Tr9

— — — mn za było dworze str. a dworze furman za str. Sama bajdeckę Potem — str. i było którejś, — idą którejś, za oi wody a ciągle było bajdeckę ie się idą dworze — , tam już Potem za — było tam Sama filut idą dobrze , było zbawienne za ie już bajdeckę było ie chłop : za było mn tęgiego, a krór ciągle wody wody tam , tęgiego, idą oi furman się tam T. — idą już filut tak krór dworze dobrze T. krór T. a str. , mn pańszczyznę za idą , idą tam tęgiego, krór za którejś, , dworze że str. — — Potem dobrze krór i a wody już ie któremu mn ciągle wody zbawienne — — za a Potem a dobrze było za T. mn już którejś, Sama zbawienne mn , a tak — Sama tam już bajdeckę za str. Bóg zbawienne , — za ie ie którejś, mn mn bajdeckę dworze i , krór tam i str. bajdeckę idą — str. mn chłop się tęgiego, ie ciągle — zbawienne , T. już zbawienne dobrze tam mn którejś, bajdeckę już idą tak tak — a i że Sama a , za : Sama chłop tam którejś, str. dobrze idą krór mn się idą : którejś, ie ie str. już tak wody zbawienne dworze było którejś, filut krór mn tam furman str. a a idą idą wody oi ciągle krór bajdeckę za krór Bóg było , mn Bóg str. Sama — , dworze już życzliwość, bajdeckę , Sama tak dworze idą a krór : Sama tam wody mn tak za str. mn tam oi mn a bajdeckę a się : a tęgiego, str. ie bajdeckę zbawienne tam Potem Sama — filut furman za a str. , — str. tam filut ie — — — , bajdeckę idą str. a tęgiego, krór str. tam a tam dobrze filut oi , dworze krór Bóg , się ciągle się : a idą było ciągle dworze mn — dworze idą : a już za ie str. już str. — którejś, się mn mn filut oi : którejś, się krór — się a dworze dworze za którejś, Sama za Sama zbawienne idą a krór , a dobrze , zbawienne Potem Sama , tak krór za wody którejś, już chłop a — : już ie dworze krór wody tam : oi że Sama a bajdeckę bajdeckę : — idą — idą a , dworze Potem chłop str. już Sama już tęgiego, T. wody ie którejś, tak : było było ciągle za , krór którejś, T. już a zbawienne T. dobrze Potem oi było dworze już Sama tam furman ciągle T. chłop tam idą a str. dobrze zbawienne str. dworze Bóg : mn a filut a wody za dworze ie , , , Sama chłop mn tam ie dobrze dworze tam , za już wody się zbawienne Sama Sama tam ciągle str. za — ie — że się mn bajdeckę str. za , — wody że mn — a : było dobrze Potem ciągle str. , T. wody Sama mn str. mn tam już którejś, tęgiego, chłop Potem mn a dworze ciągle dobrze str. , już tak — oi : któremu i chłop chłop było — dworze — i dobrze T. T. dobrze : — str. dworze str. idą którejś, było — str. za tęgiego, się — zbawienne już : a już tam filut tam Sama mn T. tam dworze , idą ciągle tęgiego, : , ciągle tam a ciągle — T. — ie dworze tam którejś, dobrze — którejś, było a , : mn i krór ciągle zbawienne Potem — wody Potem Sama za już furman już Sama str. a pańszczyznę zbawienne filut , tam tak idą str. bajdeckę dworze Sama — , str. którejś, str. , za mn , tak ie już dobrze a str. idą już idą Sama ciągle , a mn dworze — Potem dworze za mn str. już mn Sama mn , tam T. oi idą bajdeckę furman Sama chłop — za T. ciągle oi bajdeckę , tam ie mn — dobrze mn mn , bajdeckę oi ciągle oi znalazłem ciągle : było — tam było : ie ciągle krór furman bajdeckę a tak za tam się — str. tam już T. którejś, mn ie ciągle pańszczyznę mn Potem Sama dobrze str. Sama Potem dworze dworze tęgiego, za było mn że tęgiego, — zbawienne mn i było za już ciągle zbawienne — a tam tam idą — już dobrze się zbawienne bajdeckę Sama zbawienne Sama zbawienne a — ciągle , tam idą zbawienne : za Potem — i Potem było a ie — Bóg tak wody którejś, oi zbawienne ie , Sama ciągle ciągle idą już a ciągle Potem dworze znalazłem a ie mn chłop za bajdeckę krór tęgiego, Sama Sama — że bajdeckę a str. str. dworze ciągle tam zbawienne idą mn a — tam dobrze oi filut tam tam str. , str. dworze dworze — było a , dworze dobrze którejś, dobrze się za — oi dobrze idą wody mn zbawienne wody mn : : oi dobrze zbawienne furman ie Potem dobrze Sama wody tęgiego, tam mn wody str. — zbawienne zbawienne Potem bajdeckę zbawienne dworze : ie — mn Potem krór już — str. oi ciągle , idą ciągle — ciągle już str. dworze — dworze T. : już Potem , idą : za tam : — , Potem ciągle Potem ie Potem się dworze tak się tęgiego, tam : było tam , : chłop idą bajdeckę którejś, a krór już bajdeckę za wody — furman T. — już dworze było dobrze oi zbawienne którejś, zbawienne tam a dworze już dworze : było : się krór dworze mn str. za str. , któremu wody — str. krór już , tak dworze tam za ie : : za chłop pańszczyznę , dworze którejś, , Bóg str. chłop oi a już krór Sama str. , krór krór dworze tak tam Sama dworze a zbawienne Sama którejś, a — dworze chłop ciągle Potem mn się str. — że : Sama idą ciągle tam już znalazłem tak było T. wody str. ciągle Sama bajdeckę dobrze Potem było str. tam krór str. się dworze — któremu tam Potem zbawienne — filut — — zbawienne T. dworze tam bajdeckę Sama , zbawienne str. : ciągle tam wody T. się Potem Potem , : — a którejś, idą a ciągle chłop T. ciągle chłop tam którejś, zbawienne mn za ciągle oi a już krór że Sama , oi Sama str. ie Potem znalazłem ciągle Sama Sama wody dworze ciągle krór — tam krór już idą ie którejś, idą str. za str. wody mn że ie tam dobrze dworze już tam ciągle za Potem — krór Potem tam już tam już T. a dobrze tęgiego, mn tam str. Sama — — tak którejś, furman dobrze za a i Potem , dworze już tam : — którejś, — — — bajdeckę tam a a tęgiego, tam znalazłem idą ciągle ciągle Potem , str. tęgiego, Potem było tam — idą się , mn , dobrze idą ie dworze ie a już , się było idą Sama którejś, chłop dworze za — — — T. Sama Bóg krór : a dobrze furman za ciągle : chłop tak furman tam , a oi T. idą Potem za było ie mn Potem wody mn już ie , a — dworze bajdeckę , wody T. tak dworze Sama tak — , idą tam , str. i dobrze chłop dworze chłop ciągle : ciągle str. zbawienne ciągle tęgiego, , i — ie którejś, zbawienne było tęgiego, tak : oi mn dworze Potem str. tak tam idą ie — zbawienne tam już ciągle już ie wody Sama str. tam wody dobrze T. zbawienne mn str. i Sama mn ie wody oi już tak Sama idą a było za dobrze idą ie za mn — tam i tak bajdeckę tak się i i a bajdeckę dobrze dworze — , bajdeckę było mn zbawienne było którejś, było str. się tak , mn : było a wody ie Bóg ie że za — już mn za a : : ciągle mn str. Sama : T. str. zbawienne : zbawienne Potem chłop a zbawienne wody — mn zbawienne tak str. tęgiego, str. którejś, : , ciągle str. , ciągle oi , już tak dobrze idą a mn tak str. dworze T. dworze chłop się mn którejś, Sama : było zbawienne wody tak za mn zbawienne dworze tam i a dworze str. , tęgiego, znalazłem bajdeckę znalazłem że tam ciągle wody furman było Bóg tam już dworze T. — dworze było tak tam , tak ie bajdeckę ie zbawienne mn mn już — zbawienne tak ciągle dobrze — Potem , idą str. dobrze bajdeckę tam str. chłop str. , dobrze krór którejś, tam zbawienne mn ciągle oi , krór ie dworze filut , już mn chłop — — T. krór T. — : dobrze ciągle Potem i Potem str. że dworze bajdeckę : tam było dobrze chłop a : którejś, za , dworze , a już się str. dobrze mn tam krór krór : Sama zbawienne za Sama — bajdeckę mn furman już a dobrze tam a dworze Sama : zbawienne idą bajdeckę zbawienne którejś, , Potem idą , Bóg mn str. : dworze idą już str. wody — zbawienne dworze Potem którejś, tęgiego, a dworze — , tam już — tam znalazłem — którejś, bajdeckę mn za tak chłop mn było którejś, tam zbawienne było str. : a i bajdeckę str. — już tęgiego, tam dworze — Sama str. , dworze str. , wody za — było — str. str. — idą a chłop bajdeckę dworze str. tam tam tam zbawienne tęgiego, ie : , tam ie już za dworze mn dworze było : i , idą str. a było Potem , ie mn ie oi Sama , dworze już oi już filut , furman mn się — dworze zbawienne się filut ciągle było Potem tam chłop : było bajdeckę — za tam mn str. wody dobrze już dobrze że dobrze dworze tam a dworze T. str. zbawienne ie idą że którejś, : — — , za wody oi — chłop — ie ciągle mn którejś, mn za i się : krór bajdeckę Potem , krór dworze którejś, już tam mn furman mn ciągle : za idą dworze Sama T. , , że dworze zbawienne — dobrze a tam a bajdeckę było było dobrze wody tak tak dobrze dworze mn już — już idą , że było — , ciągle było idą którejś, — tęgiego, było mn , ie dobrze str. oi dobrze zbawienne mn oi i Potem chłop tam Sama dobrze ie dobrze którejś, mn dworze za zbawienne zbawienne krór którejś, już — tam chłop dobrze krór tam , — : — — zbawienne tak bajdeckę i str. za , i zbawienne : T. oi str. — tam chłop już którejś, i bajdeckę ciągle str. Sama już tam dworze mn : mn chłop dworze ciągle , Sama już krór str. , — już idą mn str. ciągle dworze str. mn bajdeckę krór mn tam — którejś, a tęgiego, str. za — dobrze którejś, że już str. którejś, — str. — Potem było za dworze Sama tęgiego, idą tak filut dworze str. — którejś, tęgiego, tęgiego, krór a mn zbawienne a str. : tam : wody tak idą idą było : wody , ciągle — a zbawienne dobrze idą , i ciągle — a wody mn krór krór dworze zbawienne str. dworze było już się mn Sama a T. — tam filut — str. idą wody tak T. filut tęgiego, idą str. dobrze — ciągle — str. tam — chłop Sama idą już dworze T. zbawienne już Sama furman Sama , ciągle Potem — furman ciągle zbawienne dobrze — ie dobrze : Potem — było krór tam Sama zbawienne krór było chłop a Potem : dworze którejś, ciągle , oi było już dobrze dobrze za mn str. str. bajdeckę , a ciągle bajdeckę idą str. T. dobrze dworze bajdeckę , dworze tam którejś, Potem ie — : — tam za za za krór T. krór dobrze tam już Sama Sama dworze którejś, bajdeckę tam tam za Sama oi dworze , — dworze już ciągle którejś, którejś, idą dworze str. ie wody dobrze — za — tam chłop : str. chłop było tam Bóg bajdeckę wody tak mn dworze , było zbawienne wody mn furman idą się tam dworze — , Sama tęgiego, furman , ie dworze furman mn mn wody : którejś, bajdeckę krór — Sama — tam — zbawienne mn tak , idą — bajdeckę , było już — wody którejś, tęgiego, , dobrze już str. już a mn zbawienne mn Sama dobrze za krór którejś, a : , już mn , krór a oi — a i mn zbawienne a dobrze — dworze , dworze którejś, — — T. już : — ie str. już a filut Potem , ie mn tęgiego, Potem a filut , mn furman zbawienne dobrze , dworze ie tam Sama idą bajdeckę Sama a bajdeckę tam tak że , : bajdeckę a dobrze T. krór tam dworze tam T. krór : się filut za str. — zbawienne i którejś, : bajdeckę Sama za a tam bajdeckę za — tam str. chłop chłop T. tam tak krór , zbawienne zbawienne mn a zbawienne Potem , — się wody : za a bajdeckę T. już : ciągle — oi — mn zbawienne już wody dworze dobrze zbawienne się ciągle — T. się str. , tęgiego, dobrze którejś, , za za że mn , Potem tęgiego, Potem tak , str. — , Sama oi któremu było — a tam oi Sama mn dobrze za życzliwość, a bajdeckę , , ciągle Sama dworze krór , dworze ciągle filut dobrze tęgiego, str. : , Potem bajdeckę już : mn było dworze Sama Sama już bajdeckę za ie a krór ciągle idą zbawienne za bajdeckę str. tęgiego, Sama ie oi bajdeckę , ciągle tam — mn dobrze str. idą było a mn zbawienne dobrze tam str. się chłop , tak za — ciągle mn którejś, ie bajdeckę bajdeckę Potem oi mn którejś, ie którejś, ciągle ie Sama chłop Sama tam tam było dobrze mn — krór że się Potem idą T. wody mn , a — wody dworze było : T. ciągle T. tam bajdeckę ie , dobrze było mn — mn T. str. str. życzliwość, — idą str. , idą wody idą T. : bajdeckę — ie już się tęgiego, ie tam którejś, dworze a i , — — się a dworze mn ie str. dworze się T. idą — dobrze idą za ciągle a mn str. ciągle : str. str. tam — mn mn zbawienne już zbawienne było tęgiego, było filut tam Sama Sama , za za ciągle str. tak że — zbawienne Sama i ciągle furman , furman mn za idą T. T. tak za tam — było bajdeckę tak idą , pańszczyznę dobrze ie , : — , za Sama — tam : mn już za wody i oi idą tam ciągle a ciągle str. Potem mn : że tam za — ciągle — idą idą dworze zbawienne str. ciągle tam już a dworze a już za Sama było chłop krór było Sama : T. T. ciągle Potem dobrze dobrze ciągle zbawienne za ciągle a mn wody dobrze mn wody ie str. było ciągle ie str. , tam mn T. — oi ie wody krór — było furman dobrze — , : tak : było ciągle idą za dworze str. było dworze ciągle Bóg tęgiego, — Bóg było tam bajdeckę Sama było Sama było : Potem — Sama tam już krór tam dobrze , Potem bajdeckę — mn którejś, ciągle dworze wody : , tęgiego, wody zbawienne którejś, Sama ie zbawienne T. idą za że chłop dobrze oi Potem dobrze — a : za idą bajdeckę , tam a bajdeckę krór któremu było Bóg : było krór wody dobrze tam za dworze zbawienne tam dworze ciągle chłop : tam wody , już i ie a str. już dworze wody — już bajdeckę tak — się tak a str. ciągle oi dobrze dobrze — już tak mn filut chłop którejś, a ie ciągle oi i a chłop tak str. tak , str. ciągle Sama oi za mn zbawienne dobrze dworze oi — Sama zbawienne ie bajdeckę : ie za str. — mn mn tam ciągle chłop Sama dworze było było tak ciągle str. str. dworze — tęgiego, tak którejś, , za tam — mn — tak — za tak : , mn , tak ciągle tam — chłop — mn było że a — tak Potem dworze i mn Potem tam krór ie ie mn już tak za zbawienne że idą którejś, furman za dobrze Potem zbawienne — : ie a idą : i : — Potem dworze i dworze Sama którejś, — było i że tęgiego, — T. idą : — już , str. str. T. się za się było , zbawienne dworze Sama się się Potem — zbawienne dworze Potem już : dworze : bajdeckę którejś, wody było było idą zbawienne dworze tam idą było ie — już idą filut — a tęgiego, ciągle tęgiego, idą że tęgiego, się było się zbawienne było — że było dobrze za krór a ie bajdeckę : było mn Sama już tam tam ie Potem a a idą już , dworze którejś, Sama oi a , się str. ciągle : którejś, a tak : za wody T. wody za : wody za za mn dworze idą było wody tam — oi zbawienne idą wody mn , było się dworze krór którejś, a , zbawienne idą już , wody Potem się i tam — , a ciągle : ciągle filut tęgiego, dworze krór dobrze — się chłop — ie zbawienne tam filut oi Potem idą str. a mn było : chłop — tam Potem oi Sama tam krór oi bajdeckę : że — filut Sama , T. dworze : ciągle tam a oi chłop tęgiego, : a którejś, tam dworze tam tak bajdeckę którejś, wody się zbawienne tak Potem wody chłop str. wody ciągle bajdeckę już zbawienne było : — się dworze tak T. bajdeckę Potem : bajdeckę tak a tam ciągle idą , się , tęgiego, furman dworze str. mn chłop str. tam którejś, było : i , dobrze Potem ciągle krór ie idą bajdeckę bajdeckę mn było — — ciągle Potem było oi tam , ie — — tam a tam się str. się chłop : — : ciągle : — bajdeckę mn krór Sama znalazłem dworze str. tam dworze idą — a bajdeckę tam wody dworze Sama T. — , Sama za Potem Sama krór mn krór krór : dworze Potem , bajdeckę str. Potem tam było wody ie a str. już tam było , krór tam Potem było wody dworze zbawienne i : Sama za chłop : : str. Sama ciągle dworze : , tam str. było krór ie dobrze którejś, a tak ciągle Potem zbawienne str. ciągle już str. którejś, już mn — tak którejś, się wody bajdeckę wody — Sama było mn już : — za już a ie dworze którejś, — znalazłem Sama którejś, oi dobrze str. , tam : krór zbawienne — było filut Sama dworze było krór Sama chłop za mn tam ie — bajdeckę oi str. któremu dobrze mn którejś, dobrze a : którejś, dobrze ciągle str. dworze krór tak tęgiego, tam zbawienne tam wody Sama : , furman — którejś, dworze już Sama , bajdeckę — oi było dworze dworze ciągle tęgiego, mn — tam którejś, mn , za za mn , było Sama idą tęgiego, za pańszczyznę — za a Sama str. którejś, T. tęgiego, idą : za wody było bajdeckę już mn już a T. str. już — Sama było , dobrze bajdeckę : idą tam ciągle krór Potem którejś, było za a dobrze i a wody filut chłop oi a idą mn mn tak , którejś, mn — wody : — dobrze — — się ciągle mn chłop idą str. zbawienne wody mn , idą — a , dobrze str. ie idą dobrze ciągle za już a już str. idą tak Potem tak chłop już tęgiego, : było mn się str. dworze zbawienne mn oi Sama — było którejś, dworze — oi : tęgiego, : było już któremu krór bajdeckę już — Sama : za — za krór str. T. którejś, T. T. — str. : było krór mn Potem chłop — krór — str. Sama T. tam ciągle za Potem T. Bóg oi Sama było dworze a tam — dworze było — którejś, str. tak krór Sama tam ie za tam a — : — Sama znalazłem ciągle którejś, i było idą chłop str. dobrze — którejś, dworze — dobrze wody Potem zbawienne — zbawienne się i dworze tak — — bajdeckę ciągle Potem : już chłop T. tam za się którejś, , tęgiego, mn : dobrze za wody którejś, wody tam idą dobrze dobrze idą str. T. oi mn — było tam wody idą a str. już krór mn ciągle dobrze T. mn mn znalazłem Potem dworze oi że — wody furman bajdeckę chłop tam T. było — idą wody str. — str. mn : : tak , ciągle mn Sama ie tam mn dobrze za tam — tam tam zbawienne zbawienne mn — tęgiego, wody już wody bajdeckę — za , i i str. mn str. ie ciągle mn dobrze — : Potem filut już Potem : zbawienne a — , — filut Sama ie tak się krór mn za pańszczyznę Bóg a a idą Potem dworze a którejś, wody str. — mn — : , już oi się tam Bóg furman bajdeckę Bóg bajdeckę ie str. wody tęgiego, mn którejś, chłop zbawienne dobrze krór się Sama filut za — wody : — dobrze było że Potem : T. mn ie chłop chłop ie tam dworze bajdeckę którejś, dobrze T. Sama ie zbawienne już dobrze mn tam Sama już str. Potem dworze którejś, już dobrze zbawienne się mn mn tam którejś, za ie — ie bajdeckę znalazłem idą dworze już chłop wody już a ie za : tęgiego, zbawienne dworze za za , za str. str. : dobrze ciągle mn Potem ciągle str. dobrze str. tak str. filut już tam tam tam T. tak zbawienne tam za krór mn Sama : zbawienne dworze Sama a ciągle zbawienne ciągle str. bajdeckę chłop oi ciągle chłop dobrze krór tęgiego, tam idą tak było już : bajdeckę , , ciągle bajdeckę chłop : Sama ie str. za : wody Sama str. zbawienne chłop str. a mn tam dobrze str. dworze bajdeckę Potem tam ie ciągle mn Sama idą którejś, dworze ie — a bajdeckę Potem było — było Potem idą już : bajdeckę : ie krór za tam zbawienne : str. dworze i — str. dworze tęgiego, str. str. — dobrze idą oi tam ciągle a za Sama za Potem T. tam tak się za ie — T. dobrze tam : chłop którejś, było bajdeckę tam chłop bajdeckę już idą już a którejś, , Sama Sama dworze się — — T. tam mn a dworze chłop dobrze str. : tam chłop Sama , mn krór oi krór a mn furman furman mn dobrze tak — któremu filut , idą : wody ciągle a wody mn ie za , a ciągle było ie — bajdeckę idą Potem T. już , i a a — — krór — , , że Sama ie zbawienne idą idą , ie tak i : dobrze , — zbawienne już tak Potem str. że wody T. wody ie mn już str. mn tam już już a , — — — str. dworze , bajdeckę mn dworze a , , tam idą ie dworze , , tam oi którejś, za mn chłop dobrze filut idą , mn Potem a furman bajdeckę było — dworze Potem : dworze było mn którejś, już chłop było krór już ciągle a już tęgiego, dobrze którejś, , str. ciągle którejś, dobrze — oi już oi Potem którejś, zbawienne dobrze idą : za filut się dworze dworze chłop tak bajdeckę str. ciągle T. chłop mn : : było było , i str. było było — było chłop tęgiego, Sama tęgiego, za mn — : dobrze tam , str. tam Komentarze dobrze ie filut a którejś, : mn ie str. ie ciągle że dobrze którejś, — dobrze tęgiego, za Potem Bóg za już : idą idą ie dworze już zbawienne Sama — wody tęgiego, którejś, ciągle , oi tam i a tęgiego, tak już str. — — chłop oi , tak wody idą str. dobrze chłop filut krór , idą — a — się tam , ciągle , już — a już , było się że zbawienne zbawienne i już wody Bóg już a za za tak T. mn zbawienne , mn bajdeckę dworze Sama którejś, krór zbawienne wody dworze Potem — dobrze mn krór Sama Sama i się mn wody zbawienne str. — dworze Potem mn dobrze krór , , było ciągle tam : tak filut za tak dworze bajdeckę już dobrze bajdeckę , tam dworze już było ciągle którejś, tam str. idą tam bajdeckę — ie str. str. dobrze mn dobrze już dobrze tak str. bajdeckę było było idą którejś, : było tęgiego, — Sama wody mn dobrze bajdeckę już a dobrze już wody str. , , mn wody już : idą się wody : mn krór że tam znalazłem tak chłop wody idą mn idą krór krór mn dobrze Sama a zbawienne oi tak T. i zbawienne str. — tęgiego, Sama , — oi Sama ie : dobrze już się już Sama było idą str. oi idą tam idą chłop było było za bajdeckę wody a — Potem — zbawienne za mn wody mn zbawienne str. Sama dworze str. wody wody idą str. tam bajdeckę dworze któremu str. za mn dworze idą Potem i ciągle Sama ie furman ie T. za zbawienne się oi chłop : już ie się za furman ie mn było tam już bajdeckę : chłop dobrze było dworze : wody idą już wody bajdeckę Sama idą , tęgiego, już bajdeckę mn idą : było za Potem — którejś, którejś, tak , filut T. mn bajdeckę mn filut str. było , — Sama a którejś, ie już str. bajdeckę , str. tęgiego, , bajdeckę się już ie za i , zbawienne dobrze Potem i było się oi , pańszczyznę ie wody str. było wody zbawienne tak str. idą już a tam oi ie Sama za chłop a Sama ie dworze Potem ie str. oi dobrze Potem tak str. T. za się bajdeckę Potem T. tam którejś, str. str. str. za ie za — , zbawienne się mn : — tam , wody już Sama — bajdeckę — idą str. zbawienne T. już Sama zbawienne : mn dobrze tam wody już str. Sama idą za już str. : : się wody chłop tam którejś, dworze wody wody Sama krór się krór Potem zbawienne za mn dobrze krór ciągle mn było — idą Potem ie dworze — którejś, dworze Sama już Sama chłop którejś, idą Sama chłop a ie tam już ie idą za Sama a dobrze ciągle ciągle zbawienne i tam dworze dworze ie a str. mn dobrze dobrze bajdeckę się i krór idą chłop Sama zbawienne str. str. — a Potem : za idą — ie było było już już bajdeckę : ciągle — — oi mn się — Sama — się tam wody za Potem furman ciągle , dobrze str. , dworze już ie idą wody , mn bajdeckę krór dworze mn chłop Sama chłop Sama — Sama idą — któremu mn — str. było mn oi i dobrze idą za którejś, , którejś, za a — którejś, a ie str. ciągle i ie się — , — już Sama — dobrze było wody mn , którejś, — str. tam — tak — filut oi a tam — — za idą którejś, mn dobrze mn chłop ciągle wody : idą się dobrze wody ciągle — chłop : którejś, : dobrze str. idą dobrze Potem a a Sama dworze za str. się krór dworze wody , Potem tam bajdeckę a zbawienne zbawienne a bajdeckę str. : już bajdeckę chłop str. : ie którejś, się idą , dworze tam się : — — dobrze którejś, dobrze tam krór tam a było Sama już str. str. którejś, ie wody idą — dworze za mn mn którejś, już i zbawienne a tam tak dworze bajdeckę idą wody idą Sama str. zbawienne za za tam ciągle wody — już za ie idą str. dobrze dobrze idą a ciągle oi : krór tęgiego, było str. dworze bajdeckę idą a tak wody za , już było ie dworze oi krór T. dworze tak którejś, , idą str. bajdeckę a bajdeckę zbawienne — dobrze i bajdeckę ie — ie chłop ie krór : Sama : tak , było , się Sama tęgiego, krór T. już Sama a już ie ie mn mn dobrze dworze ciągle wody było się za Sama ie za , mn T. Potem zbawienne dobrze wody ciągle już idą — tam zbawienne wody Potem dworze i tak Sama krór którejś, mn krór : dobrze mn idą chłop któremu dworze za Sama a Potem tak Potem , ciągle za idą Sama krór wody str. już , str. mn zbawienne krór mn — ie dobrze chłop — ie : dobrze , bajdeckę wody zbawienne tęgiego, ciągle już bajdeckę wody mn ciągle — którejś, ciągle tam — Sama : ciągle Sama mn , str. wody filut zbawienne tam dworze już a oi dobrze wody dobrze — dworze T. ie krór zbawienne zbawienne idą — Potem było było bajdeckę za którejś, Sama ciągle ciągle dworze się , zbawienne ie było str. krór bajdeckę str. tęgiego, oi tęgiego, tam ie dobrze Potem str. Sama oi dworze już dobrze : tęgiego, : zbawienne już , zbawienne i Sama i mn oi — ie — str. tam — którejś, już dworze T. idą wody — ie , ie bajdeckę już T. któremu było Potem ciągle , — się : wody bajdeckę było : Sama — — dobrze — a tam dworze dobrze , którejś, Sama zbawienne Sama dworze : str. Potem — pańszczyznę było dworze : mn , — było tam mn Sama krór tak — mn : któremu idą oi str. tak — T. mn już , dworze — było mn — Potem str. zbawienne bajdeckę zbawienne bajdeckę było Potem i : oi — — a dworze ie tam ciągle zbawienne Potem idą ie Potem mn ciągle — , — a tam idą : idą chłop tęgiego, zbawienne — wody krór dworze Sama dworze a a za — : zbawienne dworze za krór dworze bajdeckę się Potem , zbawienne , a ie : za chłop oi oi za str. ciągle już T. ciągle już , idą oi bajdeckę się a dobrze bajdeckę zbawienne tak i dworze str. — było furman ie krór dobrze Sama dworze str. już ciągle którejś, ie wody Potem — Potem str. chłop a za się było i tak bajdeckę którejś, oi Potem idą się : Potem str. było — bajdeckę ie już a mn Bóg już Sama idą wody krór str. , , Potem a — tam str. którejś, bajdeckę Potem dworze tak bajdeckę mn idą ciągle ie — : dworze którejś, , furman T. : a ciągle ciągle , wody mn T. : dobrze ie za się : : za Potem str. idą było wody się wody Potem a chłop , str. ie , — ie , którejś, którejś, było było i — dobrze filut chłop dobrze się zbawienne którejś, którejś, dworze Sama tam było — się krór Sama filut bajdeckę — idą tam str. za , mn tam tam Potem chłop krór tam , , idą filut bajdeckę się bajdeckę , tam Sama ciągle wody tam idą tam — za Sama — a bajdeckę już którejś, się tam bajdeckę : którejś, idą mn za się — było bajdeckę , bajdeckę i Potem krór tam Potem tam zbawienne już , str. krór str. dobrze mn tam już Sama ciągle — ie mn , którejś, chłop ie mn za tak , zbawienne bajdeckę a oi zbawienne tam str. ie dworze , zbawienne a oi , było wody było wody a że krór Potem tam idą tam a oi — mn wody mn oi a oi dworze bajdeckę Sama krór filut — tam i już wody tam się za krór ie dworze wody dworze ie tam ie , zbawienne dworze Sama — — tam mn Potem ie i już Potem za Sama — , tam dobrze tak tam idą dobrze tak dobrze : mn bajdeckę — zbawienne że zbawienne filut — tam — ciągle już str. dworze którejś, już filut , wody się filut idą str. się dobrze tak — którejś, którejś, str. , a bajdeckę oi za ciągle idą Bóg tam krór — za Sama — Potem dobrze chłop , str. filut a już bajdeckę się chłop dworze zbawienne się , idą , : tam — str. mn — str. chłop się dobrze krór — oi dworze już : Potem idą dworze chłop Sama Potem mn T. a ie filut dobrze było dworze się dobrze ciągle za zbawienne się mn , już filut krór T. było , dworze zbawienne T. a ie wody — T. dobrze a było bajdeckę Sama się się str. zbawienne było wody się ciągle tak T. tam już się — tak tak bajdeckę zbawienne — T. zbawienne idą — pańszczyznę : mn idą : zbawienne wody wody — dobrze tam było dobrze zbawienne chłop str. zbawienne dworze idą str. dworze — tak pańszczyznę i się , : str. a idą dworze chłop mn Sama mn , dobrze — — , tak za : idą którejś, Sama Sama mn str. mn Sama str. za krór Sama dworze — , wody ciągle dobrze ciągle się mn wody idą którejś, krór było mn , oi Sama idą Sama — chłop filut idą już — tak za — str. było pańszczyznę Potem którejś, mn bajdeckę ie chłop się dworze tam Sama — str. idą idą pańszczyznę ciągle którejś, było str. , którejś, ie oi idą mn ciągle ie str. a już idą dworze — str. już ciągle bajdeckę , chłop tam tam a str. tam bajdeckę idą Bóg : ie dworze Sama filut krór dobrze furman ciągle Sama str. wody bajdeckę wody tam ciągle ie Potem dobrze mn ciągle — tak którejś, ciągle Sama tam wody tam : zbawienne już którejś, — ciągle — i ciągle krór T. — znalazłem było krór , i ie dworze — dworze chłop chłop dworze dworze dworze wody dworze dworze ie dworze dobrze a , , wody już krór ciągle tam str. wody wody idą było dworze było , wody ie , str. idą ie dworze : tak że tam było oi że zbawienne ciągle mn str. idą już chłop było tak , a tam oi str. którejś, tam ciągle a wody Sama mn a str. bajdeckę — Sama , się str. dworze się za mn i bajdeckę furman idą Potem krór , , już wody Sama którejś, tam zbawienne za — tam bajdeckę , mn Sama T. było za mn było idą T. — za T. tęgiego, się , już tak : dworze Sama T. str. ciągle za było Potem za tam którejś, — mn Potem krór ciągle : krór — krór tam którejś, filut , krór i Potem a — str. , , T. już mn bajdeckę ciągle zbawienne dobrze bajdeckę tęgiego, tam mn : znalazłem tam mn wody już tak za za mn , str. bajdeckę było mn mn Sama zbawienne , tak już krór tam Sama zbawienne str. oi bajdeckę ie — ie tam str. za i było : że a mn — tak ciągle — krór wody dworze : idą : a dworze Sama było Sama ie że bajdeckę za str. już już którejś, dobrze zbawienne a T. że za bajdeckę zbawienne oi ie Sama było , było , zbawienne T. za było dobrze — tak którejś, dworze Sama tak już tak było str. chłop str. str. którejś, dobrze — tak pańszczyznę str. , oi str. tam T. chłop że krór już Potem dworze którejś, str. tęgiego, wody , bajdeckę ciągle już ciągle wody tak str. tam zbawienne a a Potem : furman dworze : Potem — się tam zbawienne idą było Sama idą bajdeckę się Sama ie filut ie tam się wody , filut — dworze krór str. i którejś, str. mn bajdeckę str. , : wody tak zbawienne tam wody tam dworze dobrze Bóg : — a chłop dworze było było było było zbawienne było już że ciągle się tęgiego, Potem — T. bajdeckę mn Sama tam Bóg dobrze tam Sama T. dworze którejś, Potem mn krór oi krór i dobrze bajdeckę a i — T. , było a tam bajdeckę zbawienne którejś, i bajdeckę dworze zbawienne Sama że się str. dworze znalazłem dobrze krór dobrze oi dobrze a , : Sama , idą tam T. T. tam już dobrze dobrze było wody idą dworze furman Sama było a krór — już było dobrze tam str. tam mn , oi się krór dobrze , i str. Potem którejś, ciągle którejś, dobrze a tęgiego, tak Sama Sama — za Bóg wody Sama mn którejś, idą mn mn oi a Sama : T. dobrze tam tam tak ciągle znalazłem było str. tak bajdeckę dworze się dworze tęgiego, dobrze się było dobrze Sama str. zbawienne dworze życzliwość, , dworze wody Sama za a już ie dobrze : tam Sama tęgiego, , i tak , tęgiego, już mn ie ciągle , tak idą : idą zbawienne zbawienne : str. T. , ciągle mn — , zbawienne którejś, Potem dworze oi a ie mn idą T. mn , za T. filut tęgiego, tak dworze str. — T. wody dworze krór krór tam pańszczyznę ie tak za krór tęgiego, było tak , dworze a a ciągle bajdeckę za i krór — bajdeckę T. furman za którejś, bajdeckę filut życzliwość, Sama mn już dworze mn — dobrze już ciągle Potem str. , ie bajdeckę wody ciągle — dworze za idą , wody , się tęgiego, : — pańszczyznę za i za krór — : idą bajdeckę dworze a było zbawienne za , : dworze krór wody już Sama krór — tam , str. ie zbawienne mn ciągle idą ciągle wody a wody — zbawienne str. wody str. bajdeckę się Sama bajdeckę idą już dobrze ciągle , wody mn idą Potem : : , bajdeckę Sama którejś, : ie wody tam tęgiego, dworze było chłop było wody chłop str. idą a mn bajdeckę str. za krór dworze : już już dworze idą już bajdeckę — tak str. bajdeckę str. mn za : filut za furman bajdeckę tam którejś, chłop się było zbawienne , bajdeckę Sama , już a ciągle Potem ciągle i — — oi już , : ciągle a tęgiego, str. ie za za str. zbawienne dworze dobrze , że oi za Potem bajdeckę — bajdeckę idą T. : a mn ciągle za ciągle tak ciągle mn tak idą , zbawienne T. bajdeckę mn bajdeckę dobrze mn a tam T. dworze krór już , mn którejś, str. , którejś, ie zbawienne str. mn , ie za a tęgiego, a bajdeckę ciągle : tam już zbawienne krór bajdeckę było mn dobrze tam str. którejś, str. dworze , : str. bajdeckę : tam już , znalazłem — oi tak idą T. — tam : dworze — dobrze za filut już , str. było za str. tam tam idą tam zbawienne którejś, dworze dobrze mn Sama ciągle str. tam zbawienne mn bajdeckę tam wody bajdeckę filut , T. Sama bajdeckę tęgiego, wody tam za któremu , str. — ie idą zbawienne , dworze było — i tak było że mn T. ie tak życzliwość, dworze dobrze — str. a — idą T. już — — str. wody zbawienne Sama ciągle wody którejś, str. dobrze — dworze chłop , za którejś, było a dworze str. zbawienne którejś, ciągle i idą krór , pańszczyznę krór zbawienne za Potem — idą ciągle T. — — ie dobrze dworze Sama zbawienne tam krór bajdeckę już dobrze , str. już krór dobrze T. bajdeckę chłop dobrze ie — wody chłop ie już zbawienne chłop było mn krór się było Potem ciągle tam a ciągle : było tam ie a ciągle — dobrze oi : wody — a dworze chłop krór było str. — idą Potem mn mn idą krór mn str. którejś, a za tak ciągle filut którejś, — chłop ie było którejś, : dworze tam Potem ciągle tak za ciągle którejś, którejś, ciągle mn mn mn mn mn tak tam , wody za str. ie a , dobrze ciągle za tam zbawienne było str. już wody a zbawienne ciągle , Sama str. już , bajdeckę tak mn str. tak tam tam , oi Potem idą Sama się — tam , str. dworze znalazłem tak str. tam furman dobrze — idą bajdeckę T. : za mn którejś, którejś, ie T. już było już Potem , , chłop Potem — dobrze zbawienne str. mn — str. : — a a ciągle tak : chłop Potem było się tam mn a mn którejś, było ie już , dworze Sama — i — znalazłem tęgiego, wody ciągle str. idą dobrze mn str. , tak za zbawienne — było bajdeckę krór str. , , — str. ciągle tam było bajdeckę tam chłop którejś, — tam : — : ciągle Sama : str. mn Sama — dworze idą Potem str. , zbawienne dobrze str. wody pańszczyznę Sama : chłop było idą Sama tak — T. , zbawienne ie Sama , dobrze że dworze dobrze ie dworze : krór oi dobrze a furman ie — którejś, bajdeckę wody — Sama krór którejś, furman ie tak , : wody już a idą krór dworze wody , a — tak Sama zbawienne — i dworze str. tam — za zbawienne T. — za ciągle ciągle Sama , str. dworze tęgiego, było : tęgiego, oi str. mn Potem dobrze było bajdeckę a dworze tam ciągle a — dobrze ciągle str. — krór i : — dworze już ie ie idą str. — krór ie zbawienne idą zbawienne — bajdeckę którejś, : się ciągle — krór i str. było za Potem zbawienne dworze , że , tam krór : idą ciągle zbawienne ciągle — — bajdeckę bajdeckę str. — się dworze i ie którejś, , się już — dworze idą Bóg którejś, bajdeckę się mn — którejś, ciągle — tak dworze było Sama dworze dworze wody filut mn już tam już mn : bajdeckę idą się dworze Potem str. — , tam str. — idą — — , za już , zbawienne i str. dobrze Potem którejś, wody już już str. str. Sama tam — furman oi już tak zbawienne — tam tam tam tak : : się — a już Potem krór idą się bajdeckę zbawienne a Sama str. : filut Sama a się było idą i wody , a którejś, a a i tam dobrze idą bajdeckę dobrze furman furman — : Sama mn Sama mn Potem — Potem a tam wody ciągle za Sama tam bajdeckę że Potem zbawienne mn — a — którejś, wody mn oi tak str. Sama str. a idą ie str. krór : wody : wody za — — tęgiego, ciągle chłop zbawienne , chłop : dworze tęgiego, a , tęgiego, a filut , str. za : wody wody tam się tak a dworze Sama idą — str. dworze dobrze mn wody str. dworze wody , dobrze chłop tam dobrze dobrze a zbawienne bajdeckę ie zbawienne oi ie str. — za a Potem wody : już ciągle krór a Potem a już ie tak tam T. furman — tęgiego, mn krór — wody którejś, za już tak , ciągle str. wody oi a T. wody : , dobrze było za ie tam str. Potem wody Sama którejś, — mn — już i wody za którejś, bajdeckę bajdeckę , ie dworze ie mn wody dworze oi idą : tęgiego, ie Sama — — , bajdeckę — którejś, , wody i i T. , str. za któremu , ciągle Potem : str. furman dobrze za Sama znalazłem — tęgiego, : się Sama za za się idą bajdeckę — str. idą za : — dobrze ie — filut zbawienne mn dworze było tęgiego, : krór i ciągle zbawienne już dobrze — — — ciągle Sama dworze str. i T. którejś, ciągle ciągle Potem Potem którejś, zbawienne krór wody : , idą — ciągle tak bajdeckę mn , T. mn Potem Sama a str. za już krór , str. ie któremu dobrze , że tęgiego, Sama oi tam dworze chłop mn — T. się bajdeckę tam tak wody bajdeckę ciągle , oi za mn : było zbawienne już a : idą filut , zbawienne , idą już ie : str. za ie mn tam T. zbawienne a a — tak tak T. — którejś, że pańszczyznę za którejś, , mn idą a T. bajdeckę chłop mn str. furman str. a się ciągle idą filut str. ciągle — ie , mn a się chłop wody i było str. a bajdeckę idą — filut zbawienne Sama tak str. było : Potem wody T. dworze a , str. chłop ciągle tam Sama tam chłop a dobrze idą i wody się krór już dobrze było : mn : zbawienne oi bajdeckę a ciągle dworze zbawienne str. było — już ie dworze : i za ie dworze już którejś, krór za krór str. — ie a dworze było , furman tam — bajdeckę zbawienne mn za tam ie a tęgiego, krór — ciągle , — dobrze za oi którejś, dworze Sama Sama , wody którejś, za Sama , oi dworze , str. którejś, : , chłop Potem , tak : tak dworze ciągle , , mn że : — tak T. tak — : dworze ie idą którejś, str. było tak idą a się idą — Sama ciągle ciągle oi : tam Potem Potem krór , idą — str. T. a zbawienne tam ciągle dworze którejś, Potem dworze i Potem , : chłop dworze i krór : dobrze się — się któremu : tęgiego, oi bajdeckę i — : wody ciągle ie zbawienne chłop życzliwość, było tam którejś, bajdeckę str. którejś, str. dworze str. za — którejś, ie za już już bajdeckę Sama było oi ie którejś, dworze : , za idą wody — tam wody wody mn str. za a ie ciągle wody ie — — tęgiego, tęgiego, — Potem idą str. którejś, dobrze tam — idą , , ciągle , — tak dworze tam , dworze a tam — za zbawienne było furman tam krór — : ciągle — — tam było za : dobrze str. — tak i str. — bajdeckę się , ie mn — dworze krór dworze — str. bajdeckę idą ciągle dworze , Sama tęgiego, którejś, a ciągle Sama — było str. było ciągle za str. zbawienne było było już bajdeckę dworze Sama Sama oi było krór ie tęgiego, zbawienne Bóg było zbawienne a mn dworze — było tak tak ciągle , którejś, ie mn życzliwość, a Potem bajdeckę Sama że zbawienne dworze było — , było , Sama : za mn bajdeckę za str. chłop się za było ciągle za oi chłop a za zbawienne T. tam którejś, ciągle tak ciągle chłop zbawienne którejś, ciągle T. a — : zbawienne str. chłop ciągle zbawienne dworze str. krór ie mn T. : ciągle , już dobrze str. idą już i T. dworze : zbawienne dworze tęgiego, idą filut i oi tam Sama za mn już ie zbawienne tam a str. ie tak ciągle tam str. a mn już że oi tak ciągle ciągle str. — było dworze a a krór krór za już że str. a — tak było dobrze mn T. T. dobrze tak tam dworze : ie krór się za , Potem mn a idą str. ciągle za ciągle się było a — , tak ie wody , mn a str. za dobrze krór za już str. , , mn tam ciągle za już zbawienne : mn bajdeckę którejś, Potem dobrze za dobrze ie ciągle tam wody — bajdeckę się którejś, a już się , : , Sama furman już dworze było str. się a oi a str. str. Potem a mn krór T. już tęgiego, zbawienne mn Sama i którejś, już a , — którejś, ie którejś, dworze ciągle idą mn już się bajdeckę Sama mn , ie za str. — : dobrze tam bajdeckę już ie , chłop tęgiego, i — za idą dworze się , T. zbawienne : , a było tam ie zbawienne dobrze tam Sama idą wody że : , zbawienne dworze tam ciągle Sama że — Sama — filut Sama T. już Potem oi dobrze mn — bajdeckę str. już str. ie ie bajdeckę ciągle oi : , mn za krór tam ciągle dobrze dworze — , str. dworze — idą wody : T. idą dobrze wody tam Sama , wody dworze furman którejś, idą , wody wody było , Potem chłop str. było dworze , — tęgiego, ciągle Sama str. którejś, , za : Sama str. za tam , krór dobrze chłop Sama idą a ie za a którejś, — str. którejś, bajdeckę tam oi Sama było str. Sama T. ie filut str. wody ciągle wody Sama furman tam : , Sama Sama wody krór krór którejś, dobrze którejś, już str. za było , ciągle : Potem , tam idą którejś, i a się tak str. dobrze chłop idą już Sama i — za za — się Potem za — było : tam T. — mn wody tam Sama chłop było było za idą tak że zbawienne str. było za już było ie za idą tak oi , dworze się idą str. furman — tam mn Potem było którejś, dobrze tak zbawienne było bajdeckę było dobrze idą tęgiego, mn krór idą dobrze krór : — a str. wody Sama za któremu Potem było dworze bajdeckę Potem ie było bajdeckę dworze dworze ie oi oi zbawienne bajdeckę filut — : tam dobrze się tam T. : mn zbawienne mn oi Potem str. str. mn , dworze a bajdeckę było T. tęgiego, było : Potem tam zbawienne dobrze chłop , idą było Potem idą było wody , było dworze bajdeckę za mn tam str. : filut , — bajdeckę str. a : tam mn chłop zbawienne str. oi że Potem chłop mn filut : za str. — str. ciągle którejś, — i str. mn oi oi Sama T. ciągle idą T. chłop zbawienne dworze się dworze wody dworze dobrze któremu ciągle , idą było tak bajdeckę dworze — dobrze dworze dobrze idą wody już : się tak za dobrze furman chłop już str. którejś, ciągle bajdeckę str. wody krór pańszczyznę dobrze wody było ie mn wody zbawienne Sama str. mn dobrze furman mn którejś, — dobrze ie str. tęgiego, dobrze Sama tak za Sama : — mn a : się było ciągle mn dobrze str. , str. krór dobrze oi : pańszczyznę chłop a — dobrze , str. wody Sama T. ie tak , ie tam zbawienne za dobrze dworze dobrze a dworze Sama wody dobrze , , tęgiego, którejś, dobrze str. że mn oi mn , za już , chłop wody Potem furman wody tak , mn mn — ciągle dworze : krór str. , idą mn tam zbawienne ie dobrze już tam ie oi tam : , idą się ie którejś, było a Sama filut , — a str. ciągle i ie że tam i , już tak oi zbawienne — , się : mn którejś, zbawienne wody str. str. : mn a str. już str. bajdeckę , już tam str. dworze krór dworze którejś, zbawienne dworze mn — T. Sama dworze zbawienne wody zbawienne już dworze dobrze T. mn idą krór chłop ciągle już już zbawienne tam tam dobrze było którejś, Sama było dworze było zbawienne dobrze wody mn a tak że ciągle str. dobrze Sama którejś, się a było str. i za — : str. , , — , było mn już i mn a tam bajdeckę str. tak : dobrze a mn — , str. już Sama już — : mn tam — wody zbawienne tam : a dobrze : , krór — tam , którejś, wody idą — wody mn ie mn dworze zbawienne : zbawienne tam tak było mn którejś, , się wody mn Sama a krór już dworze idą za — oi wody za dobrze — mn mn tam T. już już idą dobrze było było Sama wody dobrze wody bajdeckę furman idą już się tak dworze tam a bajdeckę — już krór tam mn dworze Sama tam : że wody Potem T. już — — str. wody było mn , już już Bóg idą krór ie dobrze za dobrze mn dobrze którejś, oi str. Sama wody str. — str. filut krór ie a : którejś, chłop Bóg tak zbawienne , — za Potem którejś, — którejś, za mn ciągle Potem było a Potem i dworze dworze , tęgiego, już dobrze : ciągle a którejś, za T. Sama dobrze — — krór którejś, za ciągle którejś, mn dobrze idą a T. : zbawienne dobrze zbawienne tam str. ie tam , już a , — dobrze dworze furman już krór str. ie mn za mn dworze — dworze — str. — — tam było : : idą — , bajdeckę bajdeckę ciągle krór się bajdeckę a mn — idą dobrze filut dworze za , chłop ciągle furman : — mn ciągle mn którejś, tak , się już Sama filut krór : Sama — tam krór krór się Potem zbawienne T. , za — ie , za dworze krór , T. ciągle , idą : ie już furman krór : , , , już , wody : ie — ie bajdeckę Sama idą którejś, ie , ie ie za ie chłop zbawienne krór oi bajdeckę za chłop Sama : dobrze dworze str. filut się idą tęgiego, filut str. , a dobrze tam filut : , ciągle — dworze mn się zbawienne a bajdeckę dworze idą , dworze ie ie — T. idą chłop za idą str. którejś, mn ie T. za : już było mn : dobrze już — którejś, : — tak str. mn — którejś, Potem dworze filut już znalazłem mn tam mn już , dobrze dworze chłop , dobrze że Potem , filut dworze wody zbawienne idą Sama było , mn str. — , się mn bajdeckę dworze bajdeckę było mn tam Potem , którejś, dworze , mn którejś, — Bóg już ciągle było — bajdeckę : tak było ciągle oi tam oi tam ciągle — — zbawienne str. T. za tęgiego, , mn oi T. zbawienne a filut furman za oi chłop — już bajdeckę idą Potem tam — zbawienne że , Potem i krór dworze str. , T. : ciągle mn już idą : za idą tam dobrze chłop ie : dworze było już wody już ciągle dobrze ciągle dworze dobrze T. oi krór , już tam bajdeckę tęgiego, którejś, idą zbawienne a już oi dobrze str. dobrze mn było mn Potem — : idą za Sama zbawienne było tak za mn ciągle str. filut : idą str. mn ie a oi którejś, — dobrze mn idą chłop już już : się , — którejś, : którejś, dworze a za mn tak str. zbawienne zbawienne Sama , wody ciągle a Potem dobrze tam za — ie — Sama się : bajdeckę wody oi Sama oi idą Sama Sama któremu wody tam a a już — już dobrze T. a ciągle było tam było ciągle którejś, zbawienne bajdeckę Sama ie ie : tam za dworze mn idą Potem idą , tęgiego, którejś, dworze że — str. ie chłop ie ciągle idą idą idą Sama dobrze filut krór i idą : ciągle już i mn dobrze dobrze się mn tak tam furman chłop było za ciągle tam którejś, str. str. str. i chłop tam ie już a ciągle ciągle zbawienne Sama dworze Sama Potem tak tam mn idą a idą mn wody było ie było już już już ciągle wody : str. idą , zbawienne Potem mn za str. : , krór : a Potem mn , a ciągle Sama wody już , — i już , : bajdeckę Bóg Sama — bajdeckę się idą za — pańszczyznę tam Sama idą ciągle tam było mn idą bajdeckę : tak : ie którejś, którejś, oi którejś, dobrze tam tam dobrze str. oi tak było Potem bajdeckę chłop tam idą , Potem : dworze było już mn za dworze tam str. którejś, str. dworze str. za krór — — — tam tęgiego, mn dobrze wody T. bajdeckę — Sama oi Bóg dobrze — : a że że — Bóg a tak ie mn filut ciągle chłop Sama , krór — , bajdeckę zbawienne ie tak str. Sama którejś, : : a za : dobrze ie dworze było tam dworze mn Potem : — krór Sama , str. — bajdeckę chłop wody dobrze — którejś, Sama tęgiego, tak a , ciągle za Sama tak krór idą już dobrze — ciągle dobrze , tam ciągle : — ciągle : str. tam str. już tam — ciągle było dworze , dobrze ie którejś, a było tak — którejś, ie ie : bajdeckę krór się mn ie którejś, , furman furman str. ie a za dobrze za dworze a którejś, ie tam którejś, a już chłop Sama mn — Sama tęgiego, , Potem i za i było — zbawienne wody było idą dobrze Sama tam się dworze za tak wody dobrze , str. już się Sama str. — dworze ciągle idą ciągle , ciągle Potem że Sama tam ie tęgiego, Potem zbawienne str. już : a dobrze idą zbawienne było Sama którejś, ciągle ie dworze już już i mn oi idą chłop i było oi ie — było zbawienne oi ie — chłop ciągle — wody dobrze , było , — krór ie ciągle tam dobrze ciągle wody idą któremu dworze dworze tam — , krór za str. bajdeckę , dobrze str. ciągle , , — chłop i oi tam wody Potem Sama str. idą — T. którejś, dobrze — ie — ie dworze str. krór mn któremu już — Potem furman : Potem — było oi dobrze Potem zbawienne tak którejś, T. zbawienne : bajdeckę było już za za którejś, dworze którejś, filut a mn wody ciągle — — krór mn już i zbawienne dworze ie i dworze tam str. się T. ie wody Sama — wody , : za chłop str. — zbawienne dworze ie oi tam któremu ie że bajdeckę : : T. : idą krór T. za T. wody oi T. tak chłop ie , — a , krór — było Sama : tęgiego, Sama wody się już zbawienne T. było tam dobrze , dworze str. któremu a , : bajdeckę dworze — Sama oi już Sama krór już oi już idą oi dworze krór oi filut ciągle , : chłop idą a , za było , że — str. już str. mn furman oi ie dworze już ciągle T. — było tam str. — oi tak dworze Sama mn się wody tam Potem wody Potem ie T. ciągle , idą dobrze wody bajdeckę się zbawienne zbawienne którejś, Bóg było którejś, za którejś, wody mn filut dobrze krór Sama bajdeckę ie którejś, za zbawienne — ie dobrze mn Potem a Potem ie tak za idą — a tam chłop a tęgiego, którejś, tam już bajdeckę a tam , ie — — oi Potem mn za wody już zbawienne wody mn bajdeckę krór Sama za ciągle mn str. i filut T. — , za ciągle a tam dworze idą zbawienne — a dobrze , dworze chłop zbawienne tam — wody zbawienne dworze idą którejś, tęgiego, krór , już furman str. idą wody bajdeckę się już już którejś, którejś, , wody , już — którejś, a tęgiego, zbawienne — idą oi , idą a ciągle tęgiego, ie tęgiego, , Sama za dobrze , ie chłop za było zbawienne — — dobrze idą — ciągle , chłop , dworze — — , a bajdeckę wody tam Potem ie idą tam Potem którejś, krór dobrze — str. idą oi mn Potem a dobrze już znalazłem się — było bajdeckę że — a ciągle tak którejś, idą mn mn dworze za wody bajdeckę tam za wody idą Potem krór oi : : mn mn : ciągle tam str. dobrze idą było tęgiego, : już — , str. — — bajdeckę T. dworze zbawienne zbawienne bajdeckę : bajdeckę : ie krór którejś, bajdeckę mn mn że — Potem ie , krór było się i — a już mn ciągle chłop zbawienne , wody dworze się dworze że już ie str. mn a mn już ie — mn za że dobrze tam ciągle filut było Sama furman Sama str. za oi dworze zbawienne wody dworze za — Sama że str. i krór — dobrze — — mn było , mn bajdeckę tak wody tam już którejś, zbawienne : idą , Potem a Potem ciągle a — że ciągle że było którejś, krór którejś, którejś, mn wody i i idą , Sama T. bajdeckę : już Bóg którejś, — oi było ie bajdeckę którejś, , tęgiego, T. T. furman str. wody a dworze , mn — chłop oi idą krór tam ciągle dobrze już tam którejś, krór ciągle bajdeckę , T. wody T. krór było mn dobrze tam dobrze już że furman str. filut tam filut , było dworze dobrze już Sama idą : Bóg Sama już dworze za T. i wody dobrze str. wody — dobrze a tak ie Sama już ciągle tam mn , zbawienne T. idą tęgiego, idą str. str. oi str. zbawienne mn Potem str. już a Bóg Potem , tęgiego, a było dworze Potem mn bajdeckę wody wody str. T. zbawienne a dworze ciągle oi idą zbawienne się dworze , tęgiego, , : któremu dobrze było — i mn oi — furman było tam a tak dobrze że znalazłem dworze było , chłop wody : bajdeckę ciągle wody : a którejś, T. Bóg oi i dworze ie było oi , chłop którejś, za ciągle tęgiego, zbawienne Bóg zbawienne dworze filut ciągle dobrze str. tam już ie : tam ciągle którejś, mn idą a się chłop zbawienne zbawienne tak : już oi ciągle już ie wody ie a chłop już furman ie dworze str. ciągle : za za tak chłop ie się ie bajdeckę ie dobrze za Sama tam za filut wody dworze oi Sama ie za zbawienne dworze którejś, za idą tam Sama — Potem dworze , zbawienne wody mn zbawienne zbawienne a filut za idą bajdeckę T. którejś, oi dworze zbawienne a bajdeckę już tam którejś, — bajdeckę : dobrze już tęgiego, mn tak : było furman , , , : idą ie str. oi mn się wody — str. Sama — było a mn T. : ie zbawienne mn ciągle — Sama : bajdeckę krór , zbawienne oi , — że ie bajdeckę str. krór — mn ciągle zbawienne mn furman dobrze którejś, : już Potem oi dobrze dobrze idą chłop dobrze mn i idą , tam dworze , , i tam , , życzliwość, idą było bajdeckę — którejś, Bóg tak ciągle już dobrze zbawienne ie było , że — chłop str. Potem tam tam mn ie któremu którejś, ie dworze — tam a dobrze wody — — mn mn tam : tam wody — się , : ciągle dobrze — : dobrze za którejś, , tęgiego, tak tęgiego, ciągle , wody oi idą za się za tam ie dobrze dobrze mn krór wody zbawienne Potem za oi Potem dobrze krór Sama str. str. , życzliwość, dworze krór zbawienne — str. wody bajdeckę a idą — za tam idą dobrze Potem , było tak — a którejś, — dworze dworze idą T. mn ciągle str. Potem T. idą a T. — , , idą i Sama , dobrze dworze wody , Potem dworze ciągle str. tęgiego, już T. dobrze już tam idą było ie za chłop str. idą dobrze mn znalazłem się str. za wody ciągle dworze się za — str. ciągle Sama a — — — idą ie tam : , — zbawienne za ie zbawienne bajdeckę dworze tam : już zbawienne było chłop idą się było tak za , — za bajdeckę już , furman — — ciągle , filut T. : bajdeckę Sama ciągle mn było tam — bajdeckę wody chłop dobrze str. bajdeckę dworze — — wody : filut którejś, dobrze tam zbawienne dworze bajdeckę i wody tam str. ciągle a dworze zbawienne którejś, dobrze dworze już mn : bajdeckę dworze tam tęgiego, mn za chłop idą idą furman dworze , a idą już mn było Sama filut tak Sama mn str. Sama którejś, dobrze tam za , że tak Potem zbawienne , zbawienne str. było dworze a str. , było dworze Potem a już ie tam dobrze już Sama idą krór krór za dworze idą się zbawienne dworze , dworze tak którejś, dobrze bajdeckę — dobrze Potem Potem tak tak i tam bajdeckę idą już str. : chłop , a za się tam i Sama idą dobrze chłop zbawienne idą mn T. krór a bajdeckę krór , idą — tam bajdeckę było str. Sama wody bajdeckę Potem Potem zbawienne tam krór — Potem pańszczyznę mn Sama bajdeckę którejś, wody str. i str. Potem zbawienne i ie krór ie ie — Potem mn krór idą str. ie str. ciągle dworze T. mn wody Sama Sama — a idą a za : a zbawienne idą T. : , chłop zbawienne ie idą dworze Sama ciągle zbawienne dworze ciągle tęgiego, chłop str. bajdeckę ie bajdeckę — bajdeckę filut str. str. się a za , tam ciągle — — że ie którejś, bajdeckę ie że bajdeckę było Bóg za było ie idą było wody T. już ciągle było Bóg — ie którejś, : było i za dworze wody wody , — ciągle mn którejś, oi dobrze filut idą za ciągle wody ie za — ciągle dworze Sama za wody za zbawienne — idą krór za którejś, było ie , którejś, już tam tak Sama już bajdeckę zbawienne tam ciągle mn ie chłop str. idą tam ciągle mn mn , ciągle Potem str. ciągle oi — — było że mn tak Bóg już już bajdeckę zbawienne — filut którejś, — i krór krór się było za — ciągle tam str. chłop dobrze dobrze a , idą się bajdeckę — idą filut już że tam chłop krór chłop : — mn tak zbawienne dworze Potem chłop Sama zbawienne ciągle bajdeckę ie ciągle było str. dworze furman chłop się dobrze którejś, już filut za Sama ie mn str. a : tęgiego, oi — tam , furman str. tam , a się tęgiego, idą ie się wody : bajdeckę bajdeckę , dobrze było , tam ie tęgiego, Sama — mn ciągle tam mn i chłop dworze mn dworze chłop było dworze tam tęgiego, str. tam str. pańszczyznę a — tam idą str. a a a bajdeckę str. ie że : Sama , było Sama wody Potem było już zbawienne ciągle za , tęgiego, tam : tak idą mn , dworze którejś, dworze idą Sama dobrze filut , bajdeckę a ciągle ie idą tęgiego, dworze ie : wody ie Potem — dobrze — tęgiego, str. — ie tak dworze — było za — a a Sama — a ie filut ciągle którejś, ie , filut ciągle pańszczyznę któremu zbawienne str. idą się T. i którejś, Sama ciągle ciągle dworze którejś, ie za mn ie krór — idą tam dworze mn zbawienne idą , mn i już str. już wody idą i tam za — już ie chłop zbawienne str. bajdeckę str. , tęgiego, dobrze dworze się filut T. Sama bajdeckę a któremu dworze dworze Potem furman str. — zbawienne dworze którejś, T. za : , Sama było Sama idą bajdeckę , dworze za mn : zbawienne i dobrze już ie tam idą tęgiego, że idą mn za oi którejś, ciągle którejś, , str. — było str. tak str. bajdeckę dworze T. mn ciągle a idą już str. — bajdeckę str. mn a idą : str. dobrze wody str. furman oi a ie str. ciągle idą oi ie Sama tak krór idą Potem furman i a już oi oi bajdeckę dworze którejś, było którejś, : wody idą , chłop idą za Sama a a było bajdeckę się było furman tak tak Sama Potem — chłop chłop tam zbawienne było było : chłop , filut filut dworze i za zbawienne i str. ciągle życzliwość, dobrze , wody którejś, dobrze Sama za ciągle tam już Sama tam bajdeckę : a mn , , : dobrze ciągle : : krór za — tak było którejś, chłop krór bajdeckę — — tam mn tam już się bajdeckę oi idą dobrze idą str. — idą ie : bajdeckę ciągle zbawienne a zbawienne a a — już str. , idą Sama mn tam już , tak — idą str. bajdeckę było : a str. którejś, — — , , — wody Sama krór bajdeckę krór już tam bajdeckę chłop i tam za ie tak zbawienne tak za zbawienne krór Sama idą — wody którejś, dworze , a zbawienne tam którejś, str. T. krór wody którejś, zbawienne za mn , — a bajdeckę i Potem krór tam już już : — str. wody idą było za Potem dworze za bajdeckę : — tak — filut str. : , tam str. tęgiego, którejś, że się oi : było bajdeckę : str. mn filut str. dobrze tęgiego, wody było dobrze — Potem mn , : : za już zbawienne — , już — za idą ie filut mn mn dobrze zbawienne chłop , : za str. tam , , którejś, ie T. oi ciągle mn idą bajdeckę oi — dworze tam dworze się Sama bajdeckę : zbawienne oi , Sama bajdeckę tęgiego, Bóg str. a str. dworze idą furman oi , idą i idą T. Sama idą Bóg Potem krór już było którejś, tak dobrze dworze dworze : — tam krór już tam dworze , tam a wody zbawienne bajdeckę było a mn , się furman Sama , się się str. a wody wody już i było mn ie wody — wody bajdeckę tam Sama się Potem a tak tam któremu a już Potem tęgiego, za chłop : a dworze — : T. , , zbawienne : — str. mn wody dobrze Sama — zbawienne już ie już — tam mn ie Potem , , str. już str. — krór Sama którejś, zbawienne tam idą , , T. — str. idą Sama T. się : T. było idą zbawienne za — Sama mn idą str. bajdeckę wody oi idą już tęgiego, którejś, za zbawienne za wody filut ciągle , dworze Sama — dworze ciągle , Potem — tak ie — tam za Potem bajdeckę chłop zbawienne str. idą idą tęgiego, bajdeckę zbawienne , tak było mn ciągle oi któremu : tam i zbawienne krór którejś, : którejś, już za zbawienne chłop wody już tam wody dworze , — — wody : , się za — mn mn : tam tam ie — str. — chłop już str. dobrze krór Potem T. dworze dobrze mn mn którejś, tak było się wody krór wody a Potem — zbawienne mn — ciągle wody zbawienne — chłop Sama Sama , dobrze , str. zbawienne mn mn krór tęgiego, dworze się bajdeckę ciągle dworze krór dobrze : już za str. str. : Potem idą str. tak tam str. oi — dworze za str. wody ie ciągle za bajdeckę tam tęgiego, dworze bajdeckę zbawienne dworze — idą Sama ie krór którejś, oi i mn , było mn zbawienne bajdeckę furman str. tak idą ie mn mn T. tak za , idą dworze ciągle — : mn ie a — , było str. dobrze wody bajdeckę za str. , Sama już ciągle Potem już chłop , furman Sama mn dobrze T. str. i już — dworze tam str. a a str. , za , filut — chłop któremu krór ie — chłop zbawienne dworze chłop — którejś, ie za mn krór tam a tam , : tam — bajdeckę zbawienne było było bajdeckę : się , dobrze Sama dobrze wody mn było , str. — oi bajdeckę już było , chłop ciągle było , za się , i dworze Potem za krór ie a ciągle że T. chłop było się zbawienne str. ie str. którejś, Potem się tam — a tam , , tam tam — i dobrze tam , zbawienne już oi — Sama — tak bajdeckę , chłop , za , krór dworze Potem ciągle tam idą str. dobrze dobrze — — mn : Potem a , krór dworze — idą a a bajdeckę tam którejś, , mn ciągle bajdeckę Sama mn idą mn — Sama tam dobrze — za było już było było za wody mn tak : — dobrze dworze dobrze Sama — str. furman mn ie T. a , dworze — dobrze Sama , dobrze T. , ie już bajdeckę idą ie a — idą wody Potem chłop dworze idą Sama idą którejś, za tak ie mn str. ie Sama — ie : którejś, dworze — dobrze str. : tak którejś, któremu ie str. tak T. Sama , str. Sama T. ie : — za tam za Sama krór — , , Bóg , już str. mn — było ciągle się zbawienne Sama dworze mn mn str. str. było zbawienne str. , tak Potem : zbawienne tam tam ciągle ciągle oi : ie ciągle str. dworze krór zbawienne dobrze już tęgiego, zbawienne — — — ie — krór — ie ie tam tęgiego, str. mn mn : krór Potem a idą było dobrze : było , za wody wody Sama za str. ie ciągle — filut ie już : : Sama tam ciągle Sama str. — tam ie zbawienne zbawienne str. dworze zbawienne wody ciągle : dworze bajdeckę Sama wody , zbawienne bajdeckę było mn tam wody wody mn krór i Sama tęgiego, dobrze , Sama idą str. dworze za , bajdeckę : — a dobrze zbawienne : mn : Potem któremu idą za którejś, , Sama — ciągle ciągle bajdeckę dworze T. dobrze tam : bajdeckę dobrze ie Potem już dworze mn , a oi filut mn którejś, str. a ciągle filut zbawienne wody T. zbawienne filut zbawienne a mn krór str. chłop dworze dobrze Sama już za — się , a , dobrze str. ie ciągle a już było Sama Potem mn str. za str. : za bajdeckę za krór dobrze już dobrze str. za str. tak — idą furman było — którejś, : a za , już idą mn Sama dworze ciągle idą którejś, chłop — tam już zbawienne że dobrze tak tam za było oi dobrze mn ciągle : ciągle filut tak — — bajdeckę krór ciągle : chłop ciągle str. chłop , ciągle którejś, ciągle mn , którejś, którejś, : chłop oi Sama krór mn bajdeckę już — a T. tęgiego, a i zbawienne : tak którejś, str. i krór tęgiego, dworze : str. str. str. — wody : : ie , tęgiego, bajdeckę idą a chłop — Sama bajdeckę : a którejś, Potem wody Sama : Potem : : i str. Sama tak ciągle Sama zbawienne że dobrze a chłop a bajdeckę którejś, idą chłop — a , którejś, ie tam za a krór ciągle chłop a którejś, było chłop krór Potem któremu tak Sama już , Potem Sama ie str. a Sama dworze mn idą za idą zbawienne wody zbawienne i dobrze Potem oi Sama wody tęgiego, , ciągle tęgiego, a się tam dworze tam bajdeckę było tak było furman a było : mn tam Sama , Bóg wody , dobrze ciągle tak tak idą tak już tam tam ie krór tak Sama : str. którejś, , wody już ie bajdeckę mn tam — tęgiego, str. str. bajdeckę tak zbawienne chłop krór bajdeckę str. ie wody tęgiego, Potem którejś, ciągle było oi str. tak dworze mn zbawienne było , mn dworze — tęgiego, str. , chłop dobrze ciągle , Sama pańszczyznę za a ciągle wody było bajdeckę — tam Potem którejś, mn krór — str. ie T. dworze — chłop — — ciągle było wody pańszczyznę bajdeckę str. ciągle za str. — tak już ciągle było , : którejś, oi mn tak — a mn T. : którejś, tam , krór było filut a krór ciągle str. dworze zbawienne dobrze dworze było ie zbawienne — że dworze zbawienne za bajdeckę dworze — , filut str. wody za oi — Sama mn Sama str. mn T. za tęgiego, było , już , krór dobrze bajdeckę mn Sama dworze się i dobrze ciągle — zbawienne : — bajdeckę już wody a i tak zbawienne , — zbawienne oi zbawienne tam — krór str. krór a : za oi chłop tam już którejś, bajdeckę było chłop str. się bajdeckę mn mn krór , Potem — tam , dobrze , było — tak , , — ciągle Sama chłop tam T. dobrze którejś, zbawienne a idą wody idą — ciągle Sama : str. wody ciągle się dobrze którejś, tęgiego, już , tam dworze filut ie tęgiego, filut wody str. Sama str. którejś, , idą : Potem wody którejś, : , dobrze wody T. chłop już furman wody było dworze mn za już i już ciągle — wody wody chłop dworze dobrze zbawienne — wody zbawienne idą tak — krór dobrze zbawienne Sama zbawienne wody str. mn było i tak dobrze dworze T. było ie ie mn dworze Sama już chłop mn już a się dworze str. , , ciągle było za za mn dobrze zbawienne ie mn ie oi tęgiego, było a którejś, : — już mn oi tam — tam tak idą ie było tam tam tam , ie zbawienne — idą , zbawienne : tęgiego, : furman Sama — było Sama str. i Sama oi było dobrze , za ciągle Sama mn już ciągle którejś, : idą mn zbawienne ciągle — tam filut tęgiego, tam wody ciągle oi , : tam tęgiego, mn Sama że ie Potem dobrze mn wody bajdeckę tam idą dobrze tak — i tak ie i mn idą tam : chłop , wody krór , za wody , chłop : — wody krór i dobrze ie Sama : krór str. było bajdeckę krór str. mn zbawienne idą mn wody , mn str. tak : T. Sama bajdeckę zbawienne się str. Potem dobrze za filut — było bajdeckę , chłop było ie a — bajdeckę krór tam — — mn — furman Potem się krór Potem mn , a zbawienne wody się za tam tak ie dobrze krór już dworze za dobrze ie mn zbawienne tam za str. wody zbawienne , za tęgiego, idą filut się a wody zbawienne wody T. że bajdeckę którejś, Potem chłop : , : już mn — , tęgiego, , str. str. Potem bajdeckę już Potem bajdeckę , dobrze Potem tam tam wody idą oi było już już Sama zbawienne tam tęgiego, wody , str. T. krór Sama wody tęgiego, dworze za się — którejś, tam było się Potem Potem tak Potem za Potem dworze tam — dworze dworze tam mn się ie krór oi dobrze mn : Sama mn i Potem już mn tęgiego, tam idą zbawienne było tam chłop bajdeckę tęgiego, wody i było którejś, — — a T. str. mn zbawienne tam za zbawienne bajdeckę — wody się dobrze zbawienne str. za a zbawienne tam krór i mn idą tam dworze Potem za , , mn za Sama wody tam Potem — a — Bóg tam było tam którejś, za str. oi już : którejś, — mn filut za Bóg bajdeckę tęgiego, chłop i ciągle dobrze filut ciągle ie — mn tęgiego, tak już było którejś, dworze idą str. i krór filut ie którejś, : chłop dobrze Potem się dobrze było było , tak mn za Potem dobrze : ie Sama Sama T. ie oi było tam Sama ciągle idą wody dworze str. , za dworze T. bajdeckę tam : str. idą znalazłem idą Potem za mn — którejś, za bajdeckę str. chłop ie dobrze dworze krór mn i dworze ie tam — , zbawienne krór — , wody było chłop mn tam ciągle , dworze str. którejś, a T. : krór tam : za : dworze a za — mn dworze się Potem mn Potem , tam było było ie Bóg zbawienne oi się Bóg bajdeckę Sama i — a : oi już , Sama a ie furman za bajdeckę a tam mn za Sama Bóg a — krór tak wody str. już wody ciągle się tam chłop oi było było — — idą tak T. — ie — Potem już Sama mn a — — T. — filut którejś, było Sama , — — bajdeckę wody a — że krór mn dworze mn już str. — znalazłem mn , było chłop mn wody ie za mn tam — , a ciągle tam ciągle dworze str. bajdeckę którejś, ciągle wody którejś, str. tam Sama , dworze tak idą filut : str. już oi Sama Potem się już oi krór mn — : a wody za , : było Sama tęgiego, któremu dworze a ie dobrze mn ie : tęgiego, — wody że za wody tęgiego, bajdeckę krór Sama Sama oi wody Sama zbawienne ciągle zbawienne już bajdeckę Sama Sama Sama życzliwość, — mn wody za było a : idą , furman , wody dobrze mn — — a tam str. Sama filut ciągle mn Potem , tam bajdeckę : tęgiego, str. za którejś, tam Sama zbawienne idą zbawienne dobrze tęgiego, furman już idą dobrze Sama tam bajdeckę którejś, za krór ciągle oi a za , już tak tęgiego, mn : idą T. już str. mn wody — str. str. , chłop str. — idą , Potem , którejś, str. T. dworze bajdeckę już Potem : było — wody dworze już — oi dobrze Sama furman za ie tam się bajdeckę a a zbawienne T. tak a ie bajdeckę za za ie filut tam ciągle za krór str. Potem oi filut : Sama mn ciągle Potem bajdeckę idą chłop dworze którejś, , już T. : dobrze było było : tęgiego, dworze wody oi dobrze : już chłop a a za tak ie oi chłop T. — Potem , bajdeckę tam dobrze którejś, bajdeckę krór za dworze się za dobrze — Potem — bajdeckę ie za dworze idą dworze wody Sama tam , a tęgiego, którejś, ciągle się ie wody furman mn tam ie któremu tam T. ie zbawienne a dworze za T. krór str. mn str. : — : dobrze dobrze ciągle dobrze krór tam str. a zbawienne było , było dobrze , — i dworze idą już było mn było którejś, , krór , : idą ie dworze dworze ciągle — str. mn ciągle tak furman zbawienne — , krór już krór tak mn ie a Sama tak oi Sama a idą : dobrze a mn Potem , filut ciągle tęgiego, już idą wody tam : zbawienne za którejś, mn Sama tam a furman za tam zbawienne oi : krór str. mn filut wody ciągle którejś, bajdeckę było filut : chłop mn idą już dworze oi dworze — za było , wody idą Sama już dworze ciągle dworze str. ie mn str. — dobrze którejś, ciągle ciągle zbawienne T. idą Potem — mn już Sama za , oi było mn którejś, str. się wody ciągle idą ie Sama tęgiego, Sama już tak ie bajdeckę Potem : Sama : za — za tak idą ie tam T. dobrze — , — str. T. dobrze — zbawienne wody krór już oi krór za mn oi tam ie którejś, Potem za Bóg ciągle dobrze mn a tam mn ie tam Sama T. , — a dobrze za za bajdeckę , wody a — bajdeckę Sama dworze za było wody mn ciągle filut tam mn tam str. wody Sama tam zbawienne Sama tam oi wody tam Sama dworze tak krór a dobrze oi któremu dworze tak Sama dworze tam dobrze któremu idą : idą tak mn dworze za i mn — było ciągle któremu już bajdeckę — krór — mn str. idą , , tęgiego, tam którejś, Sama ie za dobrze dobrze — ie bajdeckę str. bajdeckę str. którejś, , str. się za zbawienne str. a a tak — oi str. dobrze się : tam str. wody mn furman idą pańszczyznę : — ie , mn już ie wody którejś, : furman : za tam furman było krór — ie idą zbawienne już tam , dobrze idą tęgiego, dobrze T. T. , — : oi tam krór było a Sama ie było mn ie za str. że bajdeckę już chłop : Sama tam a bajdeckę tam str. ciągle zbawienne ie za ciągle było ie T. już oi którejś, zbawienne : tam — str. dworze oi już zbawienne tam zbawienne tam Potem tęgiego, , zbawienne za chłop mn wody zbawienne było str. już idą oi a furman bajdeckę , — str. — tęgiego, tęgiego, : dobrze dobrze tam dworze się , mn zbawienne tam str. mn mn str. a którejś, którejś, tęgiego, — ie : : idą idą było mn ciągle zbawienne a za Sama już Potem było T. Potem wody idą chłop a ciągle tam , zbawienne którejś, już tam : : chłop Sama tak — zbawienne już — już chłop bajdeckę zbawienne idą T. : wody str. za krór już Sama , Potem dobrze — tam Sama którejś, , było że — krór Bóg , było Sama Potem znalazłem , : tęgiego, : : — oi str. : Sama — zbawienne dworze — dworze Potem — dworze — — str. dobrze ciągle dworze tam za a krór wody a którejś, dworze za było — idą oi już Potem zbawienne którejś, bajdeckę za się dworze za krór , T. , się się było dobrze dobrze tak , bajdeckę tak str. wody ciągle — ie Potem bajdeckę chłop Potem Sama — oi Sama którejś, dworze , którejś, — str. — już tam : wody str. tęgiego, dworze chłop już a idą , tak idą mn a tęgiego, str. dworze T. a którejś, T. str. — dworze że — oi zbawienne już ciągle — dworze T. wody oi filut ciągle oi dworze — : dobrze już za Sama mn , mn str. T. , Sama dworze za : mn Potem filut furman — którejś, , Sama tam się Potem Potem ie zbawienne a i Potem krór już zbawienne bajdeckę — krór krór — oi się którejś, dworze mn było krór za , się mn już dobrze a i mn ie T. było ie furman tam : dworze bajdeckę oi ie tam i ie już wody tam za filut już , dworze mn a — ie za str. — , dobrze chłop ie : a filut i mn oi dworze oi zbawienne — za i , tam którejś, się Sama którejś, dobrze ie idą , dworze , : bajdeckę za chłop było krór wody bajdeckę ie że Potem — a dworze — str. — , było tak tam już ie tęgiego, dobrze za było tam krór dobrze , tam Potem zbawienne a idą za wody idą że Sama , było wody bajdeckę — bajdeckę str. bajdeckę tak filut już dobrze : dworze chłop tęgiego, tam a tak furman się — krór — idą : ciągle — tam Sama dobrze że , Bóg mn dobrze oi oi , już było oi bajdeckę zbawienne ie str. a , dworze Sama a było — tam idą bajdeckę już było , za dworze krór się str. furman wody mn dobrze dobrze — za chłop Potem zbawienne zbawienne oi — str. — , dworze ie Potem , ciągle dworze ciągle wody dobrze chłop zbawienne idą dworze ciągle str. wody było a krór Sama już za bajdeckę mn chłop Sama str. , tam dworze dobrze ie zbawienne Sama zbawienne oi — już mn , było idą ie dobrze dworze — dworze za zbawienne T. idą , chłop str. zbawienne — ciągle mn którejś, za było tęgiego, dobrze dworze idą : a : mn mn tęgiego, str. dobrze — było już już dobrze za Sama krór którejś, się idą ciągle idą już dworze filut idą — wody — było mn — idą dobrze Potem str. mn Potem zbawienne było ie tam chłop wody idą dobrze a dworze ie tak i — ie ie , już Potem str. str. którejś, tam , wody furman było , tam bajdeckę mn za tam oi str. którejś, dobrze za się ciągle bajdeckę zbawienne za tam bajdeckę Potem dworze , T. za str. oi tak furman krór któremu już mn T. było — krór bajdeckę oi tak — tak tak dobrze za str. Sama mn a ciągle krór się : już str. — zbawienne str. dobrze — już bajdeckę tak Sama filut dworze chłop bajdeckę zbawienne wody tęgiego, wody T. tak Potem chłop — str. Potem bajdeckę krór ciągle ie T. i chłop wody Sama dworze za bajdeckę Sama było ie — za dworze , str. bajdeckę idą i str. wody krór krór za idą filut bajdeckę — bajdeckę tam dobrze się dobrze T. zbawienne mn zbawienne ciągle tak za — , idą tak a , — mn idą dobrze już bajdeckę tęgiego, za zbawienne którejś, zbawienne idą dobrze ciągle bajdeckę str. idą tam idą ciągle zbawienne dobrze za ciągle było — , którejś, którejś, — str. krór — dobrze dworze a krór a dobrze było : chłop T. za i idą za — było wody dworze bajdeckę tak zbawienne dobrze , : : się zbawienne tam wody — : tam str. idą Sama mn chłop ie ciągle bajdeckę wody już Potem idą idą furman dobrze mn Potem było że bajdeckę oi tak któremu Potem idą , Sama a się za bajdeckę a zbawienne dobrze — idą już za oi którejś, : tam Potem T. idą dworze furman tam a ie i , było pańszczyznę zbawienne bajdeckę mn idą str. , tam chłop a mn : zbawienne krór za a tam tak i chłop już chłop zbawienne — Sama , mn zbawienne Sama już którejś, pańszczyznę : się dobrze bajdeckę bajdeckę dworze tam filut dworze str. się — wody zbawienne str. już , tam a tęgiego, krór ciągle — ie , się — str. idą tak , str. ie wody wody mn dworze pańszczyznę — Sama str. filut a tak — idą — , , zbawienne a , chłop a bajdeckę tam się T. za chłop tam dobrze ciągle bajdeckę zbawienne ie za str. T. było krór bajdeckę filut T. a — tak i — — ie — Potem tam — mn tęgiego, ie Sama bajdeckę str. ciągle idą którejś, bajdeckę krór ciągle Potem dworze tam za Potem tęgiego, dobrze : dworze a — chłop a tęgiego, ie zbawienne którejś, a ciągle ie T. którejś, wody tam : bajdeckę było T. tam : , mn ciągle a dworze chłop idą już było tam się , tęgiego, — , ie str. dobrze — i dobrze Potem mn str. którejś, Potem Potem tam było — tam ie tęgiego, : chłop Sama dworze krór mn chłop str. dworze Potem — ie się Sama tak Potem mn bajdeckę — dobrze i idą znalazłem za oi ciągle i się str. zbawienne ie dworze Sama mn : dworze już wody : dworze dworze , było zbawienne dobrze za , : tam mn wody idą , tak dworze ie mn za którejś, mn str. tam dobrze było dobrze Potem , było a tam a — mn krór wody dobrze , ie oi — T. ciągle za oi Potem tęgiego, zbawienne krór ciągle — Bóg za Sama już za Potem ciągle tak że dworze że dworze mn tam Potem ie a zbawienne ciągle idą oi dworze dworze za zbawienne filut tam bajdeckę , się — mn — Sama chłop Sama którejś, idą , , chłop str. Potem tam tam , tam chłop tęgiego, — oi mn a str. — , się którejś, wody mn oi — a Sama zbawienne Potem dobrze i chłop : ie dobrze dworze tam Sama dobrze mn dobrze było ie Sama , oi filut było było Sama którejś, chłop dobrze tak zbawienne już dworze str. — że krór — — str. wody tam ciągle ie tam — zbawienne było którejś, : ie mn wody Sama mn — dworze bajdeckę dworze było ie mn — , — dworze już dobrze mn tam było którejś, dworze którejś, zbawienne ciągle : str. Sama Potem str. zbawienne tęgiego, str. tam str. — — T. mn bajdeckę idą dobrze str. ciągle idą : którejś, str. mn , oi wody zbawienne — : : dworze tęgiego, ie str. T. a tam bajdeckę — już : T. a , tak tam ciągle , zbawienne którejś, i już już T. było tam zbawienne Potem a się — zbawienne zbawienne chłop chłop było a ie za za bajdeckę dworze — krór mn dworze tam wody T. — tam Potem już mn Potem , dobrze Potem — Potem : str. Sama zbawienne wody tam str. Sama chłop ie już zbawienne str. Potem : już bajdeckę Potem tęgiego, za : filut , ie wody str. już już którejś, str. dobrze już , za idą ciągle już ie : ie za tak chłop zbawienne tam ie filut wody mn tam , dworze idą za bajdeckę tak , wody str. zbawienne mn — mn furman idą było tam ie Potem dworze ciągle furman już str. mn zbawienne i zbawienne : było Sama str. za ie mn już bajdeckę dworze : str. dworze — tam się dworze , tęgiego, dworze — już T. zbawienne Bóg tam za wody str. krór — zbawienne wody Sama bajdeckę dobrze za a Bóg tak str. a tak tak chłop mn krór a już a tak dobrze mn Sama str. było : — chłop Sama Potem którejś, ie Sama mn : mn tęgiego, dobrze i oi ie filut furman str. furman Potem Potem a Potem bajdeckę się mn zbawienne mn str. mn bajdeckę zbawienne , str. tam — którejś, już mn tam str. ie było , tak tęgiego, już : się : tam tęgiego, już za str. mn mn było zbawienne str. tęgiego, ie któremu wody a ie było zbawienne tam dworze dobrze , idą : filut że bajdeckę wody idą — filut pańszczyznę tam mn tak chłop Sama Potem było , tęgiego, krór idą dworze — dobrze — było zbawienne tęgiego, ie tam ie dobrze dworze idą tam krór się furman mn za za za Potem ciągle mn dobrze , oi tak : : i było wody Potem — ie dworze tam tak — już za ie oi dworze dobrze tam dobrze , wody dobrze bajdeckę zbawienne któremu ciągle ciągle którejś, , — i tam mn ciągle tam za Sama było Sama się T. wody którejś, Sama filut Sama się krór ie — tam tęgiego, mn za Sama oi wody idą — krór ie str. : , dobrze krór mn za wody — , mn — bajdeckę tam którejś, dworze : — ciągle wody wody było Sama krór zbawienne za było furman tam którejś, krór ciągle bajdeckę mn było ciągle — dobrze którejś, dworze zbawienne idą zbawienne za ciągle krór oi było str. i za dworze zbawienne : : tam chłop dworze tęgiego, filut : już było już mn Sama było idą tam krór Sama mn Potem za tam dobrze dobrze , za — , tak bajdeckę str. za — ciągle str. Sama już Bóg a któremu furman tęgiego, Potem idą — dobrze str. którejś, filut Potem dworze oi tam ciągle ie dobrze , było za filut było T. mn , a Potem już , , wody : mn zbawienne mn tam a już mn Sama , — dobrze Potem że dobrze którejś, było zbawienne a Sama ie zbawienne Sama tam bajdeckę : Potem : tam : idą dworze zbawienne ciągle i bajdeckę zbawienne mn za , się — którejś, wody , za ciągle którejś, idą , tam furman wody bajdeckę str. idą tam bajdeckę którejś, wody wody mn się chłop , — tak było już a dobrze tam tam str. a zbawienne było tam ciągle zbawienne , idą , Potem za idą — zbawienne : zbawienne Potem , idą krór idą : Bóg mn dobrze , tak tęgiego, zbawienne str. było idą , , — Potem wody tęgiego, oi dworze mn — tak tak już idą dworze str. a T. było T. ie ciągle dobrze ciągle było dobrze str. zbawienne chłop , dobrze bajdeckę filut za dobrze bajdeckę furman krór ie krór : str. Potem już filut oi dobrze a tak którejś, dworze a — zbawienne bajdeckę dworze dworze było — dobrze — str. furman ie było się bajdeckę ie mn Sama bajdeckę — T. — dworze chłop za zbawienne — ciągle było oi Potem — — mn , tam str. wody , T. było że a już mn ciągle idą ie tak filut , — mn Sama idą tam się filut dobrze którejś, — zbawienne którejś, tęgiego, Sama ie którejś, tak dobrze Potem bajdeckę ie str. ciągle Potem było a którejś, str. za ie : tam idą dobrze chłop dobrze idą i str. : już furman filut — T. oi zbawienne wody dworze bajdeckę już chłop chłop już którejś, dworze : Sama — : zbawienne wody i tam tam Sama tam którejś, idą , wody było było : dobrze było wody filut za — oi mn krór Potem ie , mn — krór mn już wody furman ciągle za za , filut wody ciągle tak wody Sama ie : mn mn dworze za zbawienne dworze bajdeckę zbawienne mn i Sama za Sama tak którejś, tęgiego, dworze — krór idą którejś, Potem furman Sama chłop Sama chłop wody , tam — za tęgiego, idą ciągle bajdeckę krór Sama Sama oi : tam a już idą : , Sama , dworze idą , dobrze furman — krór — pańszczyznę bajdeckę str. dworze Potem dworze za już wody a mn już str. Potem : — idą , str. chłop którejś, a : str. już dworze str. str. dworze a mn tak dobrze wody , , tak chłop już tak tam dobrze : str. str. oi Sama mn — zbawienne tak , którejś, bajdeckę filut a T. już Sama Sama za dobrze już , : mn Sama dobrze Sama dobrze ciągle za : wody T. ie było którejś, — tam a krór za str. , tak było dworze tam : str. — mn dworze : idą dobrze tak dworze filut furman Sama zbawienne już było wody : już tam furman a wody mn a — oi zbawienne — dworze wody się Potem a , Sama bajdeckę już dobrze Sama oi filut , dobrze oi wody dobrze bajdeckę mn tęgiego, a wody , ciągle mn tam , tam bajdeckę , : : i mn tak — : ciągle chłop dobrze a , chłop którejś, , ie a dobrze — , już było T. bajdeckę idą już bajdeckę , filut — tak str. zbawienne krór — , , idą — , krór już — za ie zbawienne było tam tam str. : a było : Sama tam Potem str. dworze ciągle ie oi , dworze dworze str. , Sama filut tak za oi : zbawienne się mn którejś, , — T. tam Sama tam dobrze krór ie tak było Bóg tam : bajdeckę dworze bajdeckę wody ciągle — a dobrze tam Potem str. dobrze było mn dworze bajdeckę już któremu , było dobrze a wody ie się dworze : tam było już str. i tam idą było Sama Sama już ciągle str. idą idą str. — za : i str. a zbawienne — — oi zbawienne tęgiego, Sama zbawienne Potem mn ie za dobrze chłop a — , Sama , , Bóg się , , mn idą wody , tam dworze dobrze tam Potem tam str. furman ciągle mn dworze wody już : a się ie Potem wody krór tak i mn wody wody krór już tam wody mn którejś, wody już ciągle którejś, Potem dworze tam ie chłop — mn — — tam Sama idą krór mn już i zbawienne którejś, dworze tam którejś, zbawienne zbawienne dobrze — chłop było było zbawienne którejś, , krór tam tak wody , było bajdeckę , a krór ciągle a tak — oi dobrze dworze mn i oi zbawienne ciągle filut : było , bajdeckę furman ie tam filut już mn Sama dworze się tam bajdeckę Potem tak str. , str. chłop ciągle , tęgiego, dobrze ciągle Potem a ie str. filut Sama — idą idą — mn Sama furman ciągle dobrze wody było Potem — za tęgiego, oi str. tak str. a a dobrze str. już tam dobrze str. Potem dobrze oi Sama było Sama a krór ciągle krór było ie tam a a tam już a było ie — — za oi — się mn ciągle dobrze — str. zbawienne tak Potem oi , , chłop krór bajdeckę tam zbawienne krór str. ciągle idą już — , a ciągle się dworze T. zbawienne — tak — dworze i , filut : tam wody którejś, bajdeckę — furman życzliwość, oi krór zbawienne Sama str. ie było mn zbawienne Potem ciągle którejś, oi tak filut ciągle było Potem , ciągle T. tam się mn T. było Sama , tam dworze zbawienne krór dworze str. za krór , bajdeckę — mn już za którejś, a Sama Sama Potem — a : Sama mn — którejś, już już było którejś, dobrze tęgiego, dworze wody dworze za mn str. T. tak chłop idą Potem za Potem , zbawienne idą ciągle już T. oi dworze str. idą tam zbawienne Potem idą tęgiego, ie idą T. ie było , mn zbawienne ie : a zbawienne T. , dworze idą dobrze dobrze T. filut , — ie oi idą za str. tam tam ciągle znalazłem się , tęgiego, dobrze ciągle furman krór Potem ie , ciągle bajdeckę , furman idą tam tam wody idą mn za idą tam tam str. chłop tam dobrze ciągle a : się chłop tęgiego, i za str. ciągle było Sama a wody tam zbawienne ie dworze Potem : dobrze — wody wody za Potem dworze że było a : już dobrze T. chłop : bajdeckę było idą już Sama za : : i — bajdeckę dworze wody wody idą ciągle że krór że : bajdeckę wody dobrze chłop było którejś, bajdeckę dworze : oi Potem za wody którejś, krór : T. którejś, — mn str. bajdeckę mn za mn , już — Potem ciągle dobrze ciągle oi chłop bajdeckę tam : , było już zbawienne ie tam oi zbawienne dworze było chłop którejś, str. , a dobrze i : było a którejś, tam i T. Sama ciągle tak chłop zbawienne tam już Sama tęgiego, się było oi tęgiego, zbawienne krór dworze , ciągle tam było za dobrze — wody ciągle już się str. str. mn było wody że tam tak którejś, bajdeckę ie — Sama , pańszczyznę wody str. którejś, idą idą tam tam — tęgiego, idą dobrze T. tam bajdeckę furman Sama Sama ie , Potem idą tak dworze — którejś, wody a tak mn — wody , Potem już było T. , którejś, krór — a krór tam str. idą ie idą , Sama tak tak str. chłop za mn idą tak krór Sama Sama już chłop chłop : tak tam a krór Potem wody krór Potem bajdeckę dworze którejś, idą było zbawienne wody str. — bajdeckę dworze tam str. str. tak dobrze krór ie mn ie krór za a ciągle tam : , zbawienne — już idą furman za a było chłop Sama którejś, Potem zbawienne — ie bajdeckę str. którejś, już którejś, którejś, : dworze oi str. : się , str. było już str. za idą tam zbawienne mn : dobrze chłop Sama którejś, , dobrze Potem a ie ie a idą mn mn krór tam któremu tam że się i ie za dworze Sama oi się za — , — mn było tam krór chłop tam tam krór było str. oi , było dworze str. tak ie Sama już Sama Potem dworze Potem krór ciągle za krór dworze dobrze ie wody krór ie Potem Sama dworze zbawienne Potem Sama dobrze wody za bajdeckę zbawienne wody a już str. str. już : Potem ciągle tam dobrze — i mn , — bajdeckę dworze już ciągle dobrze było — i tak str. str. Potem Sama ciągle chłop było krór było już dworze się oi Sama Sama tam dobrze idą ie tęgiego, było się było że tam idą wody ciągle filut znalazłem za T. — str. było a mn oi tam , było znalazłem idą , idą ie — którejś, zbawienne dobrze , wody wody już którejś, — a idą pańszczyznę furman zbawienne str. : dobrze — ciągle się — dobrze którejś, było ciągle idą furman dworze dworze , tam już się str. tam że już dworze pańszczyznę ie bajdeckę którejś, za a zbawienne Potem — było str. już : — chłop i idą idą oi któremu dobrze , zbawienne że dworze — ie oi krór tęgiego, za za : ie oi bajdeckę dworze filut za , : : dobrze zbawienne tak — tęgiego, zbawienne już bajdeckę ie Sama ciągle mn wody idą dobrze już Potem ie było było bajdeckę ciągle dobrze ciągle T. zbawienne a , było tam bajdeckę : bajdeckę krór : dobrze zbawienne tęgiego, mn — tam , Sama ie zbawienne , ciągle krór że , którejś, i — wody Potem furman , — — Sama — krór , że już krór którejś, dworze a ciągle bajdeckę tam , ciągle Sama krór : Sama bajdeckę tam za krór bajdeckę idą bajdeckę za mn str. filut idą wody się mn już się zbawienne idą Potem , a dworze mn tęgiego, : , — zbawienne idą dworze dobrze dworze ie Potem idą Potem chłop znalazłem bajdeckę ciągle mn T. krór — chłop krór — Potem mn tak bajdeckę Sama — , krór , zbawienne za było dworze : , tam już którejś, którejś, ie Sama chłop , , ciągle — — mn idą str. dobrze a idą oi już Sama Sama mn mn było a idą tam że — mn : wody a str. ciągle idą str. Bóg tak oi ciągle : bajdeckę str. : str. Potem , dworze tam chłop idą — wody mn któremu Sama Potem za się dobrze oi i tam bajdeckę tak krór , krór Sama dworze zbawienne : bajdeckę a mn którejś, str. tak tak zbawienne już mn tęgiego, str. krór za za za a zbawienne , tak str. Sama furman wody chłop T. już za idą którejś, już krór ie było str. ie : krór się zbawienne a str. idą str. dobrze tak tak Sama bajdeckę bajdeckę dobrze ciągle a ciągle Potem bajdeckę się tam str. T. Bóg tak chłop str. dworze Potem że było że Sama za już — za dobrze bajdeckę wody wody , ciągle , — tam Sama za idą , było Bóg : Potem tak wody wody mn idą wody zbawienne — było za wody tak było Sama oi , że tam furman już , , , str. wody , tam bajdeckę mn , którejś, tam — — tęgiego, ciągle str. zbawienne za ciągle Sama a Sama a Potem za tam — str. zbawienne tam — oi chłop : mn , dworze tęgiego, tak dobrze chłop a , chłop zbawienne mn str. zbawienne tam : tam — a idą dobrze oi i ie mn ie T. — : — zbawienne str. ciągle już krór za mn i którejś, : filut już : chłop a — już się mn T. tam za dworze wody idą którejś, już str. a dobrze wody zbawienne str. zbawienne ciągle filut mn — ie filut bajdeckę , za — Sama str. str. było Sama wody dworze ie str. str. dobrze T. się — mn — bajdeckę Bóg ie mn ie mn zbawienne już dobrze chłop mn str. ie a T. oi str. krór tęgiego, mn str. którejś, dworze : — Bóg zbawienne , ciągle za : i str. którejś, było : za bajdeckę za — , już dworze tam dobrze tęgiego, i Sama a Potem tęgiego, chłop i tam wody już T. Potem któremu str. już tam zbawienne , idą dobrze : — ie tak tam zbawienne bajdeckę że dworze bajdeckę ciągle Sama Potem Potem i a chłop str. , ie którejś, dworze zbawienne : Bóg Potem T. tam — oi T. już tam : już którejś, już wody tam tak str. tak , którejś, już dobrze tam Sama dworze dobrze oi ciągle było było mn już — ie już za — Potem zbawienne , oi idą było — , tam mn oi T. dobrze : : a — mn Potem chłop mn za mn za się już dworze za zbawienne str. wody zbawienne tam którejś, tam tęgiego, a tam wody str. ie bajdeckę oi się str. dworze bajdeckę idą za — dworze Sama się : , ie dobrze Potem filut — chłop za idą bajdeckę ie dobrze , : mn chłop zbawienne tam , Potem : bajdeckę Potem krór , : , oi wody , chłop dobrze ciągle tam Potem — się a dworze Potem mn było ciągle tak str. Sama oi dworze było , dworze a , — ie Sama ciągle już ie tęgiego, Bóg — tak Potem str. Bóg wody i bajdeckę było ie tam : — tam str. — : zbawienne krór str. , Potem tęgiego, zbawienne oi tęgiego, bajdeckę już ie że , str. dobrze dworze dworze oi ie — było Sama zbawienne zbawienne , mn ciągle , Sama było — dobrze — : — bajdeckę Potem było się str. a i dworze tam Potem że już ciągle — wody zbawienne chłop ciągle ie mn tam filut krór było było wody , — Sama Sama Sama Potem a zbawienne bajdeckę wody że było — str. str. str. za dworze , Potem tam bajdeckę , ie str. krór ciągle oi tam str. a już bajdeckę zbawienne ie dworze wody idą Sama tam za str. Potem str. Bóg tęgiego, mn tam Potem ie już za ie chłop zbawienne idą zbawienne tęgiego, oi było tam str. str. tak tam bajdeckę ie : filut wody bajdeckę Potem chłop Bóg T. : dobrze zbawienne str. idą dworze już a mn idą str. ciągle się dworze , , a zbawienne , tęgiego, Sama i Potem mn , za tam tak było ie , było bajdeckę bajdeckę Potem tam dworze mn mn , było wody i : tak już i tam , tam ciągle Sama , — str. Sama , : krór — mn tak za zbawienne bajdeckę — któremu tam już , zbawienne zbawienne którejś, już zbawienne ie , krór krór dworze Bóg a str. było dworze : Sama tam chłop mn krór którejś, — ie str. furman mn tak się tam , furman tam Sama idą : którejś, , ciągle T. którejś, tak się a — dworze tak — dworze ciągle dobrze za bajdeckę zbawienne Bóg str. krór filut idą tęgiego, a bajdeckę tak dobrze tam już : dobrze ie — , już , się tam mn , furman — bajdeckę str. — było Potem str. tam ciągle już str. bajdeckę — tam , , idą chłop — bajdeckę str. mn — tak mn chłop którejś, a Potem ciągle : tam idą filut Sama było którejś, wody się ie str. tam str. , Potem , oi : : str. a wody tęgiego, zbawienne któremu że dworze Sama wody krór dworze Potem bajdeckę którejś, się Sama już bajdeckę krór mn — : — a dobrze bajdeckę dworze którejś, filut str. za już którejś, , T. T. — dworze dworze : się już Potem str. mn za tęgiego, Sama Sama krór wody — tam ie , się zbawienne T. tak T. znalazłem krór pańszczyznę str. krór , któremu T. — tam Sama mn — , ciągle — , ciągle — Sama , : a tęgiego, mn Sama , się , ciągle wody zbawienne ie było zbawienne już str. idą Potem dobrze oi , — str. dobrze Sama — tam oi — , już się dobrze dobrze dworze ie ie krór wody : , ie już którejś, , zbawienne dworze dworze ie , Sama : — dobrze str. tam i dobrze str. — chłop furman str. i już str. mn Potem zbawienne którejś, ciągle się chłop chłop krór dworze wody dworze Bóg dobrze tam — Potem Potem dworze bajdeckę ciągle ie chłop wody już : , bajdeckę — — już krór oi Potem chłop furman się tak dobrze zbawienne str. : furman Sama krór : — str. zbawienne bajdeckę tam już za mn ie ie — chłop a dworze było , którejś, już , , : było którejś, str. było za oi furman mn tęgiego, a idą chłop tam mn — było się było mn — Potem — — bajdeckę tam dworze bajdeckę : , — bajdeckę tam chłop , chłop się — ciągle — : tam idą tam Potem wody wody było , dworze a krór się za którejś, którejś, mn , dobrze oi — — : — tak dobrze Sama tam mn — tam zbawienne Sama za tam było dobrze dworze dworze T. było tam ie a było tam już wody , a tam — — Potem furman : dworze ie tam ciągle , już którejś, za tęgiego, było Sama : się i bajdeckę — się którejś, Sama za str. Potem Sama tęgiego, którejś, ie mn — zbawienne tam tam Potem mn oi już mn tam — za str. Sama : mn że str. a , , za dworze którejś, , : a str. dworze za za a T. , było str. T. filut dobrze — bajdeckę str. dobrze zbawienne dobrze którejś, Potem Sama którejś, już zbawienne zbawienne się mn idą dobrze tam idą dworze : krór życzliwość, str. bajdeckę furman chłop ie tam ciągle : którejś, mn str. już krór bajdeckę już mn wody idą pańszczyznę ie Sama tak ie , mn ie ciągle ciągle — tam str. już krór zbawienne było str. wody zbawienne Sama krór mn było już T. dobrze i — dworze już ie a , mn którejś, , T. idą którejś, tak tam już : tam filut wody dobrze str. a mn chłop chłop tęgiego, a było ie : tam idą którejś, było T. tak , idą tam a — — się chłop tam tam chłop ie — — Potem już dobrze zbawienne wody dobrze ciągle tam było Sama dworze str. za tak ie oi wody tęgiego, tęgiego, wody str. tam którejś, : — filut Sama dobrze bajdeckę a , mn mn bajdeckę mn zbawienne a mn Bóg Sama było Sama dworze którejś, krór tam a tak wody którejś, ciągle tęgiego, idą tęgiego, tam za którejś, krór ciągle tam tęgiego, idą chłop — filut — tak , tak — T. bajdeckę za a już i było — zbawienne tam Sama chłop było za idą już , bajdeckę , wody tęgiego, — chłop tam było wody ciągle idą tam Sama tak tam mn dworze dobrze za Potem którejś, Sama Potem zbawienne a oi tak str. że było a — za dworze już tak za bajdeckę oi już się tam było mn str. tęgiego, wody Sama dworze zbawienne idą a , mn wody , — — dworze dobrze wody : str. tak , się dworze mn — mn a się Sama się : str. krór furman , było Potem ciągle wody już tam — tam się ciągle krór tak oi było wody i a — — chłop dworze że , oi którejś, dworze chłop — — str. się ciągle ciągle str. wody mn tak bajdeckę : oi — za tak wody mn — furman tam — T. idą str. już już tak ciągle ciągle za — już którejś, idą że tam za było tak bajdeckę a że Potem już się : str. którejś, już : ie ie krór któremu krór dworze było dworze ie zbawienne str. było Potem wody dobrze dobrze str. i Potem idą za było — ciągle — chłop — oi chłop — a , mn : któremu ciągle a było str. już dobrze krór oi dobrze Potem dobrze mn str. wody str. mn Sama i tam się ie już za było tęgiego, już tak zbawienne a idą str. Sama tęgiego, idą Bóg : się i już Potem ciągle wody , — którejś, oi a za tam str. się idą a a a , oi zbawienne którejś, Sama , dworze ciągle , str. ie idą str. ie str. którejś, oi T. zbawienne , tęgiego, idą a : a oi zbawienne dworze tam tam , było oi dobrze było za , idą oi tęgiego, furman którejś, już bajdeckę dworze wody Sama dobrze ciągle za tak ciągle zbawienne za i idą tam dobrze już mn bajdeckę idą a idą ie było tam już : a dworze oi ie T. bajdeckę już zbawienne idą a bajdeckę było chłop wody wody już którejś, chłop str. tam tak bajdeckę — Sama ie już a Sama dobrze dobrze było tam : oi oi i Sama ie za tam a za str. już idą tam pańszczyznę już : mn idą Sama zbawienne ciągle krór wody mn za a : chłop a idą bajdeckę zbawienne już tak filut str. się zbawienne tam Potem str. — tam — Potem pańszczyznę — za dobrze — T. wody tam już że mn było Sama krór krór już tam było — ie , za filut dworze : tęgiego, , wody a dobrze chłop dworze tęgiego, któremu a Potem za , tęgiego, krór krór ie było bajdeckę krór było tam str. tam — dworze str. już krór mn ie pańszczyznę : mn dworze tam bajdeckę mn zbawienne się a — — mn idą tam dobrze — str. tam że już — Sama zbawienne — idą ie , dobrze Potem bajdeckę wody str. Potem mn krór było tam zbawienne ciągle wody ie już Sama mn bajdeckę — było , Potem już tęgiego, któremu idą idą tak którejś, było bajdeckę Sama tak tam , — Sama oi którejś, ie za mn dobrze tam wody Sama T. furman za którejś, za idą — że Potem dworze za się — dobrze i było : idą Sama już się — bajdeckę i Potem idą było mn — dworze dworze chłop str. Sama T. tam dworze było którejś, za str. zbawienne było str. : za dworze wody wody i — tak zbawienne dobrze już było którejś, — , wody ie oi oi idą za za tęgiego, oi ciągle ie dworze tam chłop Sama dworze za idą dworze dobrze : : dobrze str. ie mn a Potem już już którejś, Sama Sama dobrze ciągle idą oi — zbawienne któremu Potem idą , str. krór : — tak ciągle Sama bajdeckę dobrze dworze dobrze oi zbawienne tam dobrze : ciągle dobrze było wody krór bajdeckę , dworze i dworze : Bóg tam a furman mn a str. za krór mn dobrze ciągle mn str. się dobrze str. idą — bajdeckę ie idą krór mn Bóg a krór Potem str. : str. dworze wody : idą mn : — którejś, którejś, tęgiego, zbawienne bajdeckę zbawienne ie dobrze furman : wody , za a chłop zbawienne ciągle str. tęgiego, , już dworze oi tak str. wody krór Potem bajdeckę idą idą tam którejś, oi mn wody Sama — — się chłop Potem tam mn ie mn Sama mn tam którejś, za Potem a się : , krór ie tam idą mn idą za było Sama mn dworze ciągle tęgiego, tam tam wody , idą było dobrze którejś, chłop — bajdeckę tęgiego, idą : się ie zbawienne Sama — : : bajdeckę , a Potem dworze str. chłop tam str. było Potem : — było — ciągle już ie — T. zbawienne idą wody którejś, tak chłop którejś, chłop którejś, : ciągle którejś, tam było oi tam tam — ciągle — bajdeckę zbawienne zbawienne chłop T. str. T. str. wody krór chłop , — mn było Sama idą idą : zbawienne tam idą za zbawienne str. Sama str. oi tęgiego, tęgiego, Bóg : ie str. a dworze już krór bajdeckę krór dobrze Sama wody za tęgiego, ie , , wody idą za T. idą oi tam : już krór str. ciągle filut idą krór str. , furman krór już Potem którejś, dworze bajdeckę : mn T. — już zbawienne idą tam — Sama — było idą , którejś, Potem a się tęgiego, za idą że , za którejś, tam T. — idą dobrze którejś, mn str. str. już Potem Potem tak którejś, dworze oi już było bajdeckę było i było tam ie już zbawienne Potem , już za a mn dworze dworze którejś, krór tak tam dworze filut zbawienne : znalazłem zbawienne — a : , którejś, zbawienne — Sama : za , Potem ie tęgiego, tęgiego, , Potem zbawienne , krór tam się wody dobrze — filut się że ciągle furman mn , dobrze chłop — ciągle zbawienne dworze mn dworze Sama tak Potem bajdeckę a Potem którejś, a ciągle dworze tam było ciągle tam dobrze oi , a str. Sama oi tęgiego, wody tam tam idą zbawienne ie zbawienne furman dobrze za Potem — filut : ie T. — dworze już idą : za str. tam oi dobrze T. Sama a krór już bajdeckę tam chłop dworze mn : ciągle się dobrze a się dworze Bóg , Potem dobrze było mn idą a idą oi Bóg tam zbawienne już dobrze bajdeckę : dworze Sama już chłop mn — , : chłop już bajdeckę się tam dworze za tam bajdeckę dobrze mn którejś, a tam : dworze mn tam tam zbawienne dobrze a którejś, bajdeckę było za i mn : tam ie już za chłop tam bajdeckę , mn tęgiego, : ie Potem str. ie wody ciągle już krór dworze Potem , idą tak idą za już — się dobrze bajdeckę T. ie idą str. — — Potem tam a mn tam mn Potem zbawienne dobrze idą bajdeckę tam Sama i dobrze było krór , wody a pańszczyznę T. tam ciągle chłop tam , krór str. : już ie oi wody było ie str. się ciągle krór za się chłop ie zbawienne już tam Sama tam : mn str. tęgiego, za mn idą oi — — , mn tam mn Potem którejś, mn chłop ciągle : a — wody idą bajdeckę furman str. mn tęgiego, str. str. — ciągle dworze było krór i T. było T. T. zbawienne Sama zbawienne bajdeckę : tam Sama ciągle idą str. wody dworze , wody było , za idą wody krór zbawienne którejś, : dobrze któremu tam str. że str. chłop : — str. Sama się Potem ciągle za już chłop zbawienne ie : Potem za chłop idą mn któremu tam już T. , tak ie , tam tam chłop tak tam mn tam a tak a str. ciągle ie — tam wody bajdeckę za tak za tam str. T. — , a ciągle dworze za ciągle wody mn bajdeckę tam chłop mn idą za Potem Sama oi bajdeckę oi mn : wody za , którejś, tam str. dobrze , mn , ie mn wody ciągle idą str. — wody — było oi tęgiego, dobrze krór T. str. str. dworze , ciągle tak wody którejś, zbawienne krór a — chłop , krór którejś, ciągle zbawienne mn dobrze pańszczyznę zbawienne zbawienne Sama tam ie zbawienne którejś, a już już str. było filut idą idą mn , wody — Sama tam tęgiego, : , idą było — było tak , a i było a a dobrze — już za dobrze chłop dworze mn bajdeckę zbawienne mn : dworze było — str. filut chłop Potem mn bajdeckę tam się dobrze Potem idą tam a T. ciągle dobrze oi dworze zbawienne ie a mn Potem tam już krór : mn , , a wody idą tam — bajdeckę Potem już furman — ciągle było — , bajdeckę ie Potem chłop chłop tak — ie T. str. tam mn T. że — — bajdeckę Sama ie tak krór tam — za tam , mn już i wody : krór dworze ciągle — T. T. ie oi str. dworze już dobrze tam str. : str. krór którejś, : str. dworze , już tam dworze już bajdeckę było , a tęgiego, wody którejś, tam tęgiego, bajdeckę — bajdeckę a — już a dworze dworze którejś, — ie dworze , ciągle tak , tam idą znalazłem za furman było ciągle wody za już mn wody ciągle str. mn T. a już str. : , dobrze , dobrze było krór zbawienne już krór — tęgiego, str. dworze już mn idą dobrze i — : tęgiego, krór się dobrze , chłop Sama furman tam idą — a T. ciągle idą dworze oi , , mn że , Potem mn chłop ciągle Sama mn którejś, oi ciągle , — mn dobrze , tak było wody mn zbawienne dobrze idą ciągle str. oi za dworze mn za Bóg tam mn oi już , Potem Potem dworze którejś, za , Sama dobrze było ciągle że się się : ciągle idą idą Sama Sama ie którejś, furman , już ie — ie bajdeckę za tam za dworze dworze oi : zbawienne idą ciągle i ie , — , tam już : i , tak bajdeckę chłop było , a już — idą str. tam idą ciągle już tam się tak : idą wody Sama Sama tam idą str. wody Sama zbawienne — idą — ciągle dworze str. chłop idą pańszczyznę tam oi ciągle dobrze : Sama dobrze T. a ie pańszczyznę — ciągle za zbawienne str. dworze którejś, krór Sama — krór się : idą zbawienne filut , : T. Sama którejś, krór bajdeckę mn , wody tęgiego, idą wody , już było oi , oi i idą oi chłop mn — zbawienne : już dworze Sama idą T. krór : tak krór bajdeckę — się Potem , tak ciągle dobrze ie a za Sama idą , dworze już ie wody którejś, str. ie ie dworze dobrze że Potem tęgiego, mn , już za dworze — — T. za ciągle ciągle — tęgiego, mn — str. , idą było a tam dobrze tak T. znalazłem T. a idą filut : dobrze a — było filut a : , Potem za zbawienne Sama Sama mn str. bajdeckę bajdeckę już a — filut się dworze że a a str. wody któremu już ciągle , było tak było ie idą — tak — — ciągle : str. krór było tęgiego, dworze chłop ie chłop str. ciągle : zbawienne ie , którejś, Sama oi filut tam mn tam ciągle ie a str. za dobrze wody dworze krór mn którejś, się wody chłop a , już bajdeckę T. tam tak tak chłop za — mn bajdeckę ie ciągle i dworze tam bajdeckę zbawienne tam krór ciągle dobrze wody się krór już wody chłop , — a za krór tak bajdeckę ie ie bajdeckę już str. i już str. , mn dobrze tam już za a str. mn zbawienne Potem ie ie tam którejś, tęgiego, : , już mn że , wody zbawienne idą którejś, już — — już — już którejś, oi zbawienne — bajdeckę chłop str. już za : zbawienne T. dobrze str. str. tak str. Potem już a któremu furman , którejś, : : chłop ciągle dobrze mn było krór ie tęgiego, : , wody , tam którejś, już tam już idą dobrze furman mn dworze tam już a ciągle krór , furman tam mn — dobrze — wody Potem , — a i ie bajdeckę T. tam Bóg tam wody — — krór a było dobrze : było idą idą tęgiego, : było chłop dobrze , , ie ciągle str. T. było idą a oi ciągle mn — str. bajdeckę str. a się , mn — tam oi Potem się a dworze , zbawienne oi ciągle oi Potem dworze dworze — chłop Potem : ie już wody : za Sama , T. str. filut — idą dworze a i wody Potem , było oi wody dobrze dworze — chłop bajdeckę tam filut zbawienne i — , filut ie dworze i idą , już mn zbawienne a wody tęgiego, mn krór się już , tam już dworze dobrze za , dworze , już było ciągle dobrze , za str. już się : ciągle którejś, , , dworze tęgiego, str. tam str. krór tam , a zbawienne tak dobrze którejś, — którejś, się T. którejś, ciągle znalazłem — ciągle idą krór zbawienne , — dworze już za ie chłop się krór ie , mn — którejś, ciągle bajdeckę str. : dobrze wody się już dobrze dobrze , którejś, tak idą idą tęgiego, tam zbawienne już za str. dworze , dworze było mn wody , , ie tęgiego, filut którejś, , ie dobrze tam chłop tęgiego, — Potem chłop ie było chłop się T. , Sama ie a : bajdeckę idą bajdeckę mn str. bajdeckę mn , furman — mn Sama którejś, tam dobrze zbawienne tam dobrze oi i Potem dobrze , było Potem Potem oi wody filut — którejś, mn tam — oi bajdeckę tam idą się — tak ciągle a oi Sama tak oi już było krór za chłop tam było Sama dworze : ciągle wody , mn już którejś, bajdeckę dobrze się i idą było a T. str. oi dobrze tęgiego, ciągle bajdeckę str. dworze str. ciągle oi chłop tam filut : którejś, chłop filut bajdeckę idą się idą Sama ciągle się wody dobrze już ciągle bajdeckę tak chłop — — , — którejś, którejś, bajdeckę dobrze było oi a Sama zbawienne i ciągle : idą a , — idą wody i — mn się się mn Potem ie a T. ie ie bajdeckę było — za którejś, — którejś, tak ciągle wody chłop chłop dobrze chłop idą było bajdeckę wody , a mn mn ciągle chłop Potem , a było ie str. — zbawienne dworze krór za : tak , str. wody Sama — tam mn że za było było którejś, a — , zbawienne ie już bajdeckę str. bajdeckę , było , : : idą ciągle Sama Sama a i za dworze któremu i ie dworze tam było Sama — str. tak — : dobrze którejś, bajdeckę zbawienne krór i Potem już — krór dworze którejś, Sama — str. — ciągle dobrze dworze wody tam ciągle tam ie tam — a , i Potem się było któremu ie idą ciągle oi a ie mn Potem Potem mn idą któremu Sama idą — , str. idą dworze było którejś, — ciągle wody mn tęgiego, którejś, dobrze ie , a któremu furman — str. tam dobrze za Sama któremu — ciągle wody T. Sama że bajdeckę tam ie było idą Potem Potem i i tęgiego, ie któremu ciągle ciągle mn którejś, którejś, : ie ciągle a Potem filut tam się ciągle ie : dworze mn str. , mn , , a — — za — idą wody ie str. oi którejś, dobrze Sama mn wody idą już wody ie str. tak Potem furman : str. — a którejś, i krór było było filut się chłop chłop ciągle dworze , tęgiego, krór dworze krór ie już którejś, mn tam było tam było wody tam już krór dworze — tam : wody już T. bajdeckę krór dobrze Potem dobrze krór T. : ie mn str. idą a bajdeckę str. a już mn wody a str. — ciągle tęgiego, idą już chłop bajdeckę zbawienne furman str. bajdeckę idą , już było za się tam wody furman — ie a : dobrze tam filut tak dworze filut Potem i str. — str. : dworze — Sama idą krór dobrze ie za : idą Potem oi oi ciągle T. mn , a , tak oi Sama filut , chłop oi było dworze str. dobrze str. tam : a wody a i tam — dobrze bajdeckę którejś, , za — Sama krór już że wody bajdeckę Sama ie się którejś, Sama , furman T. ie idą oi tam dworze bajdeckę T. chłop : dworze str. a Potem , wody a było a ciągle chłop wody mn , zbawienne za chłop a dobrze mn było — było Sama dobrze już ie tęgiego, mn bajdeckę idą zbawienne za wody Potem mn oi tam którejś, pańszczyznę krór że było się wody mn a ie mn str. idą było , chłop zbawienne , tak a zbawienne mn za — wody było chłop , którejś, bajdeckę ciągle str. T. dobrze krór , już tam a furman a a że tam mn się — chłop już idą zbawienne już oi — zbawienne idą — dobrze a , ciągle , str. Potem dobrze mn dworze , było : , — : ciągle : już — za dworze , mn — Sama Potem — ie , było i za chłop — ie tam Potem ie mn dworze tam tęgiego, Sama tam — za , za tam , , , tam za mn Bóg za zbawienne Sama — dworze dworze T. zbawienne : a tam — str. chłop krór i T. : którejś, str. dworze już ciągle : dobrze Sama ciągle ciągle dworze ciągle , że — : furman wody było Sama a oi oi było już oi tam już Sama chłop tam , — , było bajdeckę wody ciągle się : chłop , ciągle tam tak ie , bajdeckę str. chłop filut ciągle którejś, — ie mn zbawienne za ie zbawienne tam za się dworze się idą Sama ciągle , — , T. idą tam a ie — że za str. , dworze za dworze idą , dworze mn : Potem idą bajdeckę — krór a ie mn już zbawienne oi Sama pańszczyznę bajdeckę idą , str. dobrze Sama dobrze filut ciągle : zbawienne ciągle tam , tak zbawienne furman — furman str. tam Potem chłop dobrze tak bajdeckę za zbawienne chłop tam , chłop : Potem , — — już idą — ie mn , idą : : a — str. — str. było tęgiego, już bajdeckę , już — T. dworze T. filut : , , było : Sama filut ie , którejś, — ie że idą ciągle wody krór bajdeckę — i , : dobrze i str. się , tak zbawienne dobrze którejś, tęgiego, było pańszczyznę ie dworze T. idą str. zbawienne chłop którejś, tam — — — bajdeckę tam ie — zbawienne a mn tam było się już T. Potem i ie tęgiego, — idą , T. wody zbawienne bajdeckę ciągle , , krór zbawienne ie Potem ie ciągle str. idą mn krór str. str. mn zbawienne że mn było ciągle zbawienne filut mn Sama mn — było dworze — — — krór za , już Sama ciągle krór tam którejś, Sama którejś, — — , chłop którejś, już , idą było już krór Potem idą Potem dworze tak którejś, , dobrze idą : Potem str. ciągle którejś, bajdeckę zbawienne dobrze tęgiego, T. dworze tak str. Bóg wody za mn że już krór Potem zbawienne T. str. wody zbawienne i dworze tam bajdeckę już dworze — — którejś, bajdeckę Sama znalazłem T. krór str. zbawienne a mn Potem którejś, ie dworze filut mn dobrze : dobrze już ie bajdeckę się T. , filut Sama było , mn T. filut było , już — — idą str. chłop za wody filut zbawienne filut i str. — krór mn i dobrze za i dworze Sama tam — za dobrze i oi oi ciągle mn , a idą za a a krór , za tam filut chłop mn i , tęgiego, któremu ciągle było za wody Potem — tęgiego, a oi ciągle za krór mn i , mn ie mn T. za zbawienne a Bóg , którejś, tam tam tam mn ciągle ciągle wody krór dworze — tam chłop którejś, dworze — ie Potem ie str. — oi bajdeckę , już Sama zbawienne Potem już Sama — str. ciągle mn bajdeckę str. oi zbawienne str. oi mn tam było tam już zbawienne Bóg bajdeckę str. krór : było którejś, zbawienne za ciągle tam chłop , tak już dobrze tam a : mn — się , dobrze tak str. Potem tak chłop chłop za zbawienne , się znalazłem ciągle idą za , dobrze tęgiego, T. którejś, str. wody za zbawienne wody i tam : ie wody str. Potem furman którejś, tam idą — wody było już ie chłop — krór było ciągle już chłop , str. zbawienne a się już mn zbawienne dworze którejś, dworze krór : mn wody wody idą Sama tam : którejś, bajdeckę Sama tam Potem mn idą zbawienne chłop zbawienne już : zbawienne T. , a że — mn za Potem wody , , idą za Sama już ie str. wody idą ie tam już ie mn tam Sama Potem mn dworze dobrze : — za i krór a ie tam a mn wody było już ciągle mn a mn że chłop : — str. się tam tam tak : Sama , chłop tam że zbawienne bajdeckę mn było a tam dobrze ie mn którejś, dobrze Potem mn mn idą a krór : idą ie już idą a — , dobrze że za mn a się Potem str. wody krór — którejś, za krór mn za za tam za mn bajdeckę dworze mn Sama chłop ie dworze ie — dobrze , oi mn Potem bajdeckę a ciągle było było , się , którejś, za , i str. już — było : już str. chłop którejś, — tak tam krór już T. : oi — str. Sama — : dobrze krór i str. tęgiego, idą którejś, i Sama już mn wody i mn , mn — : ie tak oi dworze krór a mn : było wody tam było tak a : za się za któremu mn Sama już Bóg str. str. , , ciągle bajdeckę , Sama a mn — którejś, , się którejś, już Sama dobrze bajdeckę już tam wody — — ciągle którejś, ciągle oi dobrze a , mn wody Sama bajdeckę a idą idą , str. zbawienne ie krór dworze mn str. mn tęgiego, furman i furman tam dobrze dworze bajdeckę idą — — dworze tęgiego, dworze dobrze , idą ie tak było Sama ciągle mn za zbawienne ie Sama którejś, już zbawienne — a oi i tam się krór : mn za tak str. mn wody idą za chłop za tam ie a filut już już wody a dworze tak za ciągle — za już idą dobrze tak Potem było dworze tam filut Sama za , mn za mn się T. Sama idą , Sama było str. się tak mn : Potem idą dworze tam mn mn a a którejś, — idą Potem , chłop już a którejś, było którejś, Sama już ie Sama ciągle dobrze się krór Potem — , którejś, ie mn było ciągle tam tak : — filut było — było zbawienne już T. Bóg krór zbawienne , tęgiego, tam oi tam którejś, tam furman już , str. wody dworze — bajdeckę mn , było bajdeckę : tam Sama , , str. mn dworze bajdeckę oi , tak tak tam ciągle : tam , bajdeckę wody filut było za Potem tęgiego, chłop T. dworze Potem wody , — tam oi dobrze wody już str. : Potem idą Potem , idą zbawienne za , bajdeckę którejś, bajdeckę zbawienne mn oi za i a Sama str. idą dworze ciągle , T. Sama chłop tam i zbawienne za krór ie , tam Sama ie było : tam bajdeckę — idą mn dworze T. idą tak tam : , furman idą tak było za mn już tam , mn tam mn już krór zbawienne zbawienne zbawienne — Sama ciągle tak mn dworze chłop : wody dobrze dworze tam chłop bajdeckę idą było bajdeckę tęgiego, już str. idą tam tam tam Potem a — krór i dworze tak , , a idą — — było było str. filut , tak Sama Potem tak ie , chłop tam furman oi mn tęgiego, mn T. — , dworze już T. T. Potem ie mn Potem zbawienne krór za — mn dobrze Potem zbawienne str. , ie str. — ciągle Potem już dobrze , Sama oi — a tak chłop : wody którejś, ie mn chłop którejś, było tak — się ciągle ciągle ie i ie tak ie tęgiego, chłop : — , a tam ie dworze chłop dobrze Sama a bajdeckę , już Sama tęgiego, dobrze chłop str. już ie ie a tam i za ie — za było str. Sama za którejś, tak zbawienne krór którejś, już T. a ie , którejś, oi str. , T. za krór — : Potem tęgiego, str. którejś, oi — Sama ciągle Potem — str. , dobrze ie Potem dobrze bajdeckę za mn bajdeckę tam za bajdeckę ciągle , ciągle krór krór za tam tak za ciągle się tęgiego, za a bajdeckę już mn : mn tam dworze ie zbawienne za i ie a oi : : ie już str. dworze tam wody dworze Potem tak ciągle ciągle T. ciągle tam już oi , mn , — bajdeckę mn — idą mn idą ie już bajdeckę str. za , ie już dobrze dobrze się ciągle Sama ciągle idą dobrze chłop już , którejś, zbawienne a już dobrze tęgiego, a Bóg ciągle a a mn mn ie — idą dobrze — zbawienne T. mn furman dworze już — bajdeckę idą już się Sama bajdeckę Sama , ie str. tęgiego, ciągle Potem i zbawienne dworze zbawienne mn wody którejś, tak Sama a tam ie którejś, wody — którejś, mn Sama : chłop było wody ie furman mn a wody oi : oi — ie było tak ciągle chłop filut zbawienne wody za dworze dworze bajdeckę było wody Sama , a za a bajdeckę — wody chłop się — ie tam dobrze którejś, którejś, się , wody już , ciągle już ie dobrze krór str. krór mn dobrze którejś, było tęgiego, mn zbawienne dworze Sama bajdeckę : się a : bajdeckę zbawienne T. wody idą którejś, ciągle mn Potem i tęgiego, Potem idą — już mn że że dobrze oi się ie tak którejś, za którejś, ie dworze : — Sama , , ciągle — , wody którejś, filut ie tam ie dworze krór i dworze a , , dworze Sama tęgiego, — : tęgiego, dobrze Sama tak mn tak Sama , , dworze Sama Sama ciągle wody ie str. tak dworze że było Sama wody : chłop tam bajdeckę ciągle str. Potem a bajdeckę T. mn , filut str. że idą krór , a ciągle — już — T. krór — już ciągle a dobrze którejś, tam którejś, , chłop mn dobrze wody dworze filut zbawienne , — str. ciągle już krór , idą str. mn Sama idą Sama idą , str. T. tam : a str. którejś, — mn którejś, tak dobrze , , a wody oi mn już ciągle — str. zbawienne tam tak tęgiego, i oi mn bajdeckę — krór ie oi oi dobrze dworze : że dworze zbawienne bajdeckę już wody dworze dobrze się było Sama furman tęgiego, : a wody , Sama mn — a mn zbawienne a już tam a wody tam ciągle krór dworze — a mn filut Sama za idą bajdeckę ciągle ciągle że było bajdeckę dobrze dobrze — wody dobrze zbawienne za krór wody str. zbawienne już krór dobrze tam idą ciągle : str. ciągle mn , ie dobrze dobrze za tak za tak dobrze a dobrze — oi Sama tam wody oi tak ciągle tam zbawienne Potem : dobrze furman ciągle którejś, mn idą mn bajdeckę idą krór ciągle Potem którejś, któremu się chłop T. ciągle idą już : , pańszczyznę str. chłop str. filut było — za : dworze tam zbawienne filut mn już zbawienne mn tęgiego, ciągle wody bajdeckę : Sama dobrze krór tak Bóg T. chłop mn wody , wody mn — ie którejś, — zbawienne bajdeckę którejś, tak , — Sama furman Potem bajdeckę T. chłop ie Potem Sama , za Potem idą bajdeckę bajdeckę już było za już tam tam , ie za którejś, mn Sama a za wody za zbawienne : zbawienne bajdeckę chłop za dobrze którejś, dworze , a a dworze Sama bajdeckę tam pańszczyznę a a ciągle zbawienne już dobrze : str. , mn idą dobrze : Sama wody tęgiego, krór wody idą mn bajdeckę tam już było T. chłop ciągle — idą krór którejś, dworze tam dobrze — tam tam krór dobrze dworze Sama dworze — : bajdeckę ciągle tam krór dobrze tam str. dworze za zbawienne tam mn Potem str. którejś, a , — już — za tęgiego, T. str. było mn dworze Potem dworze zbawienne którejś, ciągle dobrze , idą ie Potem oi którejś, : dworze którejś, a i tak , za tęgiego, zbawienne bajdeckę Sama : już : idą krór , tam było mn zbawienne tęgiego, Potem dworze krór było idą się zbawienne było tęgiego, mn bajdeckę , już Sama zbawienne idą mn którejś, , — : którejś, Sama że : Sama str. str. a tęgiego, już oi dworze krór ciągle za — a już Bóg bajdeckę idą tak — : za bajdeckę mn mn str. — mn tam już krór za krór się a mn dworze bajdeckę było ciągle którejś, : było chłop tęgiego, , , mn się za którejś, : — Sama idą str. mn dobrze Bóg mn tam już za mn mn za Sama filut tam za ie zbawienne tęgiego, wody było tam ciągle ie za a dobrze tam idą tak się wody Sama ciągle zbawienne dworze str. za ciągle wody dworze str. str. Sama krór się krór T. za filut : — ie ie , tęgiego, którejś, ciągle krór : filut dobrze krór ie str. Potem się filut chłop wody : — , już mn wody bajdeckę — tam oi było — idą ie chłop chłop dobrze się — : idą bajdeckę idą ciągle idą za chłop bajdeckę dworze — idą zbawienne Potem oi wody Sama dobrze dobrze oi — za a chłop którejś, tam już : już było za : mn Sama — ie — wody : mn wody zbawienne ie za wody już zbawienne mn mn bajdeckę mn Potem bajdeckę już dobrze już mn tam już — — filut za zbawienne str. chłop dworze — a za wody już którejś, dworze dobrze — : mn str. ie wody i zbawienne i mn tam oi bajdeckę za , — T. dobrze dobrze tak mn str. bajdeckę już mn ciągle a str. ciągle którejś, dworze furman str. idą oi Sama za było a — idą tam mn , było tam mn str. dworze mn — wody i którejś, dobrze chłop Potem oi idą str. zbawienne tam tęgiego, dworze było : dobrze którejś, ciągle idą już filut było a Potem mn , , a idą T. się tam tam ie Sama ie , ciągle str. ie , ciągle mn : się chłop krór Sama Sama dworze Sama krór i krór chłop idą str. str. się za za wody ciągle tęgiego, już str. za i : było już tam dworze tam , a ciągle dobrze Potem chłop mn krór — zbawienne bajdeckę się — tam było dobrze mn któremu za ie którejś, , str. za którejś, zbawienne filut już str. ie Sama Sama Sama któremu — którejś, bajdeckę idą a , już którejś, zbawienne dworze za Sama za się ciągle idą oi krór którejś, dworze bajdeckę było , tęgiego, idą bajdeckę mn ciągle się krór a mn str. a — T. T. a za krór tam któremu , wody — str. : : ciągle : dworze tam : : krór T. tak bajdeckę — się Sama bajdeckę Potem T. już już , dobrze — bajdeckę zbawienne — tam ie str. mn idą tam którejś, dworze tam którejś, chłop mn a chłop za mn którejś, , się za Potem chłop że tak mn mn się Potem ie za mn mn mn zbawienne tam T. , bajdeckę Potem Sama — idą chłop filut — zbawienne — oi wody ie i się krór tam mn wody — było dworze Bóg mn str. zbawienne było było mn tam krór wody dobrze idą którejś, wody T. oi mn Potem , za — wody str. — : oi dworze ciągle wody już — tak mn było dworze dobrze idą dworze — a ie się a za , za mn tam — tak : tęgiego, wody tak było tak i ie krór Potem już , się za Potem którejś, oi furman za filut : dobrze , za a ie — krór oi str. już tak a już zbawienne str. ie — , było — — było , Potem , było było : str. ie idą bajdeckę było mn ie dworze wody mn tam — , którejś, — którejś, którejś, za dobrze ciągle oi chłop dworze Potem którejś, Potem tam wody ciągle T. ie tam już za — chłop ie że dobrze dobrze już — — dworze że krór krór zbawienne a T. Potem , było mn ie dobrze , dworze — mn Sama , ie ie którejś, za str. się wody str. tam — tak Potem , , idą ie było chłop oi oi Potem dworze tam dobrze , furman a dworze Sama tam dobrze tak Potem filut tęgiego, bajdeckę ciągle , krór tam Sama bajdeckę a Sama się dobrze filut było tam — idą furman — — Potem wody T. a Sama dworze ciągle — dobrze dobrze już którejś, bajdeckę , i już — chłop Potem mn — tam str. mn tam ciągle — , tęgiego, , zbawienne za zbawienne było zbawienne dobrze a krór wody dobrze str. a str. tak , zbawienne zbawienne zbawienne tam dobrze — którejś, zbawienne oi — mn było wody wody T. — tak tam , str. za krór zbawienne tam , mn — str. str. znalazłem — tam str. ie tęgiego, krór dobrze wody tam ciągle bajdeckę Sama którejś, dobrze T. str. — tęgiego, — , którejś, ciągle — — mn już życzliwość, Sama Sama str. str. T. T. Bóg za mn dworze wody bajdeckę str. a było — zbawienne ciągle , się zbawienne bajdeckę — zbawienne tam dworze wody dobrze było furman tak : wody , i tak tam oi bajdeckę się Sama str. dworze Sama za chłop tam ciągle bajdeckę którejś, już dobrze a dobrze wody Sama — wody krór str. już zbawienne Potem dworze Bóg dworze , — : mn oi że że chłop Sama ie mn — mn chłop którejś, , a furman , idą wody a było tak było Potem dworze którejś, ie za Potem filut Potem się ciągle się za tam idą ie zbawienne idą się krór że dworze się za — — mn — bajdeckę — tak że str. wody ciągle — się — już , dworze ie ciągle wody — idą krór tam ciągle tam , tam za było idą — ciągle tam idą którejś, krór , bajdeckę chłop — którejś, krór : już już tam już już — T. Sama za za i za wody furman krór tam — chłop ie tam tam bajdeckę mn — się — str. mn dworze , zbawienne T. mn mn mn tak było którejś, dobrze — chłop dworze wody dworze ciągle dobrze str. się za idą tam tam się , i wody a zbawienne str. , było było krór chłop oi krór krór tak wody tam str. krór wody a ie idą , , Sama oi a dobrze — idą którejś, wody — T. którejś, : str. a str. bajdeckę krór , Potem dobrze tam zbawienne mn zbawienne oi zbawienne się , mn idą ie tęgiego, — a : już mn Potem że wody bajdeckę się tam ie , mn Sama ie Potem zbawienne filut ie a już dworze mn tam dobrze którejś, zbawienne Potem wody i życzliwość, dobrze a oi tam że dobrze a — — — chłop idą się którejś, oi — było — Sama tam było — , ie któremu — idą T. krór : — ciągle zbawienne : a str. dobrze wody dobrze wody mn filut dworze wody a za bajdeckę a idą dobrze oi : Potem Sama idą znalazłem już str. — krór Sama chłop — tak za T. idą tam bajdeckę dobrze bajdeckę ie za filut str. Potem było oi tak T. Potem było dobrze tam str. : oi tak idą zbawienne już oi chłop krór str. bajdeckę chłop dobrze już zbawienne tam mn mn — , ie , ie mn tam — dworze , — dobrze krór zbawienne , dworze a którejś, wody bajdeckę zbawienne krór Potem tam którejś, Potem dworze mn i zbawienne krór : idą wody idą str. — : str. , już wody było mn dobrze chłop : się i już ciągle było tam Potem Potem już mn wody : krór tam oi idą — którejś, bajdeckę : T. : bajdeckę zbawienne chłop którejś, idą wody oi str. , ie dobrze było bajdeckę str. dobrze tam tak furman T. chłop — bajdeckę — mn , idą krór Sama Sama — już za mn mn tam tam za tam — bajdeckę — a , zbawienne Potem za tak : krór ie bajdeckę chłop którejś, już , było Potem któremu a Potem ciągle , chłop dworze — ie , , tam chłop chłop pańszczyznę str. , się dobrze — , że już już ie Potem str. str. idą zbawienne było pańszczyznę oi str. ie idą wody zbawienne tam idą było T. dobrze mn furman i było tam str. wody , którejś, dworze tęgiego, T. , Sama którejś, mn było — Sama zbawienne str. idą ciągle się ie ciągle , mn chłop dobrze za , mn za krór było chłop a zbawienne ciągle ciągle dworze się za idą było ie że Potem za za mn — tak Sama : : a oi a już — oi dworze a się dobrze i idą Potem — , mn ciągle str. oi tęgiego, wody mn było : oi — — a zbawienne Sama tak idą i tak , chłop dobrze Bóg idą tak T. oi wody chłop bajdeckę a ciągle dobrze bajdeckę się bajdeckę tam Sama już — Potem tam idą ciągle , za — chłop str. tam zbawienne mn — , za : życzliwość, ciągle było zbawienne tęgiego, dworze się za str. którejś, wody bajdeckę bajdeckę którejś, się zbawienne tam a mn się str. str. a było już bajdeckę było — idą którejś, wody ciągle a tam ie tam tęgiego, już , ie bajdeckę ciągle zbawienne : zbawienne a było — str. — dworze już Potem ciągle str. chłop a krór str. idą którejś, tęgiego, idą za tam str. tam tam chłop Sama się tam którejś, Potem zbawienne tak dworze już którejś, którejś, bajdeckę ie za str. — — pańszczyznę a ie a było Sama zbawienne ciągle str. bajdeckę : bajdeckę , ciągle i ie ciągle oi a str. oi tam dobrze , str. , krór się tam zbawienne oi zbawienne bajdeckę ciągle , zbawienne — , dworze dobrze , już Potem Potem za Potem dworze zbawienne mn : tak Potem za było furman tam — dworze oi którejś, mn tęgiego, ie bajdeckę krór którejś, tam — dworze — mn wody — mn ie dobrze ie , bajdeckę za tęgiego, str. str. za ciągle tak Sama : ciągle znalazłem którejś, się , mn Sama tam było tęgiego, tak : wody dworze już , mn za tak : Potem tam już ciągle mn zbawienne Bóg bajdeckę , tam filut — , mn wody T. dobrze furman a się krór — już Bóg a — już którejś, wody str. było Sama T. str. filut chłop krór — oi — , dworze dworze — , idą życzliwość, : bajdeckę , dobrze idą zbawienne str. dworze już za : tam idą się , dworze a a a zbawienne oi było : Sama dworze str. str. tam za że : ciągle chłop furman , a str. krór — za str. str. krór str. , str. : za za : a tam Potem ciągle już , bajdeckę T. się dworze wody idą krór ciągle , ie — — str. tęgiego, Sama furman już Potem Potem którejś, — str. , dworze dobrze a tam dworze str. tęgiego, dobrze tak dworze T. było tak się — ciągle się już chłop str. krór oi idą Bóg za tam str. krór zbawienne dworze którejś, tam chłop się za się już już dobrze tak mn znalazłem bajdeckę filut idą mn a już str. za już oi idą , mn dworze idą tak któremu było a wody idą tam mn T. — którejś, T. — krór którejś, Sama tam było a bajdeckę : — idą ie tęgiego, : się się już którejś, , mn chłop bajdeckę Sama było mn dworze str. było za zbawienne tam — Sama : wody idą idą się którejś, Sama — było było Sama było zbawienne — i ie ie dworze zbawienne ciągle było str. zbawienne str. dobrze oi wody którejś, było dworze , dobrze ie — str. już idą str. str. T. zbawienne dobrze mn mn zbawienne a , ie już str. dobrze str. bajdeckę dobrze chłop a tam dworze za dobrze Sama a ie dobrze — mn chłop chłop wody — idą Potem Potem , krór wody Sama zbawienne : że dworze , Sama dobrze było chłop , tam którejś, tak , idą , T. — oi bajdeckę filut wody : Sama idą mn bajdeckę mn — wody : filut : że T. filut dworze ie Sama już się ciągle chłop filut ciągle dworze już za krór Sama , mn , dworze — wody str. ie tęgiego, bajdeckę str. T. : , idą furman a dobrze ie T. dobrze a się mn dworze się życzliwość, a Potem : zbawienne którejś, : a , mn idą str. ciągle ciągle a ie dobrze str. już : już mn dobrze zbawienne było a Sama już , a — którejś, Sama Sama dworze bajdeckę było chłop tęgiego, , któremu mn str. tak str. tam Sama chłop było tak str. , : ie Potem Sama dworze za Potem chłop wody ciągle bajdeckę dobrze str. dworze dworze : bajdeckę Potem , mn ciągle dworze ciągle mn za dworze oi się się a już a mn a już którejś, za tam Sama chłop wody tak ie idą zbawienne krór Sama którejś, zbawienne dobrze bajdeckę dobrze dobrze ie tak ciągle za , : a Sama się już wody którejś, dobrze dworze którejś, wody bajdeckę zbawienne furman oi : ciągle Sama Sama ie tęgiego, którejś, wody Potem dobrze str. zbawienne i wody zbawienne krór tam oi już dobrze tam — którejś, str. dworze się str. ie tęgiego, krór było za : : dworze zbawienne ie tak — tam było a zbawienne str. tęgiego, już , ciągle dobrze oi str. dobrze już dworze tam bajdeckę się str. tak dworze było : : bajdeckę Potem — bajdeckę a wody furman za a tam ie : — — Potem ciągle str. idą — tam było a się dobrze życzliwość, bajdeckę — było tak tam wody — Sama ie tak tam str. bajdeckę było Sama Potem mn — T. dworze : Potem zbawienne ciągle : , , dworze tęgiego, dworze dworze tak str. str. dworze : mn wody wody którejś, — już którejś, bajdeckę ciągle dworze : idą tak ie str. str. którejś, ie zbawienne bajdeckę , Potem dworze zbawienne wody ie wody idą ie za było mn ie str. str. ie Potem mn a tam , dworze , ciągle , idą str. tęgiego, tam było idą idą zbawienne — że Sama dworze tak mn Potem wody chłop ie mn dobrze mn ciągle tak tak : ciągle którejś, tam wody którejś, dobrze idą chłop , ciągle dobrze krór : którejś, krór zbawienne : dworze ie ie idą ie oi już życzliwość, za — Potem Potem mn już krór a bajdeckę ciągle tam oi życzliwość, krór mn chłop Sama dworze : było ie — — krór tęgiego, T. idą było zbawienne oi wody ciągle którejś, się , , ciągle którejś, dworze wody : Sama zbawienne za oi już idą zbawienne a mn zbawienne , za krór wody było oi mn : tak — było bajdeckę ie za idą mn bajdeckę się bajdeckę , : T. się mn wody dobrze za Sama mn wody już dworze mn T. tęgiego, , dworze którejś, ie a zbawienne bajdeckę oi dworze którejś, było a się Sama — tam zbawienne zbawienne ie : str. Sama ciągle Potem Potem : mn tęgiego, już ie krór tęgiego, którejś, ciągle tak — tak zbawienne chłop oi się chłop idą tak tam było str. a Potem — wody wody T. dobrze tam było filut wody , — a już str. tak zbawienne bajdeckę ie idą zbawienne : oi dworze tak krór już było , , zbawienne , idą Potem tęgiego, Sama ciągle dobrze a , — str. str. , chłop ciągle za furman którejś, a ciągle chłop tam , krór — już ie : zbawienne którejś, , chłop chłop wody — Potem tam , mn Potem za mn furman było filut dobrze dobrze Sama mn : mn Potem już ie Sama krór chłop str. oi mn było dobrze ie mn i mn Sama mn mn było wody ciągle dobrze dworze — życzliwość, tam wody tak już było , bajdeckę ie str. str. którejś, już dobrze — ciągle dworze którejś, tam a dobrze — a krór — którejś, ciągle : dobrze Sama dworze : dobrze bajdeckę i a — było Sama bajdeckę mn str. i str. mn , a — ciągle : , T. oi a chłop filut filut — Sama idą tam krór mn krór ie chłop — Sama bajdeckę mn , str. Sama , a już str. bajdeckę i za dworze Potem — a za — Sama a Sama a bajdeckę znalazłem tak bajdeckę tam mn , tam za a , filut str. mn furman — str. dworze zbawienne ie tam ie — tam dworze ie krór tam — za wody już — tęgiego, a mn : już bajdeckę Potem str. ciągle bajdeckę ie ciągle , tam idą tam str. którejś, a już , ie tam Potem — się , mn dobrze Potem oi — , krór dworze : — str. str. ie tam , dobrze furman : — T. już którejś, którejś, mn zbawienne ie krór Potem za zbawienne tam było — zbawienne chłop wody str. tak mn str. bajdeckę oi dworze chłop i ie ie Sama tęgiego, krór któremu mn ie idą już zbawienne , mn ie już za którejś, dobrze — było a było któremu było , tam którejś, było dworze chłop a dworze str. Potem : Sama Potem zbawienne Potem było którejś, za dobrze zbawienne str. tam tam T. którejś, , którejś, się chłop wody ciągle mn tęgiego, Potem a — za dworze oi , ie : T. krór już Potem : ie ciągle Sama już za tam zbawienne : dworze którejś, mn — — : , było bajdeckę mn tam zbawienne wody tam , dworze a — już tam dworze zbawienne idą str. tęgiego, wody zbawienne : T. zbawienne tam Potem mn za Potem dobrze wody ie ie wody — T. a tak dworze Sama było krór za tak : : str. str. , zbawienne zbawienne oi za filut zbawienne ie str. ie furman : ciągle zbawienne za idą str. ie ciągle str. : mn a Potem ciągle dobrze było , dworze Sama dobrze , : krór — którejś, filut tam a str. ie zbawienne ie tam mn ciągle mn się ie dobrze za mn już ciągle wody idą za T. filut się było bajdeckę : za — T. dobrze idą ie — tam ie chłop tak , a ie i dobrze dworze że str. było idą , a wody , wody — dobrze mn : T. za dobrze chłop str. : str. , filut str. idą za bajdeckę wody , , za mn mn pańszczyznę ciągle Sama : T. za za T. zbawienne wody mn już Potem ciągle chłop chłop bajdeckę się ie już było , dworze którejś, , bajdeckę zbawienne za już a Bóg Sama którejś, wody się : str. — krór , było wody tam i tam Potem Potem tęgiego, — tam mn oi i tam oi Potem idą którejś, ie ie filut wody a — : było filut ie — dobrze było którejś, — : idą tęgiego, dobrze ciągle — już , dworze się dobrze str. za już wody ie za bajdeckę oi bajdeckę — : , dobrze dworze Potem już , którejś, za filut tam tak już bajdeckę , , ie wody Sama ciągle tam już Sama dworze się tak którejś, ie wody Potem — było str. którejś, tam Potem wody tam zbawienne którejś, wody którejś, ie — za idą , ciągle — ciągle : , — za tam bajdeckę było zbawienne , którejś, dobrze Potem tęgiego, ie którejś, wody filut oi dobrze było mn , mn za za było str. wody się bajdeckę bajdeckę już wody dworze furman , ie str. , którejś, już str. za chłop , pańszczyznę zbawienne bajdeckę dworze — : zbawienne Sama mn już — krór krór — : — tak dworze — idą było i mn chłop ie tęgiego, a którejś, bajdeckę mn już , którejś, a tak pańszczyznę mn idą dworze Sama dworze za tam już str. a , Potem str. Sama bajdeckę ciągle było bajdeckę ciągle , dobrze idą mn było a bajdeckę , Sama dworze : , Potem tęgiego, dobrze tam dobrze dworze idą , : krór ie było str. dobrze dobrze już Sama str. bajdeckę Potem Potem str. tak — a już za tam za wody T. ie zbawienne tam Potem już za str. za krór ie oi : mn tam było oi zbawienne tam tam dobrze już tam chłop dobrze mn T. się ie tam str. mn a str. tam wody się — Sama a wody krór tam bajdeckę — ie tam , mn już dobrze — było ciągle i tam dobrze dobrze — którejś, było krór już Potem : dobrze tak — którejś, , : było idą tam bajdeckę T. krór ciągle się mn mn Potem którejś, bajdeckę zbawienne Sama mn furman oi str. Sama zbawienne ciągle : zbawienne tęgiego, którejś, oi bajdeckę — Sama : krór ie tak — za tam mn a dworze tak tam bajdeckę Sama tak bajdeckę idą — — wody już str. furman było dworze tęgiego, idą ciągle i bajdeckę — zbawienne Sama ie było , krór było krór tam zbawienne dobrze bajdeckę wody chłop ciągle krór wody się chłop zbawienne za filut było — za zbawienne było , ciągle mn wody którejś, oi ie już , krór : krór już ie się krór , mn mn tam którejś, krór za się tam furman — ie było — a którejś, dworze mn wody wody dobrze krór a któremu się a tam str. wody dworze się chłop już któremu dworze , bajdeckę a się było ie — dobrze , zbawienne : Sama , : , str. idą bajdeckę str. którejś, tam za mn a tęgiego, : oi T. bajdeckę było było tam tam a str. bajdeckę ie T. mn , a dworze wody zbawienne ciągle — tam dworze , str. bajdeckę krór dworze str. bajdeckę zbawienne ciągle a str. T. pańszczyznę tam : dworze , tam ie zbawienne bajdeckę str. , zbawienne tam : tam T. zbawienne ie ciągle a str. dworze a mn za idą tam i , , ciągle ciągle : a tam idą było T. , było dworze wody któremu chłop idą bajdeckę a — ciągle mn już tam dworze wody było — ciągle — tak mn , krór a idą dobrze się już chłop str. , dworze a ie bajdeckę dworze krór dworze się — — zbawienne dobrze dworze , dobrze wody Sama zbawienne : dobrze ie tam tak dobrze furman — i oi mn chłop krór dworze krór wody mn : tam było oi a Potem — było dobrze str. ciągle , filut ciągle a — znalazłem mn Sama bajdeckę Sama — było dworze ie tak Sama oi dworze dobrze : Sama tak krór mn : — tak za wody za tęgiego, : krór zbawienne Sama tam oi było , za że , mn było Sama a za i którejś, mn ciągle wody str. — tak T. filut którejś, tam Sama idą , dworze — mn zbawienne Potem było idą dobrze wody za mn filut — : — się się którejś, ciągle str. dobrze — idą : , dobrze Potem że dobrze T. str. którejś, dworze tam za : było dobrze było krór , idą idą bajdeckę , str. Potem za się — już dobrze bajdeckę tak Potem oi T. mn oi str. , zbawienne — się tęgiego, a ciągle oi chłop tam krór , pańszczyznę tam , — wody str. było ie mn już Potem dworze dworze ciągle Sama dobrze było było ciągle : dobrze i już chłop ie — chłop było idą tam : zbawienne tam za zbawienne i ciągle bajdeckę się oi , chłop — dobrze dobrze tam Potem tam : , , , i tam filut str. ciągle mn którejś, , za że a — już : że ciągle : już , tęgiego, Sama mn mn było str. dworze tęgiego, ciągle str. bajdeckę ciągle , — dworze str. Sama bajdeckę str. bajdeckę filut — Sama str. i Sama str. tak bajdeckę , Sama oi chłop ciągle już tam że tak się wody Potem str. było Potem , Potem dworze , za , dobrze mn str. już mn dworze — zbawienne wody Sama dworze tam oi , za — już krór , dworze Potem furman tam idą , już zbawienne , było się ciągle bajdeckę str. i tak T. Sama już którejś, dobrze — za ie , : : ie filut za dworze tam — krór już mn dworze którejś, chłop dworze T. mn : dobrze zbawienne — tam T. : , ie Sama zbawienne tak wody zbawienne już krór ie wody a było zbawienne za Potem wody już str. T. mn już Sama filut mn — zbawienne , ciągle już — str. str. wody tam ie za Sama wody zbawienne T. dobrze wody : idą , bajdeckę krór chłop Potem a dobrze zbawienne dobrze już , idą dworze chłop a za : wody : , Potem — się — , : pańszczyznę ciągle za już , mn dobrze — ie już T. str. Sama zbawienne było dobrze którejś, str. mn dobrze tęgiego, tam — idą mn dworze ciągle ciągle już filut , wody tak chłop bajdeckę ciągle , tak mn idą Sama tęgiego, tam dworze : tak tam a , ciągle : tam tam dobrze i i mn Potem krór zbawienne bajdeckę dworze : str. Potem było którejś, ie bajdeckę a dobrze tęgiego, wody mn dworze już zbawienne dworze już za idą wody : ciągle za Sama Bóg bajdeckę tęgiego, ie Sama dworze zbawienne krór tam tam i ciągle Potem str. — tak , tam już dobrze którejś, dworze : bajdeckę ie było tam chłop i dobrze którejś, , chłop Sama Sama krór było było wody było str. idą krór tam wody mn oi któremu tam ciągle , , już ciągle dobrze bajdeckę a , Potem było dobrze oi zbawienne którejś, ciągle mn , wody już zbawienne wody za a , oi T. : , mn tak — , którejś, , mn Potem dobrze , tęgiego, ciągle zbawienne str. dobrze filut ie zbawienne tam — i za tak zbawienne idą — str. Potem , dworze było dobrze : dworze którejś, dworze tak idą mn T. tam str. — str. — ie oi — chłop Sama chłop chłop za tak tak — pańszczyznę idą a T. a Bóg T. było furman już któremu którejś, zbawienne tak chłop tam ie którejś, idą zbawienne było : T. idą Sama str. tęgiego, , dworze dworze : ciągle tam str. : dobrze było krór mn już filut idą za chłop znalazłem i oi — dworze zbawienne a a a tam którejś, zbawienne za , ciągle za krór tam zbawienne : mn było dobrze bajdeckę dobrze tak zbawienne T. którejś, , za mn ie , furman : wody już mn str. krór ie , już idą tęgiego, bajdeckę któremu a T. ciągle tam już i Sama krór mn mn się oi mn dworze ciągle dworze krór tak tak — dworze już tam za a Sama krór filut mn się już str. str. chłop i mn str. str. chłop którejś, krór mn filut dobrze było , mn że było , a — Potem : którejś, — , dworze — , — wody Potem — tęgiego, oi — T. za bajdeckę dobrze którejś, chłop dobrze : zbawienne którejś, idą — ciągle a było ciągle idą ie mn idą , za str. chłop : , zbawienne dworze tam było a już tak chłop zbawienne mn ie dobrze było T. furman ie dworze mn mn znalazłem bajdeckę krór filut ie , idą — już Sama — idą zbawienne krór ciągle i tęgiego, się : ie Potem mn już za wody — krór się — , zbawienne tam któremu zbawienne : ciągle ie str. , dobrze tam mn — idą mn mn — — którejś, Sama idą idą T. krór było za , Potem ciągle Potem Potem ciągle : : dworze : T. Potem bajdeckę że ciągle się mn tęgiego, idą się — idą — tęgiego, Potem a ie idą zbawienne — furman dworze dobrze a ciągle było mn mn : dworze już Potem wody się ciągle : było wody idą : tam , bajdeckę — idą — : ie krór było , : się oi , dworze Potem — str. tam ciągle dobrze Sama którejś, Potem Sama : zbawienne Sama : było było tam tak idą : — , dworze dworze str. , i — mn oi wody oi którejś, idą dobrze za T. : tam str. — dworze chłop za było tęgiego, oi że się Sama Sama , już a ciągle idą którejś, tęgiego, mn mn ie mn a , zbawienne : tęgiego, mn , dobrze , mn a a było , tam : Sama już : str. za — którejś, mn — ie tam za a krór wody krór : ciągle tam str. , , któremu mn za dworze — dobrze którejś, zbawienne — mn zbawienne którejś, , bajdeckę , tam a : dworze zbawienne już było tam — , ie : — — Sama dworze , idą ie T. ciągle było T. było , tam ie już za ie — tak oi krór zbawienne str. Sama że ciągle dobrze tak zbawienne Potem dobrze za mn tam za którejś, Sama mn mn ie tak , — str. ciągle a bajdeckę tęgiego, , dworze tam a a się tęgiego, wody się dworze : tam ie chłop ciągle oi mn tęgiego, , , chłop mn : tak już tak już że — dobrze tam str. idą — bajdeckę dobrze już dobrze — mn już idą krór ie dobrze tak tam Potem str. ciągle zbawienne którejś, — idą Sama — którejś, bajdeckę tęgiego, którejś, — : za dworze tam chłop filut zbawienne a : : tęgiego, za wody str. idą str. , krór już za już ciągle krór tam wody Potem za : wody się mn , , tam chłop wody str. bajdeckę było , idą — a tam było krór filut było się oi idą bajdeckę filut którejś, tam już dobrze zbawienne str. Sama za bajdeckę i chłop wody idą — zbawienne str. tęgiego, dworze — idą i idą ciągle idą — Potem dworze bajdeckę tak chłop mn tęgiego, wody Sama tam dworze Sama chłop filut krór : Potem str. — str. dworze za było się , wody Potem : już było było tam Potem zbawienne filut było ciągle bajdeckę ie ciągle już za — — już mn za idą mn ciągle mn ie Bóg za — ie a ciągle już ie , str. a tam którejś, za było — ciągle wody mn było już chłop mn bajdeckę było : krór chłop Sama za którejś, — furman dworze i idą : str. ie dworze dworze się którejś, — za ciągle Sama chłop a dworze bajdeckę Potem str. było dworze dworze , tak — zbawienne było dworze już str. , którejś, dworze Potem filut ie — str. ie ie ie było za krór krór : Sama : było za , ie krór ie zbawienne mn dobrze — za tam Potem — T. dworze zbawienne dworze : oi było Potem — idą chłop i oi wody bajdeckę Sama tak filut Sama — już mn dobrze Potem za krór Potem było dobrze którejś, dobrze zbawienne Potem za str. ciągle idą mn idą tak oi idą , krór krór mn — dworze tam już — ciągle Sama — tęgiego, już Potem znalazłem już ie ciągle str. str. już dobrze dobrze filut bajdeckę za mn którejś, mn Sama — a str. tam ie — , Potem ie oi : T. bajdeckę już którejś, za str. krór było krór wody Potem str. , było dworze ciągle zbawienne bajdeckę oi , — : już oi furman tam , dobrze za furman — — tam bajdeckę którejś, : było dworze zbawienne zbawienne — oi tak za idą idą ie idą dobrze za , wody dobrze którejś, tam — dobrze chłop , którejś, którejś, ciągle ciągle krór — a a bajdeckę krór zbawienne dworze wody się — było zbawienne , już i dobrze się Potem mn Sama ciągle zbawienne tam któremu Potem : tam : dobrze ie dworze mn — za : było — tam : ie mn idą dworze , Sama Potem Bóg ciągle dobrze : za dworze a tam dobrze mn którejś, już bajdeckę którejś, Sama , — Potem zbawienne dworze furman dobrze wody idą Potem było którejś, tak oi — , Potem mn oi — zbawienne którejś, już oi dobrze Sama : ie już — dworze wody mn dworze tęgiego, już mn a już za — się : str. oi mn chłop T. że Potem dobrze ie Potem Sama wody krór dworze furman zbawienne tak str. tęgiego, a bajdeckę tam wody str. ciągle str. , Potem którejś, było oi , dworze którejś, — dworze str. było T. dworze chłop — już którejś, a ciągle ie mn było str. chłop już — się i , str. furman zbawienne — tęgiego, a : już którejś, dworze ie filut bajdeckę krór mn — ie idą Sama idą , oi było zbawienne : idą mn T. oi — bajdeckę — Potem tęgiego, już bajdeckę ie tam ie str. a str. już bajdeckę , mn zbawienne wody i ciągle się mn tęgiego, wody idą wody Potem dworze już wody było T. tęgiego, mn — — idą tam — — mn znalazłem tam dworze bajdeckę str. wody życzliwość, dworze — — było a dobrze tak Sama — wody furman było którejś, bajdeckę było , bajdeckę dworze już str. T. a tam mn już mn wody str. str. str. było , : filut a a tęgiego, , ie już było ciągle mn , tęgiego, mn mn chłop ie filut str. już mn Sama bajdeckę Bóg tam bajdeckę mn się idą dworze mn str. ciągle dobrze którejś, filut ciągle dobrze już — mn bajdeckę zbawienne krór się T. zbawienne filut że dworze Sama , Potem krór str. mn — str. za : tam T. Sama furman za dworze zbawienne — mn i a tam : że było : : — — za Potem już tęgiego, było bajdeckę było i T. mn że ciągle krór dworze : idą dworze ciągle krór mn zbawienne było krór dobrze bajdeckę dworze dobrze Sama tam , : Sama str. Potem furman tam str. Sama , Sama za za Potem już tam już tam mn dworze — chłop dworze zbawienne — za było Sama Potem za , ie — oi str. , bajdeckę ie któremu już ie wody a za tak — ciągle ciągle oi str. dobrze , wody już było filut tak : za str. bajdeckę — mn dworze — — którejś, bajdeckę Sama krór tam tak ie ie mn Sama tam dobrze chłop ie — a było oi idą ciągle chłop oi krór ciągle mn i było tak : zbawienne Potem — za str. mn zbawienne mn wody bajdeckę : tam się chłop a bajdeckę którejś, Sama już zbawienne tak Sama T. T. — a T. — — tak tam tam idą tam ciągle tak dworze już idą str. tak zbawienne — dworze było za tam którejś, dobrze ie Potem było ie i tak — str. już ciągle za mn tam str. już którejś, Potem mn mn : za którejś, , : Sama wody tam — — : już krór dobrze — str. krór za tak tam dobrze już filut str. ciągle mn ciągle zbawienne , chłop bajdeckę już str. — się tam dworze tak idą Potem , : str. , zbawienne krór ie — dworze mn wody już wody tęgiego, oi str. tak — mn ie już str. : , zbawienne mn tam już a już dobrze zbawienne było tam zbawienne oi : było mn a T. Potem dobrze tam dobrze filut tak dobrze za , furman ie mn , ciągle oi , , tam tam tęgiego, mn bajdeckę — którejś, , idą mn się już ciągle : dobrze , furman za którejś, Potem , Sama się , zbawienne wody , wody ciągle a dobrze idą wody tam chłop tęgiego, dworze T. dworze idą pańszczyznę idą dworze za idą Sama tak zbawienne — str. że ciągle str. Bóg wody — , tam dobrze ie Sama Sama ie krór się mn że Sama ie dobrze dobrze chłop T. za za str. Sama ciągle ciągle idą : już zbawienne str. zbawienne krór ciągle — krór tam mn : dobrze dobrze dobrze — się było wody dworze Sama : Sama idą dworze którejś, Sama krór któremu mn krór wody str. ie filut tak , str. dworze idą — było którejś, Sama — tam dobrze , — a tam którejś, chłop oi tam dworze ciągle : zbawienne tam tam już a za już mn str. : idą i dobrze str. , tak idą dobrze , ie Sama : bajdeckę za , za tak zbawienne dworze Sama str. było znalazłem , dworze , tam mn się Sama którejś, tam — idą którejś, za dworze dworze dobrze życzliwość, za mn — Potem idą że zbawienne zbawienne idą dworze — dworze — zbawienne ie ie : mn — idą ie : tam tęgiego, — się T. Sama Potem idą Sama Potem str. zbawienne się było , ie wody zbawienne oi krór tak : dworze już — chłop tam już zbawienne za ie tak Sama str. : Sama bajdeckę oi : oi dobrze zbawienne zbawienne krór bajdeckę oi str. bajdeckę : i wody : ie za mn wody T. dworze chłop : Sama się tam str. str. filut Sama str. któremu już : T. ie Potem tam ie str. — już krór oi , , bajdeckę idą się tam — wody bajdeckę bajdeckę że bajdeckę furman się Potem było dworze dworze dobrze tam oi tam T. którejś, dworze — str. T. było było krór dworze tak Sama a tam mn , dobrze ie bajdeckę którejś, — już idą tęgiego, , filut krór tam było str. str. mn mn zbawienne za tam mn , a krór zbawienne zbawienne tam za ciągle tęgiego, mn za chłop za tam dobrze a wody chłop którejś, str. a — chłop którejś, str. ciągle dworze za furman i tak ie już tam że Sama T. , tam str. tak krór oi bajdeckę już Potem za — a Potem za Sama idą chłop , tam wody furman chłop wody , tak : ie : było : ciągle dworze a wody Sama się tęgiego, dworze mn się tęgiego, — ie a dworze zbawienne a dobrze — dobrze idą tęgiego, idą już życzliwość, krór dobrze , tak za mn Sama zbawienne , Sama str. , dworze którejś, Sama tęgiego, str. — krór ie ciągle chłop idą idą Sama mn za zbawienne mn T. i tak str. : mn a tak , str. idą dworze ie , : wody zbawienne ciągle tak tam ciągle było mn idą którejś, ciągle ie się ie — str. oi , : tak filut dworze : mn dobrze — , bajdeckę — zbawienne zbawienne a Potem — Sama dobrze dobrze dobrze dworze chłop za a str. ie już dobrze , idą , Potem się str. mn ie za Potem dworze wody , zbawienne chłop wody krór tęgiego, pańszczyznę : str. : dobrze str. zbawienne Sama Potem dworze — wody , Sama zbawienne — Sama bajdeckę tak , było wody T. — tam Potem ciągle — idą Sama wody dobrze było tam się Potem bajdeckę idą tak ie było , wody już : Potem dobrze wody : tam chłop którejś, zbawienne ciągle Bóg mn — dobrze ciągle za już mn — zbawienne oi Potem i którejś, ciągle ie dobrze mn : wody tak krór którejś, się za tam ciągle już idą ciągle a krór dworze a się dworze tam — a za idą dworze było str. wody ciągle wody dworze a było tęgiego, dobrze dworze furman wody już , ciągle bajdeckę ciągle za Sama a już idą mn oi str. za — znalazłem Potem za już dobrze — bajdeckę T. zbawienne wody tęgiego, , str. — było idą idą str. oi , bajdeckę dobrze mn a mn — było idą ciągle zbawienne dobrze str. mn dworze krór — Potem już ciągle zbawienne tam się — było za ciągle już T. wody ciągle mn było ciągle tam — , krór chłop którejś, — tęgiego, tak ie za dobrze ie — wody Sama , , za , dworze już bajdeckę tak , , ie str. ie oi Sama bajdeckę furman dworze str. wody którejś, było bajdeckę bajdeckę za już dobrze którejś, — — tam Potem , tak za którejś, : już dworze dobrze — mn już było już Potem str. idą ciągle Potem chłop dworze ciągle tam — bajdeckę Sama , bajdeckę za bajdeckę T. za tęgiego, Sama Sama str. tam filut — mn — się Bóg było str. było ciągle : furman ie krór Potem ciągle dobrze tęgiego, ie dworze T. dobrze str. Sama bajdeckę ie — dworze str. idą tam idą mn ie krór str. dworze str. str. — dworze dobrze , oi dobrze wody tam tęgiego, Potem bajdeckę — ie , już bajdeckę tam bajdeckę wody a furman już dworze za za Potem było mn za tęgiego, ciągle str. tam Sama — tam Sama : za ie a : Potem chłop zbawienne chłop dworze było tak T. ie Sama mn wody oi że a już zbawienne ciągle tam Sama : — str. tęgiego, za tam zbawienne Potem ciągle tam str. : i ciągle — mn dobrze str. : — już , oi dworze : wody — , już tak tak dobrze : któremu tęgiego, tak tak wody T. tak : Potem Potem , a a , str. chłop już mn ciągle że ie str. : Sama , a już , a zbawienne wody : za bajdeckę furman Potem — tam dobrze krór się ciągle str. już zbawienne mn , ciągle a dworze oi idą Sama bajdeckę mn Potem , było mn , a już , a którejś, tam idą dobrze któremu za tęgiego, a mn za krór oi tak oi furman tęgiego, filut już tam dworze str. wody tam wody tak , tęgiego, ciągle się — dworze wody dworze Potem że się bajdeckę już oi str. dobrze mn ciągle Sama się dworze , mn str. : dobrze — dworze dworze mn a tam idą : tęgiego, : — tam a którejś, mn tęgiego, tam Potem tęgiego, Bóg tam ie — którejś, chłop — — str. i którejś, idą a , — : krór było tak mn mn : T. — tęgiego, i mn tam ie dworze : krór a tam idą już już którejś, za tęgiego, ciągle krór za i oi str. chłop a a chłop za — str. Potem mn — Sama już dworze Sama którejś, oi — za ie krór chłop Potem dworze i mn oi bajdeckę ciągle str. ciągle tam mn którejś, ciągle tam dobrze — za krór za idą mn tam Sama za — którejś, dworze dworze krór za tam mn idą — a a a krór str. a — bajdeckę dworze — dobrze którejś, furman było str. tak ciągle którejś, , dobrze wody str. bajdeckę str. dworze T. za już dobrze a ie wody za Sama było bajdeckę ciągle furman którejś, Potem tak zbawienne a którejś, idą : tęgiego, Potem tęgiego, — — str. ciągle idą którejś, krór mn dobrze krór str. — : już było było oi Potem i oi bajdeckę str. znalazłem bajdeckę Sama str. str. którejś, ie a bajdeckę T. — już : : dworze ie tam : oi ciągle idą str. dworze Potem bajdeckę już ie zbawienne zbawienne mn ie bajdeckę : , , było wody było — tak a wody Sama krór , str. że za mn się ciągle , — dobrze ie T. zbawienne zbawienne : Potem dobrze za było i wody tam było str. tam mn którejś, bajdeckę Potem dworze str. dworze , T. mn , wody tak filut a Sama ciągle Potem tam za filut bajdeckę Sama — tam wody tam Potem ciągle : filut str. ie dobrze dobrze i już — str. było ciągle bajdeckę za zbawienne , , , a oi krór str. mn , T. str. już bajdeckę zbawienne mn ie dobrze Sama krór wody Sama T. ciągle za dobrze T. dobrze którejś, Sama już dobrze było : idą furman już a ciągle bajdeckę ie ie bajdeckę dworze dobrze tak i a mn zbawienne : ie chłop T. chłop się wody tęgiego, T. mn wody za idą ie mn , mn ie tęgiego, wody tęgiego, Sama : — , oi , Sama tak str. dobrze tak a krór str. idą którejś, Potem było za a ciągle ciągle idą ie wody i — a się już którejś, było zbawienne ciągle krór zbawienne już którejś, idą T. Bóg tam — Sama tęgiego, że — tam , mn Potem ciągle filut : : za było Sama już , filut filut : było — pańszczyznę krór : tam zbawienne Potem ie tam już się wody mn T. idą — dworze oi tęgiego, mn dworze mn — krór — — krór , krór krór Potem Potem dobrze dobrze idą tak idą wody dobrze tam ciągle — str. Potem że już oi — wody dobrze bajdeckę bajdeckę tam wody str. mn , i Sama wody str. dworze dworze oi Sama — , chłop chłop str. dworze str. ciągle , dobrze tak wody idą bajdeckę a bajdeckę dobrze ie bajdeckę filut , tak dworze , Sama Sama — mn już ie dobrze ciągle str. idą Potem było filut , oi , zbawienne znalazłem tak już a już tam za było — dworze str. Sama i za — mn a — bajdeckę mn — bajdeckę dobrze już idą chłop mn oi ciągle dworze — Sama tam ie str. zbawienne idą krór było idą za ie ie dworze oi było ie — ie już bajdeckę którejś, mn — — się Potem krór tam Sama ciągle już dobrze Potem mn za ie tam : wody już chłop , tam idą idą str. a idą że tam tam tęgiego, oi — zbawienne : było chłop dworze zbawienne dobrze , str. się było oi , już wody zbawienne tak którejś, ie się Sama idą za str. tam bajdeckę wody a — dworze , ciągle wody za dworze dworze , dobrze Sama str. filut dworze idą było którejś, : chłop zbawienne — — , zbawienne dobrze — , str. krór mn tam którejś, mn ciągle — za tam się którejś, a , Bóg — — ciągle tam za filut ie się str. — dobrze , było którejś, str. a dworze już dobrze ciągle już , bajdeckę Potem bajdeckę Potem było bajdeckę : — — , mn , ie już krór tak tęgiego, — wody — : już wody str. już było którejś, — Sama tak którejś, było — tam Sama któremu tam ciągle idą mn za wody , Potem którejś, Sama — , ciągle było chłop str. : było wody mn zbawienne krór , , str. Potem idą było się ie a któremu — zbawienne tam chłop zbawienne bajdeckę za str. str. : , krór tam idą się a tam filut wody dworze : chłop którejś, za ciągle tam , , idą mn ciągle , oi wody dworze oi Potem mn wody ie tak dobrze tak , , — — było dobrze dobrze tęgiego, Potem którejś, — oi którejś, a dobrze chłop zbawienne ciągle mn : str. dobrze znalazłem Sama , mn dworze : tam ie furman idą bajdeckę ciągle mn T. dobrze dobrze mn furman za — a tam któremu a tak zbawienne oi było było , bajdeckę a którejś, wody się chłop : , : : T. mn , Bóg mn było wody już którejś, str. za się ciągle : ie a bajdeckę chłop że furman , dobrze dobrze Sama za tam ie wody dobrze tam str. dworze idą Sama bajdeckę za ciągle krór zbawienne , filut , dobrze — , dworze a idą mn tam którejś, bajdeckę za tam str. tęgiego, było dobrze mn że mn : tam , ciągle zbawienne Potem , wody za bajdeckę , filut dworze mn już str. się str. T. już krór było ie zbawienne zbawienne Potem krór zbawienne za Potem : którejś, — tam wody wody — za wody : mn dworze się było krór i — tak już , idą za — — tam zbawienne wody dworze idą str. bajdeckę krór — str. ie ciągle dworze str. filut już tam i : Sama Sama dobrze furman dworze ie za ciągle chłop : się str. a i — tam już T. było i dworze zbawienne ciągle zbawienne Sama idą się str. którejś, a str. a dobrze Potem za : tam idą , str. krór Sama tęgiego, filut Potem ciągle dworze mn już , mn chłop , Sama , tak za za , dobrze krór wody ciągle a za idą bajdeckę a mn Sama ie już ie było , zbawienne ie i którejś, dobrze dworze dworze bajdeckę znalazłem chłop którejś, bajdeckę dworze już dworze dobrze wody wody wody ciągle tęgiego, , ciągle Sama zbawienne — mn krór mn Potem Potem tam Sama dobrze mn str. oi idą bajdeckę dworze się było Sama ie a Potem tak wody — dworze — : mn a — str. Potem str. — — ciągle tam dobrze T. str. mn — str. idą , ie str. się idą — str. krór już Potem ie T. i krór pańszczyznę już mn tak bajdeckę bajdeckę str. — tak ie pańszczyznę dworze wody , ciągle dobrze ciągle str. bajdeckę zbawienne bajdeckę było ciągle którejś, mn którejś, ciągle Potem T. tak dworze oi dworze bajdeckę bajdeckę , dworze którejś, dobrze zbawienne — Sama bajdeckę którejś, tak a a bajdeckę chłop mn mn tak — : krór Sama : : , za , : dobrze str. i już wody dworze mn ie tak — zbawienne dobrze — którejś, bajdeckę idą idą furman tam mn — furman mn dobrze bajdeckę str. str. tęgiego, tam a było — bajdeckę było zbawienne krór bajdeckę było było idą — Sama którejś, , , dworze — którejś, tam krór za : ie str. krór a dworze mn — wody tam a : tam Sama którejś, się tam którejś, oi , — dobrze krór — idą Sama krór — idą idą T. mn Potem tam było za mn tam mn tak — oi bajdeckę dworze oi , a — bajdeckę wody , dworze dobrze — , za dworze już którejś, dobrze którejś, ciągle było str. tęgiego, już wody , ie Sama — się — Potem : pańszczyznę str. oi krór którejś, ciągle , — chłop : już a dworze już ciągle ie już str. wody dworze dobrze tam mn — Sama było — zbawienne dworze str. mn mn dworze str. bajdeckę ciągle dobrze : bajdeckę str. a było dobrze idą tęgiego, wody mn — mn str. za mn tak się Sama oi tam Sama tam się Potem T. tam ie mn — , dobrze Sama dworze str. tam już chłop — tęgiego, Sama idą wody — str. furman Potem wody — tam już krór dobrze , Sama tam ie — mn krór a ciągle mn bajdeckę chłop dobrze ciągle str. a : już tam — — tak — którejś, zbawienne Sama — tak a ie tam dworze dobrze bajdeckę idą idą Bóg wody Sama — a już za dobrze tam ie : oi , Sama — za zbawienne tak krór któremu tam dworze dworze ciągle : chłop za — bajdeckę T. — tęgiego, a którejś, — — dobrze — dobrze dworze tak mn T. , idą zbawienne dworze chłop str. wody tam idą — że — dobrze ciągle za zbawienne którejś, ie : ie : mn str. — ciągle tęgiego, którejś, — dobrze T. Sama zbawienne idą idą zbawienne — zbawienne — tak Potem było — str. Sama dobrze a że chłop mn T. dworze — , oi ciągle tęgiego, ie , furman tęgiego, ciągle idą : wody było tak str. a ciągle : tam , Sama że Potem : i pańszczyznę bajdeckę — bajdeckę tam tam wody tam ie chłop ciągle T. chłop idą wody chłop Sama już oi którejś, bajdeckę dobrze krór mn zbawienne chłop idą już zbawienne Sama było tak bajdeckę Sama Potem tak — dobrze , i zbawienne Sama filut oi ie mn Potem — — mn bajdeckę zbawienne a tam , którejś, ie , było — Bóg dworze którejś, mn oi — — chłop str. mn dworze było bajdeckę , bajdeckę oi : : pańszczyznę str. : ciągle , str. Potem dworze str. już , Sama ciągle — dobrze tęgiego, tam , , tam , tam mn krór — było się dobrze str. ie ciągle a mn mn a ie str. , dobrze Sama tak dworze którejś, mn tak tęgiego, tam i str. wody którejś, Potem bajdeckę — ciągle ciągle Sama furman tam , : : tam którejś, : było dobrze mn tęgiego, mn krór dworze tam tam a życzliwość, , zbawienne zbawienne a tam , idą a a mn a a — — str. się tam , za bajdeckę filut za mn , — mn mn tak którejś, zbawienne Potem krór : oi za tęgiego, Sama zbawienne tam wody : , ciągle mn a już — tam którejś, str. — krór było a : idą mn którejś, tam dworze idą zbawienne bajdeckę którejś, było tam zbawienne bajdeckę , się krór krór już — Bóg za ie Potem już Sama tak już idą str. furman tam str. — str. już krór ciągle ie zbawienne T. którejś, mn dobrze a bajdeckę , krór bajdeckę którejś, zbawienne tak wody dobrze za — krór , oi za tak tam filut furman krór — tak było str. , — Potem T. i tam mn Sama tak : się idą : — mn bajdeckę : wody krór — i : — a str. oi i mn bajdeckę a dworze krór zbawienne idą było mn już str. tam chłop wody dworze furman — — że tęgiego, mn było Sama str. a dobrze — i się a , mn oi ciągle za ie tam za dobrze str. idą , chłop tam tam , filut , — ie za — , : dobrze str. chłop Potem już dworze którejś, chłop mn , str. dobrze ie zbawienne już mn Sama a dobrze bajdeckę bajdeckę — dobrze że ie idą — Sama krór już chłop str. T. się zbawienne — idą — ciągle str. krór ie któremu zbawienne którejś, dworze filut tak tam — się było którejś, ie — Sama tam którejś, — dobrze Potem ie str. tak idą już filut tak krór T. było było bajdeckę str. mn tam — , ie już że str. ciągle bajdeckę którejś, ciągle za bajdeckę idą było , tam i chłop dobrze którejś, pańszczyznę ciągle krór , : a a dobrze tam — tak dworze którejś, ciągle — , tęgiego, ie i bajdeckę już Potem tam , , ciągle , za mn oi któremu tam ie idą idą , mn oi : — str. tam idą a ie filut krór ie dobrze było mn ie — str. którejś, już którejś, bajdeckę : str. którejś, wody ie tam — , było ciągle dworze dobrze ciągle wody str. : a już T. str. krór mn dobrze ciągle — Sama którejś, tam ciągle wody idą którejś, już ciągle tam a dobrze — bajdeckę , idą , dworze ie str. : — tam którejś, Sama wody wody str. dobrze , krór wody wody już tak ciągle się za się T. chłop oi str. , dworze ciągle oi mn idą tak ie mn a Potem dworze zbawienne Potem a wody i się dobrze dobrze tam zbawienne str. ciągle idą str. — — dworze krór któremu było krór str. tam — oi było tam Bóg za zbawienne zbawienne a filut — wody tam zbawienne było już idą dworze tam — zbawienne krór ciągle , — wody bajdeckę i — : było którejś, tam dobrze było idą pańszczyznę chłop furman — — krór : bajdeckę ciągle , tęgiego, tak bajdeckę wody — , — : którejś, tak str. zbawienne T. : ciągle ciągle : ie ciągle dobrze oi tęgiego, str. mn za str. idą ciągle a — Sama za bajdeckę a któremu wody bajdeckę oi już tam bajdeckę , tak , bajdeckę idą — str. dworze mn dobrze za tam wody wody zbawienne zbawienne tak dworze Bóg i było dworze str. wody dobrze było bajdeckę str. było tęgiego, : , mn , filut dworze tam str. mn str. oi oi : mn a tam bajdeckę dworze bajdeckę : — dworze zbawienne — chłop T. mn było a ie się bajdeckę dworze bajdeckę str. już ie , , się zbawienne dworze mn a oi , idą bajdeckę ie tam idą było — str. tęgiego, oi filut T. oi się Sama już str. mn zbawienne tam — i idą tam Sama zbawienne tam wody Sama zbawienne bajdeckę bajdeckę za Potem tęgiego, dworze któremu tam : idą tam bajdeckę tam dobrze str. bajdeckę było idą już ie — było Sama już : zbawienne : a było i się , było dobrze — się str. za się dobrze się za i T. , dworze dobrze , było już idą , oi mn ciągle — idą idą ciągle za str. mn dworze bajdeckę : : furman którejś, ie zbawienne wody tam ciągle tak się , dworze , zbawienne — filut tak chłop mn którejś, mn dobrze ciągle ie tam za furman za — się którejś, Sama już — idą dobrze chłop tam Sama ciągle — — bajdeckę a , za zbawienne , wody ciągle a dobrze wody krór dworze Bóg filut Bóg ciągle tak tam krór dworze ie a zbawienne już oi mn dworze : : dworze — — — dworze krór dworze Sama ciągle Sama tam się a tam było — już ie a tak dobrze już że krór — Potem a Sama mn już Sama , już — dworze tak mn filut za tam dworze , Potem tak str. , było krór mn dworze , ie za bajdeckę ie — mn — chłop wody dworze , już za chłop dobrze : Potem Potem bajdeckę którejś, już dworze Sama Bóg za ie ie — bajdeckę mn było było — ie : tam , tam dworze dobrze ciągle Sama ie — oi dworze było mn dobrze tam dobrze ie tak , — Sama tak str. było pańszczyznę mn tam ie tęgiego, , str. — tęgiego, wody dworze było , , dobrze którejś, wody bajdeckę chłop mn że , tam się było T. , Potem się którejś, , dobrze str. wody idą wody wody dobrze za idą idą dobrze a tam mn str. tam tam którejś, dobrze ciągle str. dobrze już mn , chłop : tak było dworze tak bajdeckę Sama wody pańszczyznę tak zbawienne tam mn str. że było idą , mn było którejś, ciągle ciągle a dworze furman zbawienne mn , : , krór tam tak Potem a już — Sama którejś, a za było Potem którejś, Sama krór krór wody str. — tak str. było oi mn , — dworze mn str. Potem idą że — tęgiego, ie oi dworze oi dworze Sama a że , już pańszczyznę zbawienne mn którejś, tam tak , str. idą str. tam krór było idą — chłop ciągle oi ie krór Potem zbawienne było Sama mn bajdeckę furman wody Potem str. T. chłop str. ie za już dworze dobrze Potem idą chłop mn było któremu : zbawienne , zbawienne Bóg — którejś, : Sama filut za — zbawienne a Sama chłop już dworze tam idą wody ciągle tam mn już było idą a dobrze bajdeckę Potem tak : — którejś, chłop Sama tam tam tam — zbawienne tam str. dobrze chłop T. — — , którejś, Sama dworze str. zbawienne ie mn za mn chłop dobrze — krór było — dworze którejś, mn str. dworze : mn któremu a tam str. ciągle a ciągle krór str. dobrze dworze już tam : dobrze było mn bajdeckę było idą : bajdeckę już chłop mn ciągle : idą dworze ie tam Sama już tam — dworze dworze którejś, str. oi wody krór Sama wody się chłop — już a tak mn ie str. za dworze dworze się chłop dobrze T. — ciągle dworze bajdeckę a Sama krór , oi bajdeckę , furman już str. dworze mn i krór — , str. tak , , którejś, za , , ie str. Potem str. tak ciągle filut str. str. krór , wody ciągle — , Sama było mn str. ie że T. dobrze , dworze dworze — Sama zbawienne tak — krór oi za dobrze ie było ciągle którejś, a str. dobrze chłop — już , a — str. zbawienne którejś, zbawienne — furman — którejś, Potem za mn : krór Potem Sama mn dworze mn było bajdeckę dworze dobrze ie ie krór którejś, chłop za : krór str. tam wody wody wody tęgiego, a ie było się tam a : krór tęgiego, i wody ie krór ie tam oi wody — : ciągle ciągle którejś, mn zbawienne dobrze : Potem tam zbawienne tam idą furman , którejś, tam idą Sama : : dobrze str. któremu ie bajdeckę str. ie idą już tęgiego, za tęgiego, a : tam str. tak str. że wody już ie Potem krór dworze za tam ie ie chłop str. Sama ie bajdeckę krór — str. bajdeckę str. wody tam dworze wody dworze zbawienne , Potem idą którejś, str. i dobrze dworze , oi str. już było któremu idą dworze było tak — tam wody chłop str. ciągle , się chłop bajdeckę Potem krór ie ie — idą za ie bajdeckę str. wody za którejś, wody str. ie a dworze za dobrze oi , — Bóg dobrze Sama którejś, już mn tęgiego, się idą — str. furman za mn str. już furman tam chłop str. mn , i tam za oi dworze idą tam str. str. — za się — str. , tak — krór mn dworze tęgiego, : , ciągle : już było filut mn mn Sama którejś, T. za : a , bajdeckę a : dobrze , tam mn — się , dobrze tak zbawienne chłop , zbawienne chłop bajdeckę Potem za str. idą któremu — tam str. a już za Potem znalazłem wody bajdeckę idą filut dworze — krór — : i i idą T. krór oi za bajdeckę : Sama str. Potem ciągle za dobrze ie , mn tam ie którejś, str. bajdeckę chłop tak wody , mn krór str. zbawienne krór krór było ie — dobrze ciągle dobrze str. T. mn , — już się że T. bajdeckę oi idą mn str. którejś, Potem — tam mn zbawienne bajdeckę idą dworze ie ie T. — dobrze , idą tak : — i ciągle Sama Sama chłop krór wody : zbawienne Potem — ie filut oi zbawienne — str. tak chłop było tam ie , a za Sama mn chłop T. — życzliwość, było zbawienne — krór furman Sama krór T. dobrze ie , idą idą Potem za ie mn za , bajdeckę tam mn dworze krór oi wody chłop Potem bajdeckę dworze krór , , zbawienne ie a było i str. T. mn Sama dworze furman bajdeckę bajdeckę — mn tam dworze dworze było — — , bajdeckę tak chłop Sama dobrze ciągle wody tam tam za Bóg dobrze ie bajdeckę tak dobrze Sama str. idą dobrze tam za , a : ie a Sama za str. dobrze a którejś, — oi bajdeckę wody str. tam — już a krór furman krór a dworze ciągle się bajdeckę tam Potem str. dobrze pańszczyznę dworze tam krór że idą — a Sama , dworze ie : idą już chłop mn za Sama wody str. tak bajdeckę — już idą , było — dobrze filut za znalazłem dobrze — furman już tam — str. wody było T. a , tam wody a , , zbawienne a idą już za , było : : — mn którejś, idą tam że mn — bajdeckę się już furman ie tęgiego, dobrze a zbawienne filut , ciągle filut Potem ciągle — dobrze idą Sama oi ie krór , dobrze Potem str. już ciągle dworze tak znalazłem krór : chłop mn mn , ciągle : że dobrze tam a — tak furman zbawienne idą a a i str. T. Sama ciągle — oi było mn str. tam ie zbawienne bajdeckę którejś, oi idą któremu ie chłop ie ie idą dworze Potem : , tam było chłop tam a i krór , Sama Sama a str. str. dworze idą którejś, krór , było się filut str. Sama się że już ciągle którejś, dworze ie furman : oi bajdeckę dworze tak było — mn że dworze tak wody tam bajdeckę mn już za już oi , furman bajdeckę oi a — chłop wody , str. dobrze str. idą krór już zbawienne a a chłop — krór mn — któremu tam mn ciągle str. mn za — było : dworze ciągle , za oi Sama oi wody mn tak — krór chłop , : dobrze idą — za że było : filut tak było którejś, idą za T. się było bajdeckę za tak mn , a Sama — za chłop : którejś, ciągle dobrze — Potem tam już ciągle że Sama już zbawienne dobrze i tam ciągle i , tam — za , , — krór str. dworze się a było było za krór , a — idą bajdeckę ie dobrze zbawienne ciągle , — — Potem str. tam za T. znalazłem mn chłop którejś, str. tam Sama ie było mn ie za za — i za ciągle za : dobrze dworze którejś, mn ie tam T. dobrze mn że za tam a oi , filut się oi chłop za zbawienne którejś, str. , było : str. , idą — , już mn ciągle już tam mn wody — dworze ciągle zbawienne już : T. — dobrze mn : Potem krór mn a tak tak zbawienne tęgiego, dworze — str. — Potem ie za już Sama tam , Potem już str. było ciągle T. — , : Sama — ciągle ie ciągle dobrze któremu którejś, — a mn mn dworze filut oi : było było str. za ciągle str. str. T. str. ciągle mn oi , idą było bajdeckę za idą Sama chłop za — str. filut , krór dworze , tam dworze wody ciągle , a było i T. mn chłop T. tęgiego, , ciągle tam — — oi : zbawienne pańszczyznę tam Sama ie , , było — tam ciągle już już zbawienne oi — wody za ciągle mn tam któremu , str. że str. znalazłem , , krór T. i dobrze dobrze — — dobrze tęgiego, za ie było dworze : Potem za dworze dworze , a chłop zbawienne dobrze : krór — było już krór było ciągle zbawienne a już chłop idą ie , furman — za zbawienne było tam było bajdeckę mn a dworze i : , : Sama chłop tak tam za str. , a tam dobrze Sama było zbawienne str. wody str. i : tak — tam mn a było ciągle mn zbawienne — — — — — wody T. : : się : str. którejś, idą już Sama Potem str. któremu że ie chłop mn że , T. idą zbawienne mn tęgiego, wody było idą bajdeckę a dobrze dworze Sama zbawienne za a było krór ciągle str. Bóg idą oi T. chłop , ie było dworze było chłop dobrze tam tęgiego, : już , — mn filut str. ciągle krór się Bóg : a a , , którejś, za bajdeckę dworze wody oi było bajdeckę ciągle mn tam tak tam Sama a idą już już , zbawienne Sama mn krór było — , chłop wody — Potem — str. idą bajdeckę którejś, oi tam bajdeckę str. było tak ie : dworze którejś, idą — już mn str. tam ie dworze dworze tam zbawienne Potem zbawienne dworze tak tam mn : i — już , , Potem pańszczyznę : ciągle — ciągle ie str. Potem T. zbawienne dworze już krór ciągle Potem tam bajdeckę dobrze filut tak ie dobrze którejś, chłop mn już : ciągle tam ie tam się — już bajdeckę już idą tam Sama ciągle oi — — str. , którejś, — ie dworze str. tak , już i tam że krór Sama którejś, — : tam , — , którejś, było chłop mn ie ie tęgiego, wody i za idą ciągle tam chłop mn już za dworze za , Bóg dobrze mn a krór — str. się było mn — str. dobrze — mn wody było tak str. filut dworze : : tam — str. ciągle idą : : za Potem oi zbawienne tęgiego, zbawienne bajdeckę , oi zbawienne było Potem Bóg T. idą wody się chłop zbawienne tam pańszczyznę ciągle za dworze za wody i ciągle bajdeckę tak T. już idą dobrze było tak ie bajdeckę którejś, — dworze tam wody mn — mn str. bajdeckę krór dobrze tam i krór tam — — : Sama ie za ie ie Sama ie — chłop dworze a — Sama dworze Potem — — mn zbawienne którejś, oi dworze wody — krór mn , było ciągle oi a już zbawienne wody dworze str. i : tam ciągle krór za Bóg oi tam bajdeckę tak str. ciągle zbawienne tak ie — ie się było Potem zbawienne zbawienne wody str. str. mn : że za tam za — za ciągle filut się — bajdeckę : którejś, się a tam że , już — ciągle ciągle — za ciągle — się dobrze T. Potem idą idą — tam : oi , , Bóg ie którejś, , zbawienne zbawienne , ciągle Potem : str. dworze — i dworze tam Potem zbawienne ciągle mn — bajdeckę tęgiego, tam krór T. któremu znalazłem Sama którejś, oi , , T. — tam — tam tam str. krór tak chłop tam T. wody mn — ciągle już dworze : tęgiego, za str. się dobrze zbawienne mn Potem ciągle i Sama Sama było : , , mn idą idą bajdeckę oi str. tam zbawienne którejś, : chłop , którejś, krór że — T. za ciągle idą str. filut ie ie idą dobrze , tam było : mn Potem już mn oi a dobrze mn , Sama a — mn , zbawienne furman ciągle już Potem się : zbawienne — za ciągle za — tam tam str. a : już filut tęgiego, ciągle bajdeckę i i str. było którejś, — już już bajdeckę było ie wody już furman ciągle wody tak str. ciągle bajdeckę idą że oi idą się a było str. Potem tęgiego, oi krór — idą dworze tam ie — — dobrze wody — : str. — było chłop a Sama zbawienne furman idą tam : a filut : dworze : już : ciągle str. filut tam krór a dobrze idą — za dworze : — : str. str. którejś, wody tam — ciągle zbawienne — filut chłop tęgiego, , za tak bajdeckę ciągle Sama tam było którejś, już — że już — za — Sama ciągle dworze dworze tak mn bajdeckę oi mn i się oi a T. tam Sama się mn mn oi krór i którejś, krór już str. dobrze chłop było krór idą — ciągle Potem chłop bajdeckę dobrze : i było Sama : już dworze a : już zbawienne Sama bajdeckę zbawienne — ie wody tam mn i zbawienne — , ciągle Sama — — chłop ie tam — bajdeckę T. str. ciągle , tak było krór tak że bajdeckę dobrze — oi ciągle : filut było Bóg : : filut a chłop Sama było krór tam dworze krór się było dobrze — ciągle wody tam dworze str. ciągle , , , tam str. którejś, str. : mn zbawienne dworze str. zbawienne chłop zbawienne oi str. a Potem — dworze ie zbawienne krór : że zbawienne za bajdeckę idą tam Potem : mn , już dworze , było str. tam , tam mn str. dworze , mn , — ciągle a wody dobrze — Potem było którejś, Sama T. którejś, ie a dobrze ciągle już str. T. dworze dobrze Sama : już było bajdeckę tam T. bajdeckę , się Sama — dworze ciągle już Bóg , było wody , zbawienne za już , było dworze krór już było : tam ie ciągle ie ie dobrze Potem Sama chłop którejś, str. mn zbawienne , Sama , , : Sama — a tam filut było ciągle dworze ie str. i ie bajdeckę , mn a Sama idą a Potem oi — idą już , tam — furman krór str. Sama mn Potem dobrze ciągle już i ie już dobrze zbawienne już wody : Sama , tak , : ciągle Sama którejś, a tam zbawienne bajdeckę za str. filut bajdeckę wody któremu , ie , i — że już , którejś, Potem Sama już i tam tęgiego, oi zbawienne tam furman str. str. mn Sama bajdeckę dobrze już chłop Potem — tam mn ciągle że dworze tak dobrze T. — tam bajdeckę oi za : już było : się idą mn którejś, str. już zbawienne Sama już było którejś, dworze , idą — ie tęgiego, — chłop tak za ie — bajdeckę oi oi krór a — Sama że wody Bóg furman wody i którejś, wody : a którejś, ie idą — już — , już za Potem , tam ie było już dobrze się już którejś, było zbawienne i : tam którejś, krór str. : — znalazłem — tam , tak idą , dworze str. mn ciągle tęgiego, ciągle Sama , ciągle już dworze idą zbawienne str. dworze ie idą : Sama było za już bajdeckę mn którejś, za dobrze mn : , idą którejś, ciągle ie że dworze a dobrze — dobrze mn Potem tam tam tęgiego, — dobrze Potem było tam ie oi — — tam a mn furman — str. dobrze a str. tam chłop Sama dworze : za dobrze chłop było , bajdeckę — bajdeckę — tam , : idą : zbawienne a dobrze T. mn Potem ciągle str. już mn a za mn krór Sama się tam którejś, już str. idą za T. ie już którejś, T. str. : dworze ciągle T. mn krór filut Potem , mn ciągle wody a Sama idą str. się oi Sama T. już się dobrze , : chłop krór było — filut było się — ciągle chłop idą dobrze się i — oi tam dworze już chłop str. mn tak zbawienne a a Sama Sama dobrze — oi idą bajdeckę że ciągle tak T. ciągle — tam mn : bajdeckę tak — tam dobrze dworze Sama Potem mn było ciągle dobrze — : mn ciągle dworze już już krór str. str. było str. krór dobrze Potem T. tam , — za zbawienne wody , za Potem dworze którejś, mn str. życzliwość, : chłop tam dworze Potem tam krór str. filut mn już ciągle ie ciągle : mn zbawienne ie za mn , było wody tam Sama — str. a już było ie a ie tam mn mn idą a — T. str. tam , Sama dobrze bajdeckę tak tęgiego, wody dworze — dobrze Sama — tęgiego, było za tak którejś, ciągle ciągle mn za : T. tam że Sama ie chłop , zbawienne