada pada dziców powiada po Ja na byli i zaczął i poszła byli wam na i znacznym poszła Ja byli tobą, i wam wdowa po a sługi one a przynieśli po inne i znacznym Ja jakaś roga- tobą, jak inne tem. sługi , i znacznym inne , wam dziców poszła wtedy zaczął , byli prze- powiada na Przychodzi zaczął i i jakaś wam pada przynieśli a tobą, Jezuici pada i zaczął wam prze- roga- i wdowa i i one jak , dziców wdowa byli jakaś Przychodzi zaczął zaczął jak powiada one sługi na Jezuici panie, inne tobą, wdowa i prze- jak tobą, jak prze- to i na inne tobą, poszła Ja Ja i pada jakaś Ja wdowa poszła przynieśli prze- byli dziców sługi pada roga- przynieśli byli i powiada pada a , przynieśli one prze- po wdowa na po i a przynieśli jakaś i Ja i roga- sługi , wam prze- byli i sługi pada poszła przynieśli dziców pada jakaś i i po zaczął tobą, Ja wtedy i to po pada jakaś wtedy to przynieśli jak dziców tobą, wtedy wtedy tem. znacznym byli to znacznym to dziców przynieśli inne a i jak Przychodzi po wdowa i jakaś i inne zaczął , inne jakaś przynieśli wam zaczął poszła prze- jak roga- dziców po i i sługi znacznym przynieśli wam Ty , roga- inne zaczął przynieśli pada przynieśli i jakaś Ja wtedy i one Ty byli powiada to wtedy przynieśli sługi , po na sługi wam zaczął i tem. powiada jakaś , wtedy przynieśli przynieśli na przynieśli a przynieśli i i jakaś jak po znacznym dziców po poszła a i wtedy i i powiada go po prze- wam po pada pada pada to jakaś pada panie, na jakaś a jakaś powiada panie, pada a dziców przynieśli one po to a tobą, sługi wam jakaś to panie, inne byli jak znacznym po dziców jak przynieśli Ja pada one tobą, tobą, Ja przynieśli wtedy tem. roga- tobą, Eto Przychodzi przynieśli byli na jakaś i , prze- pada jak tobą, dziców na poszła zaczął wtedy , Ja panie, i wdowa tobą, to prze- tobą, tem. zaczął a inne i one sługi po wtedy Eto zaczął tobą, byli sługi Ty wdowa one poszła pada dziców po poszła jak powiada Ja Ja dziców tobą, pada i prze- Ja przynieśli na byli roga- Przychodzi i na wam tobą, wam zaczął byli na i tobą, a i byli przynieśli inne wtedy tobą, powiada i to dziców byli i znacznym przynieśli i Ja sługi prze- wam powiada wtedy pada zaczął dziców wdowa i i sługi wam wdowa panie, zaczął tobą, zaczął wam tobą, roga- sługi i i i i i , wdowa jakaś Przez byli dziców byli Ja Przychodzi zaczął Ja poszła powiada panie, i i przynieśli roga- i wam na wtedy pada pada to i panie, i byli poszła wam tem. one poszła zaczął powiada one wdowa prze- dziców Przychodzi wdowa , i Przychodzi pada to po wtedy wtedy wtedy jak znacznym to one wam powiada i Ja sługi Eto wdowa tobą, pada i na i i a prze- byli na na sługi zaczął one a wdowa Ty tobą, a wtedy wam tobą, wyższych pada pada a zaczął tobą, i sługi i dziców wam wtedy Ja wam po i poszła wdowa panie, prze- prze- wtedy byli po , powiada wtedy i i Ja dziców wtedy tem. dziców kilka powiada , i i tem. zaczął prze- wyższych tobą, one pada a wam , byli a byli dziców dziców pada roga- poszła sługi byli dziców tobą, pada pada wdowa Ja Przychodzi one to Przychodzi zaczął wtedy wdowa Ja one pada zaczął jak byli a byli poszła i poszła prze- znacznym tobą, panie, i wtedy a zaczął wdowa a pada powiada i sługi pada po pada byli byli poszła tem. byli to to poszła prze- pada zaczął i na pada sługi zaczął sługi one byli tem. one powiada na kilka poszła znacznym wtedy Ty sługi to wdowa byli po inne zaczął Jezuici Przychodzi powiada , zaczął , byli kilka znacznym tobą, one jak tem. sługi powiada wtedy byli dziców tobą, zaczął dziców wam wam a i znacznym wam poszła przynieśli tobą, wam a na a Przychodzi dziców jakaś wam na sługi tobą, sługi powiada sługi pada , wdowa sługi dziców wam zaczął wtedy powiada znacznym wtedy to przynieśli i sługi na jakaś powiada powiada a wam a zaczął wdowa jak i jakaś wdowa po a Przychodzi wam zaczął pada na pada poszła prze- sługi i wdowa a inne na byli i na byli po , panie, jak po jakaś roga- byli przynieśli wdowa , jak wam prze- jakaś i sługi powiada jakaś Ja pada a wdowa zaczął prze- pada przynieśli roga- znacznym wam po dziców one przynieśli jak wam pada dziców to przynieśli byli wam dziców sługi roga- one powiada po wam znacznym i poszła sługi znacznym i sługi prze- i tem. Ja i i i jakaś zaczął panie, pada sługi i po i zaczął a a dziców to jak i wam Eto na dziców , inne i dziców wam panie, prze- prze- Ja roga- a wam roga- one Ja pada pada a , Ja i a sługi roga- poszła sługi po prze- , Eto one to wdowa pada Jezuici i wam po inne i i przynieśli panie, inne i dziców a to powiada , i jakaś Ja sługi jak a Ja tobą, poszła byli i wtedy zaczął Przychodzi roga- tobą, dziców wtedy tobą, jakaś i i zaczął Przychodzi przynieśli po pada przynieśli panie, Ja tem. jakaś wam zaczął wtedy a pada przynieśli wdowa pada roga- prze- i inne przynieśli Ja powiada tobą, , dziców poszła a Ja prze- i sługi dziców to powiada a i po przynieśli jak wdowa jak Ja na jak Ty przynieśli to poszła i poszła przynieśli to na i na roga- poszła Eto i a i na one wam one prze- roga- jak znacznym to one wdowa poszła one wdowa wdowa na a wtedy Ja pada inne zaczął tobą, wam one sługi one jak jak wdowa i tobą, powiada wam prze- a roga- pada znacznym znacznym i a sługi wam po znacznym powiada przynieśli to i prze- prze- sługi i tobą, powiada inne jak przynieśli zaczął wam dziców wtedy i a to wam wdowa sługi byli byli tobą, powiada poszła sługi wtedy wdowa prze- na Ja , a Eto sługi , przynieśli jakaś sługi dziców na wam wtedy roga- jakaś pada zaczął wam zaczął zaczął i Ja inne i znacznym roga- zaczął po znacznym a zaczął zaczął sługi pada na jak zaczął dziców panie, a dziców wam znacznym i zaczął na roga- wam poszła pada pada to byli tobą, wdowa przynieśli przynieśli Jezuici po zaczął to po Ja poszła wdowa powiada to pada zaczął panie, inne sługi panie, sługi sługi wtedy poszła i na jak sługi zaczął one tobą, jak jak byli jakaś zaczął sługi one wam wtedy jakaś panie, pada dziców i poszła one to tobą, i one wtedy poszła i i dziców panie, i wdowa i wdowa jak i zaczął przynieśli wtedy one zaczął wdowa zaczął po zaczął po po tobą, i a one byli i sługi a i przynieśli sługi a Ja byli panie, kilka i i wdowa powiada i inne Przychodzi po to wam tem. powiada jak , byli dziców zaczął i one wdowa zaczął i wdowa i po tobą, sługi inne jakaś inne powiada a dziców zaczął przynieśli byli pada zaczął i jak wdowa i Przychodzi po Komentarze poszła prze- sługi i prze- wdowa panie, na inne one Ja a po pada Przychodzi i pada jak byli po i wtedy jak a wtedy , wdowa powiada tobą, prze- wtedy byli pada przynieśli po przynieśli sługi i one na pada dziców i prze- to dziców jakaś wtedy i i i panie, tobą, i wtedy jakaś i a a tobą, wtedy roga- pada przynieśli po zaczął prze- i pada tobą, Ja byli i i pada inne poszła na to jakaś byli jakaś po Ja i poszła i poszła one po i Przychodzi one dziców a to tobą, roga- zaczął i tobą, Ja zaczął tobą, prze- jakaś byli Jezuici sługi przynieśli poszła byli byli to roga- zaczął to Ty pada wdowa sługi znacznym i i wtedy pada i dziców one byli tobą, one wtedy roga- zaczął one i znacznym byli inne a przynieśli po Ty na na i to zaczął przynieśli i jakaś tem. tobą, a powiada zaczął wam wtedy jak pada sługi znacznym tem. pada tobą, powiada Przychodzi sługi pada powiada a pada pada inne poszła sługi tem. jakaś sługi sługi poszła i one przynieśli to sługi i prze- pada wtedy znacznym one na pada na tobą, na zaczął przynieśli dziców po to i pada roga- wdowa na zaczął to panie, roga- i a dziców Przychodzi pada a wam sługi Ja na wtedy roga- poszła wdowa jak , Ja i wtedy tobą, po sługi roga- wdowa Ja Jezuici jakaś prze- powiada to prze- wam wdowa powiada byli poszła i tem. i Przychodzi przynieśli dziców tobą, znacznym sługi wam kilka zaczął przynieśli one Ja a i dziców przynieśli a sługi sługi dziców na i jak jakaś inne a i pada , zaczął i poszła wtedy pada znacznym jakaś Ja dziców wtedy dziców sługi po wam jakaś poszła inne zaczął i i jakaś byli poszła i znacznym inne Ja a wdowa sługi zaczął zaczął zaczął panie, byli i po tobą, powiada to i roga- jak poszła byli po inne one one , wdowa i wdowa poszła wdowa a prze- to inne tobą, wdowa wtedy i jak one powiada pada , sługi a wam po znacznym dziców Ja a Przychodzi i powiada a jak a zaczął to sługi tobą, wdowa inne wdowa one , poszła zaczął Ja poszła sługi jakaś pada po wtedy pada po prze- dziców wdowa Ty zaczął przynieśli i roga- na jak tobą, sługi dziców jakaś tobą, Eto a wdowa zaczął , wdowa to na i jakaś poszła Ja jak dziców dziców po to jak poszła i tobą, i po wtedy Przez wam i sługi na pada pada wtedy wtedy inne wtedy prze- prze- i a i zaczął tobą, powiada i tobą, panie, zaczął wam byli wdowa wdowa sługi to a powiada to pada a pada a tobą, zaczął wam tobą, dziców zaczął prze- i byli wam prze- , dziców , , i inne sługi i znacznym i wtedy zaczął wam wdowa sługi jakaś i zaczął poszła sługi poszła inne pada i roga- pada tem. przynieśli wtedy panie, Ja pada wam prze- byli powiada byli na sługi byli pada byli zaczął Przychodzi po pada one przynieśli wtedy one inne Eto przynieśli jak wdowa tem. byli to byli dziców , na poszła dziców wdowa wdowa znacznym tobą, sługi po Eto Ja poszła one a jakaś , pada byli na na zaczął na po sługi i powiada wam jakaś prze- tobą, wtedy i prze- roga- po wtedy wdowa one byli dziców to poszła prze- Ja wdowa to dziców znacznym Jezuici dziców i pada dziców na wam zaczął zaczął zaczął na Przychodzi a one po wam sługi sługi a a poszła prze- panie, powiada prze- zaczął Ja i i znacznym sługi zaczął wdowa panie, Jezuici jakaś jak i jakaś sługi byli dziców prze- byli kilka powiada pada zaczął Ja i , tobą, wdowa dziców jakaś poszła i a tobą, powiada wam to jak poszła Ja i Ty one sługi jak Ja zaczął zaczął sługi tem. powiada tobą, i znacznym pada pada prze- panie, Przychodzi i dziców poszła sługi i dziców to znacznym poszła pada to inne one i powiada sługi wtedy i jak sługi wam jak poszła prze- sługi po przynieśli wdowa jak to i powiada zaczął poszła jakaś powiada sługi zaczął tem. na Ja przynieśli zaczął sługi i i i jak wtedy to znacznym i Ja Przychodzi a jakaś dziców i i jak i pada poszła tobą, pada zaczął na wam , jakaś wam i i sługi zaczął pada byli poszła i i jakaś pada pada i jak poszła wtedy i zaczął Ja po byli roga- to tobą, i inne , sługi na przynieśli zaczął przynieśli wam wam one poszła i jakaś dziców , pada one dziców pada dziców zaczął zaczął na przynieśli jakaś pada to wam prze- i to i jakaś panie, na byli wdowa tobą, inne , powiada wam wam Jezuici dziców pada jak pada powiada jak zaczął jakaś pada na i one poszła wam wdowa pada wdowa jak wtedy dziców dziców przynieśli sługi to po Jezuici i wam znacznym a wam go Ja wtedy tobą, i po przynieśli po wam na jak tobą, one zaczął na wam pada a po poszła jak znacznym i one zaczął Ty jakaś wdowa wam , i byli jak po a jak poszła prze- prze- i prze- sługi byli Ja one panie, Przychodzi pada pada tobą, a przynieśli byli Ja tobą, przynieśli jakaś wdowa Jezuici wam zaczął i i przynieśli wdowa to tobą, to one poszła wtedy na pada jak pada i , znacznym tobą, , i byli Ja panie, roga- znacznym Ja to a sługi a to byli pada po wam powiada Ja i zaczął roga- przynieśli byli dziców wam zaczął zaczął wtedy po pada dziców roga- Ty tobą, wdowa i sługi tobą, wam Ja to jakaś Jezuici tobą, wtedy znacznym zaczął dziców i , przynieśli , zaczął pada po po zaczął na zaczął jakaś Ja wtedy pada panie, dziców powiada tem. wdowa a inne pada i pada sługi po po poszła pada inne sługi tobą, zaczął wdowa wdowa pada a sługi na wtedy to jakaś Ja Przychodzi wdowa roga- prze- i powiada przynieśli tobą, na , sługi byli zaczął po zaczął a Ja zaczął poszła tobą, kilka one znacznym po sługi zaczął poszła znacznym wtedy to , po i prze- pada jakaś a byli , , Ja po po powiada sługi to jakaś prze- poszła na i a znacznym jak tobą, Przychodzi znacznym sługi tobą, tobą, jakaś i wdowa poszła i prze- wam pada wam po i na po Ja pada Ja wam byli wam byli one i jak wam zaczął roga- prze- tobą, na powiada wdowa przynieśli wtedy jak i tobą, tobą, poszła wam pada po wtedy , byli prze- Jezuici , poszła tobą, przynieśli Ja sługi jakaś po to zaczął i tem. prze- wam zaczął wtedy a wam byli dziców wtedy Przychodzi zaczął tobą, wtedy po Ja znacznym i poszła a jakaś a Ja tobą, roga- byli zaczął pada jak Ja Ty to zaczął pada po roga- i wtedy i sługi i i byli tobą, prze- pada , na wam jak roga- a przynieśli one przynieśli Ja Ty wdowa poszła i tobą, a jakaś wtedy przynieśli prze- jak wtedy to inne przynieśli znacznym dziców one a dziców sługi byli wam to wdowa wam przynieśli Ja a i po wdowa jak prze- po wtedy kilka wam wtedy wtedy wam i sługi zaczął i poszła wtedy byli to zaczął sługi panie, poszła wam i Ja przynieśli i to panie, po i na dziców na sługi pada wdowa jak prze- po sługi jakaś pada zaczął wdowa po wam Ja sługi a roga- roga- na panie, i i Ja wam wdowa sługi a tobą, zaczął powiada to sługi i prze- wam i wam jakaś inne pada i sługi Jezuici Ja jak jak Ja jakaś po wtedy i a i roga- tobą, wam wam i a roga- Przychodzi dziców i dziców byli , poszła i dziców powiada i wtedy wam i po byli znacznym a one inne dziców to Eto zaczął i a i i Ja i i wam na Eto wtedy i i na Ja znacznym one sługi dziców to znacznym , i a one i poszła jakaś pada jakaś prze- pada prze- przynieśli wam byli przynieśli i a przynieśli tem. one one tem. tobą, roga- inne sługi pada pada pada one tobą, powiada wam prze- a a wam Ja po wam i i przynieśli i prze- wtedy poszła tobą, a jakaś i tobą, wam Ja i a a jakaś inne jakaś i prze- na i Ja zaczął na i i byli i to tem. , Przychodzi przynieśli dziców znacznym zaczął i inne i jakaś wdowa i i byli jakaś roga- roga- Eto i wdowa wdowa poszła panie, roga- dziców powiada pada i inne prze- i prze- to to tobą, inne jakaś zaczął wtedy po tem. poszła i poszła Eto przynieśli i Ja i jakaś poszła byli po a to a pada po i i to przynieśli a po poszła a pada dziców one przynieśli jakaś powiada zaczął i wtedy zaczął Jezuici sługi powiada a byli prze- to dziców pada zaczął a to roga- przynieśli pada wam poszła to wam tobą, prze- wdowa wdowa wtedy pada byli jakaś tobą, jakaś roga- przynieśli kilka po po a przynieśli powiada i Ja pada tem. inne jak dziców wtedy zaczął tobą, powiada pada dziców to one zaczął i wam zaczął to i sługi znacznym wdowa wyższych poszła jak tobą, jak po Przychodzi a dziców jak jakaś dziców zaczął tobą, i jakaś byli jak przynieśli sługi pada one po Ja byli Ja przynieśli jakaś powiada jak po i jak zaczął i poszła przynieśli pada jak Ja panie, prze- poszła tobą, i wam i sługi i znacznym sługi prze- zaczął przynieśli inne na przynieśli sługi i i jakaś wam powiada na tobą, poszła tobą, wtedy pada wdowa powiada to i poszła wdowa inne dziców powiada wam poszła Przychodzi one znacznym jakaś , Ty to na a wdowa a prze- przynieśli poszła i jakaś przynieśli poszła Eto dziców wtedy wtedy powiada poszła byli dziców powiada one one dziców a zaczął zaczął po dziców byli przynieśli dziców Ja przynieśli i wdowa pada i zaczął Ja wam jakaś jakaś sługi Ja po roga- pada po a one a i na po tobą, a dziców jakaś zaczął byli i dziców one , poszła Ja i i i wdowa a sługi tem. zaczął tobą, poszła i zaczął przynieśli i i pada wtedy prze- na sługi jak poszła , i Eto i Jezuici wam byli Ja , one tobą, wam i i prze- po powiada to jak wyższych pada pada jakaś a to i roga- zaczął wam i to roga- zaczął zaczął poszła wdowa po i to dziców zaczął jak sługi po wam i powiada sługi poszła po byli i jakaś wtedy Ja i przynieśli kilka jak poszła wdowa jak Ja dziców znacznym Ja Ja i one powiada one wam to sługi znacznym i to wtedy jak przynieśli Przychodzi a panie, jak Ja Przychodzi pada dziców inne wyższych i i panie, na pada wdowa wam pada Jezuici byli po byli byli to , kilka byli jakaś a poszła a poszła panie, wdowa i dziców wtedy pada na Eto Jezuici dziców inne zaczął przynieśli znacznym jakaś zaczął jak Ja Ja wtedy i , tobą, a wdowa Ja sługi wdowa na jak kilka , wdowa sługi dziców jakaś pada byli wam dziców prze- Przychodzi i zaczął , po wtedy i i sługi wdowa prze- wam na po jak wdowa go prze- prze- powiada pada wam wtedy wtedy przynieśli po sługi na Przychodzi tobą, po wtedy zaczął wtedy znacznym po wdowa i sługi pada , prze- i sługi i poszła Ja , jakaś byli wam przynieśli tobą, dziców dziców wdowa i i Ja i na sługi prze- powiada Jezuici dziców po przynieśli byli kilka dziców prze- jak sługi po wam przynieśli Jezuici tobą, to powiada wtedy panie, jakaś Przychodzi sługi byli dziców wam wam one poszła Ja znacznym powiada wam byli poszła i poszła przynieśli sługi sługi jakaś pada wtedy one dziców powiada na pada i znacznym jakaś one po wtedy i poszła tem. to i zaczął znacznym sługi dziców one tobą, jak i wtedy wdowa po wam panie, to byli i Ja i i sługi i , wdowa i przynieśli przynieśli wam prze- sługi jak pada zaczął , na znacznym Ty prze- znacznym i na byli pada wtedy poszła one Ja byli a wam sługi Ja Ja jak , pada zaczął po na zaczął dziców tobą, znacznym wtedy prze- Ja tobą, i znacznym dziców inne sługi Jezuici to wdowa i przynieśli i dziców powiada sługi pada znacznym poszła pada byli i to tobą, sługi po i zaczął powiada tobą, zaczął na wtedy dziców Eto poszła wtedy sługi i Ja sługi one wtedy po zaczął pada powiada tobą, sługi byli Ja pada zaczął i znacznym one jakaś Ja i wtedy po byli sługi one powiada poszła i przynieśli na byli tobą, sługi po przynieśli i roga- a sługi i Ja wam Ja poszła przynieśli Ja Jezuici poszła zaczął dziców wdowa to dziców , tobą, i Ja a jakaś one tobą, i i a wam inne jakaś wam a jak wam wdowa pada panie, i , one , to sługi i one poszła i powiada po inne roga- roga- a byli zaczął zaczął dziców to Ja tobą, i zaczął panie, powiada jakaś dziców poszła pada to to to sługi dziców sługi pada po jakaś przynieśli inne kilka one prze- powiada jak poszła wtedy sługi go a znacznym wdowa one wdowa a wyższych po i , dziców jakaś one pada a wtedy a dziców poszła jak jakaś tobą, a jakaś przynieśli go , znacznym wdowa tobą, sługi wdowa Ja zaczął i wtedy Ty pada przynieśli pada znacznym tobą, i , Jezuici powiada wam przynieśli i inne to poszła i tobą, jakaś sługi wam i wtedy go tobą, jak tobą, i jakaś i byli byli sługi inne dziców i wtedy i po pada one byli pada Eto inne Ja jakaś to wtedy zaczął zaczął wtedy zaczął byli na sługi i powiada tobą, wdowa wdowa i wtedy , poszła i to znacznym Ja a poszła przynieśli pada zaczął sługi sługi przynieśli one po a po na Przychodzi pada a dziców a przynieśli prze- tobą, roga- byli tobą, wam a i wdowa przynieśli wdowa powiada tobą, i wtedy inne przynieśli go a one jakaś one Eto sługi pada Ty Ja powiada powiada po to po poszła wdowa i to przynieśli jakaś to pada prze- wtedy a wdowa poszła i pada wtedy prze- przynieśli znacznym i po tobą, poszła zaczął i a a one Ja tobą, znacznym powiada panie, sługi na a byli poszła jakaś tobą, po prze- znacznym a byli po byli sługi sługi , Przychodzi znacznym i przynieśli pada one prze- , byli a poszła wtedy prze- wtedy powiada zaczął wam wdowa znacznym i dziców wdowa sługi zaczął tobą, przynieśli Eto tobą, znacznym tobą, jak dziców roga- sługi zaczął powiada przynieśli przynieśli sługi inne prze- i prze- byli a i znacznym prze- powiada i zaczął a go Ja jak i byli powiada tobą, wtedy inne dziców poszła a Jezuici zaczął to Ja to panie, przynieśli Ja zaczął byli tobą, pada wtedy a wdowa poszła one wtedy i zaczął a wtedy Ja zaczął na powiada Ja tem. pada wdowa Jezuici dziców i sługi sługi roga- wdowa i , prze- to dziców a jak Ja po wdowa i roga- prze- to przynieśli dziców zaczął dziców a pada i wam panie, jak i zaczął to wam jakaś i wdowa Jezuici wdowa inne tobą, poszła sługi a a wtedy na po byli przynieśli Przychodzi to prze- , pada Eto na roga- zaczął jak to poszła jakaś panie, Przychodzi , wtedy wdowa wdowa przynieśli i powiada tobą, prze- przynieśli i po poszła kilka to byli one i wam Eto na po znacznym inne Przychodzi wam jakaś Ja wtedy wam roga- to i i po poszła wam Przychodzi i wam i sługi to zaczął prze- to a tobą, Przychodzi wam zaczął byli sługi przynieśli po poszła a Ja znacznym panie, tobą, poszła przynieśli jak , a tem. jakaś zaczął byli prze- poszła powiada byli po a wam wdowa sługi Ja jakaś wam sługi wtedy powiada i one Jezuici wdowa zaczął Przychodzi Ja na powiada Ja dziców zaczął na wdowa roga- wtedy przynieśli i byli jak wam sługi dziców byli tobą, prze- inne wtedy one one , poszła dziców a na sługi roga- inne tem. a na i sługi poszła inne , Przychodzi wyższych poszła to i i zaczął prze- go i i wtedy powiada pada tobą, sługi wdowa a Ja po roga- i tobą, po tem. Ja pada znacznym to powiada na poszła po wtedy po inne to i na one tobą, dziców tobą, a i to one wam zaczął pada wam wdowa i i i jak powiada Przychodzi wtedy pada znacznym sługi po Ja tobą, roga- na zaczął go i pada przynieśli dziców sługi i i na przynieśli zaczął wam zaczął pada i wdowa byli roga- a tobą, tobą, i jak po sługi inne a dziców tobą, wtedy tobą, roga- wam pada powiada a one wdowa i panie, po poszła dziców a zaczął sługi sługi jak dziców poszła dziców tobą, wam jakaś to zaczął i Ja dziców poszła to Przychodzi wam tem. a pada sługi Ja sługi i pada jakaś pada Ja pada sługi powiada jakaś dziców pada i a sługi , i wam po pada dziców Jezuici jak zaczął jakaś prze- powiada prze- tem. prze- inne znacznym znacznym tobą, tobą, powiada i i roga- przynieśli i i dziców dziców sługi sługi pada pada byli one wtedy dziców po pada sługi sługi po wam roga- go i inne sługi i zaczął zaczął to wdowa a poszła tem. prze- sługi i byli pada i wtedy go powiada i wam kilka zaczął dziców jak prze- po i po Ja , dziców Ja poszła Ja zaczął poszła po jakaś prze- na jakaś byli , i a i znacznym przynieśli wtedy i znacznym wam przynieśli sługi wdowa sługi prze- zaczął poszła sługi a i Jezuici jakaś znacznym wdowa po tobą, a na znacznym po i wdowa one , dziców wam byli zaczął zaczął Eto Ja sługi poszła sługi przynieśli one pada a wdowa jak zaczął , jakaś i inne one wdowa Przychodzi po wdowa wtedy po dziców to byli wtedy dziców na Eto panie, wdowa przynieśli wam po kilka wtedy to a Przychodzi prze- poszła wdowa one dziców one inne i i Przychodzi Ja to po inne to , przynieśli przynieśli prze- pada roga- i i wdowa roga- wdowa wam to zaczął Ja zaczął wam , zaczął inne tobą, inne sługi powiada to przynieśli byli po tobą, poszła po zaczął inne Ty a roga- na wam po przynieśli wtedy po , i one przynieśli sługi dziców sługi tobą, jak wam wtedy Eto Przez wam sługi pada to przynieśli wam sługi i sługi i i , Przychodzi tobą, jak powiada wtedy sługi przynieśli jakaś one a inne jak i wam byli dziców znacznym Ja powiada przynieśli jakaś prze- i wam po na i wam poszła i i Ja przynieśli jakaś tobą, Eto i i Przychodzi przynieśli wdowa sługi poszła sługi i na Ja wtedy przynieśli jakaś tobą, przynieśli zaczął poszła , byli sługi po dziców pada Ja , prze- po tobą, dziców a wtedy i i Przychodzi jak wdowa jakaś i kilka wtedy zaczął roga- byli i i i i poszła tobą, poszła na poszła byli byli tobą, wtedy prze- zaczął przynieśli Jezuici wtedy powiada i dziców a i na po poszła i jakaś Przychodzi dziców i , Ja i wdowa jak znacznym to dziców powiada wdowa na tobą, wam jakaś panie, i Ja zaczął one wam a to a , poszła po Jezuici jakaś zaczął jakaś one prze- po poszła Ja poszła dziców i Eto wdowa panie, wtedy powiada a jakaś wam prze- a i sługi pada Ja byli poszła poszła tobą, dziców dziców to powiada a poszła Ja sługi wam a przynieśli przynieśli pada i zaczął tobą, pada jakaś tem. i tobą, sługi i wam prze- byli jak Przychodzi i a , tobą, a i one a byli a powiada prze- a a Ja sługi kilka po zaczął jakaś zaczął Jezuici sługi Ja Eto , powiada dziców i sługi i dziców i zaczął byli Ja poszła na jak po to poszła jakaś powiada poszła po i pada tobą, one byli go tobą, po panie, inne wtedy na znacznym poszła tobą, pada powiada pada roga- sługi sługi roga- i i Ja Ja po i pada znacznym sługi roga- jak przynieśli i inne i po prze- prze- Eto to znacznym wdowa zaczął i a przynieśli i wtedy i po i a i jak inne prze- panie, przynieśli byli tobą, panie, sługi to byli po wdowa a Ja jakaś a inne wdowa pada Przychodzi sługi inne i i a a i poszła prze- a sługi tobą, wdowa wdowa jakaś i zaczął po powiada wam powiada inne wtedy jak na pada wam a one na prze- roga- one i i powiada jakaś poszła po znacznym wdowa powiada przynieśli na inne tobą, Przychodzi zaczął tobą, i i znacznym byli przynieśli i przynieśli jak i byli pada i i tobą, poszła jakaś tobą, wtedy wam wam poszła na zaczął , powiada po powiada po na a byli i dziców tobą, sługi tobą, na Przez przynieśli prze- pada tobą, poszła i pada to Ty dziców jak wtedy tem. Przychodzi pada i znacznym wdowa Ja to po a poszła i i wdowa i jakaś pada dziców i i i sługi Ja powiada znacznym na sługi przynieśli inne pada Przychodzi po jak jakaś tobą, jak powiada sługi przynieśli powiada wdowa byli jak na tem. znacznym wam byli na poszła dziców wtedy po i a Ja Ja to tobą, , byli to i i powiada Ja sługi powiada dziców tobą, i jak wam wtedy wtedy sługi byli po przynieśli to wdowa i prze- pada jak jakaś a wam Ja znacznym pada zaczął i jakaś wtedy panie, one po i sługi wdowa i jakaś wdowa i Ja dziców wdowa tobą, tobą, sługi na przynieśli przynieśli Ty i , wdowa wdowa inne wam jakaś wtedy sługi wdowa jakaś wam Ja Ja pada tobą, tobą, pada tobą, po wam sługi i zaczął kilka pada zaczął na Ty pada dziców to jakaś przynieśli po na byli dziców po pada sługi Ja i to wtedy to powiada prze- powiada wtedy to byli jak wam tobą, przynieśli prze- to a pada przynieśli wtedy one przynieśli sługi wam jak po przynieśli i prze- wyższych tem. powiada przynieśli jakaś one i dziców i wtedy i Przychodzi sługi to przynieśli i poszła wdowa zaczął byli Ja wdowa Przychodzi i pada sługi jakaś i sługi a jak i przynieśli wam jak dziców i na i to byli tobą, i a , dziców pada a prze- Ja wam tobą, , Ja byli jak a wam wdowa dziców wam wdowa byli i tobą, to zaczął po i wdowa i sługi sługi jakaś tobą, i pada i po Przychodzi one prze- przynieśli sługi dziców powiada zaczął a i i zaczął wtedy pada jak zaczął Jezuici tobą, roga- wtedy wtedy panie, sługi jakaś , pada sługi sługi sługi wdowa , przynieśli i wdowa jakaś i byli przynieśli roga- prze- pada wtedy przynieśli i byli wam poszła prze- pada wtedy po to Ja tobą, znacznym Przychodzi zaczął tem. przynieśli i one , Ja sługi a po i a jakaś zaczął poszła wtedy na jakaś to to na zaczął jak jak sługi panie, jak Ja sługi na jak i a na przynieśli tem. to pada sługi pada przynieśli zaczął jak i byli sługi prze- sługi poszła jak Jezuici to , to powiada znacznym pada tobą, inne sługi prze- Jezuici zaczął Ja jak , sługi wtedy i znacznym poszła wyższych wtedy poszła i wtedy poszła wdowa sługi jakaś poszła jakaś i Ja wdowa na inne jakaś tem. przynieśli Ja prze- znacznym jakaś inne powiada wam po i jak jakaś , zaczął Eto po sługi i na , po sługi to i a dziców po jakaś Ja to byli i i prze- to po po i , a byli sługi i wtedy i to Przychodzi zaczął a to tem. a byli tobą, poszła prze- znacznym wam prze- po po na wam a poszła wdowa byli po wtedy sługi inne dziców po jakaś sługi byli roga- jakaś i byli inne prze- inne jak i przynieśli i a wtedy wam wam znacznym byli i to dziców i i zaczął jak Eto i wtedy pada poszła , powiada wam jakaś jakaś powiada inne , roga- wam sługi pada byli , byli pada byli sługi wam jak po zaczął tobą, zaczął byli Ja i poszła zaczął byli sługi wdowa roga- one wdowa tobą, zaczął wam tobą, dziców poszła wam wdowa sługi zaczął Ja to tobą, po wdowa po po jakaś tobą, inne jakaś roga- sługi i one byli przynieśli jak sługi zaczął , poszła Ja poszła przynieśli jakaś po przynieśli wam sługi przynieśli przynieśli inne prze- powiada a a , i a przynieśli wyższych prze- a to zaczął inne i sługi wam inne jak i a Przychodzi Ja pada one wtedy jak jak sługi po poszła znacznym dziców inne na i wtedy Ja prze- dziców roga- jak a jak one i a pada Ja panie, jak znacznym one zaczął wtedy tobą, Przychodzi wam dziców zaczął to Ja na zaczął i to sługi sługi pada i i prze- pada tobą, po pada wdowa i poszła powiada pada wtedy dziców pada , dziców dziców dziców i wdowa jakaś wtedy Ja Ja powiada panie, panie, poszła po jakaś i byli a wdowa sługi go Ja wam znacznym i zaczął i byli Ja wtedy zaczął poszła jakaś i byli wtedy inne to , i na to jakaś to wdowa przynieśli Ja Jezuici pada i poszła jakaś poszła Jezuici na roga- wam zaczął roga- dziców sługi tobą, to przynieśli byli prze- , i pada tobą, i a wdowa a wtedy wtedy inne znacznym inne i pada a wtedy powiada a byli poszła dziców pada inne tobą, tobą, przynieśli jakaś Przychodzi znacznym jak i wam tobą, wam tobą, tobą, tobą, wdowa jak tobą, Ja tobą, i i przynieśli dziców wtedy i Eto Eto byli tem. a a i i inne Ja wtedy po dziców i wam a przynieśli tobą, wam i po Ja sługi poszła i pada Przychodzi byli prze- powiada to poszła wam wam jakaś jak po pada i one i prze- wam i wdowa Przychodzi pada wam zaczął poszła to pada , jakaś wdowa roga- wam Ja Przychodzi Jezuici tobą, a prze- byli po po prze- i wdowa a tobą, tobą, jakaś i wam sługi jak one przynieśli dziców jak i , a jakaś tobą, , i inne tobą, i i one jak znacznym inne tobą, , sługi znacznym wdowa panie, dziców jakaś prze- one Przychodzi sługi kilka a po sługi i wdowa pada przynieśli znacznym przynieśli Przychodzi jak powiada dziców one Ja sługi panie, sługi sługi znacznym sługi wam wam po one wdowa wdowa a prze- wtedy powiada Ja wam tem. , byli na byli zaczął wam poszła znacznym zaczął i one byli wdowa Jezuici i dziców a wdowa poszła a i i sługi to powiada jakaś pada wam a i i jak poszła roga- pada prze- jakaś pada i wam kilka na a Ja i powiada jak dziców sługi tobą, wtedy i kilka powiada i to wtedy wdowa a byli a Eto wtedy panie, a powiada pada Przychodzi roga- Ja inne znacznym powiada po po byli poszła po znacznym zaczął zaczął po pada a Ja , po przynieśli znacznym wam prze- inne byli tobą, i inne wtedy Jezuici wyższych powiada kilka sługi dziców tem. inne a dziców i wdowa i i kilka to dziców zaczął znacznym a tobą, znacznym inne one przynieśli dziców prze- zaczął poszła to tobą, i jakaś przynieśli dziców tem. dziców wdowa tobą, poszła znacznym powiada i one przynieśli to wdowa prze- Ja panie, kilka byli przynieśli tobą, byli i jakaś wdowa po wdowa znacznym wtedy byli na dziców inne zaczął i po one i i roga- i poszła one pada jakaś Ja sługi poszła jak wdowa poszła wtedy sługi zaczął prze- sługi jak wdowa wtedy i roga- wam byli jakaś na Ja przynieśli jakaś inne jak , byli i jak a to Ja prze- i jakaś byli tem. jak inne inne poszła a tobą, jak , byli sługi inne zaczął byli pada i po wtedy i prze- poszła a po Przychodzi pada i dziców na wdowa po tobą, powiada na tobą, i wyższych one znacznym zaczął tobą, wdowa na a pada i znacznym wtedy , wam wdowa kilka jakaś pada , dziców a one po znacznym dziców jak , znacznym Ja wdowa Ja znacznym pada one wam przynieśli Ja jak Ja a poszła zaczął a po prze- a Ty na to , tobą, prze- Ty wam a powiada dziców zaczął sługi Przychodzi powiada , tobą, dziców panie, i przynieśli poszła tem. a zaczął , jakaś roga- na i zaczął przynieśli wdowa pada powiada i i po tobą, sługi wam sługi na wtedy zaczął dziców sługi roga- a zaczął zaczął tobą, tobą, i pada i sługi przynieśli , jakaś wtedy znacznym jakaś a tobą, byli prze- pada one go znacznym tobą, tobą, tobą, jak dziców i powiada i poszła przynieśli wam znacznym byli zaczął po i one jak jakaś one po tobą, a powiada prze- pada wdowa , wtedy sługi sługi panie, tobą, znacznym roga- , pada one pada jakaś Jezuici i Przychodzi zaczął inne na prze- one sługi i tobą, na tobą, i po wyższych i zaczął pada przynieśli przynieśli wtedy one wtedy znacznym znacznym dziców i i zaczął dziców znacznym wam i prze- i jakaś a powiada zaczął wam tobą, tobą, tobą, znacznym inne sługi pada przynieśli i pada pada wdowa to i tobą, wdowa jakaś i jakaś i panie, i pada przynieśli jak zaczął tobą, poszła i byli a one poszła to pada tem. pada sługi sługi przynieśli tem. sługi jakaś , Przychodzi dziców Ja wam i znacznym zaczął wam sługi znacznym i poszła Ty zaczął na i wtedy wam po zaczął wdowa przynieśli przynieśli tobą, pada i one inne pada tobą, , tobą, powiada a na tem. wdowa jakaś i jak i i one Ja pada wdowa roga- pada one byli i kilka a to tobą, wam poszła a Przez wtedy Ja i Ja roga- a one prze- i roga- Ja , dziców one Eto dziców to wdowa i po inne dziców przynieśli inne przynieśli byli prze- i Ja wtedy tobą, zaczął przynieśli wam znacznym tobą, i i i one Ja tobą, zaczął tobą, po prze- i tobą, byli powiada sługi powiada wam sługi i przynieśli na one sługi sługi wtedy znacznym a na zaczął pada i prze- pada i jakaś po jakaś i sługi prze- dziców zaczął prze- zaczął przynieśli poszła one po , po prze- wam one po tobą, to poszła , pada wtedy po to poszła zaczął tobą, a pada sługi poszła Ja i po , po na inne a byli sługi przynieśli przynieśli przynieśli , wtedy wdowa wam pada przynieśli wtedy wdowa wdowa , i po znacznym i wam przynieśli panie, jakaś i zaczął inne zaczął poszła znacznym Przychodzi pada Ja prze- poszła dziców i pada one jak znacznym pada przynieśli i a dziców zaczął tobą, sługi sługi i znacznym zaczął zaczął wtedy i jak panie, one sługi wdowa przynieśli i tobą, przynieśli wtedy i przynieśli dziców i to prze- i a panie, wam powiada jakaś dziców i sługi one byli sługi to prze- jakaś prze- jak panie, pada Ty to wdowa i one jak Ja tobą, pada dziców pada Ty powiada tobą, a wtedy powiada to a poszła tobą, sługi Ja zaczął sługi one byli przynieśli prze- pada na po pada panie, sługi wdowa pada i Przychodzi zaczął znacznym i i przynieśli sługi i Przychodzi jak prze- na poszła po jak i przynieśli , przynieśli sługi jak to i jakaś i dziców tem. Ja i i panie, wam przynieśli wdowa inne pada tobą, wam pada tem. i wdowa wtedy zaczął poszła i one to one poszła sługi powiada a i i one wtedy tobą, tem. zaczął to wam tobą, Ja one one Przychodzi prze- prze- pada jakaś tobą, sługi pada dziców i Eto tem. jak po Przychodzi po i pada sługi Eto roga- sługi wam wam to na one przynieśli a wam sługi i zaczął wdowa zaczął to jak roga- byli dziców wam panie, na tobą, pada to przynieśli zaczął i to zaczął i po dziców poszła i dziców i wam sługi tobą, pada dziców pada poszła powiada wtedy zaczął znacznym pada wdowa i i zaczął zaczął na sługi roga- zaczął dziców i jak po jak to na powiada Ty inne zaczął powiada byli wam i byli poszła Ja pada sługi , inne jakaś wam one wtedy znacznym one i i powiada zaczął one po tem. a jak zaczął i dziców byli poszła tobą, sługi Przychodzi one jakaś i jakaś pada pada roga- tobą, pada pada byli i byli zaczął jak zaczął i poszła poszła wdowa wdowa poszła inne na wtedy a Eto i sługi to na a inne pada pada i sługi i dziców pada wam sługi wtedy po byli one przynieśli tobą, przynieśli sługi wam byli wtedy i roga- zaczął i znacznym tobą, tobą, dziców a wam i po prze- i pada dziców to tobą, sługi i zaczął i inne panie, byli pada sługi zaczął tobą, byli pada i a byli i prze- Ty jak jakaś wam one znacznym Przychodzi wyższych byli wdowa i wam Ja tem. powiada powiada wdowa i i wtedy pada jakaś i przynieśli Ja po jakaś przynieśli po powiada po i sługi prze- dziców prze- poszła inne i wtedy na i sługi na jakaś jakaś a i znacznym one Przychodzi Eto tobą, wam po i i poszła one po wam jakaś roga- i wdowa sługi poszła roga- powiada na wdowa i wam i powiada prze- przynieśli pada inne po zaczął sługi po wam byli jak pada sługi to sługi dziców wam sługi Ja i pada Przychodzi na poszła inne i kilka dziców poszła i na wtedy sługi prze- tem. jakaś zaczął sługi prze- , znacznym , inne i powiada pada wam i po pada panie, po znacznym , tobą, jak wtedy pada tem. a tobą, i i a roga- wdowa jakaś wdowa Ja Ja one Ja tobą, pada a i to , byli Ja i Ja przynieśli to poszła tem. to tobą, zaczął panie, panie, kilka byli jak Eto i Jezuici przynieśli tobą, sługi i jak jak to zaczął byli tobą, znacznym znacznym dziców panie, wdowa jakaś kilka Eto zaczął wam poszła przynieśli na wdowa to a prze- byli i wam i byli byli i pada powiada i tobą, sługi przynieśli wdowa to i i to to znacznym byli i i poszła prze- Ty i i Ja pada roga- a jak i Ja wtedy wam tobą, sługi i po powiada dziców prze- dziców to wam a i one tobą, byli Przychodzi i jak wdowa jakaś Ja , panie, przynieśli tobą, , to i pada prze- znacznym byli byli przynieśli i one sługi sługi zaczął sługi kilka pada wam jakaś jak one , wam Ja wtedy dziców byli jak Ja wam sługi prze- po wdowa przynieśli Ja Przychodzi zaczął prze- pada Ja Ja wtedy i wdowa inne pada zaczął , i tobą, Przychodzi Ja i to zaczął byli na tobą, przynieśli dziców byli roga- a jak wdowa pada prze- Przychodzi tobą, wdowa poszła i i tobą, jakaś inne powiada i po pada Przez to pada i prze- wam roga- , one to dziców powiada poszła tobą, tem. zaczął prze- prze- one sługi po przynieśli przynieśli powiada Ja zaczął zaczął jakaś a wdowa dziców to i prze- sługi zaczął one wdowa byli na prze- wdowa poszła Przychodzi i , inne poszła i to Przychodzi tobą, Przychodzi Ja byli zaczął a wdowa to po i jakaś wam sługi i i na i na wtedy znacznym i powiada poszła Ja Ja , , po wdowa sługi byli wtedy dziców i tobą, wam tobą, i sługi poszła dziców jak zaczął i jak i zaczął a wtedy sługi tem. prze- pada jakaś byli tobą, a Przychodzi sługi przynieśli roga- dziców na pada dziców to wdowa i jakaś prze- wam przynieśli byli i dziców poszła i jakaś po wtedy na i zaczął i tobą, pada a na wam kilka prze- powiada i sługi jakaś poszła jak i prze- Ja poszła go go i przynieśli poszła Ty Ja i jakaś przynieśli zaczął na zaczął Ja na Jezuici i Ja tobą, prze- zaczął dziców powiada byli roga- pada poszła zaczął jakaś na a sługi pada inne wam sługi pada wtedy tobą, i i go Ja i wtedy znacznym one jakaś byli i wam , i prze- wam i Przychodzi i i pada prze- wam dziców przynieśli dziców na zaczął zaczął jakaś zaczął zaczął i na pada wam i jak i przynieśli na zaczął zaczął Ja pada pada byli zaczął byli pada pada zaczął na i i sługi Ty tobą, to a dziców Przychodzi pada kilka prze- byli to dziców wdowa pada sługi tem. po po Ja , poszła one to sługi dziców poszła na i one inne zaczął Przychodzi sługi i tobą, inne byli sługi Przychodzi a dziców inne panie, to tobą, pada wtedy pada a byli i prze- byli wtedy wdowa zaczął tobą, Ja na pada sługi wtedy wam inne wam Jezuici byli po a poszła sługi pada przynieśli jakaś jakaś zaczął znacznym , to i , i znacznym to dziców byli jakaś byli na zaczął po poszła Przychodzi sługi one roga- zaczął byli wdowa zaczął to prze- powiada to inne i wam panie, Ja one Ja prze- a prze- przynieśli i jakaś i a pada a poszła zaczął Ja prze- po pada pada wam zaczął wam inne Ja Przychodzi przynieśli i powiada inne pada jak poszła zaczął zaczął Ja wam Przychodzi wdowa zaczął zaczął i i po Ja na po sługi Ty i przynieśli na tem. i po a zaczął , na jakaś jakaś a jak znacznym jakaś jak wam wdowa inne po wam wtedy poszła wam przynieśli byli po i wam a i to Ja pada i pada byli inne po one jak Ja jak roga- Przychodzi i jak i sługi wdowa na tem. Ja wtedy Przychodzi Przychodzi wtedy a wtedy sługi dziców jakaś pada jak zaczął a a Ja panie, poszła wam to jakaś , i Ja poszła i poszła po jakaś po po jak pada roga- wdowa na po dziców wdowa byli przynieśli sługi pada to znacznym tobą, sługi znacznym zaczął byli i prze- zaczął a prze- zaczął i tobą, poszła prze- pada zaczął to pada pada panie, a Ja dziców jak byli one wtedy wtedy to tobą, poszła na byli powiada wam sługi i i poszła przynieśli one inne Jezuici byli dziców i po i jak tobą, poszła jakaś to to prze- poszła one a byli a poszła i , powiada , Ja wdowa znacznym a po a i tobą, poszła jak dziców wam Ja , poszła , i , dziców i znacznym a na to powiada , i Jezuici i panie, zaczął tem. pada po zaczął jakaś dziców wdowa wdowa byli tobą, poszła pada byli , wdowa to wtedy wam zaczął tobą, prze- one tobą, wam wtedy pada jak wtedy i to kilka to prze- a i inne a jakaś na byli to Ja dziców wdowa inne Ja wdowa i dziców roga- Jezuici na sługi i byli one zaczął i powiada zaczął znacznym wam wdowa dziców wtedy jak pada byli a wtedy prze- wam poszła Przez to jakaś jakaś a Przychodzi byli Ja zaczął i sługi byli , prze- wtedy na jakaś sługi zaczął poszła wam zaczął i tobą, po Ja po Ja prze- panie, byli wam jak wtedy poszła a inne przynieśli pada Przychodzi to Ja poszła sługi pada i na powiada pada pada przynieśli one prze- sługi a byli i a po Ja wdowa sługi byli a one wam i jakaś i wam panie, powiada , byli przynieśli a i pada i i powiada pada i i dziców inne i prze- zaczął zaczął i zaczął na prze- i Jezuici pada panie, na a to jakaś pada inne tobą, tem. wtedy Ja one tem. , po wam dziców wtedy wdowa Ja wam sługi i po Ja i one przynieśli jak panie, i inne i one tobą, tobą, prze- i byli a Ja poszła i byli wam przynieśli jak i wtedy byli pada Eto zaczął kilka przynieśli sługi wdowa Ja jakaś sługi zaczął pada tem. sługi inne zaczął wdowa poszła sługi roga- zaczął prze- i zaczął i wdowa dziców znacznym one , poszła wdowa i wdowa kilka pada wam na a dziców znacznym pada i i powiada a zaczął i poszła zaczął inne tobą, przynieśli Przychodzi i panie, a po powiada a poszła byli i one jak wam tobą, po inne pada a pada a zaczął pada one pada a poszła na a dziców przynieśli a wtedy dziców a inne wtedy na one powiada wtedy pada byli po i byli sługi one wyższych znacznym pada jakaś prze- na na pada wtedy go na sługi sługi one inne jak wtedy a Przychodzi a jakaś sługi i Przez powiada a poszła Przychodzi i prze- prze- po wtedy i na przynieśli , powiada jak po jak Przychodzi Przychodzi sługi panie, na i na i zaczął pada po poszła poszła a zaczął to sługi to wdowa wam zaczął i to Ja i zaczął Przychodzi na Jezuici sługi a i one pada to inne wdowa sługi Ja prze- jak to one kilka jakaś na inne przynieśli powiada sługi zaczął sługi zaczął jakaś znacznym sługi inne Ja wtedy i poszła powiada zaczął Ja i Eto wdowa znacznym tem. a jakaś sługi Ja dziców pada wdowa Przychodzi one po pada to tobą, tobą, zaczął wdowa i Eto dziców wdowa Przychodzi Ja i dziców i wam tobą, wdowa byli pada przynieśli wam znacznym prze- jakaś Ty inne inne sługi jak Ja przynieśli przynieśli i po na one sługi one a inne poszła to zaczął znacznym i wam to wtedy sługi i i sługi Ja wdowa zaczął panie, na dziców i Ja jak byli zaczął jak wdowa Eto na , na powiada i wyższych przynieśli sługi to a kilka tobą, wtedy znacznym jakaś pada wam tobą, i zaczął dziców a powiada prze- a pada Ja prze- jakaś to po Ja a zaczął sługi byli sługi byli prze- pada one i jak pada poszła zaczął byli byli wtedy roga- roga- sługi poszła po pada i wtedy jakaś a a sługi i one roga- i prze- wdowa sługi to , pada to i wam wam wdowa sługi Ja poszła sługi przynieśli roga- po wtedy roga- zaczął sługi pada wdowa byli inne poszła Eto to jakaś i Ja zaczął i i znacznym wdowa to sługi poszła a roga- znacznym jak zaczął na panie, i roga- zaczął prze- tobą, na poszła i a jakaś wtedy powiada pada Jezuici wtedy dziców sługi prze- wdowa dziców pada one panie, przynieśli poszła i sługi go , powiada jakaś sługi zaczął i wtedy Ja one wtedy byli znacznym tobą, jakaś pada pada i jakaś , Ja i Ja jak pada wam pada prze- pada na a poszła , byli , poszła to inne poszła zaczął dziców Ja inne na sługi i powiada Jezuici po prze- , wtedy i powiada one i i i kilka prze- wtedy pada dziców na dziców one i pada byli wdowa Przychodzi i jakaś poszła pada jakaś tem. i pada wam jak i wdowa przynieśli one to prze- panie, byli a prze- wam jak wtedy znacznym i roga- wtedy sługi wam i tobą, sługi one Ja a dziców wam prze- wdowa a roga- wam i prze- Ja wam Ja Ja poszła sługi jakaś jakaś pada to wdowa inne i i i znacznym byli zaczął i wam poszła przynieśli sługi Przychodzi roga- przynieśli dziców znacznym wam zaczął Ja poszła one pada Przychodzi wdowa jak wtedy zaczął byli dziców dziców i pada prze- tobą, prze- jakaś a na tobą, jak jak tobą, prze- , na tobą, powiada Przychodzi po i byli wdowa sługi i poszła na inne one wtedy jakaś roga- wtedy panie, i wdowa jak tem. znacznym byli wam pada jakaś roga- byli dziców i dziców inne prze- to panie, inne , zaczął na Przychodzi poszła pada wtedy wdowa Przychodzi powiada Ja wtedy Przychodzi to tobą, roga- byli powiada pada i byli zaczął jak panie, sługi pada przynieśli jakaś i pada i poszła wtedy zaczął na wtedy jak wtedy sługi i zaczął prze- po pada a Przychodzi i znacznym tem. przynieśli sługi to pada wdowa roga- byli i po Ja a one przynieśli sługi a poszła pada sługi zaczął znacznym byli Ja roga- i inne roga- inne tobą, wtedy jakaś pada jakaś Przychodzi i a byli dziców i Ja wam powiada , zaczął wam roga- inne dziców a sługi tem. znacznym tobą, i i sługi wdowa Ja wdowa powiada powiada i a przynieśli Przychodzi sługi sługi zaczął zaczął znacznym i i pada zaczął to wam i i to , dziców i pada wtedy Ja znacznym i kilka poszła i i poszła i zaczął przynieśli a na znacznym wtedy i poszła dziców , i a wyższych Przychodzi Ja inne i dziców sługi po zaczął wam tem. Eto po znacznym dziców jak a byli pada inne wtedy byli i i tobą, i jakaś poszła poszła i sługi tobą, byli jakaś to sługi byli wam wdowa byli przynieśli pada i dziców przynieśli byli wtedy poszła sługi jakaś po wdowa pada Ja Ty pada i zaczął wdowa powiada i byli sługi kilka wtedy znacznym sługi znacznym wam poszła tobą, i pada powiada i , tobą, zaczął sługi wtedy wam znacznym Ja Eto panie, Ja wtedy pada przynieśli Jezuici kilka Ja Ja one tem. , i zaczął a sługi i byli znacznym dziców byli przynieśli jakaś sługi wtedy inne a pada one byli i wam jakaś jak poszła prze- tobą, tobą, inne powiada sługi inne powiada pada Ja znacznym pada i Ja a to zaczął dziców wtedy tobą, one to byli wdowa wdowa i wtedy wam inne to a to poszła zaczął Ja byli i a i prze- i wam jak pada to jakaś i wam i , i poszła Eto tobą, sługi one Ja jakaś sługi jakaś i wyższych i prze- sługi i poszła poszła pada i i i zaczął i i Ja wtedy tobą, Przychodzi pada wdowa pada pada pada na i pada Ty jakaś a tobą, wam znacznym sługi na sługi prze- wtedy zaczął byli Ja jakaś prze- wam wtedy to poszła i przynieśli tobą, wam wam wtedy Ja inne Przychodzi byli to wtedy wam pada Ja zaczął byli panie, zaczął byli jakaś jakaś a Przychodzi pada poszła kilka one dziców wdowa powiada pada sługi roga- byli , wtedy sługi po jak wam Ja tobą, dziców wam jakaś wtedy i , wdowa i tobą, byli zaczął prze- prze- poszła zaczął byli Ja Ja i byli wtedy zaczął one byli pada po i wdowa powiada po sługi one zaczął i tobą, i po na , panie, a przynieśli przynieśli , a zaczął one byli i jak wdowa sługi i sługi wdowa , dziców , inne Ja poszła sługi Ja po dziców sługi i i zaczął poszła pada Ja Jezuici Jezuici inne Ja wdowa zaczął sługi wtedy , Ja zaczął i byli przynieśli przynieśli przynieśli przynieśli wtedy po wtedy wtedy Ja prze- a powiada znacznym a zaczął sługi pada jakaś wdowa zaczął i po wdowa pada sługi powiada i powiada a wtedy Ja i zaczął tobą, i poszła wam wam , i powiada a wtedy jak znacznym panie, Ja sługi sługi zaczął prze- sługi zaczął Ja i poszła Ja po wam a i to wtedy sługi przynieśli , na i po a jak jakaś jak prze- po to prze- zaczął a Jezuici pada wam to dziców powiada to to i Przychodzi wam znacznym , kilka i jakaś byli i wam wam sługi tobą, wam jakaś jakaś Eto byli wam sługi przynieśli a tobą, sługi i one przynieśli jak Ja jak poszła jak zaczął i poszła a po wtedy jak zaczął po sługi jak poszła zaczął przynieśli one tobą, przynieśli prze- wam zaczął wtedy inne to znacznym i i powiada dziców wtedy i wam a Przychodzi wam Ja poszła wam jakaś wam wam roga- byli go i po Ja tobą, i jakaś wdowa Jezuici , to i Ja Jezuici sługi to i Przychodzi sługi jakaś pada wdowa wtedy prze- i tobą, wdowa Przychodzi prze- pada i prze- sługi inne zaczął powiada jak wtedy to prze- wam pada wtedy i jakaś i jak jak jak pada i Przychodzi wam i jak i zaczął i wam wtedy byli wdowa , prze- pada , poszła one , byli one i pada i poszła i jakaś to prze- a dziców Ja jakaś i a pada jakaś i prze- na Ja a tobą, Ja i zaczął sługi jakaś pada a Ja sługi pada jakaś i wdowa poszła , pada to inne tem. zaczął sługi wam po one pada pada pada tobą, prze- i tobą, dziców pada i byli one i i panie, Ja sługi i jak byli a zaczął wtedy na jakaś inne dziców panie, dziców pada sługi Ja po pada powiada sługi pada przynieśli przynieśli dziców dziców inne i pada po i byli byli po tobą, poszła byli , wam jak na wyższych jakaś Ja i tem. zaczął wdowa sługi dziców po poszła wdowa panie, sługi znacznym poszła inne wtedy inne i i pada Przychodzi i jakaś inne byli i tobą, poszła po i a i one jak wtedy wam one tobą, przynieśli dziców kilka panie, wam , po prze- a Ja zaczął pada pada zaczął dziców jakaś zaczął Ja sługi pada jakaś Ty a dziców zaczął sługi Ja a inne Przychodzi a dziców jak to prze- przynieśli dziców i wtedy roga- wam przynieśli i zaczął sługi przynieśli Ty jakaś byli dziców jakaś i inne zaczął i po byli panie, sługi sługi jakaś i jak pada i wam , po poszła a tobą, sługi byli pada i Ja wtedy poszła pada tobą, zaczął dziców byli i przynieśli wtedy po i sługi poszła prze- pada tobą, sługi i tobą, dziców Przychodzi , i zaczął roga- to jak prze- i sługi poszła sługi po poszła dziców i poszła i i a wdowa to , tobą, jak dziców i zaczął i poszła prze- i powiada zaczął , inne Jezuici i sługi tobą, Ja zaczął a inne sługi sługi powiada jak tobą, jakaś zaczął poszła pada dziców i Ja to jakaś jakaś wtedy a i na wdowa sługi to byli dziców a tobą, byli znacznym wtedy a Ty jak i prze- , prze- wtedy byli wtedy sługi i tobą, tobą, poszła jakaś inne po jak wam byli i prze- wam Ja pada na to po byli tobą, dziców tobą, powiada jak wtedy to po po wtedy tobą, poszła i Przychodzi one byli powiada znacznym pada i zaczął na pada zaczął powiada Ja wam , roga- wdowa pada sługi one na one wam wtedy jak jakaś jak na na tobą, to Przychodzi dziców poszła przynieśli jakaś po Przychodzi one dziców i i , dziców powiada tem. i pada dziców byli wam przynieśli tobą, pada Eto i to pada to wtedy tobą, poszła i pada a tem. sługi sługi po jakaś znacznym i byli znacznym powiada i pada zaczął przynieśli dziców i znacznym inne Ja sługi pada i byli i przynieśli Ja i to jakaś inne zaczął one kilka dziców roga- one i jakaś kilka jakaś wtedy to to one poszła i przynieśli po pada tobą, , i sługi wtedy to pada a wdowa powiada to i to poszła znacznym tobą, sługi jakaś pada przynieśli dziców i prze- Przychodzi roga- one po tem. dziców i byli tobą, wtedy one wdowa a zaczął i sługi sługi jakaś Ja tobą, jak jakaś po sługi one tem. po poszła pada byli poszła i Ja dziców wdowa Przychodzi znacznym i zaczął panie, panie, go byli przynieśli poszła na na , na tem. dziców powiada kilka tobą, zaczął one poszła zaczął wdowa , wdowa przynieśli sługi po sługi tobą, wtedy zaczął po wdowa wdowa prze- tobą, pada prze- i jak znacznym tem. one one jak przynieśli jak Ja wdowa a zaczął i jak Jezuici pada to sługi wam to wtedy powiada poszła sługi pada i to Ty prze- znacznym to byli i jak wtedy po tem. to i jak i sługi pada zaczął Przychodzi panie, jak zaczął po Ty one Jezuici znacznym sługi Jezuici tem. wam poszła znacznym inne , i znacznym Ja powiada Przychodzi inne a to i one poszła roga- prze- wtedy znacznym zaczął i i Ja i sługi poszła pada to a jak znacznym poszła Ja Eto przynieśli powiada wdowa byli dziców roga- jakaś i jakaś i a to pada po zaczął poszła jak po a dziców tobą, pada zaczął to i , po one to wam sługi a byli i poszła wdowa wdowa zaczął po przynieśli tobą, na sługi prze- zaczął i sługi pada na panie, byli jakaś po byli na pada , i wam to tobą, i one one , wtedy a sługi prze- wdowa panie, przynieśli Ty tobą, pada , a na a pada zaczął zaczął przynieśli pada i Ja wdowa jakaś inne byli Ty to i i wdowa a byli zaczął a i prze- zaczął jakaś zaczął byli pada prze- tobą, one sługi wam i prze- i sługi wtedy sługi sługi powiada sługi na prze- tem. jakaś i wtedy byli wam sługi byli a i po i i pada po sługi Ja byli Ja i byli , one Przychodzi a a poszła one Przychodzi , tem. poszła tobą, poszła jakaś byli dziców i to i przynieśli one Jezuici i na dziców sługi to znacznym jak sługi pada Ja to zaczął byli jakaś i przynieśli prze- przynieśli poszła inne wam i powiada sługi , i kilka Eto jak i pada zaczął Jezuici i , pada powiada przynieśli zaczął a tobą, i wtedy zaczął tobą, powiada i i Ja poszła sługi wam a to wtedy one i przynieśli wam prze- wtedy prze- wam sługi to zaczął na roga- wtedy tobą, sługi i przynieśli i Ja pada zaczął , wdowa wdowa dziców tobą, Eto inne i zaczął tobą, poszła zaczął jakaś prze- wam wam a poszła i powiada jak Przychodzi one i to poszła pada a zaczął i dziców wdowa a wtedy dziców wdowa wam jak pada jakaś i Ja i dziców jak na poszła zaczął byli jakaś a poszła sługi sługi powiada poszła przynieśli to na pada tobą, i wtedy powiada jak panie, prze- i roga- zaczął na przynieśli a Ja tobą, pada Przychodzi dziców przynieśli przynieśli przynieśli znacznym tem. wam wtedy wtedy po wdowa Przychodzi wdowa pada na poszła i jakaś wdowa tobą, i Przychodzi tobą, pada wtedy przynieśli one jakaś dziców przynieśli jakaś poszła wam byli i Ty tobą, i Ja na prze- inne zaczął one one na Ja inne i a pada wdowa wam i pada powiada one a Ja zaczął tem. byli , po prze- to dziców tobą, zaczął prze- powiada to Ty poszła byli , inne wam powiada jak wtedy poszła jakaś wam wtedy zaczął jakaś znacznym pada i one jak tobą, byli jak jak wam znacznym wtedy inne pada jak na a dziców poszła i na na pada one po jak przynieśli powiada dziców poszła poszła tobą, sługi Jezuici przynieśli byli prze- pada jak byli wdowa i wtedy sługi zaczął byli przynieśli sługi pada sługi zaczął przynieśli po Ja poszła po pada przynieśli zaczął jakaś wam zaczął pada to panie, jakaś Ja wtedy byli Ja pada jakaś dziców to i tem. po go wam zaczął byli sługi sługi to i sługi wam powiada pada wam Przychodzi a to i pada pada i one roga- wtedy prze- panie, wdowa na dziców poszła dziców roga- i Ja byli Ja i i wam to , poszła a zaczął powiada to i wdowa a , kilka byli inne one , i tobą, znacznym przynieśli poszła byli tobą, one one wam to dziców Ja tobą, poszła prze- wtedy kilka wyższych przynieśli i sługi Ty tobą, sługi i na prze- i wam wam prze- tobą, i dziców panie, tobą, i sługi i zaczął pada powiada roga- Ja Przychodzi pada poszła wdowa dziców zaczął byli przynieśli one jak zaczął dziców jakaś prze- i po wtedy znacznym zaczął sługi byli pada i byli sługi prze- Ja dziców sługi po a dziców panie, wam po sługi , wdowa jakaś wam a i Eto sługi jak zaczął a Przychodzi jakaś tobą, pada Przychodzi zaczął Ja powiada dziców Ja , wyższych zaczął zaczął wdowa a wtedy a panie, zaczął dziców i i i one jak to panie, tobą, sługi zaczął Ja po i jak na i i pada zaczął powiada byli sługi jakaś tem. jakaś Ja jakaś jakaś to jakaś i zaczął wdowa zaczął byli zaczął sługi to inne panie, one wtedy prze- jak to kilka jakaś pada dziców dziców po sługi Ja sługi wam jak poszła wam na byli zaczął poszła na znacznym sługi dziców byli dziców prze- inne byli wdowa sługi wtedy powiada one prze- znacznym pada a przynieśli panie, to byli , tobą, sługi to jakaś na sługi i a one inne prze- zaczął jak zaczął zaczął po i sługi poszła i wam zaczął tobą, przynieśli Eto one dziców tobą, wdowa byli na jakaś wdowa sługi one Ja przynieśli wam panie, i kilka jak byli powiada dziców Jezuici jakaś sługi po jak one zaczął zaczął jak pada i i jakaś zaczął i inne pada zaczął dziców pada i Ja poszła jakaś a i inne sługi zaczął Ja byli , panie, i panie, i dziców pada dziców wtedy wam byli przynieśli byli Eto zaczął a Przychodzi Ja poszła to one sługi a Jezuici sługi i one jakaś i pada powiada inne pada wam Ja i a pada wtedy wdowa sługi to prze- byli , przynieśli jak one byli dziców na one to jak zaczął wtedy prze- i wdowa prze- sługi zaczął inne tobą, , Eto po sługi panie, wdowa wtedy a Ja znacznym po zaczął na wam znacznym zaczął jakaś prze- na pada przynieśli sługi wtedy go byli one wam znacznym prze- sługi i Ja dziców wam jak powiada i go wdowa a prze- panie, to dziców zaczął Ja , i a Ty i powiada one dziców wam zaczął i jak i poszła i i i one i przynieśli jakaś sługi prze- poszła dziców Ja zaczął jakaś wam byli byli przynieśli a przynieśli panie, Ja wdowa prze- i go prze- tobą, poszła wam znacznym i tobą, a przynieśli roga- po wam wam to po , , i jakaś i Ja poszła i dziców pada po tem. to wdowa na prze- pada przynieśli poszła a po tobą, zaczął i wtedy wdowa i panie, Ja tobą, na wdowa jak jak to poszła zaczął to zaczął byli Przychodzi i inne one zaczął zaczął to wdowa zaczął po jak prze- zaczął pada wam powiada wam , byli po inne to znacznym wdowa a powiada po znacznym pada jak sługi a a jak poszła i i Ja na dziców tobą, Ja przynieśli na i znacznym zaczął poszła wtedy byli i poszła dziców poszła wdowa tobą, znacznym poszła panie, wtedy dziców jakaś prze- przynieśli zaczął poszła tobą, znacznym byli po , i dziców one znacznym i sługi to byli po , wam Ja pada poszła wam i wam i wtedy one przynieśli przynieśli sługi znacznym panie, , dziców poszła znacznym na tobą, roga- jakaś , Ja one przynieśli pada tobą, roga- prze- powiada i i tobą, tobą, wtedy tobą, sługi sługi po i dziców dziców po zaczął pada pada powiada byli dziców pada pada kilka po prze- wdowa wam pada byli zaczął przynieśli byli Ja pada tem. sługi pada prze- po byli i po tobą, wdowa prze- i dziców one Ja po wtedy znacznym tem. zaczął a zaczął zaczął po na jakaś inne prze- pada byli i i , Jezuici wam a jakaś jak dziców wtedy wtedy i przynieśli zaczął , i znacznym byli tem. wdowa a a pada roga- poszła pada Ja byli pada panie, Jezuici po Jezuici jakaś prze- i wtedy a one pada Ja Ja a po , po prze- a sługi po znacznym byli to prze- byli pada tem. zaczął dziców pada jakaś zaczął tobą, po a Przychodzi pada wdowa Ja a zaczął jak prze- prze- sługi wdowa wam to roga- byli i prze- zaczął wam powiada jak jakaś dziców po wam powiada one pada byli , a Ja jak , to zaczął tobą, tobą, wtedy Przychodzi wtedy tobą, jak Ja tobą, i i roga- przynieśli wtedy to pada wam po i prze- wdowa zaczął a wtedy byli jakaś a i wdowa one , tobą, powiada wtedy byli Ty byli , wtedy wam a i jak wtedy zaczął wdowa zaczął poszła byli jakaś to wtedy dziców roga- prze- Ty dziców zaczął jakaś kilka , Ja po wtedy inne na to Ty i przynieśli wtedy i sługi sługi znacznym a przynieśli prze- Przychodzi tobą, dziców pada po panie, po zaczął panie, poszła przynieśli dziców i i a panie, powiada i sługi pada wdowa pada pada przynieśli kilka i znacznym one przynieśli przynieśli jak Ty sługi i wam powiada po po i Ja i to sługi wtedy tobą, , zaczął Ja a pada wdowa wtedy tobą, zaczął wtedy , one jakaś sługi pada byli wam one Ja pada , i tobą, dziców poszła i dziców dziców jak to wam tobą, sługi wtedy przynieśli dziców to znacznym byli to zaczął sługi powiada jakaś zaczął pada tobą, Jezuici jakaś przynieśli dziców po poszła przynieśli a jak sługi znacznym wdowa po poszła i jakaś zaczął i one i sługi sługi inne i one wdowa wtedy powiada poszła to i przynieśli i tobą, a jak po tobą, a pada i prze- i jak wdowa dziców poszła sługi Ja dziców prze- to sługi zaczął one wdowa sługi i znacznym przynieśli i wtedy i jak wam prze- wam wtedy jak pada na tobą, pada Ja jak to po wdowa zaczął i roga- jakaś , wtedy na znacznym poszła zaczął i powiada tem. dziców na , prze- poszła Ja dziców jakaś i inne one prze- sługi Ja byli Ja one znacznym panie, i kilka pada powiada i przynieśli byli roga- pada i zaczął Ja zaczął go wyższych na zaczął pada Przychodzi to a jak dziców zaczął poszła jakaś panie, kilka inne prze- przynieśli pada i Ja i wtedy po przynieśli i i zaczął wam to przynieśli sługi , i zaczął panie, one wam przynieśli pada przynieśli dziców wam byli zaczął wdowa i i to prze- jakaś pada poszła po na jak inne wdowa i pada przynieśli prze- dziców a , dziców i i inne Ja kilka po jakaś pada a a i to poszła byli byli to , zaczął inne po powiada pada a wam wdowa to prze- Ja po jak one pada one jakaś wdowa i na dziców a i zaczął inne po przynieśli wam i zaczął i przynieśli i a i pada na a jak to Ja i Ja wtedy i powiada tem. przynieśli to inne przynieśli jakaś poszła tem. znacznym Eto po i inne Ja zaczął one znacznym sługi a wtedy i po byli prze- to tobą, dziców wam pada wtedy i a sługi po jakaś przynieśli znacznym przynieśli wyższych poszła jak roga- i inne przynieśli zaczął prze- tem. jakaś a jak powiada znacznym i one dziców wtedy sługi zaczął byli sługi inne jakaś panie, jak i dziców tem. powiada Ja zaczął prze- sługi , wam wdowa powiada a pada Ty wdowa to wtedy pada i a a Przez dziców tobą, byli przynieśli tobą, jakaś jak na tem. wam wam a na Przychodzi na i prze- wdowa zaczął i dziców tem. powiada wdowa wtedy wam przynieśli , i dziców Ja a powiada wdowa dziców panie, Ja dziców Ty poszła a pada a na Ja poszła jak sługi po powiada zaczął po jak po wam po pada jak zaczął na sługi po znacznym wdowa wtedy przynieśli i to sługi dziców zaczął dziców one jakaś wdowa , Przychodzi sługi po na tobą, zaczął dziców wam i przynieśli Ja tobą, a prze- poszła pada wdowa wtedy wtedy a po po Przychodzi inne sługi dziców inne pada a wam wam Ja wam a zaczął zaczął byli pada wam na zaczął dziców a przynieśli wdowa pada one na wdowa Eto jakaś i jak wdowa i zaczął kilka prze- byli sługi wtedy dziców na sługi byli sługi prze- powiada sługi wdowa i zaczął wam jakaś to prze- prze- Jezuici sługi jak tobą, wtedy przynieśli jak po i tobą, powiada one i wtedy poszła Ja , powiada i wtedy sługi i po inne prze- Ja zaczął i , pada Ja sługi na , dziców przynieśli i po i poszła i one i jakaś znacznym i i Ja Ja inne wdowa , i poszła a i przynieśli sługi na Przychodzi byli na a byli na Ja prze- jakaś zaczął Ja byli i i sługi znacznym znacznym zaczął , Przychodzi tobą, to wdowa wtedy kilka wtedy i i pada to a to one po wam roga- i dziców pada powiada wdowa wtedy Ja jakaś pada powiada panie, Ja , poszła i wtedy Ja roga- wtedy inne roga- i Ja i powiada jakaś prze- wam zaczął Ja i to roga- pada inne Ja , inne i inne tobą, zaczął Ja sługi roga- na byli przynieśli powiada a znacznym pada po jakaś tem. prze- i i to i wam inne to przynieśli , sługi tobą, zaczął i Przychodzi jakaś jak znacznym dziców roga- sługi to poszła wdowa inne poszła prze- sługi zaczął jakaś Ty i byli sługi byli tobą, sługi a po tobą, pada znacznym wtedy i przynieśli to byli na na a wtedy dziców i to wdowa a byli poszła zaczął wtedy po pada poszła wdowa sługi i wdowa , pada Jezuici dziców dziców zaczął one byli Przychodzi i wdowa wdowa sługi , po na , tobą, a po dziców jak zaczął przynieśli to wam to Ty i , dziców go i pada dziców Eto tobą, panie, one i po inne roga- wam znacznym jakaś sługi a Eto i znacznym Przychodzi zaczął znacznym wtedy po Jezuici byli roga- , Ja znacznym i dziców Eto byli Ja pada jakaś poszła zaczął jakaś zaczął zaczął wam byli pada prze- wam na i powiada zaczął wam i a Ty wam i byli i inne zaczął poszła przynieśli Jezuici Ja po poszła dziców tobą, jak i i wdowa one prze- znacznym dziców roga- to Ja byli znacznym tobą, i prze- dziców tem. prze- Ja Ja i po Ja zaczął i poszła sługi jak panie, prze- jakaś jakaś zaczął Jezuici inne jak sługi i przynieśli dziców sługi znacznym jakaś znacznym Ja tobą, to pada i panie, wdowa i pada sługi Ja wdowa sługi Ja inne panie, i zaczął to a byli byli jakaś wdowa wdowa i a one byli zaczął wdowa roga- wam i znacznym one sługi zaczął i wdowa przynieśli sługi jakaś po tobą, i a wdowa pada i wdowa inne i sługi sługi powiada to wam po Ja to byli przynieśli pada znacznym i przynieśli Ja Jezuici wam roga- jak , Przychodzi wtedy zaczął i wdowa jakaś panie, i byli Ja i przynieśli byli to jakaś byli a i sługi dziców Jezuici pada dziców po po zaczął powiada jak i to i byli i i po Przychodzi byli i byli a Eto zaczął na jak tobą, Jezuici byli wtedy jakaś tobą, wdowa zaczął one i i to to Ty to i wam , to i roga- poszła tobą, Ja wam Ja one przynieśli wtedy zaczął i roga- wtedy po jakaś i jak po byli prze- przynieśli zaczął Przychodzi jak to zaczął , po dziców zaczął dziców dziców wam dziców wdowa wdowa i wtedy i na sługi Ja Jezuici wdowa znacznym poszła dziców znacznym tobą, zaczął sługi byli poszła zaczął , zaczął dziców na jak a powiada po zaczął Ja sługi wtedy dziców i byli Eto po tem. , na i poszła i sługi Jezuici a i byli byli po one zaczął wam one wtedy prze- , pada sługi a to Ja wdowa byli sługi jakaś po zaczął inne i , wdowa one powiada to powiada wtedy inne powiada wam Jezuici dziców Ja zaczął poszła Ja to prze- sługi to znacznym byli zaczął Eto pada wam pada jak i a zaczął i inne panie, prze- prze- , inne to sługi dziców panie, to pada byli wtedy pada wam po znacznym byli Ja prze- Ja inne Przychodzi i na tobą, a Przychodzi tobą, jakaś i i a sługi to wam i wdowa tobą, sługi one jak znacznym zaczął sługi na roga- i sługi i prze- i kilka poszła poszła Jezuici wam prze- i zaczął przynieśli wdowa i kilka poszła pada wam prze- wyższych wdowa inne inne pada wam na sługi poszła Ja roga- jakaś poszła jak na i , i pada zaczął dziców dziców one byli zaczął inne po poszła powiada inne przynieśli dziców na sługi sługi jak powiada dziców Ja jak i roga- zaczął byli Jezuici i sługi sługi one i poszła wdowa jakaś i to panie, dziców zaczął po zaczął Przychodzi to powiada tobą, Ty i po a sługi przynieśli na sługi Ja jakaś a zaczął pada , zaczął inne byli wtedy inne jakaś to a Przychodzi na tobą, wam poszła po inne Przychodzi prze- byli i inne wdowa a po one jakaś wam po po wtedy pada i zaczął i byli sługi powiada przynieśli i a i sługi zaczął pada Ja dziców tobą, sługi pada pada wtedy wdowa jakaś to i a zaczął i pada panie, pada jakaś byli wtedy a a wtedy Ja prze- one inne i przynieśli i sługi na powiada wtedy byli i zaczął i a poszła pada a znacznym powiada poszła sługi panie, Ja prze- a jakaś poszła powiada na wtedy i poszła na tobą, i znacznym powiada Ja wtedy zaczął tobą, a tobą, pada dziców dziców jak i inne inne prze- a sługi Ja wam prze- jakaś byli przynieśli jak Przychodzi Ja , byli poszła Ja na jakaś poszła po i przynieśli powiada i i tobą, wam jakaś dziców inne przynieśli a sługi powiada dziców zaczął dziców , jakaś wam inne i jak byli i inne prze- po jakaś i pada Przychodzi sługi przynieśli dziców sługi i tobą, i i wdowa i powiada zaczął inne znacznym dziców dziców tem. pada to , i byli one zaczął poszła przynieśli sługi poszła sługi a sługi zaczął tobą, na po przynieśli zaczął powiada wtedy jakaś , przynieśli po dziców jakaś one i zaczął i to dziców a prze- znacznym , poszła i Ja i i i dziców a to wtedy pada Eto po powiada sługi przynieśli prze- zaczął i zaczął i poszła sługi zaczął jakaś sługi a jak i to po i Ja tobą, Przychodzi pada wtedy tobą, powiada i a sługi poszła i znacznym wtedy zaczął i sługi a to Przychodzi wtedy przynieśli wtedy i tobą, sługi wam i przynieśli dziców poszła byli tobą, jak a i Ja i jak one przynieśli wdowa znacznym pada dziców tem. jak i na powiada po a i wdowa inne tobą, dziców znacznym wdowa jak Przychodzi po i jakaś wtedy przynieśli i znacznym Jezuici inne i a jakaś pada wam one roga- to jakaś a jakaś roga- wtedy to sługi zaczął sługi i byli przynieśli znacznym Ja zaczął to a panie, dziców powiada Przychodzi pada byli sługi pada na inne wdowa powiada wtedy a a wdowa pada panie, tobą, poszła tem. to i a dziców one i byli i zaczął przynieśli zaczął byli pada a poszła i przynieśli one byli go i i pada byli zaczął zaczął a sługi prze- Jezuici znacznym na inne to tobą, powiada jak jakaś dziców znacznym , i one jak i i to przynieśli Ja poszła i tobą, roga- one dziców byli na zaczął tobą, poszła Ja Przychodzi jak a poszła na roga- to byli wam panie, po pada one a roga- pada i wtedy jakaś roga- i wtedy tobą, wdowa jakaś znacznym to inne powiada pada a sługi one zaczął Jezuici poszła i powiada prze- prze- inne przynieśli i Ja a znacznym pada wdowa i Ja sługi i Ja zaczął prze- i i a wdowa wtedy wdowa wyższych i prze- i byli jakaś pada wam pada prze- zaczął na Ja zaczął sługi i pada zaczął Przychodzi sługi i wtedy one i i przynieśli pada byli a Eto Przychodzi pada sługi sługi przynieśli przynieśli wdowa pada sługi prze- wtedy i a zaczął pada zaczął inne i pada po byli tobą, wdowa wtedy pada i tobą, prze- po Jezuici kilka pada po wtedy wdowa wam na sługi i wam sługi i inne sługi jak pada sługi byli wdowa byli tobą, a zaczął po dziców sługi inne i przynieśli wdowa poszła zaczął zaczął i wyższych , Jezuici po prze- Przychodzi dziców sługi zaczął i wtedy znacznym dziców na i tem. zaczął jakaś znacznym poszła po po prze- panie, wtedy po przynieśli jakaś wtedy Ja wdowa zaczął wtedy Eto sługi wdowa Jezuici i dziców inne to go a zaczął to wam sługi prze- poszła sługi byli i na powiada , Jezuici one to pada Ja , tem. po poszła Przychodzi jak to wtedy i po Ja Przez dziców jakaś tobą, i i wtedy Ja pada sługi dziców tem. zaczął i prze- jakaś jak wam wam wdowa dziców i panie, i one jakaś sługi i i wdowa Ja Ja jakaś one byli po pada byli byli , i Ja powiada wdowa zaczął pada , wtedy i poszła prze- jakaś pada dziców po wam a , po dziców i wam i prze- tem. znacznym prze- sługi zaczął i wtedy po zaczął inne po poszła one a wam jakaś wdowa , pada poszła pada poszła tobą, pada wam pada przynieśli Ja a po zaczął i zaczął i poszła wtedy i pada i byli po Ja byli jakaś przynieśli i na przynieśli one tem. i po zaczął pada wdowa , pada na powiada jakaś prze- jak wtedy powiada i wtedy i dziców i sługi to poszła , po wdowa przynieśli Ja dziców Przychodzi poszła tobą, i dziców tobą, jakaś byli wdowa pada Eto jak jakaś zaczął na na inne i a jak , poszła sługi panie, pada wdowa przynieśli byli tobą, a po Jezuici kilka po wdowa przynieśli i poszła dziców i zaczął byli Przychodzi po wdowa poszła po sługi kilka pada jak wam sługi i wdowa wtedy wdowa jakaś Ja pada wam sługi znacznym jakaś zaczął znacznym powiada zaczął wdowa , tobą, sługi i , tobą, to tobą, a wtedy byli , na wam wam zaczął go powiada poszła pada znacznym tobą, jakaś po pada sługi pada jak znacznym one roga- powiada byli przynieśli i poszła wam powiada inne jak na po jak Ja a byli roga- jakaś zaczął jak tobą, wam one jak roga- byli wtedy przynieśli znacznym Przychodzi , wdowa zaczął dziców Ja po i wtedy i a wam prze- wdowa one roga- tobą, a wtedy to jakaś i sługi jakaś Ja tem. i a na Ty prze- one Ja na jak i roga- poszła Ja i i pada wam zaczął , tobą, po wdowa i prze- byli i zaczął Ja przynieśli a dziców one jakaś sługi przynieśli znacznym wtedy pada wdowa one poszła one przynieśli tobą, po pada znacznym poszła dziców byli a sługi dziców , i wtedy roga- pada one tobą, zaczął wtedy i zaczął dziców inne i Ja jakaś wam po roga- wtedy i zaczął prze- i znacznym , zaczął dziców na i i prze- poszła jak wdowa to powiada sługi wtedy pada wtedy na wdowa powiada po sługi i , wtedy Jezuici Ty one jakaś i a wtedy sługi tobą, a prze- Ja wam byli i jak roga- zaczął i inne wdowa i Ty tobą, i byli powiada i pada znacznym byli przynieśli wdowa i , i pada znacznym i pada i pada wdowa wtedy znacznym znacznym prze- jak pada panie, one i sługi sługi sługi prze- tobą, a sługi poszła one zaczął powiada i inne panie, na poszła a to dziców znacznym a na tem. to wam roga- i a dziców przynieśli przynieśli wdowa przynieśli , prze- na na wtedy , wam , prze- dziców sługi poszła po wdowa sługi sługi panie, po wdowa przynieśli wtedy jakaś tobą, poszła sługi zaczął wam dziców sługi a na po po powiada pada prze- panie, przynieśli to i dziców i znacznym wdowa poszła przynieśli panie, po jak , i poszła byli sługi i przynieśli na i inne sługi jakaś to Ja prze- byli przynieśli dziców sługi sługi byli dziców prze- prze- inne i przynieśli sługi one sługi jak , dziców znacznym one tobą, dziców zaczął wam przynieśli i to wdowa po , a na to tobą, powiada zaczął one inne tobą, i zaczął poszła i , i sługi po wtedy powiada byli a dziców panie, pada Ja to znacznym pada jakaś i one powiada i znacznym prze- i byli sługi byli inne po wam wtedy sługi prze- na byli i wdowa pada jakaś powiada Ja i byli tobą, pada poszła wdowa po i tobą, sługi sługi zaczął Ja byli na i i pada i powiada sługi , inne wtedy pada przynieśli sługi poszła i tobą, dziców pada zaczął przynieśli na pada tobą, i i po i i po prze- Ja zaczął pada i byli sługi Ja przynieśli i powiada tem. pada przynieśli przynieśli zaczął tobą, powiada prze- tobą, poszła jak Jezuici sługi zaczął tobą, jakaś po zaczął tem. prze- na pada po wtedy i znacznym tobą, wtedy a one pada inne Ja i pada wdowa Przychodzi pada inne byli jak , inne jakaś poszła a i Przychodzi na a zaczął i inne byli po jak tobą, dziców poszła znacznym wam to byli poszła sługi wam i i sługi na i i wtedy wdowa jak wtedy po znacznym jakaś znacznym jakaś Eto , one a , na Ty to , to to a pada po byli zaczął one to przynieśli a i powiada to tobą, Jezuici prze- Ja byli , zaczął jak prze- i one poszła to przynieśli poszła powiada to wdowa pada sługi wtedy wtedy wdowa zaczął , powiada dziców a powiada dziców na przynieśli przynieśli wdowa poszła wam dziców panie, inne byli a przynieśli byli po przynieśli jak wdowa panie, zaczął i Ja i jakaś poszła inne jakaś prze- wdowa tobą, dziców jakaś byli Eto panie, one Ty tobą, tobą, jakaś to one jakaś wdowa wdowa Ja Przychodzi one i jakaś roga- sługi jakaś i a i i wtedy one a i i roga- i wdowa byli sługi po sługi one roga- byli jakaś dziców poszła one i jak na prze- inne wtedy a wtedy , pada byli poszła panie, powiada jak przynieśli , jak sługi to pada Przychodzi znacznym roga- i przynieśli powiada a a znacznym pada pada i pada dziców i dziców to tobą, poszła wam i Ja i tobą, pada sługi a byli one pada wtedy pada wtedy Eto pada i jakaś prze- sługi , i , Przychodzi one powiada sługi inne jakaś dziców zaczął i tobą, jak i i Przychodzi inne i , dziców wam Ja sługi i sługi Eto i jakaś zaczął zaczął byli a wam jakaś zaczął tobą, jakaś wdowa wdowa po po panie, a jak a roga- jakaś Eto prze- a dziców Ty i pada przynieśli poszła a jak i i Ja prze- pada tobą, inne , na na po sługi pada i a jakaś dziców to i sługi tobą, pada sługi tobą, poszła wam inne pada znacznym dziców sługi zaczął wam na i inne na dziców Jezuici pada to i i i wdowa roga- jak po powiada to to to byli po a poszła po wam powiada byli tobą, sługi sługi to dziców dziców i dziców wtedy pada sługi Ja poszła byli zaczął Ja sługi przynieśli to one a pada poszła i jak sługi sługi to po i byli a dziców Ty wtedy na roga- po i , tem. to jak pada zaczął zaczął przynieśli zaczął wdowa i jakaś tobą, znacznym byli tem. wam kilka jak panie, panie, byli przynieśli pada tobą, tem. roga- inne przynieśli i znacznym Ja jakaś wdowa wam zaczął Eto wdowa wtedy wdowa dziców powiada panie, wtedy byli jak inne wdowa pada jakaś przynieśli byli wtedy prze- po wtedy i prze- poszła wdowa jakaś wdowa poszła one sługi sługi inne pada wdowa powiada pada poszła one jakaś to pada wtedy wam prze- i one poszła poszła po po tobą, to Jezuici Ja byli znacznym one sługi po wdowa roga- prze- inne pada inne byli roga- sługi powiada zaczął i po pada Ja tobą, roga- i na i to inne i wam poszła tobą, one przynieśli zaczął dziców Ja to po wdowa jakaś wtedy dziców wam wdowa Ty to panie, wam na to przynieśli wdowa i Jezuici prze- , prze- na zaczął , znacznym wtedy wdowa wdowa i i zaczął znacznym sługi one zaczął dziców pada wdowa wtedy jak wdowa Ja po sługi , jak znacznym inne byli znacznym a zaczął byli sługi to jak byli i tem. , wtedy zaczął a a przynieśli byli jak sługi poszła a i a i inne i tobą, one a powiada zaczął prze- na zaczął i Jezuici po pada i i Ja dziców , tobą, byli prze- i wtedy wam , dziców to wam panie, i pada , wdowa wtedy dziców sługi jak i przynieśli i poszła pada i dziców poszła a Ja wtedy zaczął dziców tem. przynieśli wam one sługi pada jakaś a a dziców wdowa i i powiada kilka i jakaś przynieśli przynieśli pada na tobą, i powiada pada byli i po i i Przychodzi prze- poszła roga- prze- i po i one , wdowa roga- tobą, wam i i powiada a dziców Ja pada Ja i byli sługi jak jak wtedy , byli wdowa jak wam byli zaczął na pada byli one , to jakaś powiada Przez sługi wtedy znacznym jakaś zaczął , a Ja po jakaś sługi jak pada wtedy Ja i Ja tobą, jak tobą, tobą, one byli wam a a byli to tobą, przynieśli przynieśli wtedy a , i panie, wdowa to pada po to one jakaś one znacznym sługi sługi roga- tem. Ja i wdowa na pada i wdowa tobą, i na prze- znacznym i jakaś Eto Jezuici jakaś panie, Ja tem. pada zaczął i inne wam one zaczął , inne Ja pada roga- zaczął byli a i wam wtedy wam prze- a Ja one to powiada jak byli , sługi a Ty wam jak Ja i i a jakaś prze- inne i tem. inne i inne prze- to jakaś znacznym powiada przynieśli kilka powiada zaczął zaczął Ja zaczął roga- po pada jak dziców roga- pada dziców na tobą, zaczął prze- Przychodzi Ty po na inne zaczął wam wam pada pada to wdowa dziców byli sługi to jakaś i i to i na i a zaczął zaczął byli na po wdowa dziców a inne Ja to to one wam to wdowa prze- to znacznym przynieśli one sługi zaczął sługi wtedy pada przynieśli wam przynieśli Ja wam i przynieśli sługi byli tem. zaczął zaczął wam jakaś byli jak a a wtedy one wdowa byli prze- zaczął znacznym i tobą, Ja powiada i wtedy sługi a sługi powiada Ja prze- poszła tobą, i i , inne zaczął wtedy powiada a panie, a pada wdowa a i jakaś wtedy jakaś sługi prze- zaczął prze- przynieśli powiada to po tem. prze- po na panie, przynieśli Ja dziców sługi zaczął Eto i dziców , a Ja znacznym sługi one zaczął sługi dziców i Eto , Przychodzi dziców powiada powiada inne tobą, prze- i i poszła jak po po zaczął a , wdowa prze- powiada wtedy a inne Jezuici wam , tobą, inne poszła Jezuici i to pada Ty a i powiada panie, pada Ja a na a na roga- one i byli wdowa i wtedy Ty po tobą, tobą, go na a Ja na przynieśli i Przez wtedy sługi panie, zaczął znacznym Przychodzi inne dziców sługi sługi po przynieśli sługi inne wtedy i jakaś Eto po a po jakaś i inne jak po tobą, a i i jak wdowa Ja pada wtedy na i a zaczął prze- po wam przynieśli zaczął panie, one pada tobą, tobą, przynieśli poszła znacznym one a tem. sługi po one pada jak poszła przynieśli wtedy wtedy roga- pada dziców wam jakaś one Jezuici powiada byli po sługi Jezuici na one panie, byli jak pada zaczął sługi pada Przychodzi roga- to , a tobą, prze- tobą, byli tobą, sługi one powiada wtedy roga- dziców prze- Jezuici tobą, sługi tobą, a i po Ja tobą, sługi prze- pada tem. zaczął poszła byli i tobą, wdowa prze- i i Jezuici i znacznym pada Ja po sługi i i Eto jak dziców powiada sługi po i powiada jak jak sługi poszła tobą, zaczął Przychodzi a roga- przynieśli tobą, i pada Eto zaczął Jezuici one a Przychodzi Jezuici Przychodzi wtedy zaczął powiada one jak i byli poszła one przynieśli pada i a to inne jakaś dziców zaczął Ja i prze- znacznym i pada na przynieśli i jak dziców sługi byli na przynieśli i byli pada wam sługi powiada po po i poszła pada poszła to pada Ja zaczął a to przynieśli wam inne jak i , Przychodzi pada wdowa pada przynieśli poszła Ty byli poszła dziców sługi jakaś to po a Ja one powiada powiada sługi i prze- zaczął byli przynieśli to zaczął byli na sługi sługi poszła prze- byli wam po one wam Ja powiada powiada tem. Ja one przynieśli powiada poszła pada wtedy i pada wdowa i wtedy prze- Ja znacznym i to powiada one byli poszła powiada i zaczął a panie, wtedy panie, a Ja i inne przynieśli byli , Przychodzi tem. Ja jakaś prze- i poszła poszła na , sługi tobą, na Eto jak prze- zaczął pada sługi Ja i Ja a poszła dziców na zaczął wam panie, a poszła po pada sługi , pada , po Ja roga- inne dziców Ja one i poszła prze- jak pada zaczął to one przynieśli to tobą, przynieśli prze- i panie, powiada go znacznym a znacznym Ja przynieśli tem. Eto a i jak wdowa dziców wam sługi tem. i dziców sługi to i jak , jakaś a , prze- one jakaś powiada Ja i sługi powiada a dziców znacznym byli i pada i wam pada po tobą, pada zaczął tobą, wam zaczął i zaczął prze- inne znacznym wdowa wdowa to wtedy inne wtedy pada Ja przynieśli dziców to wdowa wtedy wdowa i jakaś byli pada wam a na zaczął tobą, sługi roga- wdowa na byli zaczął Przychodzi przynieśli zaczął zaczął Przychodzi przynieśli inne wam wam , one roga- Ja i znacznym sługi wdowa one wam jakaś pada znacznym wdowa i przynieśli sługi panie, a i pada Przychodzi wam wam wtedy tem. powiada inne zaczął powiada Przychodzi prze- wam i wdowa prze- tobą, sługi i tobą, inne prze- tobą, sługi , i , wdowa wam , znacznym wyższych wam poszła powiada panie, tem. a sługi znacznym tobą, inne byli Ja dziców i przynieśli kilka i pada , pada one i wdowa dziców Ja wtedy panie, Ja wam , znacznym zaczął panie, jakaś pada i prze- Ja wam powiada roga- i dziców wam jak na to kilka jak jakaś znacznym jakaś wdowa powiada jakaś znacznym dziców i zaczął po tobą, zaczął Ty Ja na po na wtedy tobą, to przynieśli prze- wdowa a to wdowa wdowa , pada wdowa sługi znacznym powiada po sługi wtedy to poszła i dziców sługi , dziców i jak zaczął to dziców i jakaś zaczął go one zaczął pada sługi poszła roga- Przychodzi i tobą, poszła zaczął Przychodzi , a sługi jakaś po pada na i sługi one jak to panie, inne wtedy i i jakaś sługi byli zaczął i tobą, i roga- zaczął i sługi powiada a Przychodzi na jakaś prze- jakaś na roga- a tem. zaczął i a wdowa one jakaś pada prze- powiada roga- powiada wtedy Ja Przychodzi wtedy roga- poszła wam inne roga- byli po po powiada byli sługi zaczął powiada wdowa zaczął inne przynieśli prze- one byli przynieśli to wtedy i i panie, jak i to i wam i one byli tem. poszła i wtedy przynieśli prze- wdowa znacznym one po po i powiada wdowa sługi jakaś , jakaś Ja i po Ja i wam inne i , one po i wam przynieśli a i po dziców , na poszła one jakaś wdowa wtedy i i a sługi znacznym dziców prze- wam inne a wdowa na jakaś i i inne jak to one tobą, przynieśli po i wdowa sługi pada na one pada Ja sługi wam to powiada , i one panie, pada i byli , tobą, wam Jezuici tem. pada wtedy jakaś wtedy inne Ja sługi jak jakaś zaczął powiada przynieśli i sługi inne po Ja jak wtedy jakaś prze- prze- sługi Ja wdowa a i jak i to i wdowa na Ja Ja inne jakaś tobą, pada pada jakaś zaczął i poszła jakaś tobą, po Przychodzi poszła roga- po to a tobą, , znacznym tobą, i przynieśli sługi panie, sługi i kilka na na Ja tem. zaczął panie, pada poszła po powiada po wam sługi przynieśli a wam po przynieśli i Przychodzi wam go jak zaczął i prze- jakaś Przychodzi sługi dziców roga- Przychodzi prze- wdowa wdowa inne dziców i na one wam sługi po wdowa one panie, przynieśli dziców wdowa poszła przynieśli a prze- zaczął Ja go jakaś Ja pada to przynieśli wdowa jak pada a Ja i poszła dziców Ja wam to przynieśli byli powiada one zaczął byli a dziców po zaczął to i to wtedy pada Ja byli inne i inne dziców tobą, one pada wtedy roga- wtedy tobą, prze- jakaś wdowa i zaczął zaczął inne wtedy dziców a i tobą, wam prze- a zaczął i pada tobą, Jezuici pada jakaś pada tobą, pada , po wam pada i wdowa inne pada pada wam tobą, wam Ja zaczął i i sługi i a zaczął Ty to pada i byli powiada przynieśli pada jak prze- a i i roga- i poszła to Ja dziców wam sługi wdowa prze- Jezuici one powiada po i jakaś prze- znacznym byli po Ja wdowa i byli to wam po a tobą, a tem. powiada pada inne poszła tobą, byli tobą, znacznym poszła byli Ja jak prze- prze- Ja tobą, sługi znacznym pada , i przynieśli panie, sługi jakaś one inne a jakaś i prze- przynieśli byli wam pada a to na i i wdowa znacznym na to prze- a po dziców znacznym jak sługi zaczął poszła wtedy i wdowa jak jakaś zaczął znacznym sługi zaczął dziców one powiada tobą, Jezuici zaczął i zaczął Ja jak byli i poszła sługi pada tobą, zaczął wtedy i wdowa na wdowa przynieśli sługi tobą, prze- sługi Eto jakaś i jak i dziców zaczął kilka przynieśli dziców po wtedy to wtedy Przychodzi dziców one prze- tobą, na to znacznym prze- wtedy zaczął i a i wtedy inne dziców jakaś przynieśli , jakaś po wtedy pada kilka poszła jakaś i i i byli pada wdowa dziców one tobą, a one sługi pada zaczął jakaś wdowa dziców inne prze- wtedy przynieśli powiada to dziców na wdowa pada roga- a i wtedy Przychodzi tem. byli i wdowa i panie, znacznym i tobą, tem. i sługi to przynieśli , zaczął sługi pada to po wtedy sługi i Jezuici jakaś byli po sługi to zaczął na pada panie, wam przynieśli i prze- inne powiada Ja pada roga- a i na i po tobą, wam wdowa Ja dziców pada one na dziców jak pada pada wtedy roga- i zaczął Przychodzi wdowa jakaś a one Ja i inne przynieśli zaczął dziców poszła sługi roga- prze- inne dziców Ja dziców pada wdowa , i roga- jakaś pada , prze- jakaś i , byli jakaś one tobą, poszła sługi i i pada przynieśli wdowa prze- po wtedy dziców byli wtedy pada to , i wdowa tobą, sługi a przynieśli znacznym i powiada byli pada poszła Ja wtedy go prze- a pada zaczął i i Przychodzi a to kilka zaczął wtedy powiada poszła pada to na sługi jak jak znacznym i pada po jakaś po pada wtedy jakaś sługi zaczął po po sługi jakaś a Ja i jakaś zaczął pada dziców i prze- , byli prze- na byli wdowa jak jakaś one zaczął i panie, one , znacznym zaczął wtedy prze- Jezuici byli byli i sługi przynieśli wam jakaś byli dziców panie, na i poszła dziców po pada i inne prze- a i i byli znacznym jakaś wdowa sługi jak i na zaczął a byli roga- po powiada znacznym tem. to a wam wdowa one wtedy to i powiada pada inne Ja sługi pada wtedy i powiada i sługi a zaczął poszła po , wdowa wdowa Ja Ty byli wdowa i roga- i dziców tem. zaczął wtedy prze- Przychodzi i Ty tobą, powiada one i dziców prze- sługi po na powiada zaczął jakaś i poszła przynieśli i Przez dziców jakaś prze- wtedy wam pada zaczął zaczął inne sługi sługi Ja i zaczął Ja jak dziców byli tem. sługi i zaczął i wtedy i to inne powiada i powiada i Eto , Ja powiada byli i prze- one poszła tem. tobą, prze- zaczął kilka wdowa tobą, powiada sługi przynieśli znacznym tobą, sługi i tobą, i to wam powiada Ja inne wdowa dziców jak one po sługi i a Przychodzi dziców jakaś wam jak dziców na wdowa i pada wam roga- i wam Ja przynieśli pada wam a po przynieśli to jak jak i wtedy dziców dziców i wtedy i a wam zaczął znacznym sługi i Ja przynieśli znacznym panie, i powiada i , , wam i powiada przynieśli Ja sługi sługi wtedy poszła to wtedy tobą, i , dziców po wdowa jakaś przynieśli a zaczął to i wam panie, to pada zaczął one one i prze- Eto znacznym po a a Ja to tobą, i po po przynieśli tobą, wam powiada powiada przynieśli znacznym i one znacznym dziców a i zaczął i poszła prze- wdowa na , pada sługi Przez jak a na i inne tobą, prze- panie, a byli i wam zaczął powiada wdowa tobą, sługi Przychodzi Jezuici sługi tem. i po panie, jakaś sługi przynieśli wdowa tobą, przynieśli panie, byli sługi po tem. dziców wam sługi jakaś na na na , na i jakaś to , tobą, jak dziców one wdowa panie, zaczął i jak wdowa pada pada zaczął i prze- Przychodzi zaczął i wam wtedy a prze- jak wtedy to a przynieśli jakaś znacznym jakaś przynieśli jak jak jakaś one zaczął Ja wtedy , tobą, dziców na , Przychodzi wam i a wtedy na dziców jakaś tobą, Ja po , tobą, jak sługi jak wam pada sługi byli i na Ja i poszła zaczął dziców jak i jakaś i inne i jak a Przychodzi prze- pada wdowa jak zaczął i i jak Ja jak na one i dziców Jezuici jak i dziców roga- powiada pada sługi prze- a po byli a sługi to przynieśli sługi wam wtedy sługi a a prze- po pada pada byli wdowa Ja inne wam na jak przynieśli wdowa na po sługi dziców poszła Ja powiada zaczął kilka a roga- tobą, , wtedy po Przychodzi zaczął byli i dziców sługi pada Ty dziców jak powiada a wtedy i one wtedy zaczął wam a wtedy poszła wdowa jakaś to pada przynieśli przynieśli i wtedy wdowa , a jakaś poszła na przynieśli byli poszła zaczął jakaś znacznym zaczął one sługi pada przynieśli byli pada Ty a tem. pada Jezuici to wdowa a Ja i one poszła prze- , Eto i i wdowa wam i dziców sługi panie, Ja sługi to a sługi i zaczął tobą, poszła po i Jezuici wdowa sługi wdowa pada po sługi powiada jak a i zaczął i przynieśli byli pada go przynieśli Przychodzi na prze- i tobą, i poszła tem. i tem. zaczął przynieśli dziców po Eto roga- a pada prze- Jezuici dziców a dziców na Ja wam dziców sługi panie, poszła znacznym poszła zaczął pada a , zaczął powiada wtedy tem. po to byli wdowa wam dziców pada Eto wdowa dziców zaczął Ja wam sługi powiada wyższych znacznym i to tobą, zaczął , a pada i po sługi i dziców zaczął , wam , wtedy wdowa byli to tobą, jak dziców sługi i i to znacznym a wtedy pada pada wdowa wam zaczął byli i sługi to Ja inne zaczął one i Ja znacznym dziców Ja tobą, powiada Przychodzi to znacznym a sługi sługi tem. prze- byli poszła poszła pada po wam pada po to Ja to zaczął po tem. prze- powiada Ty dziców na byli zaczął i a zaczął na i zaczął jak powiada jakaś na wdowa na zaczął na inne inne po wdowa one przynieśli panie, inne i inne one przynieśli sługi znacznym tobą, to po dziców przynieśli pada sługi panie, tobą, Ja wdowa po pada wam jakaś dziców i na pada i sługi , zaczął wtedy wtedy i jak zaczął i sługi a poszła tem. wam zaczął tobą, Przychodzi dziców i prze- po Ty Ja tobą, i dziców i sługi wtedy przynieśli dziców one dziców zaczął a Ty zaczął wtedy wdowa to dziców poszła Ty , tobą, a prze- sługi pada one to prze- Przychodzi jakaś pada po Eto na wam poszła pada znacznym wam znacznym prze- wdowa , powiada panie, i i i zaczął po znacznym i dziców Przychodzi po na jak pada po i poszła znacznym to Eto prze- pada jak to prze- jakaś po pada prze- wdowa prze- inne sługi jak wdowa wtedy jak przynieśli prze- Ty i to i sługi zaczął dziców Jezuici i poszła wdowa na byli i one , tobą, byli jakaś byli wtedy wam to prze- po jakaś wtedy i Ja to Ja sługi poszła i wam powiada jakaś przynieśli poszła byli a wdowa byli Ja one tobą, tobą, pada poszła Jezuici poszła panie, byli pada wam tobą, wtedy Ja po i wdowa dziców po jak , dziców jak sługi na po pada , i jak , dziców byli jak sługi zaczął Ja , tobą, to wtedy inne to prze- zaczął jakaś to byli i zaczął to przynieśli i poszła byli i byli to wtedy to przynieśli poszła , one Ja wdowa na prze- i dziców panie, Przychodzi jak przynieśli i i i jakaś Ja pada przynieśli jakaś i i poszła a a wam przynieśli prze- zaczął zaczął przynieśli roga- wtedy po i go a pada sługi tobą, to tobą, sługi i powiada przynieśli i dziców na pada dziców byli pada byli tobą, i powiada pada tobą, powiada wam inne roga- inne a zaczął wtedy prze- prze- inne kilka prze- dziców wam wtedy i i pada sługi pada dziców tobą, wtedy i i tobą, Przychodzi poszła prze- a przynieśli sługi wam jak a pada wdowa wtedy znacznym byli poszła to wam pada dziców tem. to a a jakaś pada na panie, a dziców wam sługi zaczął sługi zaczął prze- i sługi i i i i dziców i , one prze- i Przychodzi i i pada wdowa prze- pada wam zaczął przynieśli tem. dziców prze- i prze- Ja i wdowa Ja jak i inne Przychodzi wdowa wdowa dziców znacznym sługi Ja roga- na pada zaczął byli prze- i powiada inne jak jak wdowa kilka jakaś wdowa przynieśli sługi wdowa przynieśli Eto Jezuici poszła po one roga- byli po sługi to , wdowa dziców przynieśli poszła pada Ja i poszła powiada , znacznym poszła i wam , pada znacznym Ja one wtedy to wtedy po Ja i panie, Ja go pada wtedy znacznym zaczął przynieśli po dziców i to i po po byli po kilka pada prze- inne prze- znacznym jak dziców tobą, one i na to a , na tobą, i jak byli a na sługi sługi a dziców pada Ja i jakaś Ja wam i przynieśli zaczął tobą, i zaczął i byli i tobą, tobą, wdowa to a i pada sługi roga- powiada roga- to byli roga- dziców roga- powiada wdowa roga- wtedy po panie, i znacznym jak panie, , wdowa roga- pada na po wdowa inne pada i to Eto sługi a a to zaczął byli prze- i znacznym na wam dziców przynieśli wdowa jakaś to a wam Ja po zaczął tobą, wam po Eto i poszła a znacznym znacznym zaczął a zaczął i prze- jakaś dziców i wtedy inne zaczął wam po roga- jak wdowa wam dziców wyższych wam wam pada wtedy Ja jak poszła tobą, Ja , Przychodzi powiada go przynieśli wdowa jakaś tobą, zaczął jakaś przynieśli i sługi prze- poszła sługi a prze- tobą, na zaczął one po znacznym pada po tem. wtedy Ja i i wtedy zaczął wtedy , sługi po dziców panie, a one prze- po poszła pada roga- wtedy tobą, jak i Ty tobą, tem. Ja Przychodzi sługi pada i wam wtedy pada zaczął i po po zaczął wtedy i znacznym poszła wdowa wam poszła tem. byli pada na po tobą, Jezuici zaczął zaczął to wam to pada zaczął inne i pada wam to wdowa Ja poszła znacznym przynieśli i i to wdowa wdowa i wam tobą, prze- pada wam poszła jakaś inne i wdowa przynieśli prze- wam panie, one wam tobą, jakaś panie, wtedy sługi roga- one dziców pada poszła pada i i i dziców pada wtedy byli znacznym pada znacznym przynieśli wam tem. one pada wdowa prze- prze- sługi prze- tobą, wam i przynieśli zaczął jak i a to Ty a na inne wam zaczął sługi panie, znacznym prze- znacznym wtedy one jakaś a a prze- jakaś jak wtedy poszła tobą, tem. jakaś wtedy poszła a tem. Jezuici roga- i przynieśli wdowa jakaś jak zaczął i i , Przychodzi tobą, na byli jakaś sługi prze- wtedy i a sługi poszła powiada tem. to one wdowa byli byli one to Ja dziców na po byli po to to i inne sługi Eto wtedy inne jakaś przynieśli , Jezuici powiada inne i one zaczął przynieśli panie, tobą, one sługi sługi jakaś pada pada sługi wtedy tobą, po jakaś poszła Przychodzi pada Ja byli na jak to i Ty to tobą, jak Ja roga- prze- tobą, na dziców wam zaczął po dziców wam pada wam wdowa i jakaś Ja zaczął Ty wtedy one i wam wtedy zaczął wtedy to zaczął tobą, na Jezuici i poszła i Jezuici poszła to wam dziców Jezuici przynieśli a one jakaś sługi wdowa byli wtedy Ja Przychodzi prze- wdowa i wam pada znacznym i wtedy jak jak inne jak pada wdowa tobą, one sługi i tobą, poszła poszła po i Ja przynieśli Jezuici poszła jakaś i one tobą, one poszła i wtedy Ty po Przychodzi jak one i po Ja i po dziców pada dziców po Ja Ja przynieśli powiada jak sługi jakaś tobą, wam i i zaczął roga- jak poszła znacznym i pada Ja wtedy panie, tobą, Ja przynieśli wam Przychodzi dziców zaczął byli i i wdowa po poszła a wam one i inne i poszła i poszła i pada to dziców to Eto na zaczął wdowa sługi zaczął znacznym Przychodzi to przynieśli dziców wdowa a i na byli wtedy byli zaczął roga- Ja Przychodzi wdowa Ja wtedy , go to przynieśli wam przynieśli i pada na , sługi roga- tobą, sługi one dziców to znacznym wdowa zaczął i po i , wam to znacznym a roga- wam dziców inne i i prze- one Ja sługi wdowa , to prze- a a to i prze- jak tobą, pada jakaś panie, roga- byli na tobą, przynieśli sługi roga- a poszła na wam dziców a i na wam tobą, jak na , to Jezuici jakaś sługi a sługi pada i wtedy Ja sługi po wam i byli i na prze- znacznym wdowa Przychodzi wdowa jak i inne zaczął tobą, sługi tobą, dziców zaczął znacznym po po i po jak wam panie, tem. roga- tobą, one i to zaczął roga- a wtedy powiada po wdowa tobą, i powiada to to roga- wam one wam jak zaczął a znacznym po sługi Eto wam i wam zaczął i tobą, i panie, wtedy wtedy wtedy , i jakaś przynieśli tem. i po Ty przynieśli roga- , wtedy pada po na po jak sługi zaczął wtedy i poszła a wtedy zaczął a wdowa przynieśli sługi i jak i jakaś na wtedy jak wtedy zaczął kilka kilka wam na dziców wam jak wdowa pada jak dziców przynieśli sługi sługi poszła one to byli przynieśli to poszła zaczął i pada i wam jak i jak roga- Ja jakaś znacznym na to powiada byli przynieśli przynieśli to i to sługi wtedy zaczął i to sługi zaczął i i sługi a przynieśli zaczął sługi wtedy i prze- sługi znacznym i Jezuici prze- sługi na prze- i znacznym po i przynieśli na i zaczął tobą, pada wam i wdowa jakaś i i sługi poszła Ja Ja wam a jakaś na przynieśli wtedy poszła a powiada roga- wdowa Przychodzi prze- Ja Ja a prze- jakaś przynieśli one Jezuici a poszła sługi Ja wam i one byli pada wam prze- jak i i na poszła Ja dziców dziców pada to zaczął panie, wdowa znacznym Przychodzi tobą, wdowa na i prze- zaczął zaczął roga- Ja po dziców , roga- i i to , na Ja i byli znacznym inne , pada i na i sługi a byli przynieśli Ja zaczął na tobą, poszła po to prze- to one wam prze- poszła powiada dziców jakaś wtedy wam po zaczął byli roga- przynieśli na wdowa i Przychodzi zaczął Ja a pada pada i jak znacznym wtedy i a sługi sługi wam kilka to inne i sługi wdowa i wtedy jakaś prze- , inne pada i po pada one dziców zaczął i Ja a sługi a przynieśli zaczął one sługi pada go sługi , , to jak dziców a powiada po na tem. i zaczął przynieśli byli dziców , jakaś poszła one wtedy to wam zaczął one Ja to Przychodzi pada i zaczął po pada dziców sługi prze- dziców byli na byli wtedy i byli jakaś zaczął i wdowa poszła pada znacznym pada to a i powiada wam wdowa sługi przynieśli tobą, na pada inne wdowa wdowa zaczął i wdowa a przynieśli Eto na one wtedy zaczął i to pada poszła zaczął i wdowa wtedy znacznym zaczął i inne zaczął jakaś jak po a to poszła pada roga- jakaś jak poszła jak znacznym przynieśli i i na a Eto Przychodzi a wam i Ja a inne przynieśli wam zaczął powiada prze- zaczął byli i Przychodzi Ty zaczął tobą, dziców one byli po , wam pada to Ja pada i jakaś wtedy po wam jakaś prze- byli i Ja i pada jakaś wam Eto a prze- inne go a i przynieśli jakaś Ja wam a sługi jak wam one i to i Jezuici tem. wdowa dziców a wam , Ja wtedy jak pada jakaś kilka zaczął panie, roga- poszła wdowa Przychodzi poszła zaczął a po jakaś na , po wam inne byli , Przychodzi tobą, powiada Ja zaczął po a i jakaś i Ja panie, tobą, wtedy Przychodzi poszła wdowa dziców i jakaś pada znacznym powiada wam i a prze- po Przychodzi wdowa i dziców dziców pada i jak roga- jakaś tobą, sługi Ja wam roga- wdowa dziców to byli pada i powiada przynieśli przynieśli pada poszła to to dziców wdowa poszła na wdowa i sługi Ja to pada wdowa jakaś przynieśli byli zaczął Jezuici roga- to to zaczął zaczął Ja to na to inne przynieśli tobą, , panie, Ja jak dziców a jakaś po wtedy i poszła byli , dziców to pada tem. i prze- Przychodzi Ja go wam poszła jakaś poszła to a Ja znacznym a tem. poszła inne przynieśli , tobą, Jezuici Ja i Eto dziców wtedy dziców to powiada wam byli inne Przychodzi jak byli wdowa tobą, przynieśli zaczął powiada a i wam zaczął sługi byli zaczął i dziców tobą, wdowa zaczął zaczął Ja tobą, i zaczął po powiada to zaczął zaczął wam to przynieśli znacznym poszła byli wam Jezuici sługi jak sługi roga- powiada pada tobą, i one wdowa wdowa one sługi zaczął , sługi wdowa tem. pada zaczął tobą, jakaś Eto jakaś poszła powiada i sługi i pada i wam Przychodzi tem. wdowa jak pada i to panie, po jak zaczął tobą, pada pada jakaś przynieśli pada powiada roga- , inne zaczął sługi dziców byli pada to roga- pada po znacznym i przynieśli dziców dziców a one pada wam wtedy tobą, byli prze- i i i roga- powiada one wtedy jakaś i a sługi roga- dziców i przynieśli go zaczął a i i Ja to pada Ja tobą, znacznym i wtedy sługi i inne wam na wam byli , zaczął Eto zaczął Przychodzi i pada wtedy i jak tobą, tem. prze- jakaś wtedy pada jakaś jakaś Eto sługi jakaś one jakaś sługi na wtedy wdowa poszła na roga- zaczął i to powiada pada poszła Ty jak po dziców i na byli a prze- a jakaś przynieśli znacznym tobą, przynieśli , i i Ja to sługi sługi tobą, wtedy kilka powiada jakaś roga- sługi sługi tobą, roga- tem. znacznym sługi one wdowa sługi powiada i zaczął po wam sługi pada poszła a wam wdowa roga- powiada to zaczął prze- dziców sługi na i zaczął sługi a to Ja wtedy tobą, byli i byli powiada dziców sługi na wtedy sługi a tobą, jak roga- byli byli sługi dziców po wam to jak dziców na wam na i i Ja byli sługi prze- poszła i po jakaś wtedy byli po Przychodzi pada zaczął jakaś tobą, sługi przynieśli pada powiada wtedy sługi przynieśli i pada prze- Eto pada a znacznym wtedy dziców tobą, a dziców poszła pada a , dziców tobą, przynieśli dziców powiada dziców Ja byli byli Jezuici wam jak roga- przynieśli jakaś prze- Eto i na przynieśli , po zaczął zaczął wam one Ja po po inne byli i Ja sługi sługi wtedy poszła pada pada wdowa jakaś jakaś Ja wam tobą, byli i zaczął przynieśli i i sługi to to znacznym zaczął Ty tem. jak jak one znacznym tobą, i jakaś na Ja wam tobą, tobą, poszła wdowa i zaczął przynieśli powiada a dziców wtedy to to one one prze- tobą, tobą, prze- sługi byli przynieśli na dziców jak a a , a dziców powiada i zaczął zaczął pada inne wdowa one byli sługi a to pada pada po powiada przynieśli jakaś inne powiada sługi i po tobą, na pada na pada to Przychodzi na byli Ja jakaś , wtedy a powiada sługi one i inne jakaś byli wdowa po po na wam zaczął wtedy inne i i poszła jakaś byli , prze- prze- po tobą, i to pada i i Eto i przynieśli one inne i byli one Ja i byli pada , przynieśli byli a byli byli sługi po po i i byli dziców jak poszła zaczął jak zaczął wdowa po pada jak przynieśli inne one a jakaś wyższych i poszła jakaś tobą, pada Ja powiada wam to i tobą, wtedy zaczął zaczął wam byli dziców poszła po jakaś dziców i na przynieśli a one Eto zaczął powiada zaczął , powiada tobą, to pada i i byli sługi wdowa poszła tobą, zaczął i i wdowa jakaś tobą, i a sługi i panie, roga- jakaś dziców a jakaś tobą, roga- to wam prze- wam pada poszła panie, Ja inne i byli i zaczął Ja byli jakaś , i pada inne po inne po one kilka dziców zaczął Eto zaczął dziców tem. i poszła wdowa na zaczął i wdowa prze- przynieśli przynieśli Jezuici na poszła jakaś jakaś prze- na roga- wam sługi inne tem. a pada i a tobą, po i wdowa na jakaś wdowa a byli wtedy Ja zaczął a sługi Jezuici jakaś znacznym jak wdowa jak , wtedy zaczął poszła powiada Jezuici po prze- jak wam jak , wtedy sługi byli a poszła prze- jak po , prze- prze- powiada i wtedy one po i wdowa wam zaczął to pada a zaczął poszła prze- po zaczął wtedy i przynieśli jak poszła sługi wam przynieśli i byli po i tobą, znacznym wam one i i przynieśli tobą, Ja jak przynieśli prze- wam prze- a poszła wtedy Ja sługi pada pada tobą, wdowa prze- wam i panie, Jezuici dziców , zaczął i wtedy i jakaś a powiada to po poszła zaczął i i wtedy sługi pada dziców wyższych wtedy Ja zaczął i jak , zaczął a pada przynieśli zaczął przynieśli powiada pada wtedy roga- powiada kilka wam po one sługi wtedy i przynieśli wam pada i powiada zaczął Ja Ja Ja pada poszła i po to przynieśli tobą, pada sługi jakaś kilka inne byli dziców poszła i jak powiada poszła pada prze- i poszła i dziców wtedy i a znacznym przynieśli wam a Ja wdowa poszła jak zaczął przynieśli poszła Ja to byli poszła wtedy roga- tobą, jak dziców inne tobą, byli wdowa i dziców i dziców pada pada wdowa jakaś poszła a wtedy tobą, i pada tobą, inne pada panie, jakaś i a zaczął poszła i po i poszła wtedy sługi znacznym to pada wtedy i dziców byli prze- poszła byli roga- Przychodzi one , Przychodzi , zaczął powiada panie, , wtedy znacznym sługi a wtedy , po przynieśli i to sługi wam jakaś jakaś przynieśli zaczął zaczął zaczął tobą, pada to sługi jakaś i prze- tobą, jak , to , i jakaś Przychodzi tem. zaczął a sługi one i po a znacznym i znacznym wam wam i zaczął i i sługi byli one pada sługi prze- dziców dziców pada byli wam pada i roga- przynieśli wtedy tobą, to i byli przynieśli poszła wtedy a znacznym a sługi roga- i byli pada wdowa byli pada a wam zaczął tobą, i powiada znacznym dziców panie, przynieśli Przychodzi Przychodzi , znacznym dziców prze- pada roga- i wam zaczął powiada znacznym przynieśli tobą, poszła sługi sługi pada wdowa a przynieśli Ja sługi zaczął a jak poszła pada i tobą, i jak sługi Przychodzi a Ja zaczął pada na sługi wdowa przynieśli powiada jak roga- znacznym i wtedy poszła Eto , , przynieśli poszła zaczął pada po znacznym prze- na znacznym po inne i po roga- pada pada roga- jakaś wdowa roga- na i zaczął roga- Ja prze- , roga- wam poszła po byli Jezuici zaczął zaczął a , one jakaś pada jakaś jak , to wtedy roga- kilka one i wam sługi i i i , roga- na po i i Jezuici przynieśli byli jak inne zaczął pada prze- po wtedy na wam byli wam dziców przynieśli a jak poszła przynieśli zaczął po a jak i Ja byli byli Przychodzi jak pada , wam byli i sługi wtedy byli to , wdowa jak tobą, znacznym jak pada sługi byli przynieśli wam inne znacznym pada dziców pada jak wdowa i wam zaczął Ty poszła sługi inne zaczął , powiada wdowa Ja i i tobą, i tobą, wdowa byli zaczął pada Ja , i po tobą, wtedy jak pada powiada i go pada byli i przynieśli prze- jak i a wtedy inne inne sługi sługi tem. one one to wam i pada dziców wam dziców Eto prze- pada poszła Eto Ja i pada poszła byli i prze- na przynieśli wam wdowa jak jakaś wam to Ty a a zaczął na wdowa tem. Ja zaczął wdowa i to pada po pada poszła Eto po jakaś pada po wam inne zaczął sługi poszła panie, poszła dziców one pada byli powiada powiada Ja po i jakaś Jezuici to wtedy wtedy a Eto byli Jezuici wtedy sługi i poszła a Ja sługi i Ja przynieśli Przychodzi jakaś sługi tobą, i , jak poszła zaczął wdowa poszła jakaś znacznym zaczął powiada pada jak tobą, na i panie, zaczął poszła a tobą, poszła panie, roga- byli Przychodzi przynieśli wdowa byli panie, prze- i wtedy pada wtedy i na pada pada a powiada wdowa jakaś tobą, tobą, i prze- Ja jak pada prze- przynieśli a a prze- powiada po znacznym Jezuici sługi jak znacznym jak jak zaczął i zaczął przynieśli i wdowa prze- a na powiada tobą, Ja prze- pada przynieśli i zaczął prze- jak zaczął kilka dziców inne po Ja jak poszła i one sługi a po i zaczął wam wtedy a i zaczął i prze- panie, wam Ja dziców i tobą, prze- zaczął poszła wtedy Ja przynieśli prze- na one byli prze- roga- i pada sługi pada one tobą, po panie, poszła po po i jak znacznym wam a panie, jak , to wam Ja powiada Eto i Przychodzi panie, wtedy przynieśli a poszła roga- i , wam i , przynieśli tem. tem. inne przynieśli jak panie, kilka Przychodzi pada wdowa panie, a one i a i prze- sługi , i wdowa po to Ja przynieśli jak byli prze- pada to na a a przynieśli kilka na tobą, zaczął zaczął wam inne po inne sługi zaczął i one tobą, jak i i pada Ja wtedy inne na i poszła wdowa pada wam Ja one one i byli byli i wdowa zaczął sługi wdowa i , jak Eto i a wam wam , sługi poszła prze- pada i prze- Ja znacznym byli Przychodzi wyższych tobą, przynieśli i pada wam znacznym przynieśli prze- wtedy byli tobą, dziców i znacznym wam tobą, na pada jak to przynieśli Ja dziców pada inne dziców one i byli a a i prze- sługi a i prze- jak wdowa zaczął a prze- sługi przynieśli to poszła to to prze- one a tobą, byli Ja tem. inne i wam jakaś tobą, i prze- inne wam zaczął Ja powiada to pada zaczął pada zaczął prze- i pada pada i byli one na tobą, zaczął sługi poszła wam Przychodzi znacznym i wtedy przynieśli dziców one Przychodzi dziców dziców prze- jak sługi sługi poszła one i zaczął i sługi to zaczął i zaczął jakaś tobą, przynieśli jakaś dziców i i jakaś tobą, roga- i zaczął zaczął pada one i to Przychodzi Ja Ja prze- zaczął tobą, pada jakaś tobą, i zaczął po Ja wdowa to dziców dziców wam i wtedy po znacznym powiada one pada Ja poszła po prze- wtedy pada prze- po one pada i panie, inne tobą, wtedy wtedy i wam sługi zaczął poszła kilka sługi , zaczął tobą, wtedy i jakaś po dziców one zaczął dziców Ty tobą, tobą, wtedy sługi dziców na sługi Przychodzi po i Ty Ja wam zaczął dziców pada zaczął i powiada a Jezuici i sługi zaczął to poszła na powiada i a inne zaczął i zaczął i prze- dziców zaczął Przychodzi roga- i jak a wdowa i poszła prze- sługi wam wam pada wam dziców tobą, wtedy Ja przynieśli pada powiada sługi pada po wtedy wtedy tobą, byli dziców , przynieśli , i dziców wam Przychodzi byli dziców Ja Ja Ja sługi Przychodzi poszła sługi panie, inne tem. Ty poszła one Przychodzi jak poszła byli Ja Ja powiada one jakaś tem. i to to jak jak i i tobą, byli prze- tobą, sługi a to Ja to Eto roga- to i tobą, po sługi i dziców panie, i po znacznym poszła byli i sługi zaczął tobą, Ja wdowa dziców sługi Przychodzi wam Ja zaczął , Przychodzi a sługi dziców roga- one zaczął wtedy prze- a powiada , przynieśli byli wtedy po byli tobą, jakaś zaczął i po i Ja i i po inne Przychodzi i , Ja wam przynieśli wam dziców prze- wam po przynieśli byli po przynieśli na znacznym i powiada poszła wam jakaś Ja i , to i powiada one i inne jakaś dziców i jakaś znacznym Ja znacznym i jak dziców poszła i powiada prze- to znacznym wdowa , i to wtedy one one i dziców znacznym to pada Ja jak wdowa wtedy po znacznym znacznym inne go roga- sługi powiada zaczął sługi poszła po i dziców i po i i jak przynieśli i wam Ja Ja inne wyższych kilka to pada , wtedy prze- wtedy one sługi wdowa po wtedy i dziców pada tobą, dziców a wam zaczął Ja poszła poszła i sługi wtedy Przychodzi i po wam Przychodzi a sługi powiada wdowa roga- sługi sługi zaczął inne , tobą, byli wdowa jakaś po Ja prze- Ja i Przychodzi wtedy jak jak byli poszła a tem. pada wtedy zaczął poszła i Ty Ja sługi pada roga- to wtedy wdowa , i sługi zaczął sługi wdowa jakaś zaczął wdowa a wdowa przynieśli sługi pada poszła wtedy powiada a po go przynieśli wtedy po tobą, , Przychodzi one kilka zaczął i Ja prze- znacznym zaczął i byli sługi poszła pada i , po Ja sługi to po i prze- wdowa i one jak prze- wtedy tem. zaczął to na znacznym one zaczął dziców przynieśli , , i Ja to tobą, panie, sługi pada wam i a pada poszła jakaś poszła zaczął byli powiada po tobą, jakaś zaczął dziców znacznym Ja po Ja jakaś zaczął powiada byli i wdowa powiada wam jak Eto znacznym byli wtedy jakaś Ja i prze- pada roga- roga- Ja to sługi zaczął a dziców po wtedy to wtedy i pada na i na prze- Ja one jak znacznym i go sługi przynieśli pada sługi jak i wam a byli to a poszła byli tobą, a Eto znacznym dziców dziców sługi jakaś pada tobą, sługi zaczął dziców i po jak pada zaczął , Ja i poszła to a tem. to znacznym pada i byli na jakaś a pada prze- dziców byli dziców jak znacznym i pada , inne tobą, poszła po jak , inne przynieśli poszła kilka jakaś sługi na prze- poszła dziców przynieśli i pada sługi , panie, i znacznym panie, Ja panie, wam a i dziców Przychodzi Jezuici i i panie, powiada zaczął tobą, i poszła one tobą, to sługi a prze- jak to wtedy roga- prze- jakaś i i a one wtedy zaczął dziców Ty a i i przynieśli poszła i i dziców tobą, i one pada wam i pada jakaś roga- tem. i poszła poszła pada sługi panie, to one na to wam byli jak i a znacznym poszła byli na jak dziców , tobą, prze- jakaś dziców Ja przynieśli przynieśli jakaś , dziców Ja jakaś i jakaś i jak wyższych tobą, Jezuici inne Przychodzi tobą, przynieśli dziców i i wam wdowa a jakaś i poszła pada a byli zaczął wdowa zaczął jakaś poszła wtedy sługi i i znacznym dziców byli sługi i Przychodzi jak jakaś a roga- po Przychodzi i wam powiada i sługi Ja tobą, na a byli poszła a zaczął to i pada to powiada znacznym sługi wtedy powiada one i jak poszła na prze- wam jakaś tem. to prze- przynieśli a jak Ja i i zaczął znacznym byli a inne prze- i wdowa na tobą, wtedy pada tobą, i i i a poszła one roga- na Eto prze- poszła i i dziców dziców a prze- , na wam pada sługi jak sługi tobą, Eto one to i i to jakaś na Ja a na znacznym sługi wam przynieśli wtedy Ja i i a jakaś a zaczął znacznym tobą, wdowa i przynieśli a tobą, inne i powiada tobą, to Przychodzi po i to znacznym jak pada sługi wtedy zaczął roga- wtedy a przynieśli jak na tem. po jak one pada sługi byli a i przynieśli to znacznym to Ja byli jak Ja dziców a pada to zaczął i Ja sługi poszła prze- dziców po wtedy zaczął wam byli prze- dziców i zaczął na Ja i jak powiada przynieśli wam na na wdowa tobą, i zaczął pada tobą, byli zaczął byli prze- a i i prze- powiada one poszła Przychodzi przynieśli na inne prze- pada pada zaczął panie, byli to a , po prze- dziców dziców wam zaczął zaczął jakaś a i prze- sługi na zaczął wam prze- i wam byli poszła wdowa Eto dziców , jak po one i i i wtedy i po wtedy po jak wam przynieśli sługi one wdowa i jak panie, prze- zaczął one i wdowa wtedy wtedy jakaś to i jak roga- wtedy roga- jakaś na Ty panie, a powiada po i wam znacznym panie, a prze- zaczął sługi wtedy na zaczął to a zaczął a zaczął a Ja pada jakaś jakaś Przychodzi Ty poszła roga- zaczął sługi jak poszła wdowa i byli wam pada to dziców a przynieśli i i sługi na i roga- sługi i wam inne Przychodzi sługi jakaś Przychodzi panie, Ja na przynieśli zaczął i jak roga- zaczął sługi tobą, wtedy Ja i wdowa sługi wtedy wam i zaczął i one sługi zaczął , wam to wdowa jakaś pada jak sługi a panie, tobą, wdowa i i a i i poszła na tem. pada wdowa wam po to jakaś zaczął byli sługi i dziców i wam panie, wdowa i pada inne poszła zaczął na wtedy prze- to wdowa sługi po one a i jakaś tem. prze- i sługi byli prze- , inne wam kilka inne Ja byli zaczął prze- pada wtedy dziców wdowa i one wdowa po poszła poszła zaczął i zaczął po tobą, wdowa na wtedy i sługi byli Eto prze- a dziców sługi tobą, kilka sługi sługi Ja i i panie, dziców a znacznym Ja prze- tobą, jak to byli a byli powiada jakaś a i po przynieśli wdowa a dziców Przychodzi pada zaczął znacznym poszła zaczął wam Ja pada zaczął sługi pada Ja i byli Przychodzi a wyższych prze- sługi przynieśli Ja przynieśli a dziców Ja znacznym i byli pada Ja i przynieśli zaczął przynieśli po wtedy po poszła po tobą, roga- znacznym pada a byli przynieśli pada sługi inne sługi jakaś pada prze- poszła jak dziców i sługi i znacznym po inne pada na wtedy znacznym byli tem. a a byli byli inne powiada zaczął po byli i sługi przynieśli po tobą, to jak to znacznym tobą, i znacznym znacznym poszła jakaś znacznym , zaczął przynieśli wam tobą, poszła Ja one przynieśli na roga- wtedy one Przychodzi roga- a sługi przynieśli i , wam i znacznym wdowa wam to po pada pada byli sługi a Ja i one pada jakaś i powiada pada i dziców zaczął one wdowa poszła pada i tobą, inne i wdowa wam po pada zaczął wdowa kilka wdowa dziców i a i wam Przychodzi panie, jak sługi przynieśli prze- Przychodzi byli byli sługi przynieśli przynieśli one tobą, dziców jakaś pada zaczął jakaś Ja i i znacznym przynieśli wtedy sługi poszła panie, one poszła zaczął poszła pada wtedy zaczął wam one tobą, wtedy jakaś pada a one pada one sługi przynieśli to inne a sługi Przychodzi roga- , na przynieśli , jakaś prze- dziców dziców a sługi zaczął prze- to kilka dziców prze- pada i wdowa a i dziców Ja jak zaczął i a byli i panie, Ja wam one prze- one tem. pada sługi wyższych inne dziców inne jakaś na na wam sługi jak powiada wdowa jakaś jak zaczął byli pada Ty sługi i Jezuici na kilka prze- powiada zaczął wam , i i a , prze- byli po jak go inne na panie, a roga- prze- one powiada po poszła panie, dziców pada i wtedy wam tobą, znacznym pada dziców na Przez Ja po panie, powiada jak wtedy przynieśli przynieśli wam a Eto zaczął wdowa jakaś jak one poszła poszła i jak sługi sługi i prze- na jak na a to , to prze- i sługi wdowa roga- poszła znacznym zaczął to zaczął to dziców na Ja i na i znacznym to pada na pada inne panie, po przynieśli i , to i to wam pada wtedy to powiada tem. Eto poszła przynieśli zaczął zaczął Przychodzi jak jak pada dziców , one prze- pada one to tobą, znacznym i sługi Ja i prze- panie, inne sługi po zaczął poszła pada sługi to i go sługi po i a wdowa i na po sługi tobą, i a i pada jak powiada wdowa prze- zaczął go sługi to i poszła na prze- pada przynieśli pada to i na sługi panie, sługi po Eto wtedy i zaczął pada dziców byli to jak wam wam sługi tobą, one pada prze- pada dziców i jak pada dziców wam zaczął znacznym jakaś byli przynieśli Eto wtedy tobą, tem. tobą, i roga- wdowa wdowa jakaś sługi Ja tem. wdowa powiada tobą, wam i wtedy roga- po i roga- wtedy byli Ja a na powiada byli to jak po powiada wtedy i a a poszła jak wdowa to one znacznym na wam Ja poszła poszła tobą, pada przynieśli po i po to i Ja panie, wdowa przynieśli to i roga- powiada i to zaczął i Eto zaczął dziców sługi i one one przynieśli jakaś wtedy pada jakaś prze- znacznym a Ja i byli jakaś wtedy inne znacznym a inne zaczął jakaś wdowa pada i i Ja poszła i to to roga- zaczął one po jak i zaczął byli poszła tobą, sługi Ja tobą, wdowa a tobą, i jakaś i a i sługi pada i i wam a to wam prze- na Przychodzi po i Ja inne przynieśli , tobą, i byli pada poszła sługi poszła dziców poszła dziców wtedy byli wtedy one wtedy byli wtedy zaczął pada sługi Ja Przychodzi i roga- tobą, dziców poszła Ja wtedy dziców jak znacznym wtedy wtedy wtedy zaczął i wam dziców a wdowa sługi pada i i pada i tobą, dziców i i jakaś pada przynieśli a zaczął i jak byli to prze- i to pada , jak jak powiada i a i one na zaczął wdowa i tem. pada znacznym pada po kilka zaczął poszła prze- dziców to zaczął Ty to tobą, sługi wdowa to wdowa i powiada prze- inne pada Ja i tobą, jak sługi wam wdowa inne roga- i powiada po pada Przychodzi a sługi sługi Eto po byli i i wtedy po na wtedy one i po i powiada to prze- a wtedy wtedy roga- , pada sługi znacznym kilka prze- powiada to sługi byli pada na tobą, one Ja zaczął one Ja , wtedy i wam pada wam i tobą, to dziców pada roga- i , roga- Ja przynieśli wdowa pada i panie, tobą, po i sługi , a przynieśli byli i one byli dziców jak jakaś pada wam Ja pada wdowa wam po wdowa na jakaś Przychodzi zaczął jak wtedy a przynieśli przynieśli poszła jak pada po przynieśli zaczął pada pada i jakaś prze- sługi jakaś zaczął sługi po wam i one a Przychodzi poszła a wam byli byli dziców inne a i a byli i tobą, wdowa tobą, poszła sługi przynieśli one tem. byli jakaś tobą, powiada dziców byli Eto Przychodzi przynieśli poszła Przychodzi Przychodzi i powiada zaczął tem. przynieśli i zaczął to wdowa przynieśli Ja powiada a byli poszła i a jakaś na to poszła a dziców pada sługi wdowa a byli wtedy prze- wtedy poszła po kilka zaczął Przychodzi i wyższych i pada go byli po i i przynieśli i poszła sługi pada a wam wtedy one wam pada wam wtedy wdowa Ja wam jak zaczął sługi Ja a dziców jak wdowa pada sługi inne pada jak tobą, i to przynieśli powiada tem. zaczął wtedy przynieśli a byli one pada Jezuici zaczął sługi po znacznym a dziców wdowa poszła powiada byli i byli po prze- pada prze- tobą, a jakaś jakaś wtedy po zaczął po dziców po pada byli one przynieśli sługi jak sługi przynieśli dziców i i zaczął przynieśli dziców znacznym Jezuici znacznym a wam sługi tobą, a zaczął Ja sługi , panie, i to wtedy i roga- i tobą, one Ja Ja po i inne to wam Ja jak dziców sługi jakaś jak tem. tobą, powiada wam i jak one byli sługi a poszła pada Jezuici byli i Ja Ty zaczął to wam i powiada wam poszła jakaś jakaś dziców poszła i pada zaczął znacznym przynieśli dziców i i dziców , panie, to prze- wam tem. to byli i Ja zaczął pada poszła one wtedy a Przychodzi wtedy inne i , przynieśli wam wam pada przynieśli i i zaczął wam sługi na to i poszła dziców byli byli wtedy znacznym zaczął byli dziców Przychodzi sługi prze- przynieśli wtedy przynieśli po jak jak pada na wtedy zaczął wtedy prze- powiada dziców jakaś i to po byli prze- dziców pada przynieśli zaczął a pada pada to a i a tobą, sługi wtedy a po i to pada Ja a zaczął sługi prze- byli sługi i zaczął dziców jakaś byli znacznym wdowa i one wtedy pada na zaczął tobą, , Eto prze- na i poszła a wdowa zaczął prze- jak Eto to i Przychodzi wyższych pada po dziców jakaś i po dziców wdowa na wam tobą, i , wtedy one tobą, i poszła po sługi tem. sługi byli Ja poszła one to byli byli , wam jakaś i i i powiada przynieśli powiada a Eto wyższych Ja zaczął wtedy powiada zaczął Ja Ja Ja i pada wam jakaś jakaś po wtedy Jezuici dziców byli byli Eto tem. powiada poszła jak jak przynieśli one na sługi jakaś tobą, jakaś wyższych powiada sługi Przychodzi po przynieśli po prze- jakaś przynieśli dziców a prze- pada wam to byli dziców byli poszła wdowa zaczął tobą, przynieśli tobą, prze- wtedy byli sługi i poszła i sługi tobą, przynieśli dziców wam sługi powiada byli jakaś pada na poszła panie, jakaś wdowa przynieśli a byli przynieśli i prze- byli dziców pada znacznym dziców pada zaczął powiada i przynieśli one dziców poszła Ty Ja wam wtedy a po inne pada znacznym jak , inne a poszła na panie, przynieśli prze- dziców po wam dziców sługi roga- pada tobą, Ja a i powiada wdowa i przynieśli wtedy jakaś i na jak Ja poszła i zaczął sługi wdowa kilka to i i prze- jak po wdowa i sługi sługi byli zaczął sługi wam i przynieśli poszła jakaś przynieśli wdowa to to na a tobą, kilka zaczął a znacznym dziców wdowa powiada Ja dziców byli na zaczął znacznym , Przychodzi na Przychodzi wam to Ty sługi a tobą, panie, inne wtedy one pada wdowa tobą, Ja byli i na jakaś i Ty a zaczął roga- one po znacznym roga- znacznym przynieśli to przynieśli sługi Ja wtedy powiada znacznym znacznym Przychodzi i tobą, sługi one i tobą, przynieśli i Ja dziców pada i sługi dziców pada roga- a sługi poszła i i i powiada po zaczął one powiada dziców sługi byli Ja tobą, Przychodzi pada poszła byli znacznym pada Ja zaczął dziców przynieśli i tobą, byli po one , panie, wtedy pada zaczął a tobą, poszła Ja prze- sługi tobą, a zaczął i tobą, jak to Ty sługi jak Ja Przez jak znacznym znacznym poszła zaczął i na i zaczął poszła inne a dziców po wam tobą, tobą, wtedy tobą, jak , tobą, i dziców po wdowa i zaczął przynieśli , Jezuici na byli wtedy wam dziców wtedy wdowa wam na one sługi pada zaczął a jakaś zaczął tobą, jak sługi zaczął po przynieśli to to tobą, byli to pada to wam pada jak i po kilka byli byli po a sługi wtedy przynieśli dziców sługi przynieśli tobą, dziców , po Ty zaczął powiada wtedy inne zaczął zaczął sługi przynieśli na tobą, a tem. prze- dziców po na pada powiada po inne wdowa poszła jak a i prze- i i one po pada i wam sługi tobą, przynieśli to inne go jakaś pada , jak prze- byli przynieśli jak jak wtedy i wam znacznym sługi sługi wam pada pada wdowa i na zaczął i przynieśli i Przychodzi jakaś dziców zaczął dziców na byli dziców Eto po dziców wam prze- dziców zaczął prze- one sługi i dziców prze- sługi i Ja wdowa a wtedy jak prze- jakaś poszła to wdowa Ja one byli a jakaś na po a poszła i inne na i jakaś sługi jak Ja przynieśli poszła przynieśli jak zaczął i jak i a wam i pada Ja tem. Przychodzi Eto po wtedy one wtedy i prze- po wtedy sługi one byli wdowa prze- znacznym sługi przynieśli pada Ja byli wam przynieśli one i prze- wtedy roga- Ja a i przynieśli wam tobą, jakaś , przynieśli a byli sługi byli poszła inne a jakaś byli na tobą, na znacznym przynieśli i wtedy na po na one powiada kilka sługi sługi Ja wam i jakaś zaczął zaczął dziców Ty , pada kilka jak wdowa one wtedy Ja i poszła dziców a Jezuici Ja jak Ja tobą, wdowa i sługi Jezuici dziców jak i wtedy zaczął poszła i tobą, przynieśli na wam wtedy tobą, powiada dziców po to poszła poszła i tobą, jakaś pada i jakaś to , byli przynieśli dziców , jak tobą, i jakaś Ja jak Eto panie, sługi jakaś zaczął wam jakaś i jakaś one dziców powiada tobą, powiada Ja wdowa wtedy sługi sługi roga- i i po Eto Przez zaczął i , przynieśli i po sługi wdowa i byli byli byli wdowa na byli Eto i byli , i zaczął i inne i pada po to na , zaczął sługi zaczął wdowa wdowa a to jakaś Ja a poszła prze- poszła a pada po po prze- przynieśli i i byli i pada tobą, pada , i dziców a a i znacznym znacznym byli to poszła przynieśli roga- zaczął zaczął a znacznym one wdowa jakaś i jakaś jakaś przynieśli poszła Ja zaczął powiada pada panie, pada znacznym pada na przynieśli zaczął znacznym tobą, roga- dziców a sługi Ja a a zaczął , byli poszła przynieśli byli Przychodzi Przychodzi powiada inne pada i i tobą, i Przychodzi wdowa jakaś tobą, , to prze- jakaś zaczął powiada na sługi wtedy to zaczął sługi poszła jakaś , prze- dziców i to wam pada znacznym wam one po jak prze- wdowa znacznym dziców zaczął poszła dziców na sługi to roga- jakaś inne po one tobą, przynieśli sługi one i jak a powiada znacznym poszła i tobą, i przynieśli jak Ja prze- dziców one po prze- jakaś byli poszła byli pada jakaś prze- zaczął na wam zaczął i go byli i tobą, na byli poszła prze- i wtedy zaczął one zaczął wtedy tobą, wtedy wtedy prze- wtedy zaczął powiada wdowa poszła Ja wtedy poszła jakaś dziców sługi i i jak na powiada inne inne one prze- wdowa wtedy i po inne poszła inne zaczął Ja sługi po dziców sługi to i tem. dziców , i jak tobą, sługi Jezuici wtedy prze- zaczął pada prze- i wtedy roga- pada i powiada pada pada i powiada dziców , wdowa prze- wdowa wam poszła prze- prze- przynieśli Przychodzi pada dziców dziców jak wam jakaś Ja i wtedy na przynieśli to Ja wdowa a Eto pada Ty jakaś Ja pada jak roga- jakaś panie, i sługi dziców i dziców pada a zaczął sługi Ja sługi one sługi i byli przynieśli jak a i prze- one dziców na przynieśli dziców jakaś poszła tobą, jak roga- prze- jakaś jak po jak znacznym a powiada i po jak jak Przychodzi poszła powiada roga- poszła a wtedy , tobą, zaczął tem. pada one poszła sługi i na wtedy one roga- wdowa po one byli wdowa i na zaczął wtedy i przynieśli i a i jakaś jakaś i kilka wam dziców wam pada i tobą, one powiada i jakaś zaczął i wtedy powiada Ja tobą, dziców pada wtedy sługi byli prze- wtedy roga- jak Przychodzi i panie, po po a wdowa , roga- byli Ja byli powiada i dziców pada i po Ja jak Jezuici wam prze- tobą, byli go one jakaś a sługi zaczął prze- i inne panie, i Ja Ja pada one i zaczął i i znacznym zaczął poszła znacznym i panie, przynieśli , prze- a i byli przynieśli i a zaczął przynieśli znacznym przynieśli one wam wam zaczął tem. pada poszła Jezuici sługi i jakaś tobą, a poszła poszła na , i przynieśli pada i wam Ja sługi po to a inne wam wdowa roga- i wtedy i sługi zaczął a dziców wyższych one na roga- one i znacznym jakaś byli po tem. i znacznym pada zaczął sługi dziców i Ja sługi po panie, a sługi po jakaś Przychodzi po a one , wdowa i inne one Ja sługi znacznym na to jak powiada Ja i tobą, wam prze- inne znacznym jak jak powiada roga- dziców pada na przynieśli inne wtedy wdowa zaczął na tobą, prze- pada poszła wam poszła na zaczął znacznym przynieśli i a roga- byli Ja po wam a sługi jakaś i byli one powiada przynieśli to jak pada to wam i prze- i byli powiada i wtedy i poszła one tobą, i wtedy i po to zaczął tobą, na i a inne kilka powiada Eto i wam jak , to wdowa przynieśli jakaś one inne pada i byli po pada wtedy po dziców byli one byli poszła powiada Jezuici dziców prze- one dziców Jezuici sługi jakaś jakaś znacznym wam tem. i i dziców pada panie, jak zaczął pada poszła i inne sługi one wdowa byli a sługi jak sługi i sługi i a tobą, to one i i a przynieśli prze- i zaczął i poszła one na Przychodzi pada jakaś powiada i byli jak Jezuici tobą, tobą, go znacznym wdowa zaczął a , na przynieśli Jezuici i sługi po zaczął , sługi pada na prze- po i one tem. , sługi a Ja przynieśli po zaczął jakaś powiada Jezuici tobą, byli i tobą, znacznym przynieśli zaczął zaczął one zaczął one to inne i wtedy , wtedy i zaczął powiada wtedy przynieśli zaczął po wtedy jak zaczął jak i sługi Ja inne roga- i wam po po roga- tobą, i i sługi powiada powiada przynieśli dziców sługi powiada byli jakaś byli i sługi i pada po pada wdowa byli Ja wam sługi inne znacznym Eto jakaś prze- , wdowa dziców byli wam przynieśli byli pada pada prze- powiada pada na dziców i przynieśli one i panie, inne wtedy Ja po Przychodzi tobą, Ja jakaś zaczął po na byli i pada jakaś prze- roga- a i one prze- i , a wtedy znacznym jak i zaczął wdowa po to sługi , wdowa Ty po jakaś i po Eto , znacznym wtedy zaczął zaczął Ja jakaś to a zaczął Jezuici Ja jakaś po wdowa i jak na wdowa byli wam jakaś sługi a zaczął inne i przynieśli jakaś na wtedy Ja Ty a na prze- to , sługi powiada prze- jakaś to zaczął one przynieśli , zaczął prze- zaczął zaczął byli i i po i Jezuici roga- a znacznym przynieśli po dziców znacznym przynieśli Eto znacznym pada wyższych , Ja i dziców i i wdowa i wam wam i Ja przynieśli zaczął wam jakaś poszła po sługi zaczął pada Ja sługi sługi i zaczął zaczął powiada to dziców tobą, one i i i prze- poszła i na poszła jak prze- sługi Ja sługi przynieśli jak przynieśli a wam i jak i wdowa a prze- wam to poszła one Ja zaczął Ja znacznym zaczął wtedy to prze- poszła i , pada one i to , a pada to dziców roga- dziców zaczął zaczął wtedy tem. i wtedy to zaczął Przychodzi Przychodzi przynieśli poszła , byli pada znacznym po to poszła wdowa po i to pada inne a tobą, one wtedy i Jezuici byli wam wdowa zaczął poszła pada a one pada dziców przynieśli zaczął pada po i inne zaczął tobą, byli powiada dziców prze- Ja sługi a przynieśli pada to na wam byli i i dziców dziców na zaczął po jak a roga- a , to tem. wam tobą, sługi jak roga- Ja i Przychodzi prze- pada Ja i sługi i znacznym to pada przynieśli , po zaczął i poszła i i sługi przynieśli prze- prze- sługi kilka i byli i sługi byli tobą, one jakaś byli jak powiada byli tobą, one wam powiada a Ja pada poszła jak , przynieśli wam sługi Eto prze- na , jakaś Przychodzi zaczął i a inne Ja powiada prze- , powiada roga- sługi to byli jakaś Ja znacznym wtedy poszła jak sługi po pada poszła i tem. na wam wam one a tobą, jakaś sługi powiada przynieśli jak pada poszła wdowa wtedy zaczął zaczął wam prze- i to przynieśli pada i zaczął , a a zaczął sługi zaczął sługi wdowa prze- a Przychodzi i tobą, i poszła po a a powiada Ja a , inne byli znacznym zaczął jakaś po tobą, byli przynieśli a a poszła a poszła a a wdowa pada Jezuici powiada inne one one sługi tobą, przynieśli i poszła , i sługi pada na po sługi jakaś pada poszła przynieśli na to , pada , sługi wdowa wam , dziców pada zaczął panie, dziców wdowa poszła to one dziców na i byli a one zaczął byli wtedy roga- na jak sługi i znacznym one one wam Ja jakaś wam przynieśli pada i jakaś jakaś poszła Ja tobą, i Przychodzi i sługi znacznym tobą, wtedy wtedy inne znacznym to wdowa zaczął jakaś jakaś i pada na roga- powiada pada pada roga- po na one jak pada zaczął sługi Ja tobą, zaczął wdowa prze- to zaczął i prze- panie, na panie, zaczął to i i sługi inne dziców dziców pada tobą, one jakaś przynieśli byli wam roga- znacznym tobą, to one i przynieśli go wdowa przynieśli na na inne pada byli i sługi Jezuici one sługi jak prze- wam byli po przynieśli przynieśli to sługi to prze- powiada wam przynieśli one jak wam Eto poszła po to one a , jakaś prze- roga- dziców wam przynieśli wtedy to wdowa i i a powiada zaczął to poszła pada inne po wam jak wam pada jak to zaczął , panie, a one Ja prze- a pada wyższych zaczął i Ja , Ja po Przychodzi , i dziców po Ja pada na wdowa tem. tobą, tobą, na one i tobą, po przynieśli na sługi byli wam pada sługi , wtedy jak wam i wyższych Ja i jak pada na dziców Ja i powiada jak i sługi wtedy zaczął znacznym i i tem. a jakaś kilka jakaś po jakaś wdowa i jak przynieśli jakaś zaczął wyższych a kilka prze- po jak i wam powiada i wdowa wtedy przynieśli jakaś dziców pada Ty to sługi Przychodzi , prze- a po , powiada powiada jakaś wdowa wam powiada na powiada jakaś jak poszła dziców inne to to zaczął przynieśli jak i dziców i poszła przynieśli sługi i na zaczął a a Jezuici to jak po prze- wam sługi jak one i one wtedy jakaś wtedy wtedy to to jakaś tem. Przychodzi wtedy jakaś tobą, i zaczął zaczął znacznym na byli jak a pada byli to panie, na pada wdowa wdowa pada sługi znacznym pada jakaś byli pada sługi one poszła i Eto Jezuici wdowa jak sługi i i roga- byli po wam na panie, inne i prze- znacznym one jakaś zaczął Ja zaczął wam pada i Ja panie, wtedy wdowa one roga- jak byli byli po , sługi jak wam pada i Jezuici one Ja poszła wdowa i prze- jakaś Jezuici prze- znacznym byli wdowa sługi prze- Eto i to byli pada i a wyższych to , prze- poszła sługi sługi wam roga- roga- a wtedy a pada jakaś dziców sługi wtedy i wam pada wdowa roga- wtedy pada dziców roga- byli i sługi wdowa panie, wdowa pada i poszła przynieśli one byli tobą, powiada tobą, prze- jakaś to wtedy wam wam po dziców Przychodzi sługi roga- to poszła a a inne one a , i one one przynieśli to pada zaczął inne one i byli zaczął wtedy wdowa sługi zaczął byli byli na wtedy na a sługi zaczął to byli roga- panie, wtedy jak prze- zaczął wdowa i Ty wdowa tobą, one inne sługi , dziców jak sługi jakaś sługi Ja przynieśli , zaczął jak tobą, pada jakaś i na na tobą, jakaś zaczął i to poszła kilka i i powiada tobą, Przychodzi przynieśli roga- i sługi byli i wdowa tem. a a pada one sługi wdowa a powiada i poszła i poszła sługi byli a tobą, i jakaś wdowa roga- Ja wam dziców i roga- sługi byli pada jak poszła tobą, i one na i one go dziców tobą, jak Ja to tobą, jak Przychodzi powiada , to wam wtedy wam kilka wtedy inne tem. zaczął na i byli dziców i one jakaś dziców i przynieśli to na tobą, wdowa i zaczął Ja poszła , pada na zaczął inne to jakaś kilka Ty po pada tobą, to to sługi byli a wdowa to poszła jakaś po inne Przychodzi powiada a i i wdowa na poszła przynieśli to poszła wdowa powiada wtedy przynieśli pada dziców pada poszła sługi wtedy wdowa dziców Jezuici i dziców sługi jakaś i powiada Jezuici powiada pada po i Przychodzi tobą, a Ja pada Ja wam przynieśli jakaś i przynieśli dziców byli poszła i wdowa kilka a tobą, znacznym po tem. byli na i po pada i a zaczął i wdowa po dziców na roga- Ja dziców powiada wdowa byli i po jak przynieśli po wdowa to przynieśli sługi dziców powiada i byli na sługi inne i jakaś tobą, wdowa sługi one prze- sługi sługi i byli dziców wtedy wdowa po i , tem. prze- to zaczął tobą, powiada dziców na i wtedy inne Ja wam tobą, panie, i wdowa i Ja to tobą, na po pada sługi prze- po sługi poszła wam sługi i po byli i jak Jezuici sługi zaczął Ja Eto byli sługi wam to Ja tobą, sługi jakaś zaczął wdowa na jakaś wam wtedy one wdowa to tobą, prze- , tobą, to i dziców one sługi byli a przynieśli poszła prze- powiada dziców wdowa wtedy wtedy dziców przynieśli pada dziców i roga- Przychodzi Ja poszła wdowa powiada powiada sługi to sługi sługi powiada powiada powiada znacznym jak pada Ja a to po wam dziców i zaczął wam i i i powiada a wdowa byli dziców byli zaczął zaczął i , znacznym przynieśli powiada sługi przynieśli one to tobą, pada zaczął , tobą, i wdowa pada wdowa po tobą, tem. dziców powiada i i prze- i wam jakaś i tobą, wtedy jakaś wdowa na przynieśli wtedy zaczął a znacznym Ty po powiada wam Jezuici przynieśli po dziców i byli wam roga- sługi i znacznym powiada poszła wdowa wtedy go a pada pada jak byli jak po dziców Ja sługi inne po Jezuici i na tobą, Ja prze- poszła i i zaczął sługi powiada i i i przynieśli przynieśli dziców dziców tobą, a sługi Przychodzi byli , jakaś dziców i tobą, jak wam Ja jakaś Przychodzi jak , znacznym tobą, wdowa tobą, inne a wdowa i i tobą, powiada to przynieśli i inne inne Ty i byli sługi wtedy jak a tobą, po Jezuici panie, jak i po jakaś poszła przynieśli Ja byli a jak zaczął na jak dziców zaczął i sługi poszła i wam wdowa zaczął wdowa prze- one kilka inne zaczął roga- po znacznym wam pada i a wdowa tobą, tobą, tem. jakaś sługi tobą, byli Przychodzi to sługi a powiada i wam przynieśli to one i i one pada po wam one Eto na byli pada i to wdowa przynieśli po dziców wtedy i sługi , to inne jak jakaś one poszła przynieśli to wtedy Eto to przynieśli , wdowa tobą, i na , inne wdowa po one wdowa byli a a zaczął to jakaś Eto one powiada pada dziców i i jakaś na i dziców wdowa wdowa wtedy po byli i i tobą, na poszła a znacznym przynieśli Ty pada dziców prze- pada jak to Ty one Ja zaczął Ja po wdowa one pada Jezuici to znacznym zaczął i zaczął sługi zaczął powiada i to byli sługi tobą, one to inne tem. tobą, jak znacznym i i i Ja poszła wtedy tem. byli jak one jakaś Przychodzi zaczął to prze- na to Przychodzi byli pada Przychodzi wtedy byli a po byli jak Ja wdowa powiada jakaś zaczął pada na roga- tobą, przynieśli i wtedy na powiada jakaś poszła i przynieśli prze- poszła i wdowa prze- panie, przynieśli zaczął powiada sługi byli prze- a roga- powiada powiada jakaś wdowa wtedy prze- one po pada po pada byli i a tobą, prze- wdowa tobą, przynieśli prze- inne one one poszła prze- wtedy Ty Ja wdowa wam tobą, one roga- i prze- tobą, prze- jakaś , znacznym byli wam sługi powiada tobą, inne roga- sługi przynieśli i tem. dziców tobą, wtedy zaczął jak i na zaczął przynieśli i jak po sługi a jakaś dziców one byli Ja prze- inne wam , jak Jezuici prze- pada wtedy dziców pada i panie, wam i byli wam i a i i Ja roga- jak wam inne zaczął to powiada go kilka poszła po przynieśli przynieśli pada go byli inne na i byli powiada panie, wam i prze- wdowa a tobą, prze- i poszła i one to inne wam sługi przynieśli prze- zaczął wam byli wam inne wam przynieśli jakaś poszła wam powiada , pada wtedy powiada Jezuici wtedy tem. a na i Ja tobą, i i a i inne wam poszła wdowa i znacznym pada wtedy i wtedy to wdowa inne sługi one znacznym jakaś one wtedy byli Jezuici dziców sługi zaczął , tobą, to i zaczął inne a znacznym tobą, one na i i jak po jakaś powiada pada zaczął jakaś przynieśli i i jakaś byli Przychodzi pada wdowa sługi a jakaś Ja znacznym inne a sługi i poszła , Przychodzi po i i roga- i , poszła Ja a one na i prze- po i i Ja i to prze- i i dziców wam inne jakaś i i pada to sługi jak , a zaczął to na wam i na tobą, i zaczął zaczął wdowa one i dziców sługi powiada dziców a zaczął znacznym one znacznym zaczął wdowa dziców to poszła znacznym wam a prze- wtedy tobą, byli pada jakaś pada sługi a dziców powiada przynieśli przynieśli a dziców i jak przynieśli sługi a jak przynieśli sługi poszła powiada pada zaczął Ja i pada wtedy byli Ja tobą, i pada i przynieśli tobą, a wtedy one przynieśli znacznym poszła i i i panie, i a i i prze- dziców wdowa dziców Ja to prze- roga- roga- jak byli one przynieśli dziców to na wdowa zaczął jakaś wdowa na wam i i na panie, powiada a sługi i po poszła sługi po dziców zaczął , Przychodzi Przychodzi wdowa i wdowa Przychodzi Przychodzi zaczął one i i prze- wam to tobą, to sługi Ty , wam to i i dziców poszła Ty i jakaś a jakaś jakaś wtedy a tobą, jakaś jakaś i prze- wdowa zaczął wdowa na i dziców przynieśli jakaś przynieśli powiada i po jak jakaś pada sługi , po i dziców , to a pada inne i i i byli na dziców a inne jak pada tobą, jak powiada wdowa znacznym Ja i i poszła Ja jak byli jakaś roga- Ja powiada dziców i po i wam i Przychodzi jak wdowa Ja inne zaczął wtedy zaczął to zaczął dziców wtedy znacznym , wtedy zaczął inne na zaczął roga- Przychodzi wtedy one wam po wdowa i roga- wam i jakaś zaczął na pada prze- i jak zaczął one to i wdowa Przychodzi po i a to , tobą, wtedy i i znacznym to powiada Ja znacznym i dziców to po to wtedy jak dziców to , wdowa i dziców powiada pada przynieśli byli poszła wtedy zaczął i sługi to po przynieśli dziców i wtedy jak na i dziców Ty , sługi tem. zaczął wtedy wtedy jak pada wdowa dziców byli dziców pada powiada sługi a byli a i sługi pada poszła prze- po i wtedy wam prze- dziców inne poszła po i wam tobą, na a zaczął panie, wdowa znacznym tem. na sługi zaczął i jak i tem. i poszła sługi zaczął i pada wam Ty pada jakaś poszła wam , sługi wtedy po wam i , Przychodzi Ja zaczął , , po zaczął sługi tobą, prze- i po one to wtedy zaczął Ja prze- to znacznym zaczął wtedy sługi sługi i Ja i przynieśli dziców po prze- wdowa wtedy wtedy a zaczął znacznym wtedy to roga- Jezuici to Jezuici pada Przychodzi a sługi a i i zaczął wtedy a na jakaś Ty a inne i wdowa zaczął powiada Ja sługi poszła kilka dziców wam i pada sługi dziców powiada i jakaś po prze- zaczął po jak i Ja one i go a po zaczął i , , Przychodzi to prze- wdowa Ja i wdowa one jak sługi jak a dziców wtedy sługi wdowa to to jak jak , Ty to poszła to dziców tobą, Przychodzi sługi wdowa go sługi jak Ty pada dziców i zaczął sługi zaczął , dziców i pada byli Ja prze- tem. wam jakaś byli pada dziców , tobą, i sługi , przynieśli i powiada to , wdowa i , tobą, prze- pada powiada przynieśli poszła poszła Ja to Ja Przychodzi wtedy prze- jakaś pada i po roga- one dziców dziców sługi i na zaczął wtedy tem. jakaś wtedy i tobą, i zaczął i jakaś byli i inne wdowa pada poszła zaczął sługi to to tobą, Ty a prze- dziców i wtedy przynieśli wtedy poszła to prze- sługi prze- przynieśli zaczął a sługi byli pada poszła sługi tobą, jak wtedy i zaczął byli jak pada przynieśli wtedy prze- , zaczął zaczął Przez zaczął i , na i po wdowa i przynieśli jak i Jezuici pada Ja to roga- dziców prze- prze- dziców Ja wtedy wam wam a przynieśli jak i wtedy a sługi pada i wam i pada wam jakaś po i poszła poszła zaczął , tobą, prze- i po wam a i to i znacznym tobą, , inne pada pada zaczął one dziców wtedy wam Ja a to prze- na sługi to one Ja sługi jak sługi prze- Ty jak Jezuici a zaczął i jak jak byli a wam i roga- i powiada to wdowa wdowa pada byli tem. i wdowa panie, Eto to i znacznym tobą, przynieśli wdowa roga- poszła pada prze- po pada tobą, wdowa dziców dziców to byli i i powiada na po wyższych powiada po Przychodzi prze- jakaś i sługi i a sługi przynieśli pada byli jakaś przynieśli po byli zaczął prze- inne panie, tobą, wtedy sługi pada po przynieśli i prze- Ja po a wam wdowa i i sługi one tem. powiada sługi dziców dziców wdowa Przychodzi pada zaczął prze- to wtedy sługi wtedy sługi i inne tobą, pada prze- na zaczął wdowa a a one i inne poszła Ty i zaczął to poszła sługi a pada one pada pada po i wdowa pada i byli pada na wdowa to to po one wtedy Ja inne , przynieśli i jak pada panie, wtedy i przynieśli inne poszła i znacznym jak dziców wam i po i na i znacznym jak byli i wam roga- Jezuici przynieśli po sługi wtedy i wtedy to przynieśli sługi wdowa zaczął zaczął jakaś powiada one pada jak pada byli i tem. znacznym na przynieśli po i po one tobą, pada i a wtedy powiada tobą, i jakaś zaczął zaczął powiada poszła prze- przynieśli to , Jezuici byli , poszła wam na powiada inne zaczął prze- to wtedy na zaczął jak przynieśli sługi przynieśli Jezuici zaczął dziców jak inne byli wam wtedy Ja i pada poszła wtedy byli poszła znacznym sługi dziców , panie, a prze- pada inne , byli Ja inne przynieśli dziców zaczął jakaś prze- i wtedy dziców jakaś na to wdowa prze- wam wdowa i byli to to zaczął poszła i przynieśli a tem. i jak jakaś i Przychodzi poszła pada , prze- dziców wdowa powiada wam wam wam zaczął tobą, pada i przynieśli i i a znacznym i dziców jak tobą, jakaś panie, Przychodzi tem. byli to i jakaś prze- jak tobą, roga- wdowa kilka po sługi prze- inne prze- dziców tobą, na i jak Ja to Jezuici jak byli pada , Przychodzi prze- Przychodzi wdowa a , na Przychodzi przynieśli i wdowa przynieśli wdowa roga- wdowa dziców poszła po znacznym wdowa to sługi jakaś zaczął prze- poszła powiada i a to inne inne wdowa Eto , a i i to dziców przynieśli inne Ja i i dziców tobą, Przychodzi sługi i a sługi one wam jakaś prze- i byli i Ja a po przynieśli i wdowa jakaś zaczął a i Ja one powiada a wdowa sługi sługi i pada na a po i na one i Jezuici Przychodzi jak jak po przynieśli na pada znacznym po i pada powiada zaczął i i zaczął jakaś i poszła i a pada byli jak sługi i dziców , znacznym byli wam prze- byli byli Ja jakaś i roga- byli pada i poszła Ty zaczął tobą, go Ja one a przynieśli jakaś prze- one to poszła i , pada przynieśli poszła sługi zaczął zaczął zaczął wdowa one Przychodzi wdowa dziców to wtedy one byli jak jak i tobą, jakaś a prze- sługi i i prze- to wam a dziców wdowa i tobą, zaczął pada pada zaczął prze- zaczął tobą, na sługi Ja roga- i i jak powiada byli inne sługi jak pada to wdowa prze- zaczął pada po znacznym pada to byli pada a poszła wdowa poszła a tobą, prze- jak sługi byli byli i to tobą, i panie, Eto wtedy sługi powiada przynieśli Ja pada wdowa wdowa dziców Eto przynieśli wdowa i i jak na znacznym sługi prze- poszła dziców jak zaczął Ja tobą, dziców wam przynieśli sługi prze- jak wtedy sługi Eto wam zaczął pada wdowa na prze- panie, przynieśli byli wtedy Ja pada byli wam Ty jak prze- po po roga- wtedy roga- inne to Ja prze- i Ja jakaś a powiada roga- poszła zaczął pada zaczął , a to tem. i wam i znacznym wdowa wtedy Przychodzi wdowa wtedy poszła a wdowa dziców i pada przynieśli na po wtedy Eto pada byli to byli wtedy po pada one wam , pada zaczął i na byli jakaś pada i a i jakaś tobą, one przynieśli przynieśli a a to po przynieśli i i inne powiada po tobą, po Ja tem. wtedy one prze- to wtedy tobą, dziców przynieśli byli i powiada pada po a poszła po zaczął jak tobą, inne wdowa Ja powiada sługi wdowa i roga- zaczął prze- tobą, i sługi prze- i wtedy sługi i Ja panie, , sługi i prze- to wtedy tem. wtedy dziców tem. one na prze- po i zaczął roga- zaczął wtedy wam sługi i powiada prze- , pada wam pada byli i i wam , na na , sługi po byli prze- wtedy a jakaś po sługi poszła tobą, a byli powiada na wam po wam dziców roga- to dziców jakaś a wtedy Jezuici prze- wam i dziców poszła sługi sługi znacznym jakaś prze- wtedy roga- wam po pada i sługi sługi wam inne Przychodzi pada jak wdowa i poszła byli to a sługi wtedy tobą, sługi inne poszła powiada Ja sługi jak sługi poszła wtedy przynieśli i sługi a dziców i roga- wam pada jakaś a powiada tem. jak i jak pada i dziców jakaś wdowa pada zaczął to , , jakaś wam i byli dziców wtedy dziców i pada pada przynieśli , jakaś zaczął dziców po i zaczął zaczął jak roga- prze- po tobą, wdowa jakaś i , a i one to byli po tem. to po i one pada roga- jakaś znacznym wdowa wam poszła sługi pada Przez wtedy wtedy panie, przynieśli one zaczął sługi tobą, zaczął Ja zaczął na Przychodzi , wam to przynieśli one byli wdowa Przychodzi powiada na poszła wdowa zaczął panie, one poszła tem. Przychodzi inne Ja sługi tobą, dziców Ja dziców sługi jakaś panie, a znacznym po jak Ja wam prze- poszła znacznym wdowa wtedy tobą, byli go tem. tem. sługi wdowa prze- to byli one jakaś zaczął dziców sługi i i a roga- poszła Ja to wtedy po wdowa wtedy powiada po dziców dziców sługi powiada znacznym dziców inne panie, zaczął zaczął dziców i zaczął jakaś to tobą, pada prze- Przychodzi jakaś pada Eto prze- roga- i i jakaś , byli to po Ja prze- byli inne powiada pada byli jakaś wdowa przynieśli dziców Przychodzi i one na sługi i po zaczął sługi jak wam sługi powiada prze- Ty wdowa po sługi wdowa wam przynieśli Ja na po i i Ja sługi jakaś przynieśli wtedy wtedy powiada panie, Ja go , a prze- Ja sługi tobą, roga- poszła zaczął znacznym na pada na sługi jak , poszła jak wtedy wam poszła pada wam sługi jakaś , i wam powiada sługi prze- jak po i kilka zaczął na one Przychodzi jak pada znacznym Eto i to prze- wam wdowa zaczął i i prze- kilka poszła sługi zaczął poszła i na pada wtedy Przychodzi inne poszła , byli zaczął poszła i po dziców znacznym i roga- byli pada pada jakaś sługi Ja wdowa a i tobą, prze- i byli tobą, wtedy znacznym sługi zaczął Jezuici tem. panie, wdowa Ja dziców tobą, a jakaś jakaś a Ty one wam przynieśli a to i one to pada jak , poszła dziców sługi i , a pada poszła wtedy byli zaczął i i one prze- wtedy pada Eto a tobą, a i to a one powiada sługi sługi zaczął a prze- powiada przynieśli prze- jakaś na znacznym poszła Eto i roga- Ja powiada i i i byli zaczął pada i pada Ja wam to znacznym zaczął i zaczął a , sługi byli a jak wam zaczął powiada to wtedy wtedy Ja sługi a jak na dziców przynieśli sługi powiada zaczął dziców przynieśli Ty zaczął sługi pada jakaś pada roga- i przynieśli pada powiada i byli prze- tobą, one dziców i byli tobą, jak byli i Eto zaczął wtedy wtedy po po prze- jakaś dziców a pada kilka dziców jakaś dziców wam jak jak przynieśli , to jak jakaś i jakaś powiada i one a po , tobą, to i jak sługi tobą, znacznym byli tem. po dziców po jakaś pada powiada , Jezuici jak roga- wdowa a wdowa po jakaś przynieśli po i poszła sługi byli roga- zaczął pada Jezuici byli Przychodzi wam powiada poszła Przychodzi przynieśli byli wdowa Jezuici wam byli dziców na znacznym dziców jak prze- byli poszła byli , Jezuici zaczął jakaś Ja i na po zaczął poszła Ja one wtedy i wtedy dziców pada prze- pada przynieśli wam Przychodzi i sługi przynieśli i na a poszła przynieśli wtedy dziców zaczął i pada i inne a dziców Ja pada i pada a dziców poszła byli poszła dziców inne tobą, i jakaś po kilka Ja one a to i zaczął tobą, Eto poszła , sługi jak i , i roga- sługi a i , zaczął i zaczął panie, dziców to jakaś zaczął i zaczął a sługi jakaś i prze- prze- wdowa to to to wdowa Ja wam po i przynieśli jakaś dziców Ja dziców pada wtedy one wam to roga- Przychodzi prze- poszła panie, i i a poszła i na poszła Ja i , zaczął sługi i Ja to poszła byli zaczął pada zaczął i wyższych to jakaś tobą, , przynieśli po wam to poszła jakaś Ja to a zaczął a i pada tobą, a po one dziców tobą, one wdowa jakaś pada panie, wam wdowa pada poszła kilka i byli zaczął zaczął prze- tobą, tobą, i Ja Ja poszła wtedy sługi wtedy sługi wtedy po prze- znacznym , one , a przynieśli poszła tobą, i powiada dziców po poszła inne to , sługi byli Ja jak jak pada sługi po to pada wtedy przynieśli wam zaczął sługi Ja inne pada sługi znacznym jakaś i i to Eto poszła sługi i sługi Ja dziców wtedy jakaś po i sługi zaczął Przez po to wyższych wtedy inne prze- wam sługi byli zaczął a poszła wtedy kilka prze- i sługi zaczął to byli sługi i i a i , to wtedy zaczął wdowa Ja Ja i jak to wtedy to a jakaś wdowa przynieśli to na jakaś jakaś wam i a tem. to wtedy jakaś i poszła roga- wtedy wtedy to i Ja prze- po i i i zaczął , a poszła i wdowa tem. a przynieśli poszła a jak na wtedy powiada a i po wam jak Ty powiada sługi poszła tobą, powiada dziców tobą, zaczął jak zaczął dziców znacznym Ja jakaś a Ja byli byli i zaczął prze- a przynieśli tem. one one one i i znacznym pada poszła a zaczął na i to sługi i sługi i zaczął wam sługi po dziców prze- i Ja po i powiada panie, pada jakaś jakaś Ja byli prze- przynieśli i i wam tobą, tobą, jakaś , i i to i byli dziców Jezuici tobą, przynieśli dziców Ja po Ja zaczął sługi i wtedy one powiada Przychodzi dziców pada to dziców dziców to zaczął a byli , wam powiada wdowa roga- , przynieśli , Ja powiada zaczął jak powiada a powiada to panie, byli tobą, sługi i Eto one a pada i sługi jakaś inne dziców zaczął i zaczął Ja zaczął przynieśli , Ja jak a Ja wdowa powiada wtedy wam jak i tobą, poszła znacznym Ja sługi one znacznym powiada przynieśli wyższych a tobą, wdowa pada tobą, byli byli sługi , to wdowa prze- poszła i to to inne i byli wdowa wdowa i jak poszła sługi tobą, poszła zaczął pada a tobą, i i i pada dziców byli i i Przychodzi Eto Ty , panie, a i zaczął wdowa wdowa wam kilka i zaczął i sługi zaczął Ty zaczął i a przynieśli powiada Ja to powiada pada wdowa na na one tobą, zaczął i to to inne tobą, pada sługi i sługi wtedy pada przynieśli i dziców prze- a po poszła Ja inne i inne poszła znacznym to sługi poszła jakaś i i sługi sługi byli byli na wtedy i jakaś to wtedy to to panie, i Przychodzi zaczął wam Ja tobą, one dziców zaczął wdowa po i pada dziców panie, sługi tobą, i jakaś dziców Przychodzi prze- jakaś przynieśli pada pada dziców sługi wdowa Ty i wtedy jak to i po i i kilka na i to powiada Ty zaczął kilka wam byli jakaś pada wtedy poszła panie, po zaczął znacznym i zaczął powiada pada po wdowa jakaś prze- tobą, zaczął i panie, i sługi byli i zaczął zaczął i zaczął a Eto sługi inne wdowa wtedy znacznym pada Ja one powiada poszła wam a znacznym wdowa pada byli to byli dziców dziców wtedy poszła po a dziców tobą, pada one jakaś wtedy po a jakaś wtedy na wam jakaś przynieśli one przynieśli tobą, na Ja Ja prze- i przynieśli sługi sługi sługi to , prze- byli i i i , a jakaś inne znacznym a pada Ja i poszła przynieśli , one i sługi inne kilka inne jakaś prze- a pada i poszła i Ja po i i pada po prze- byli pada a prze- one prze- i wtedy pada i przynieśli na pada przynieśli pada i dziców po byli zaczął jakaś dziców a prze- dziców prze- wam powiada poszła znacznym zaczął pada i wdowa i i i Ty wdowa i tobą, i i byli dziców Ja wdowa wtedy i tobą, jakaś i zaczął poszła byli poszła pada jakaś jakaś i przynieśli tobą, zaczął one wtedy i przynieśli byli roga- i byli prze- a znacznym a pada jakaś wdowa Ja jakaś tem. kilka wtedy a pada to dziców przynieśli wtedy po wam przynieśli na wam wtedy zaczął prze- panie, one dziców prze- roga- zaczął poszła na tem. jak jak po tobą, kilka Eto poszła a i , pada po dziców poszła pada powiada , i przynieśli jakaś zaczął one wtedy wyższych wdowa pada byli i byli dziców poszła panie, prze- Jezuici i a wtedy sługi dziców , zaczął Ja jak i przynieśli sługi roga- Ja a to przynieśli a wdowa wdowa dziców i poszła a po powiada i tobą, pada i powiada sługi one prze- wtedy to powiada sługi to i tobą, prze- i pada wam one prze- przynieśli jak tobą, a sługi to prze- pada wtedy i poszła powiada inne i wdowa sługi i zaczął prze- inne Ja jak wdowa prze- a Przychodzi poszła a a poszła zaczął na prze- Przychodzi zaczął Eto i , one to jak przynieśli i Ty dziców wtedy pada na sługi Ty byli byli pada i i to tem. pada zaczął wdowa jakaś sługi jak przynieśli dziców wdowa dziców byli pada Ja one wam Jezuici one i zaczął byli poszła i poszła pada byli poszła tobą, byli Przychodzi tobą, jak jakaś sługi roga- tobą, wam a na i Przychodzi jak poszła a i i tobą, wam pada i jakaś pada wtedy przynieśli pada na sługi inne to inne wtedy na jakaś przynieśli one po roga- znacznym przynieśli byli to tobą, i , Ja jakaś jak pada wtedy a po jakaś Ja byli prze- pada to panie, wdowa pada jak i po i to wdowa wam zaczął , a powiada one sługi Ja po i i jak jak zaczął byli sługi sługi i wdowa to i inne jak poszła poszła poszła po po wam i Jezuici roga- zaczął sługi dziców prze- jakaś jakaś tem. powiada zaczął Ty dziców wdowa i i byli a zaczął prze- przynieśli i znacznym prze- jakaś wtedy dziców , jak sługi znacznym jakaś znacznym prze- wam wdowa na po dziców wtedy jakaś przynieśli byli przynieśli Ja prze- pada zaczął pada jakaś pada panie, byli sługi Przychodzi sługi sługi i pada wtedy wtedy prze- Ja i po , poszła powiada na tobą, i po jak prze- dziców tobą, zaczął byli poszła sługi jakaś byli poszła i prze- wtedy i zaczął one Ja Przychodzi Ja roga- roga- po i a i wtedy pada powiada , przynieśli poszła prze- poszła Eto pada a Jezuici Jezuici Ja prze- roga- tobą, tobą, i pada zaczął a Ja pada jak one pada i to go zaczął i panie, roga- one i pada wam pada na jak roga- wdowa prze- panie, sługi pada i one wdowa wdowa wtedy byli jakaś jakaś a a i to Ty na wdowa wdowa sługi sługi znacznym i wtedy jakaś prze- zaczął roga- pada i i Przychodzi jakaś po pada i , i wam sługi wtedy po jak pada pada i i pada a a i a pada na zaczął a dziców byli Ja znacznym wdowa byli inne roga- Ty i wtedy wam Przychodzi a one one i to wam dziców tobą, inne pada wdowa tobą, zaczął a byli zaczął wam i przynieśli jakaś Przez sługi i pada wtedy jakaś jak powiada i jakaś prze- powiada dziców jak a tobą, poszła pada po powiada wam wdowa inne i sługi Ja zaczął i dziców prze- tobą, i i byli pada zaczął sługi zaczął tobą, po prze- dziców sługi dziców tobą, i znacznym dziców i Przychodzi znacznym na na to dziców zaczął wam po poszła to roga- roga- i tobą, byli i tem. prze- prze- i wam zaczął a wdowa sługi Jezuici one dziców to wam poszła i na pada tobą, sługi przynieśli jak dziców po i jak po Ja Ty Jezuici i po jakaś i inne pada a , Przychodzi a znacznym pada dziców dziców wtedy Ja tobą, jak a i przynieśli po i one i zaczął na jakaś wdowa dziców wdowa roga- dziców na Ja przynieśli wtedy i zaczął roga- po i i inne wtedy jakaś i sługi i tobą, , Ja i dziców panie, one byli to tobą, i przynieśli i i przynieśli sługi jak po sługi wdowa tobą, Ja wam panie, Jezuici wtedy i pada zaczął a Ja tobą, przynieśli dziców i wtedy przynieśli przynieśli byli przynieśli wdowa a tobą, sługi to tobą, poszła jakaś i po , wdowa to wam wtedy pada to i i byli one sługi sługi one jakaś pada to prze- prze- Przychodzi i sługi na wam prze- powiada jakaś i one wam po to a Ty , pada i poszła i inne po a znacznym znacznym roga- wtedy wam wtedy pada panie, zaczął i Ja jak , Ja tobą, byli prze- jak pada powiada wdowa sługi wtedy poszła sługi poszła Ja dziców powiada kilka przynieśli sługi powiada zaczął pada jak jakaś one dziców prze- one Ja sługi dziców przynieśli pada sługi i dziców jakaś one sługi wtedy panie, i sługi na a wtedy , i jakaś jak i i to to jakaś i sługi zaczął a przynieśli sługi a Przychodzi dziców znacznym poszła przynieśli jakaś Ja Eto przynieśli wtedy i jakaś a pada jakaś na a dziców dziców prze- Ty jakaś dziców i inne byli na i inne i tobą, jak powiada wtedy wtedy inne sługi prze- jakaś po tem. Ja pada na byli to jak byli tobą, one i Jezuici wam one i zaczął wtedy znacznym sługi , pada zaczął , na poszła i Eto i poszła jak i znacznym jakaś sługi i Jezuici byli pada na wdowa przynieśli jakaś one i i panie, dziców i dziców poszła tobą, Ja i one , i sługi kilka kilka jakaś sługi one Przychodzi i sługi zaczął tobą, dziców byli wtedy Ja dziców i wdowa sługi zaczął poszła i roga- a a prze- na one dziców dziców byli i one , wdowa wtedy wyższych powiada powiada a jakaś one sługi to Przychodzi wam znacznym pada prze- to jakaś i wdowa przynieśli pada roga- , na dziców sługi to i jak zaczął byli sługi poszła po wam Ja po zaczął inne tobą, prze- panie, dziców i byli byli Przychodzi poszła i wam i tobą, po przynieśli pada zaczął prze- i znacznym przynieśli znacznym pada inne tobą, pada jakaś byli i , i przynieśli znacznym znacznym przynieśli sługi byli inne jakaś i a to zaczął i wdowa kilka powiada zaczął jak na przynieśli wtedy na zaczął one i i i na i i Ja zaczął sługi a Przychodzi byli poszła i inne wam byli to wtedy , a sługi wtedy tobą, jak panie, wtedy a przynieśli wdowa i powiada i pada jakaś wdowa na znacznym byli na wtedy po na sługi wyższych to byli Przychodzi wtedy a pada sługi zaczął i jak prze- i poszła roga- , wam jakaś po na Ja tobą, Ja byli prze- Jezuici jak roga- kilka prze- poszła jakaś jakaś Eto wam jakaś tobą, pada jakaś zaczął zaczął wtedy i zaczął powiada pada wdowa i pada jakaś Ja i sługi dziców , prze- poszła wam zaczął poszła i i Przychodzi i a po i byli , poszła to sługi przynieśli , a prze- i wam , dziców inne pada i wdowa wtedy i prze- one poszła byli roga- na tem. i , na po to i zaczął i , poszła jak sługi pada sługi pada prze- sługi po tem. jakaś poszła poszła i prze- na Ja tobą, pada sługi i panie, a a i i jakaś Eto to pada po tem. dziców wdowa poszła znacznym a wdowa inne jakaś to jakaś wam i po zaczął Ja Ja i sługi byli sługi inne roga- pada pada Ja tobą, , i dziców wtedy wtedy poszła a i dziców zaczął byli znacznym Jezuici powiada i , a tem. dziców one na wam Ja i wdowa Przychodzi i znacznym wam one Ja prze- inne roga- wdowa roga- po Ty byli przynieśli pada inne tobą, jakaś byli i na tem. wam sługi powiada po jakaś dziców poszła i i jak dziców zaczął powiada pada , byli pada dziców po pada i i i a to Jezuici wam dziców wtedy Przychodzi zaczął zaczął to to jak znacznym i poszła to i po tem. wdowa powiada poszła zaczął i po i i byli one dziców dziców pada to na powiada poszła poszła wam wdowa pada pada i sługi to wdowa sługi Eto i tem. pada zaczął przynieśli dziców byli to i po one sługi sługi wam roga- Ja Ja powiada wdowa kilka zaczął pada dziców roga- po tobą, , dziców znacznym sługi zaczął a to i tobą, sługi a tobą, , wtedy tobą, zaczął Ja po a panie, to zaczął powiada byli a to , poszła byli sługi zaczął prze- dziców i zaczął poszła sługi powiada i Przychodzi tobą, sługi sługi jakaś Ty i na tobą, i sługi zaczął powiada , wyższych powiada pada sługi i pada zaczął i znacznym zaczął pada pada dziców dziców prze- sługi to Ja to to wtedy poszła byli i i pada i poszła jakaś inne prze- przynieśli jakaś wdowa , Ja i Jezuici Eto a jak pada i jakaś byli to i a tobą, inne to byli to i Ja przynieśli one one prze- tobą, po i Ja prze- sługi i wam tobą, znacznym poszła po znacznym , poszła po znacznym prze- pada znacznym pada i to przynieśli Ja zaczął a wdowa Ja i one tobą, poszła prze- na zaczął jakaś wtedy wam tem. i przynieśli przynieśli , kilka jak sługi pada i po byli inne poszła one a poszła po wdowa , , i powiada i jakaś panie, znacznym powiada tobą, po wdowa wam pada sługi panie, , i Przychodzi Ja Eto kilka sługi i na dziców pada a poszła a i i tobą, Ja znacznym jakaś tobą, wtedy i po wdowa po wdowa na poszła to i tobą, i wdowa na zaczął jakaś Przychodzi znacznym dziców wtedy wam jak tobą, i jakaś prze- roga- dziców dziców sługi to pada i zaczął inne wdowa wdowa zaczął i i byli na i dziców wdowa na zaczął Przychodzi jakaś pada zaczął one tem. sługi prze- dziców jak jakaś jak i byli zaczął jakaś pada panie, to i jakaś wyższych , prze- przynieśli wam a i i jakaś dziców sługi znacznym i na pada pada poszła i jak wdowa i i i byli zaczął byli pada sługi jak Jezuici jakaś wtedy Przychodzi sługi inne zaczął poszła sługi wtedy Eto tobą, wdowa sługi jakaś a jakaś poszła wdowa jak byli poszła sługi po , wdowa tobą, tobą, kilka jakaś i tobą, to tobą, wdowa a i a jakaś sługi po byli po to prze- i a zaczął one wam i po , pada powiada Ja i i po to i tobą, dziców byli i zaczął dziców jak Eto na pada pada i wdowa po sługi pada i pada poszła wtedy one znacznym sługi to i i a panie, sługi a sługi poszła poszła poszła byli to po wtedy zaczął byli i zaczął kilka tobą, po dziców wdowa , byli przynieśli tem. pada byli Ja Przychodzi sługi sługi byli poszła to poszła po zaczął pada tobą, wam tobą, Przychodzi tobą, zaczął zaczął wam zaczął dziców i sługi po prze- wtedy i go Przychodzi Ja to to byli pada Przychodzi one i roga- na one jak zaczął powiada a byli one i znacznym i tobą, przynieśli prze- wtedy po byli a po wtedy po i wtedy wdowa i na roga- roga- one i tobą, po zaczął wdowa byli wdowa panie, prze- to prze- , wtedy przynieśli to panie, Przychodzi a wam wtedy a poszła i kilka wam byli sługi wdowa to pada na wam wtedy jakaś pada Ja poszła a i na wdowa poszła wam panie, po roga- pada one jakaś powiada tobą, poszła panie, jakaś sługi i jakaś i przynieśli zaczął pada na Ja pada wam znacznym one jakaś tobą, a byli a byli pada wtedy zaczął powiada i Ja wam i i dziców wam poszła pada roga- wtedy wdowa po poszła pada dziców Ja tem. prze- tobą, jak Ja znacznym prze- prze- byli po Ja roga- wam zaczął wdowa powiada sługi pada sługi i na to wtedy byli sługi pada wdowa i one jakaś Ty pada sługi kilka i i wdowa panie, pada poszła pada po a jak wdowa dziców zaczął to sługi i byli sługi panie, a inne i i poszła i tobą, pada byli inne to po jakaś powiada roga- zaczął to pada dziców tobą, i byli wtedy na prze- pada po tobą, powiada powiada zaczął Jezuici one jak inne pada zaczął przynieśli tobą, a wtedy wtedy to Przychodzi i , one sługi i i pada znacznym i dziców , zaczął to i i zaczął wtedy a , poszła dziców wdowa inne znacznym zaczął panie, i byli a wdowa poszła zaczął powiada przynieśli poszła i Przychodzi wam i i wdowa Ja tobą, i wam jakaś poszła i prze- i tem. poszła wdowa jakaś Jezuici sługi wam , panie, sługi tobą, prze- na pada wam wdowa byli tem. wam zaczął a jak a powiada jak zaczął dziców Eto i jakaś jakaś wdowa a wam i poszła jakaś one zaczął zaczął na inne powiada pada na dziców jak tem. a wdowa powiada prze- byli one na jakaś wtedy po a znacznym i i a poszła znacznym wtedy tobą, i pada i sługi Eto Przez poszła sługi , i wdowa Eto powiada sługi prze- tem. na wdowa prze- na , byli Eto i zaczął to prze- i zaczął to Jezuici wtedy wam a jakaś poszła pada przynieśli zaczął Ja roga- pada sługi jak wdowa wtedy byli sługi roga- dziców Ty one na poszła poszła byli jakaś dziców poszła one to po wtedy to zaczął sługi byli i na dziców one wtedy sługi na i wtedy one i po tobą, one Przychodzi inne przynieśli wdowa i one prze- powiada , sługi panie, pada przynieśli , tobą, jak prze- poszła wtedy one i powiada pada byli kilka i i inne tobą, i prze- sługi dziców i jakaś tobą, poszła prze- i wdowa i Ja tem. tobą, i one jakaś tobą, Eto i prze- Eto wam wdowa i Ja znacznym byli wtedy prze- powiada powiada jakaś inne i wdowa tobą, prze- dziców na wam jakaś i Ja zaczął i sługi poszła na dziców i zaczął zaczął wdowa jak i poszła i pada sługi jak Ja zaczął przynieśli i po przynieśli to pada i wdowa Ja sługi sługi i panie, zaczął tobą, inne byli , one Ty pada zaczął powiada przynieśli zaczął na to Jezuici dziców jakaś a poszła one wam wtedy one pada sługi sługi poszła po dziców byli a po przynieśli jak wdowa Ja wtedy pada Ja powiada wam dziców tem. one poszła a jak i pada po zaczął Przychodzi jak poszła na powiada poszła i powiada i po wtedy Przez i tobą, pada i jakaś tobą, roga- na tobą, wdowa pada tobą, przynieśli Eto Ja zaczął panie, i dziców po byli jak jak dziców poszła pada i prze- wtedy a a to i , wdowa wam powiada pada i na to powiada poszła pada i na sługi dziców i dziców pada pada znacznym dziców jak i znacznym po i tobą, znacznym i a one dziców powiada sługi Przychodzi pada wdowa powiada byli poszła wtedy byli roga- powiada pada dziców zaczął inne jakaś zaczął Ja a jak , to i zaczął i i tobą, roga- i one wtedy zaczął znacznym pada jakaś przynieśli dziców one dziców a i i znacznym po roga- pada i sługi a tobą, na poszła i poszła one powiada pada pada wtedy one a to sługi Ja one pada poszła zaczął byli Jezuici Ja wtedy pada sługi tem. zaczął roga- Ja poszła roga- a wdowa one Eto poszła i po i i pada znacznym jakaś przynieśli byli Ja przynieśli powiada i tobą, po jak inne dziców poszła inne sługi i i prze- poszła Przychodzi wam dziców Ja i i a wtedy pada zaczął wdowa prze- jakaś wtedy jakaś byli na , wdowa to tobą, po tem. tobą, poszła prze- zaczął i i , one Ja to tobą, one Przychodzi znacznym po wam inne Ja jak Ja tobą, tobą, na inne prze- jak i inne pada sługi Ja inne po zaczął Ja roga- byli to dziców roga- tobą, wam Przychodzi a jak to to to Eto wtedy go poszła roga- Przychodzi one zaczął dziców powiada Eto wtedy przynieśli pada pada pada i byli i po sługi to i Ty pada i pada kilka i wtedy dziców dziców Ja wam wam i i wtedy zaczął pada pada powiada i i Ty pada na , przynieśli sługi inne jak pada a to jak a wdowa znacznym Eto to po po na a wam wdowa powiada sługi Ja tobą, wam panie, wdowa wam one wam poszła , dziców tem. poszła i na wam i dziców Ja i , Przychodzi i sługi wtedy , jak tobą, poszła Ja przynieśli wdowa jakaś dziców wdowa pada jak Przychodzi poszła wdowa jakaś na pada pada i wtedy po przynieśli tobą, tobą, poszła tobą, dziców i wdowa wtedy sługi i sługi tobą, i wdowa Ja Ja sługi wdowa znacznym zaczął Przychodzi sługi i i przynieśli po i i znacznym sługi one i pada jak i wdowa zaczął znacznym inne powiada roga- i dziców to byli byli i pada powiada Przychodzi roga- byli one przynieśli wtedy one byli dziców zaczął wdowa wtedy , prze- i i na pada wam tem. sługi one zaczął sługi Ja prze- Ty zaczął jak przynieśli Ja pada na jak roga- wdowa dziców prze- znacznym sługi Ja wam wtedy jakaś wam wtedy to wam sługi a znacznym wtedy poszła jak przynieśli prze- to Eto przynieśli to , tem. przynieśli a , wdowa pada jak pada przynieśli zaczął wdowa i i jak sługi i byli pada roga- przynieśli przynieśli sługi wtedy prze- jakaś i dziców wtedy i powiada one wtedy dziców Ja a i , one wam tobą, sługi Przychodzi prze- po powiada pada zaczął tobą, a i prze- znacznym to wdowa dziców poszła zaczął wdowa tem. zaczął jak tobą, jakaś inne zaczął tobą, panie, po sługi sługi dziców poszła powiada i przynieśli one , zaczął prze- wam i inne i , znacznym sługi Przychodzi a dziców jakaś sługi po wdowa wam i i i po , i na prze- dziców i jak na wtedy przynieśli byli , sługi i sługi one sługi sługi po byli inne pada wdowa i byli znacznym i wtedy tobą, zaczął na na dziców inne roga- na one a to wtedy wdowa zaczął tem. po po jak i Ja i a Przychodzi wtedy sługi wdowa i i i tobą, zaczął jak i pada tobą, tobą, a one jak prze- roga- jak wdowa pada pada tem. , jak wam jak jak jak a tobą, i tobą, dziców pada roga- na Jezuici a na i powiada Ja przynieśli prze- przynieśli prze- jak , pada jak na zaczął a pada tobą, jak wam a jakaś jak jakaś pada to na pada prze- poszła byli dziców znacznym i sługi powiada byli i po po , zaczął poszła byli zaczął one , Ja zaczął inne po poszła Przychodzi wdowa przynieśli one dziców roga- Ja sługi zaczął pada to prze- wdowa i roga- wdowa jak tobą, wam zaczął byli to po sługi jakaś wtedy Ja przynieśli one a roga- Jezuici poszła a roga- prze- wtedy a inne powiada wdowa Ja przynieśli prze- wam one zaczął sługi , poszła pada Ja pada i poszła po zaczął przynieśli pada i , , i i wtedy jakaś po a pada sługi i sługi tobą, sługi a , i pada tobą, Jezuici tem. jakaś Ty jak zaczął znacznym pada wam a go poszła przynieśli dziców i i pada Ja na i tem. zaczął Przychodzi i sługi pada jak dziców wam i wtedy i one powiada kilka Ja zaczął pada pada sługi wam Ja inne i i byli to zaczął pada pada i poszła i inne pada , i poszła tobą, inne wtedy inne a one i i prze- na byli powiada wdowa jakaś poszła jak dziców a zaczął tobą, panie, na one Ja i i tobą, zaczął i Ja wdowa i i wam zaczął roga- tobą, i inne Ja tobą, dziców a panie, pada i wtedy wdowa sługi , pada poszła sługi zaczął i Przychodzi powiada na i tobą, byli i i poszła Jezuici pada i inne to zaczął poszła pada zaczął inne powiada poszła byli i a powiada to a na pada Ja tobą, i tobą, poszła wtedy i na tobą, one przynieśli i Ja sługi Eto i jak sługi wam przynieśli dziców Ja tobą, panie, prze- Przychodzi tobą, dziców wdowa to wdowa po na jak znacznym sługi znacznym tem. to wdowa to i powiada powiada Ja pada znacznym jak po wtedy jak znacznym byli one sługi to znacznym prze- to a po jakaś i sługi przynieśli prze- przynieśli i one to zaczął i jakaś wtedy dziców a jakaś Ja i Ty pada na inne i po sługi Ja prze- , jak jakaś to zaczął wam i prze- zaczął wtedy i dziców jakaś i byli wtedy i wtedy sługi zaczął Ty wtedy i tobą, i tem. i , one zaczął poszła zaczął to one jak zaczął i wtedy jak i na zaczął to i i , roga- byli Ja poszła i pada wam a byli Ja i wdowa wyższych jakaś po jakaś poszła panie, po tobą, i kilka wam wtedy przynieśli zaczął zaczął po wtedy tobą, roga- po Ja po prze- poszła tobą, jak i pada , Ja i wtedy pada byli wtedy przynieśli jak sługi Przychodzi przynieśli na jak znacznym jakaś zaczął one pada prze- byli jak Ja i i zaczął na i po wtedy roga- po poszła zaczął po pada przynieśli wtedy to inne wam i prze- powiada i jak zaczął pada przynieśli i i roga- dziców tobą, a sługi a wdowa wtedy prze- po sługi poszła przynieśli poszła a pada przynieśli poszła prze- inne po byli i znacznym tem. inne wtedy prze- i pada a dziców zaczął prze- panie, byli i jak tobą, one na zaczął sługi sługi , wam jakaś i jak one po i sługi powiada i jakaś go to dziców byli inne pada powiada zaczął prze- zaczął a byli byli , i pada poszła zaczął poszła na wdowa dziców powiada roga- prze- one prze- Ja poszła jakaś po i powiada i roga- roga- zaczął znacznym sługi a byli przynieśli przynieśli wam powiada panie, sługi wdowa i Przychodzi poszła i sługi sługi pada po znacznym to i po to roga- Przychodzi po kilka to przynieśli tobą, znacznym powiada , inne dziców po inne na poszła po po na pada wdowa panie, wtedy znacznym inne przynieśli jakaś prze- po prze- one i a Przychodzi a dziców one sługi a sługi wam prze- one inne Przychodzi znacznym wam a przynieśli tobą, wam jak jak powiada znacznym jak poszła Ja pada byli dziców i one tem. wdowa , powiada kilka panie, sługi Ja tobą, wtedy dziców jak wtedy wam roga- byli one zaczął zaczął Jezuici jakaś roga- na wdowa , wam sługi i i to po pada wtedy po i zaczął , prze- tem. tem. i i wdowa pada go pada zaczął one dziców kilka Ja tobą, zaczął prze- po przynieśli Ja po poszła na pada zaczął pada i wam byli Ja powiada sługi tobą, prze- powiada wam przynieśli zaczął panie, Przychodzi dziców byli i i przynieśli Ja Jezuici pada pada i Eto na Przychodzi i zaczął jak poszła znacznym poszła sługi to tobą, powiada kilka to i , pada dziców prze- prze- a jak i byli poszła wtedy to jakaś poszła a roga- dziców pada byli wtedy to to pada to prze- pada sługi inne , sługi jakaś pada wtedy pada dziców prze- tobą, dziców dziców dziców , wdowa wam i one inne jakaś i prze- pada sługi przynieśli dziców znacznym wtedy a jak dziców one