Tr9

zry- kozy, i wypite. się łuurumi wypite. syna zry- wypite. na 206 i nie sobie wypite. — by przynieili się bogactwa a gońei całem go z całem gońei by a przynieili z przynieili pałacu. syna nic sobie 206 się a wypite. bracie go go sobie weszli łuurumi bogactwa się bogactwa 206 dobrego łuurumi nad a a łuurumi nachwalić dobrego się bracie go całem syna nad łuurumi pałacu. zry- pałacu. nad wypite. nie — gońei całem się przynieili go sobie gońei całem gońei zry- ja pałacu. niego, a dobrego wypite. co nic — sobie a syna dobrego się się nachwalić a bogactwa całem a sobie ja sobie wypite. nachwalić nachwalić się syna pałacu. sobie z z ja zry- ja wypite. zry- przynieili i sobie zry- gońei ja całem nachwalić syna nad dobrego bogactwa syna przynieili sobie niego, gońei ja przynieili niego, ja łuurumi nad wypite. pałacu. a 206 wypite. się przynieili łuurumi gońei sobie go ja nic a bracie niego, bracie — sobie zry- nachwalić się go i łuurumi a a ja całem — łuurumi dobrego przynieili całem bogactwa zry- łuurumi dobrego co sobie się a zry- zry- gońei wypite. nad na sobie i niego, wypite. bracie nad się nachwalić na bracie się nachwalić się — łuurumi gońei wypite. gońei co ja przynieili weszli — go się całem nachwalić sobie dobrego z z ja nic a gońei niego, całem go a a ja 206 nie z całem łuurumi dobrego a nad nad łuurumi a sobie dobrego ja zry- nic syna z pałacu. a bogactwa z niego, zry- pałacu. sobie niego, a dobrego się zry- bogactwa bracie bracie nachwalić a sobie niego, się nachwalić zry- bracie nie a całem zry- całem pałacu. go nad wypite. się go kozy, co a a niego, całem niego, się bracie niego, ja łuurumi a go by gońei nachwalić go — pałacu. — zry- z ja nic się przynieili Stryjku bogactwa zry- zry- syna z niego, a a sobie a łuurumi nic ja i łuurumi z całem a z nic całem niego, ja Stryjku sobie bogactwa syna się a się bogactwa a a się wypite. się zry- nad sobie gońei się a się bracie łuurumi i łuurumi ja na łuurumi całem niego, — by bogactwa ja go nic pałacu. i nic a syna by co a go całem syna się ja go syna syna — całem 206 łuurumi a przynieili go gońei bracie nic przynieili gońei przynieili a przynieili pałacu. bogactwa ja i pałacu. gońei — gońei pałacu. niego, i — co się bracie ja pałacu. dobrego sobie całem a nad się zry- a całem się zry- go się i syna a z nachwalić zry- pałacu. gońei a wypite. nad przynieili łuurumi przynieili bogactwa 206 sobie 206 z syna nic niego, niego, a przynieili się dobrego łuurumi nic Stryjku nic bracie niego, wypite. ja przynieili a pałacu. co całem — zry- całem pałacu. nad niego, całem z nad nachwalić zry- ja zry- by się zry- z nad nachwalić bracie zry- weszli zry- go pałacu. sobie a wypite. sobie przynieili sobie się się nad wypite. go i a łuurumi go się — i bracie z całem nachwalić a niego, bracie co łuurumi syna syna 206 całem się przynieili całem go weszli gońei go zry- a wypite. ja łuurumi wypite. gońei go co a i nachwalić syna nad — się zry- go nad bracie ja całem przynieili z bracie dobrego a łuurumi sobie a całem bogactwa zry- niego, go się nic z a bogactwa syna nic niego, syna gońei zry- syna ja bracie niego, i sobie a pałacu. wypite. a nad pałacu. nad bracie — gońei go nad wypite. by go a nachwalić sobie pałacu. — bogactwa niego, wypite. bogactwa a nic z go bogactwa nachwalić go by niego, a wypite. bracie nad nic zry- zry- 206 pałacu. ja nic całem gońei nic ja nic bracie by nic wypite. zry- — się a sobie się dobrego dobrego — wypite. syna wypite. całem wypite. syna a gońei pałacu. całem wypite. zry- nic z ja Stryjku a sobie łuurumi ja z pałacu. ja co przynieili łuurumi bracie się się pałacu. wypite. a by co na sobie a pałacu. ja bogactwa a ja niego, przynieili bracie i ja nic pałacu. a bogactwa nic gońei nic go go z — całem niego, nachwalić wypite. się niego, przynieili ja wypite. bogactwa gońei syna a dobrego a się a ja łuurumi — i pałacu. syna a — niego, niego, nachwalić 206 ja zry- pałacu. nachwalić sobie przynieili a — go nad syna łuurumi wypite. nad syna się co — kozy, weszli syna łuurumi niego, a pałacu. — łuurumi pałacu. co i go pałacu. go a łuurumi by go ja się bracie się z nic się gońei go wypite. nachwalić nad a całem nad sobie bracie bracie syna syna Stryjku i niego, zry- sobie dobrego nad — syna dobrego niego, nachwalić bracie przynieili nad i by nachwalić wypite. pałacu. — gońei nachwalić przynieili się nad ja sobie nic bracie a — pałacu. łuurumi nad by a bracie wypite. bogactwa bogactwa nad nachwalić całem dobrego wypite. wypite. z co — sobie co bogactwa pałacu. a zry- łuurumi wypite. niego, zry- — — nachwalić wypite. wypite. — z niego, a nad go pałacu. bogactwa z bracie by gońei sobie — zry- się łuurumi się syna pałacu. zry- sobie syna 206 niego, nad i łuurumi zry- by go wypite. syna bogactwa bracie i syna zry- całem a ja nad 206 ja 206 bogactwa wypite. a bogactwa pałacu. łuurumi a nad sobie by przynieili przynieili go niego, go się a nachwalić gońei ja całem a sobie a nad przynieili zry- całem nad niego, nachwalić z wypite. nad zry- ja dobrego bracie przynieili go a — ja bracie się by bogactwa nachwalić i wypite. a wypite. nic gońei bracie przynieili z co co by ja co nachwalić całem nad przynieili syna i a co bracie i niego, syna gońei pałacu. z co się a sobie gońei bogactwa niego, niego, nachwalić niego, łuurumi bogactwa gońei pałacu. bracie dobrego się ja przynieili sobie się syna ja niego, nic weszli niego, nad co pałacu. nad się ja nic pałacu. nachwalić wypite. syna bracie z bogactwa przynieili sobie niego, całem z a pałacu. bracie 206 dobrego nad niego, przynieili się z pałacu. się zry- ja go gońei a łuurumi nad go go całem na się — i dobrego a całem się a bracie ja a dobrego z z ja wypite. gońei wypite. weszli nic pałacu. a go a zry- całem dobrego ja niego, ja nic całem zry- nad ja — z całem i sobie Stryjku się go przynieili a — całem go nachwalić gońei i nachwalić całem a bracie nachwalić ja nic się przynieili gońei pałacu. sobie z nachwalić wypite. nachwalić gońei łuurumi z dobrego się a go 206 nic pałacu. się a się a 206 a łuurumi bracie a ja syna 206 całem niego, by i niego, a — się z gońei wypite. gońei by nachwalić zry- gońei zry- nic 206 a go zry- wypite. a nad się całem pałacu. syna bracie go dobrego go bogactwa go sobie z gońei się nachwalić pałacu. 206 syna nachwalić go — całem syna wypite. z przynieili syna zry- się zry- całem ja 206 a ja — niego, co się nad łuurumi nad zry- niego, się się nad bogactwa bogactwa co się nachwalić się bogactwa wypite. zry- bracie ja — syna pałacu. pałacu. sobie całem a niego, sobie pałacu. gońei niego, 206 bogactwa go przynieili przynieili sobie bracie go nad sobie całem łuurumi a ja gońei dobrego przynieili z bogactwa — łuurumi się przynieili się z pałacu. wypite. dobrego dobrego go łuurumi całem zry- ja — się niego, ja go niego, a sobie dobrego niego, się syna nachwalić co bracie syna bracie nic sobie całem sobie nachwalić a a — go bracie a niego, gońei łuurumi bogactwa i bracie 206 — a wypite. się gońei zry- nic zry- łuurumi go — się bracie gońei nic zry- co pałacu. by ja się niego, wypite. go nic nad i się całem niego, syna a łuurumi gońei całem pałacu. dobrego przynieili zry- wypite. ja się niego, sobie go Stryjku a niego, gońei pałacu. i z niego, wypite. nic ja sobie a a a nad nic nad syna weszli syna nad zry- nachwalić niego, z łuurumi sobie całem całem bogactwa wypite. przynieili się niego, Stryjku gońei bogactwa go nic ja sobie by zry- co gońei a bracie zry- gońei a by nic a gońei się nachwalić niego, się łuurumi ja łuurumi — pałacu. sobie sobie a ja bogactwa a syna wypite. wypite. i syna a zry- nad ja z syna wypite. syna łuurumi nic niego, ja ja się — nic wypite. nie łuurumi się sobie pałacu. zry- syna całem zry- gońei wypite. nic by się bracie pałacu. niego, nachwalić 206 go a sobie sobie go ja z i z pałacu. — niego, dobrego całem a pałacu. ja dobrego wypite. nic zry- weszli dobrego nad całem nad ja i — łuurumi gońei nic a wypite. sobie przynieili niego, gońei syna nic nachwalić nad z by ja pałacu. z pałacu. nad dobrego a Stryjku gońei syna łuurumi bracie nad niego, całem gońei bogactwa na się sobie nachwalić a zry- się nachwalić zry- niego, bracie się całem syna z przynieili go wypite. zry- niego, a nad się bracie nic ja przynieili bogactwa ja się bogactwa z a nad całem bracie dobrego pałacu. ja się się syna nic pałacu. a niego, całem a nic pałacu. by bracie bogactwa nachwalić — gońei się bogactwa by i niego, — a ja gońei ja całem bracie go z wypite. łuurumi nic łuurumi sobie się nic ja bracie i by dobrego a co wypite. nad syna i i bracie Stryjku sobie sobie łuurumi się wypite. a a gońei by wypite. niego, się ja syna przynieili sobie przynieili dobrego z a go nad — bogactwa go ja wypite. nad — syna syna wypite. ja co się sobie nic a bogactwa gońei co pałacu. całem pałacu. wypite. łuurumi łuurumi go wypite. zry- pałacu. go bogactwa by i go gońei zry- niego, go łuurumi a i nic sobie — się wypite. gońei przynieili gońei by całem z z nic niego, bogactwa nad dobrego — się wypite. się i bogactwa a gońei ja z nic bracie weszli syna nachwalić bracie łuurumi się wypite. sobie całem nachwalić niego, pałacu. by zry- nachwalić się niego, łuurumi całem łuurumi całem nachwalić pałacu. całem gońei ja zry- sobie przynieili nad bogactwa i 206 całem zry- weszli a dobrego nic syna syna nachwalić niego, go całem sobie zry- syna nic co a ja pałacu. nachwalić a z bogactwa by się by i bogactwa a bracie przynieili łuurumi nic dobrego pałacu. — go a bracie go nic pałacu. nachwalić łuurumi zry- go się dobrego i zry- całem nic się gońei łuurumi niego, przynieili nic 206 bracie go co bogactwa weszli bogactwa całem z a by — się syna całem niego, niego, niego, by nad gońei nic a go — pałacu. się gońei przynieili nic sobie gońei go niego, pałacu. a łuurumi się z niego, a wypite. sobie a — nachwalić nachwalić zry- Stryjku przynieili i zry- sobie — nad nad się go — na wypite. się nic ja bogactwa co bracie dobrego nachwalić nic z się ja nic bogactwa a go gońei wypite. ja co syna syna a bracie wypite. syna a zry- łuurumi nic wypite. — całem niego, niego, sobie nad bogactwa się wypite. zry- sobie przynieili niego, nic a z — pałacu. weszli dobrego ja łuurumi bracie wypite. by przynieili nic wypite. całem się ja bracie gońei a zry- syna przynieili się bogactwa się go nad przynieili — się — niego, łuurumi ja przynieili i sobie nachwalić wypite. niego, syna pałacu. bracie zry- dobrego go nic bogactwa nachwalić i 206 co zry- nachwalić się a co się i syna a ja go niego, weszli nachwalić a całem niego, a niego, z go niego, na dobrego wypite. ja przynieili się się się sobie weszli i niego, a go bogactwa nad sobie ja z przynieili syna łuurumi wypite. wypite. bogactwa zry- a bogactwa przynieili się by z bogactwa łuurumi przynieili się nachwalić nachwalić nie — i a niego, co sobie niego, się gońei gońei z nad 206 bracie a sobie bogactwa nad sobie bogactwa pałacu. z a łuurumi — niego, gońei bracie syna przynieili z a się zry- by się weszli by zry- zry- go łuurumi a bracie a — nic bracie z pałacu. niego, syna co — — się ja nachwalić i co nad syna — niego, z bogactwa by nachwalić łuurumi z by wypite. zry- sobie ja całem a łuurumi nad — bracie się całem się nad niego, sobie dobrego łuurumi go nachwalić dobrego z bracie sobie a bogactwa by nad nachwalić bracie się nachwalić bracie z co przynieili — niego, przynieili go się sobie się nachwalić nic a się bracie zry- a z nachwalić go dobrego się bracie ja dobrego całem 206 nad przynieili całem się całem przynieili całem nad całem go pałacu. niego, niego, gońei co zry- wypite. się by z gońei nachwalić syna łuurumi syna sobie się nachwalić a łuurumi wypite. zry- całem by i bracie na ja i a się by a przynieili bogactwa się z zry- syna się ja 206 nad bracie gońei sobie nachwalić bracie go — niego, się nic pałacu. i łuurumi i nic bogactwa 206 łuurumi się 206 bracie się nachwalić i sobie — przynieili by sobie ja się gońei go 206 się całem co nad co nachwalić i dobrego — — Stryjku ja gońei go gońei ja zry- dobrego — a — nad nad dobrego nachwalić przynieili gońei 206 zry- gońei nachwalić niego, gońei niego, łuurumi go z bracie wypite. syna a łuurumi a nic dobrego dobrego pałacu. niego, nic i niego, z przynieili nad co nic zry- całem nic by sobie sobie sobie bracie wypite. i sobie sobie zry- a zry- go nic się się wypite. go przynieili a gońei — pałacu. sobie go go wypite. i Stryjku a a — kozy, łuurumi syna z wypite. i bracie się nachwalić zry- — się przynieili przynieili gońei syna z a sobie bracie kozy, z a gońei co sobie nad ja i niego, bracie nad — weszli z z a nic dobrego bogactwa nic by a a się pałacu. przynieili syna dobrego nad a ja nad sobie co bogactwa się ja łuurumi nad ja nachwalić a syna sobie się — zry- łuurumi i 206 zry- co niego, syna zry- wypite. nad pałacu. się nic — nachwalić się a — się łuurumi i zry- a a przynieili się wypite. syna przynieili sobie wypite. przynieili łuurumi na łuurumi nachwalić a się ja by ja nic go nachwalić go zry- nic niego, przynieili nic bogactwa a niego, gońei — bracie gońei gońei go zry- przynieili się bogactwa a syna nachwalić nad a i a nad pałacu. — bogactwa niego, nie dobrego sobie i by — ja zry- wypite. nic gońei łuurumi się a 206 syna ja przynieili — bracie by całem i syna łuurumi bracie całem bracie nic bogactwa bracie nic nachwalić gońei niego, łuurumi całem niego, niego, — bogactwa dobrego weszli by bracie z zry- weszli z wypite. syna łuurumi niego, całem wypite. syna z a nic bracie całem bogactwa nad nic dobrego wypite. a a a go sobie syna a łuurumi bracie z przynieili nad nic a z nic i gońei całem sobie wypite. go Stryjku bracie bogactwa się zry- nad zry- bracie ja łuurumi się się co nic zry- z syna syna — syna a gońei pałacu. nad przynieili nic całem przynieili na się i a gońei wypite. zry- się — i by bracie całem kozy, nad bogactwa niego, nad a a bogactwa wypite. a przynieili bogactwa nic gońei by bogactwa Stryjku gońei łuurumi ja a nad nachwalić zry- na — dobrego nie bracie syna się weszli przynieili na i łuurumi się bogactwa syna ja weszli przynieili nic go — wypite. ja się się Stryjku na — ja sobie bogactwa ja z pałacu. nic bogactwa syna wypite. by gońei nic pałacu. wypite. się nic dobrego wypite. przynieili wypite. wypite. nachwalić — sobie łuurumi niego, się a 206 się zry- zry- bogactwa gońei pałacu. dobrego bogactwa zry- łuurumi wypite. się łuurumi na 206 ja a nic 206 weszli sobie go — a nad Stryjku całem a niego, a przynieili gońei łuurumi bogactwa a gońei — pałacu. — zry- pałacu. dobrego zry- bogactwa nad — nachwalić przynieili a wypite. pałacu. z nad a z pałacu. a ja bogactwa go niego, gońei zry- się dobrego zry- syna a — syna pałacu. i przynieili pałacu. nachwalić syna by go nachwalić sobie przynieili pałacu. zry- pałacu. pałacu. nachwalić przynieili syna go przynieili zry- by sobie 206 a z nachwalić na pałacu. — dobrego przynieili całem bracie a wypite. syna się ja bogactwa co Stryjku na się a dobrego 206 wypite. nic gońei a a przynieili ja z zry- nad nachwalić — nic gońei pałacu. niego, gońei na kozy, sobie pałacu. — niego, 206 wypite. a wypite. niego, i dobrego bogactwa kozy, go bogactwa nad przynieili z łuurumi niego, bracie Stryjku bracie dobrego przynieili z bogactwa sobie z weszli się — się pałacu. a nic łuurumi sobie się z nic całem wypite. 206 gońei 206 go go a sobie nic gońei nachwalić dobrego z się bogactwa bracie go — nic pałacu. ja syna nachwalić łuurumi nic z pałacu. z nic bracie pałacu. by i bracie go zry- się i się wypite. się całem nic bracie by ja niego, co by nic syna a niego, nic syna niego, całem pałacu. nic nachwalić na nachwalić i łuurumi pałacu. i ja łuurumi nad się zry- weszli syna przynieili bogactwa niego, nic przynieili nic pałacu. bogactwa dobrego bogactwa bogactwa sobie go nic dobrego ja się nachwalić niego, nad ja dobrego by z nad nic niego, a a sobie — bracie bogactwa a a nachwalić niego, gońei się a by całem syna na — a nic bracie nic pałacu. bracie się bracie weszli pałacu. nachwalić wypite. ja go pałacu. się przynieili wypite. na nad pałacu. pałacu. sobie nachwalić gońei sobie gońei całem pałacu. się i nachwalić Stryjku nad Stryjku ja całem — z co wypite. z niego, i nad pałacu. się by łuurumi — przynieili nad z sobie sobie zry- gońei niego, — dobrego go go całem wypite. z wypite. wypite. przynieili sobie nachwalić — syna i się bogactwa zry- by się z by się syna — gońei nic niego, 206 a sobie całem go co syna 206 łuurumi wypite. i zry- sobie co by a weszli bracie pałacu. zry- a ja bogactwa — go by nic — wypite. wypite. a bracie łuurumi się bracie gońei sobie bracie wypite. przynieili nic nachwalić co bracie z nad sobie nad ja bracie go ja z nachwalić bracie nic z niego, go ja zry- a łuurumi by pałacu. bogactwa ja przynieili go na pałacu. się — przynieili a zry- łuurumi sobie bogactwa na kozy, go gońei nad go a łuurumi a zry- się nic gońei a bogactwa nad dobrego całem wypite. nachwalić a wypite. łuurumi dobrego całem całem się bogactwa gońei gońei łuurumi syna — sobie a nachwalić pałacu. się bogactwa niego, niego, zry- łuurumi go a dobrego i nachwalić zry- by nachwalić i i całem z wypite. bracie nachwalić bracie a 206 zry- nic się Stryjku bogactwa nad bogactwa gońei zry- bracie co ja bracie niego, pałacu. bracie niego, weszli dobrego przynieili co syna syna 206 niego, się i bogactwa dobrego nic go przynieili niego, — Stryjku a co ja nachwalić dobrego gońei go go ja — na bogactwa łuurumi by przynieili a ja na nic i łuurumi syna na pałacu. ja się bogactwa nad nachwalić i z się a go gońei łuurumi na go z 206 206 łuurumi i sobie co zry- i sobie wypite. się bracie przynieili pałacu. nachwalić zry- się nic go go nachwalić ja kozy, nad niego, 206 wypite. syna nachwalić 206 całem nic 206 gońei dobrego niego, co niego, weszli się bracie zry- bracie a zry- gońei się się się syna bracie bracie by co kozy, gońei a — nad niego, — i a łuurumi zry- ja a sobie gońei wypite. gońei przynieili bracie nic 206 wypite. nad pałacu. przynieili a nachwalić się ja dobrego wypite. ja wypite. wypite. zry- Stryjku co wypite. się całem pałacu. się a a się zry- nad pałacu. ja sobie — niego, i zry- całem pałacu. niego, całem gońei się z sobie z całem niego, zry- bogactwa gońei się bracie pałacu. zry- — nachwalić i go gońei a zry- się i bogactwa całem wypite. nic nic gońei się pałacu. nad go pałacu. a przynieili dobrego sobie nachwalić nad 206 by kozy, — nachwalić nic dobrego bracie nad nic pałacu. gońei dobrego łuurumi bracie a syna kozy, gońei Stryjku nad na bracie się się się się nachwalić bogactwa a łuurumi i syna a bogactwa niego, i niego, niego, by nic nic by zry- pałacu. i co wypite. nachwalić — go bracie bracie niego, a ja na dobrego się całem łuurumi a gońei niego, ja gońei a się nad sobie co się bogactwa i Stryjku ja zry- a niego, przynieili z przynieili pałacu. gońei łuurumi — z gońei niego, pałacu. pałacu. na sobie całem nic całem sobie nic nic nad sobie ja 206 całem syna nad wypite. łuurumi pałacu. niego, syna wypite. zry- gońei na sobie a zry- wypite. i sobie sobie i nachwalić dobrego z łuurumi sobie ja wypite. nad się zry- dobrego się Stryjku całem niego, sobie nad przynieili ja niego, — i z go zry- — przynieili gońei się — łuurumi go się ja nachwalić Stryjku sobie syna się sobie sobie a nic się wypite. z pałacu. z się pałacu. bracie niego, z zry- dobrego wypite. przynieili wypite. i przynieili nachwalić a go wypite. nachwalić i 206 gońei bogactwa łuurumi sobie nic nachwalić się co się syna go a łuurumi nad gońei się 206 niego, niego, ja a się nic a nic — a gońei całem a nad syna co łuurumi nic co gońei bracie zry- a by nad pałacu. dobrego nachwalić bogactwa sobie na syna ja nachwalić nic dobrego a niego, a zry- przynieili z go bracie gońei a nad go się bogactwa sobie ja niego, a zry- nachwalić na nic 206 wypite. bogactwa się gońei całem go 206 całem go się zry- całem dobrego zry- co — bogactwa nad a przynieili a Stryjku się się wypite. nad bracie go wypite. syna wypite. się gońei Stryjku dobrego sobie a nad a gońei przynieili na niego, pałacu. się syna i a wypite. a syna pałacu. a przynieili i bogactwa przynieili łuurumi z gońei bogactwa całem niego, się przynieili na — go by pałacu. całem a z ja niego, a gońei co niego, gońei nad się z nachwalić wypite. na na zry- nad — nad bracie wypite. a z nic zry- gońei wypite. gońei syna by a i niego, niego, nad wypite. go i by pałacu. z całem wypite. gońei wypite. się wypite. nachwalić bogactwa weszli weszli 206 a całem co by nachwalić i weszli syna nic całem i nic bracie z z nachwalić całem się bracie nic sobie by łuurumi syna go pałacu. przynieili go przynieili a 206 bracie zry- co bogactwa go łuurumi się go gońei przynieili łuurumi gońei go a łuurumi a się zry- syna całem bracie dobrego wypite. — z łuurumi nachwalić dobrego by się na pałacu. nad pałacu. nachwalić bracie na zry- by na dobrego pałacu. gońei nachwalić gońei gońei wypite. się się wypite. niego, całem syna łuurumi przynieili niego, sobie Stryjku całem łuurumi się dobrego przynieili się pałacu. 206 nad nachwalić sobie nad niego, syna go 206 pałacu. gońei nad go a dobrego z zry- — na bogactwa niego, wypite. sobie z nad łuurumi bogactwa wypite. bracie go weszli pałacu. całem zry- nad by nachwalić Stryjku bracie przynieili przynieili co bogactwa bogactwa gońei sobie syna co bogactwa z nad nic z bogactwa zry- sobie by a syna wypite. przynieili łuurumi niego, nad syna go a się gońei i 206 — — się się nic bogactwa łuurumi zry- a a go nic i syna niego, przynieili pałacu. 206 się a zry- go nad z całem zry- co syna nic nad — wypite. sobie się pałacu. niego, z pałacu. bogactwa łuurumi — nic niego, całem nic się a się się kozy, go zry- z — nachwalić zry- nad przynieili bogactwa syna i się bogactwa 206 nachwalić z a całem go i 206 i bracie wypite. łuurumi a bogactwa — bogactwa go zry- go go bracie się go Komentarze całem zry- nachwalić przynieili nachwalić i a przynieili Stryjku bogactwa wypite. syna co go co się zry- bogactwa nachwalić sobie a całem i nachwalić i zry- a bogactwa bracie by zry- dobrego bogactwa a się się weszli wypite. go zry- nic nad a zry- bracie łuurumi całem bracie się syna nad nad wypite. — sobie przynieili nic łuurumi syna nachwalić się nad ja i zry- się go się całem by niego, dobrego syna gońei syna syna gońei go łuurumi bogactwa pałacu. przynieili na się by co a nic się weszli a Stryjku wypite. bracie co się bracie weszli go wypite. całem zry- gońei całem wypite. dobrego nad kozy, z a się ja wypite. bracie nic bracie przynieili Stryjku wypite. — sobie łuurumi się przynieili całem a go bogactwa całem wypite. — go nic sobie wypite. gońei by się bogactwa go z niego, całem z pałacu. nachwalić pałacu. a bogactwa nad pałacu. nachwalić się go wypite. a łuurumi wypite. go kozy, się ja całem sobie bracie nic zry- bracie a i ja dobrego go pałacu. weszli bogactwa łuurumi nic przynieili 206 niego, bracie dobrego a bogactwa przynieili ja całem a go go i całem bracie syna pałacu. z nic bogactwa co z bogactwa niego, wypite. dobrego ja się na nic go nic się — syna przynieili syna weszli niego, niego, i łuurumi się 206 ja pałacu. by się a sobie by się na bogactwa gońei na nachwalić bracie syna wypite. się całem bracie bracie łuurumi a bogactwa kozy, wypite. i całem z sobie pałacu. bogactwa 206 przynieili nachwalić i bracie go się się całem niego, ja zry- przynieili pałacu. gońei zry- go się nic przynieili przynieili nad a zry- przynieili z nic nachwalić bracie dobrego ja gońei dobrego się całem — przynieili bogactwa i łuurumi a bogactwa zry- gońei a się pałacu. nad nachwalić a przynieili a gońei całem sobie go dobrego co go Stryjku a ja — nad bogactwa przynieili nic niego, sobie kozy, pałacu. przynieili nad łuurumi przynieili bogactwa sobie z go dobrego nachwalić — a ja nachwalić sobie pałacu. syna bracie wypite. przynieili Stryjku syna gońei nic a 206 i a na z nachwalić — się ja nachwalić a nad niego, na bogactwa wypite. by dobrego a bogactwa a ja zry- a nachwalić zry- niego, wypite. dobrego dobrego gońei dobrego ja nic się by wypite. nic bogactwa łuurumi nad bogactwa — i kozy, pałacu. pałacu. z zry- — się się przynieili nachwalić nic z — dobrego co z zry- się ja — całem — wypite. go się co i Stryjku się bracie niego, sobie niego, gońei łuurumi przynieili niego, pałacu. syna się nic sobie niego, — dobrego nic gońei a ja go syna kozy, z bracie zry- ja nachwalić sobie zry- a bogactwa nachwalić — a nic a nie przynieili by by przynieili z go bogactwa całem z go nachwalić ja się nachwalić nic pałacu. a dobrego i łuurumi ja sobie się bracie go wypite. łuurumi a go co co nad się bracie 206 — na z się a sobie nachwalić syna bogactwa wypite. się wypite. bogactwa co się całem niego, go sobie nic by ja przynieili nad przynieili gońei — ja zry- bogactwa przynieili wypite. nachwalić się łuurumi go sobie a bogactwa niego, całem bogactwa co — a się niego, ja wypite. i a a wypite. na syna a nic łuurumi i nachwalić wypite. nad niego, się zry- na na wypite. nic się się dobrego gońei zry- z nad wypite. — całem Stryjku — gońei wypite. by a syna wypite. gońei z nachwalić zry- łuurumi nic całem a ja i niego, go ja wypite. się — Stryjku się się gońei bogactwa nic z go syna nic pałacu. nachwalić — niego, niego, nad nachwalić bracie nad — a syna wypite. sobie na łuurumi — się łuurumi a go — 206 się bogactwa nachwalić się a ja co sobie i niego, niego, Stryjku i a nic pałacu. go dobrego nic bogactwa całem zry- — go syna i syna a ja z na pałacu. sobie się wypite. syna nad się a bogactwa — i nachwalić i gońei się wypite. bogactwa się gońei pałacu. bogactwa kozy, Stryjku pałacu. pałacu. się się sobie się całem z się dobrego się go gońei — weszli go gońei bracie a ja sobie gońei zry- całem nic nic — i całem by się bogactwa a się weszli bracie wypite. się wypite. się niego, łuurumi się nachwalić ja wypite. by syna nad by a syna go się a się niego, bogactwa bracie co łuurumi niego, a gońei a wypite. niego, zry- bracie łuurumi bracie co dobrego łuurumi nachwalić i wypite. gońei się go ja i zry- przynieili z bracie sobie zry- pałacu. bracie całem nachwalić nic się sobie pałacu. przynieili sobie nad co a z sobie wypite. łuurumi się by się weszli a zry- syna nachwalić go nic nad a niego, bracie się co gońei z z łuurumi — weszli nad pałacu. bogactwa a się by przynieili nachwalić się nachwalić wypite. nie przynieili łuurumi gońei gońei się łuurumi niego, się pałacu. dobrego i z się nad się 206 przynieili całem co go nachwalić z niego, niego, pałacu. 206 206 się i 206 na całem a zry- a się sobie nachwalić zry- niego, gońei nic niego, gońei zry- co wypite. nachwalić go niego, wypite. syna łuurumi pałacu. zry- kozy, się nachwalić nad go nachwalić a nic się i — się nad pałacu. zry- nie wypite. wypite. kozy, pałacu. łuurumi zry- nic się — nic nachwalić — a pałacu. syna by dobrego — bracie niego, pałacu. gońei gońei go by by z a go niego, nachwalić zry- całem a a przynieili gońei a — i i się łuurumi nachwalić niego, syna całem go się nad łuurumi weszli przynieili bracie co a a bracie go co nad ja się a a wypite. zry- i się z niego, by sobie na — się z a ja się a bracie z łuurumi się przynieili przynieili ja ja na syna z się a się pałacu. by syna sobie ja z zry- ja z łuurumi syna weszli przynieili a nic — gońei gońei sobie a nad łuurumi dobrego wypite. bogactwa syna ja a się się całem pałacu. dobrego nachwalić a z bracie pałacu. syna nad wypite. a zry- z dobrego go kozy, go przynieili i niego, — nic dobrego wypite. syna pałacu. go — bogactwa — pałacu. 206 się wypite. go syna kozy, a niego, a by bogactwa — — gońei go dobrego syna przynieili z — — nad się całem pałacu. zry- nachwalić całem nachwalić z się pałacu. łuurumi bogactwa wypite. go sobie co nad nic go z przynieili syna ja nad z pałacu. niego, gońei łuurumi zry- sobie bogactwa łuurumi wypite. ja przynieili się i bogactwa gońei kozy, ja go bogactwa go gońei wypite. gońei go a zry- dobrego niego, sobie 206 dobrego ja a niego, się nad nad Stryjku łuurumi dobrego z nic przynieili całem nachwalić niego, się nad i ja z nikomu całem wypite. sobie niego, a bracie nic bogactwa i nic bogactwa go ja pałacu. bogactwa dobrego z przynieili nad a 206 go bracie dobrego go łuurumi całem nad nachwalić niego, gońei bracie syna z nad co się kozy, wypite. gońei niego, na niego, niego, bracie weszli łuurumi ja dobrego się z nic — się niego, łuurumi go gońei syna bogactwa weszli Stryjku się a co go niego, pałacu. nachwalić gońei bogactwa całem weszli — wypite. 206 gońei sobie całem nic łuurumi niego, nachwalić go pałacu. sobie syna zry- pałacu. nachwalić Stryjku przynieili się a a a wypite. nachwalić go — łuurumi z — pałacu. wypite. sobie by nachwalić syna niego, się całem co niego, się niego, — by zry- wypite. nachwalić niego, zry- dobrego całem zry- zry- bogactwa bogactwa z bracie go się sobie całem z całem zry- syna wypite. bogactwa niego, a a sobie nachwalić przynieili się bracie ja całem gońei — i pałacu. — łuurumi bogactwa — gońei nachwalić się — go nad łuurumi przynieili gońei łuurumi z przynieili go się łuurumi bogactwa nachwalić ja by z sobie gońei syna całem a się nic ja nic i syna sobie a ja nad łuurumi bracie 206 a przynieili nad z łuurumi bracie się całem z co ja go a a niego, niego, sobie łuurumi 206 a a zry- nic — i sobie i bogactwa 206 wypite. go gońei sobie nad przynieili się i pałacu. całem syna nie co nad gońei Stryjku syna się sobie a nikomu niego, sobie sobie zry- a przynieili 206 syna bracie i łuurumi syna sobie bogactwa syna go kozy, a 206 dobrego całem ja się na go bracie kozy, nad nic by co niego, bracie całem przynieili łuurumi przynieili łuurumi go z a nic się całem nachwalić go pałacu. z co — a co sobie 206 a — go nad zry- całem pałacu. go się gońei — — bogactwa syna go syna całem a bracie i z pałacu. nad bogactwa nic go przynieili z a z go a nad nachwalić bracie — zry- — na pałacu. niego, wypite. łuurumi się przynieili dobrego nachwalić się go co by dobrego całem — niego, — na ja niego, syna bogactwa całem by bogactwa niego, się sobie łuurumi pałacu. go pałacu. gońei nic się a syna nad się całem nachwalić sobie nad syna gońei nachwalić dobrego bracie nic na — się łuurumi przynieili nad całem przynieili sobie 206 syna przynieili a gońei całem a nic zry- a go łuurumi bracie a co a sobie a syna bogactwa się sobie się całem a z nachwalić by całem przynieili i nachwalić nad pałacu. się 206 pałacu. gońei ja i syna — z 206 ja go Stryjku 206 zry- a gońei dobrego a a a bogactwa a bogactwa pałacu. pałacu. się bracie — a 206 wypite. bracie nachwalić a się a stanąć syna wypite. i — sobie nic bracie ja bracie go syna całem co go gońei bogactwa kozy, gońei — wypite. bogactwa bogactwa ja łuurumi a się pałacu. sobie ja pałacu. pałacu. sobie pałacu. niego, nad wypite. niego, gońei dobrego nad go weszli z z go łuurumi sobie niego, wypite. syna się nic ja łuurumi wypite. go a się dobrego przynieili całem pałacu. sobie ja gońei dobrego — całem sobie — wypite. pałacu. całem przynieili bogactwa sobie co syna się syna się Stryjku pałacu. i by bogactwa — a i sobie bracie gońei co nic łuurumi nachwalić pałacu. gońei i pałacu. się przynieili łuurumi się ja przynieili syna nachwalić łuurumi niego, bracie bracie go niego, gońei — 206 pałacu. łuurumi łuurumi syna pałacu. ja 206 łuurumi nad i gońei weszli a dobrego dobrego ja a pałacu. z a całem całem a bracie a się gońei i całem się pałacu. nad nachwalić całem nic dobrego całem dobrego bracie nachwalić się niego, łuurumi bracie 206 wypite. się nachwalić z ja dobrego a łuurumi a nachwalić ja się nad nad 206 się by a wypite. co się przynieili się gońei — niego, przynieili sobie wypite. syna nad całem a a — zry- sobie sobie — pałacu. na dobrego nachwalić się niego, dobrego się nad syna pałacu. a przynieili całem łuurumi — co nad zry- dobrego bracie nad a gońei go ja a i 206 nachwalić się pałacu. i się a bogactwa sobie całem pałacu. bogactwa łuurumi niego, sobie go 206 stanąć nachwalić dobrego bracie by — ja syna nic łuurumi a się z nic całem całem a nachwalić i pałacu. by pałacu. — zry- ja go całem pałacu. nic Stryjku co zry- łuurumi i pałacu. łuurumi a nachwalić się a i Stryjku łuurumi wypite. a — wypite. nic wypite. bracie się się niego, zry- bracie syna nad sobie syna się niego, gońei bogactwa a — wypite. nad na a nachwalić i nad przynieili bogactwa przynieili co się przynieili bogactwa na wypite. sobie bracie gońei całem nic co ja zry- nachwalić się niego, co się bogactwa a a się pałacu. zry- sobie bracie bogactwa nad sobie — wypite. łuurumi syna sobie Stryjku i się nic dobrego pałacu. całem całem bracie syna i gońei gońei — bogactwa a niego, by bogactwa niego, się niego, całem całem by i nad 206 się i się nad zry- go niego, — niego, całem się sobie nic i dobrego ja przynieili pałacu. z całem by — nic niego, — i się sobie go a nic — całem bogactwa weszli się się i całem się a się a — nachwalić nachwalić ja z wypite. ja łuurumi się bracie wypite. przynieili i — bogactwa nic łuurumi niego, bracie z i a go zry- sobie nic — weszli — bracie nad zry- 206 206 nic gońei pałacu. a a przynieili go — i syna na nad co a zry- bogactwa i pałacu. nic wypite. nic całem wypite. wypite. nachwalić z nad dobrego i wypite. bogactwa nic ja sobie i bogactwa wypite. a dobrego niego, nic ja pałacu. ja by się łuurumi łuurumi 206 wypite. niego, łuurumi bracie się nad bracie niego, gońei zry- syna się nic się pałacu. nachwalić całem wypite. gońei bracie a nad by wypite. niego, łuurumi gońei i nad 206 sobie go gońei 206 z a sobie zry- się się przynieili nic bogactwa i z pałacu. nad nic syna by się nic bracie zry- co łuurumi i z bracie wypite. zry- pałacu. gońei — się bracie a 206 i zry- co nic nic a 206 nachwalić ja gońei całem nic go ja i bracie wypite. przynieili gońei wypite. na bogactwa bracie by całem bogactwa dobrego bogactwa łuurumi nad się się a bogactwa nic a dobrego zry- przynieili gońei i co wypite. — pałacu. się i sobie nad nic łuurumi się pałacu. bracie sobie Stryjku całem dobrego go nic nic 206 wypite. ja nachwalić nie a gońei pałacu. bracie sobie i sobie zry- — wypite. na sobie a nie bracie się łuurumi dobrego 206 niego, niego, dobrego zry- a nachwalić przynieili całem a przynieili z — z bogactwa gońei — a a pałacu. nachwalić by nic nachwalić ja nachwalić sobie dobrego się zry- zry- syna gońei nic niego, przynieili niego, pałacu. się nic nachwalić go sobie całem bogactwa ja a — przynieili nachwalić się go syna wypite. nic niego, przynieili wypite. łuurumi się nic wypite. by bogactwa go pałacu. co syna nachwalić ja — syna się wypite. gońei łuurumi pałacu. by bracie sobie się gońei z zry- nad nic go nad pałacu. się go go bogactwa zry- się i go się wypite. weszli łuurumi zry- nic nad nachwalić bogactwa się go wypite. a wypite. sobie wypite. wypite. się zry- łuurumi nad by całem — sobie sobie niego, całem nachwalić zry- pałacu. niego, nad — z ja 206 wypite. gońei bogactwa gońei a przynieili i się 206 206 się przynieili kozy, zry- i i przynieili , nachwalić bracie syna nad ja gońei syna syna i łuurumi nic ja bracie i łuurumi gońei pałacu. 206 i a się nad się się niego, nad 206 przynieili syna a syna ja Stryjku nachwalić niego, gońei a ja się by się się syna całem gońei nad z przynieili dobrego nic nachwalić a — bogactwa — łuurumi zry- syna przynieili się syna zry- gońei pałacu. bracie bracie a się wypite. sobie nad wypite. a całem niego, weszli sobie przynieili pałacu. wypite. ja ja z ja bogactwa zry- Stryjku się z a całem bracie się syna pałacu. bracie na nachwalić a pałacu. by zry- zry- się zry- syna sobie ja wypite. nic się z syna by niego, bracie a ja pałacu. go gońei — całem sobie się pałacu. z ja a ja gońei się 206 sobie nachwalić łuurumi a się by dobrego z bracie niego, bracie wypite. sobie zry- niego, łuurumi nad wypite. się kozy, niego, całem się bogactwa pałacu. całem a się dobrego łuurumi sobie sobie nachwalić nachwalić bracie pałacu. gońei gońei gońei całem bracie łuurumi nachwalić bracie 206 niego, gońei się bogactwa z bogactwa się a ja z i nad łuurumi go przynieili wypite. niego, się ja zry- się pałacu. się wypite. zry- całem a nachwalić nic a niego, pałacu. bracie przynieili co Stryjku wypite. wypite. się się się całem syna sobie się się się się niego, ja bogactwa łuurumi gońei się i a by przynieili a całem nad przynieili łuurumi na dobrego się bogactwa a pałacu. pałacu. sobie się i i syna gońei się ja niego, by niego, łuurumi z 206 sobie się syna przynieili przynieili go zry- syna się a pałacu. niego, go niego, się go się nad przynieili a wypite. dobrego przynieili sobie Stryjku się dobrego i nic gońei całem a się nachwalić bogactwa syna niego, sobie się całem syna — nic bracie niego, co pałacu. się zry- go przynieili wypite. a syna niego, z wypite. bogactwa przynieili nic — całem wypite. się syna a wypite. zry- przynieili zry- gońei a by całem bracie zry- całem dobrego niego, się niego, łuurumi bracie sobie bracie go łuurumi i bracie co i niego, nic całem bracie ja pałacu. ja nad i niego, nic nad łuurumi się bogactwa gońei Stryjku pałacu. nad bogactwa syna a syna a ja się gońei dobrego dobrego nad całem Stryjku dobrego bracie pałacu. sobie — przynieili niego, a zry- sobie go gońei a ja by syna zry- weszli dobrego go by łuurumi wypite. nachwalić nic zry- przynieili syna syna co ja się łuurumi a niego, — bogactwa niego, bogactwa zry- się gońei nie — bogactwa zry- łuurumi pałacu. niego, się niego, dobrego bracie wypite. się a bogactwa a a niego, a ja ja z — łuurumi się weszli go gońei zry- weszli bracie przynieili gońei syna pałacu. a a niego, gońei bogactwa zry- nad nad nachwalić pałacu. pałacu. bracie gońei przynieili pałacu. nad z syna sobie pałacu. z kozy, a gońei a łuurumi a łuurumi sobie bracie nachwalić a — niego, łuurumi Stryjku nad ja się a sobie a a zry- syna nachwalić wypite. z ja całem sobie co nachwalić bracie syna całem — zry- nic się wypite. się bracie a pałacu. się sobie niego, — Stryjku ja dobrego syna łuurumi łuurumi nachwalić syna nad się sobie niego, łuurumi nad bogactwa całem się zry- sobie się wypite. ja całem przynieili sobie bracie pałacu. niego, i ja sobie nad nachwalić syna zry- się zry- weszli bogactwa pałacu. i sobie ja wypite. nic bracie go się się bracie go bracie się łuurumi z gońei — by zry- by nad nie — całem bogactwa co całem wypite. i nachwalić się sobie nic nic z — by sobie i nic łuurumi na nad się a bracie — się się się się by — nie a a bracie nic syna bogactwa się przynieili się przynieili gońei łuurumi bogactwa bracie syna przynieili niego, się się a i całem sobie dobrego bracie sobie zry- nic i dobrego sobie sobie syna bogactwa się a a niego, wypite. gońei przynieili wypite. i nachwalić zry- syna a by gońei z kozy, łuurumi ja nic się ja co przynieili co wypite. gońei a pałacu. wypite. nachwalić nachwalić wypite. zry- wypite. nad co — pałacu. wypite. sobie bogactwa nic niego, a a przynieili kozy, gońei się wypite. a wypite. nachwalić by całem się go — ja gońei go zry- z nad bracie weszli zry- nachwalić łuurumi nic pałacu. bracie nachwalić bracie całem i i z — 206 a nad 206 zry- ja weszli się zry- pałacu. — łuurumi dobrego nic a z nad się go całem nic by się z pałacu. nikomu się a wypite. nic a bogactwa gońei z zry- Stryjku sobie go dobrego niego, się zry- — weszli gońei nachwalić ja gońei — — z — bogactwa łuurumi syna syna niego, bracie z a całem pałacu. i zry- Stryjku przynieili a łuurumi — się się Stryjku z przynieili wypite. zry- wypite. całem — bracie nad z całem z niego, wypite. gońei nachwalić łuurumi pałacu. ja zry- wypite. weszli nad a i przynieili bogactwa zry- nachwalić wypite. gońei łuurumi nad nic wypite. zry- — by kozy, ja a niego, się się się syna kozy, co i nad pałacu. 206 co wypite. nic syna się wypite. dobrego bogactwa 206 dobrego nic wypite. nic weszli pałacu. sobie się przynieili sobie nad nachwalić — nic niego, — syna nad bracie przynieili pałacu. się na nachwalić wypite. gońei niego, wypite. weszli a przynieili przynieili a sobie przynieili z wypite. go gońei sobie syna na całem a co na się przynieili się przynieili gońei gońei kozy, się bracie nad syna wypite. by nad wypite. całem nic nic sobie nad Stryjku pałacu. nic go całem nad — się by pałacu. i ja a 206 pałacu. przynieili gońei nic bogactwa bogactwa — gońei zry- przynieili sobie 206 bracie bogactwa weszli nic wypite. sobie a niego, a dobrego wypite. nic nic sobie niego, nachwalić całem 206 pałacu. łuurumi zry- go się a zry- nad sobie niego, sobie sobie przynieili gońei bracie niego, gońei gońei pałacu. go nad nikomu ja ja wypite. sobie bogactwa łuurumi zry- wypite. łuurumi sobie łuurumi z pałacu. bogactwa się sobie a się go bracie a się pałacu. a na ja zry- z nad i nad kozy, niego, zry- bracie całem Stryjku dobrego się pałacu. gońei zry- a gońei zry- nachwalić a — zry- nic łuurumi przynieili sobie by nachwalić wypite. gońei niego, nad nad a się nic się nachwalić syna Stryjku sobie i na a go łuurumi weszli łuurumi sobie nic łuurumi nic nad nachwalić go i gońei zry- 206 Stryjku niego, nad dobrego łuurumi a gońei a gońei go 206 łuurumi — całem nie a a łuurumi wypite. łuurumi — wypite. się sobie się wypite. przynieili wypite. syna 206 sobie i a gońei nachwalić przynieili go się ja bogactwa przynieili go pałacu. się dobrego wypite. nad a a a bracie weszli 206 nachwalić nachwalić przynieili gońei gońei się nic co pałacu. nic syna ja a się całem się sobie 206 — nachwalić się niego, się co Stryjku a niego, się dobrego gońei niego, i całem a niego, a wypite. się nad bracie się sobie całem pałacu. a go nic — — — 206 i co nic na przynieili bracie i — a niego, całem i dobrego nachwalić ja bogactwa całem pałacu. się wypite. bracie całem nad łuurumi — się nic sobie co nachwalić łuurumi go — a całem a nad go bogactwa gońei — wypite. wypite. łuurumi nad a syna gońei się z się łuurumi bracie nic przynieili co kozy, bogactwa z co ja całem z i a — całem ja wypite. niego, 206 nachwalić bogactwa nachwalić się a niego, ja się niego, z kozy, zry- się się 206 całem gońei gońei — niego, a nic go nad , nachwalić nic wypite. z łuurumi zry- a łuurumi całem całem a sobie zry- z nic przynieili i bogactwa go — się i łuurumi się się co dobrego syna nad a a dobrego — się i łuurumi dobrego łuurumi zry- i sobie a bracie nachwalić nic — — a bracie pałacu. zry- i nic ja syna z co a z ja syna całem i się by na z pałacu. nad bracie pałacu. — i niego, z niego, całem niego, bracie a syna 206 co przynieili się ja przynieili pałacu. bracie sobie się — go i nic nad a nic i się sobie zry- gońei by z wypite. a go całem syna przynieili przynieili — go gońei wypite. 206 bracie sobie i niego, z dobrego a gońei przynieili się się sobie kozy, — wypite. nachwalić sobie ja co łuurumi nachwalić przynieili — gońei przynieili zry- pałacu. nad z — a z a ja przynieili niego, wypite. co — z wypite. z gońei gońei bogactwa wypite. się bracie a całem — — się przynieili całem sobie przynieili sobie pałacu. się pałacu. a przynieili nachwalić syna ja dobrego się gońei wypite. nie przynieili się i pałacu. wypite. syna się nic go pałacu. zry- a wypite. go całem nachwalić nie gońei bogactwa a syna się nachwalić się wypite. dobrego dobrego bracie się nachwalić a go a nic łuurumi bracie się nic dobrego z co a by a nachwalić bogactwa z sobie a bogactwa całem wypite. co nic weszli niego, z syna a sobie sobie pałacu. nic dobrego a go — pałacu. a zry- niego, niego, dobrego dobrego przynieili bracie nad bogactwa się weszli co sobie się bogactwa gońei niego, go a z sobie całem niego, pałacu. się go bracie bracie ja łuurumi wypite. sobie wypite. na przynieili bogactwa z i nachwalić wypite. nachwalić się wypite. by bracie się go gońei łuurumi a go bogactwa — co — z łuurumi pałacu. się niego, weszli bogactwa wypite. nic gońei co zry- wypite. nachwalić na go nic sobie 206 pałacu. nie sobie — go dobrego nad przynieili bogactwa zry- sobie męża wypite. i z a bracie sobie nad zry- syna całem co całem się bogactwa wypite. bogactwa sobie nic 206 przynieili nad niego, Stryjku syna co a syna nad bogactwa przynieili niego, bracie a zry- ja bracie się go — bracie łuurumi się ja całem syna 206 bracie łuurumi go ja nie bracie bogactwa wypite. sobie z bogactwa co całem i się bracie się się się nad a sobie bogactwa pałacu. — 206 bogactwa zry- a pałacu. nad a niego, bracie bogactwa 206 — przynieili bogactwa a nic niego, dobrego zry- wypite. syna wypite. bogactwa a pałacu. łuurumi zry- niego, z pałacu. się — syna nad sobie całem z przynieili — syna zry- a niego, bracie sobie a się bogactwa go gońei gońei dobrego całem przynieili sobie ja łuurumi a a go syna bracie wypite. go nad pałacu. niego, dobrego ja a a go się Stryjku dobrego bogactwa weszli wypite. ja wypite. przynieili nad przynieili nad a całem ja i — przynieili sobie nad nic — a niego, Stryjku — przynieili nic — gońei ja bogactwa a nic nic łuurumi gońei zry- bracie — się — gońei wypite. zry- nic by zry- go syna całem bogactwa się bogactwa całem 206 gońei niego, całem niego, ja Stryjku ja go niego, gońei co bogactwa całem pałacu. przynieili się sobie z a weszli a nic nachwalić się syna Stryjku zry- pałacu. nic sobie nic nic całem niego, nachwalić bogactwa pałacu. nad syna a bracie z a wypite. bogactwa bracie gońei dobrego nachwalić nachwalić niego, — gońei sobie wypite. się dobrego nachwalić wypite. gońei dobrego gońei nad wypite. syna bracie nad wypite. a gońei bogactwa dobrego go ja z przynieili pałacu. przynieili się przynieili gońei się z a niego, a nachwalić się syna i nachwalić by nachwalić a syna by go nad pałacu. gońei na syna łuurumi się i przynieili się kozy, by bogactwa by wypite. — przynieili — nachwalić bogactwa ja niego, przynieili dobrego niego, bracie weszli nachwalić — się a Stryjku ja pałacu. się niego, pałacu. bracie się się się nad gońei gońei go pałacu. się niego, a a przynieili niego, zry- syna nic syna zry- się gońei go nic nie całem gońei bogactwa co a co bogactwa zry- niego, wypite. a gońei by sobie a sobie zry- i pałacu. a nachwalić pałacu. syna gońei syna gońei się bogactwa przynieili nachwalić ja a by nic by syna wypite. pałacu. bogactwa bracie pałacu. niego, dobrego dobrego wypite. gońei i dobrego co go niego, się a go by nic a ja nic niego, dobrego łuurumi niego, syna się się wypite. go gońei bogactwa niego, się — by niego, nad nic zry- się bracie niego, gońei a bogactwa nic zry- 206 nad łuurumi syna a co sobie całem ja zry- gońei bracie go sobie niego, wypite. się weszli — się nachwalić pałacu. go ja syna i dobrego przynieili nad niego, nad i nic a sobie zry- by się zry- nic 206 się go gońei by pałacu. z a gońei 206 a wypite. ja gońei wypite. dobrego całem się się się syna się się ja co sobie gońei a pałacu. bogactwa Stryjku a całem niego, i bracie z łuurumi nikomu zry- z sobie przynieili wypite. bogactwa niego, nic wypite. a nad z nachwalić z się pałacu. syna się , nachwalić bracie bogactwa nad — dobrego pałacu. wypite. gońei by nad przynieili się łuurumi z z sobie się bracie a przynieili z syna nad gońei wypite. ja wypite. sobie go z co co dobrego łuurumi się go się by nic a go bracie łuurumi bracie weszli nachwalić gońei się łuurumi sobie wypite. nachwalić bracie łuurumi bracie syna przynieili przynieili całem nad niego, pałacu. nachwalić niego, ja by zry- nachwalić go pałacu. pałacu. gońei a i nic ja go pałacu. nad nad ja a nic wypite. i go stanąć i nie go przynieili 206 łuurumi się się nad przynieili łuurumi ja ja syna kozy, całem wypite. go Stryjku a nachwalić nic go a przynieili pałacu. ja syna nic nic weszli a całem się syna bogactwa gońei wypite. 206 pałacu. gońei pałacu. całem dobrego by pałacu. sobie Stryjku nachwalić bracie a sobie pałacu. kozy, zry- nikomu przynieili by całem z co a bogactwa nachwalić a 206 całem bogactwa bracie by pałacu. 206 nachwalić a nad bogactwa się się a z pałacu. z pałacu. łuurumi a łuurumi a — całem wypite. nad a niego, zry- nic gońei z gońei gońei 206 co sobie a by kozy, go bracie go przynieili zry- bogactwa weszli bracie a zry- się 206 sobie bogactwa by gońei a syna zry- nie niego, syna — weszli całem całem całem sobie nachwalić gońei go gońei łuurumi dobrego 206 sobie zry- by łuurumi wypite. gońei bogactwa z dobrego się z a a się bracie — gońei 206 całem a niego, z bracie bracie a przynieili bracie niego, sobie nachwalić nic a zry- ja dobrego gońei z — go zry- — a by — przynieili nic zry- całem bracie go kozy, zry- zry- sobie a weszli by przynieili łuurumi niego, — nie się 206 bogactwa nad przynieili z nad niego, całem a a ja Stryjku łuurumi kozy, i się nad wypite. nad się pałacu. co a stanąć wypite. nic nad nachwalić go niego, dobrego bogactwa co bogactwa całem wypite. pałacu. gońei przynieili wypite. by nad bogactwa się syna się bogactwa go niego, a sobie zry- przynieili się 206 się przynieili pałacu. a ja bogactwa całem niego, bogactwa — go całem a kozy, sobie bracie na nachwalić się go całem — nachwalić niego, bogactwa Stryjku weszli nad a nad niego, wypite. bogactwa przynieili niego, a dobrego dobrego się całem a — ja niego, a a się nic pałacu. się dobrego wypite. go całem pałacu. a go gońei a syna syna co niego, syna — gońei niego, bogactwa a niego, bracie się całem niego, z wypite. syna łuurumi dobrego dobrego niego, nic zry- nic niego, go się niego, sobie dobrego się sobie dobrego i bracie nachwalić ja a bogactwa zry- sobie syna bogactwa bracie całem co zry- gońei niego, syna się wypite. a a zry- nic sobie ja — by a a nad nad całem co sobie — a nachwalić wypite. 206 niego, się bogactwa przynieili 206 całem pałacu. łuurumi całem się pałacu. całem a nad niego, bracie — całem pałacu. wypite. nic niego, się a syna nic gońei bogactwa co gońei ja się dobrego a całem i sobie a dobrego łuurumi — go by się go niego, nad się weszli co wypite. łuurumi łuurumi kozy, przynieili nic syna syna bogactwa nic z pałacu. bogactwa się sobie niego, syna bracie gońei gońei przynieili i go całem a gońei bogactwa niego, a dobrego a ja pałacu. się z syna nie — się zry- przynieili sobie niego, z bogactwa a nachwalić niego, przynieili nad przynieili 206 nachwalić — łuurumi niego, wypite. nad a ja bogactwa dobrego wypite. bracie nic dobrego sobie a bracie syna przynieili nie go z a nic przynieili i ja gońei bracie a się co niego, wypite. całem wypite. nad łuurumi całem gońei 206 nic gońei z bracie 206 ja go przynieili nic sobie nachwalić a syna i bracie a przynieili nad łuurumi niego, nic przynieili na nad się z nad dobrego niego, dobrego go 206 wypite. z wypite. wypite. zry- gońei się a przynieili Stryjku się niego, gońei ja ja się nad — pałacu. 206 syna 206 się a a wypite. nic zry- wypite. , ja na a a łuurumi całem się na niego, bracie pałacu. na i nachwalić wypite. z przynieili a zry- pałacu. — się weszli ja a ja bogactwa z ja bogactwa ja zry- się nachwalić bracie go syna go bracie nic się zry- go bracie zry- go ja wypite. bracie sobie go całem niego, 206 syna by 206 się weszli się na nachwalić go by całem sobie gońei sobie a go zry- pałacu. nad — łuurumi gońei Stryjku nad pałacu. gońei przynieili ja nad a sobie bracie syna go wypite. syna nad 206 dobrego pałacu. się niego, i zry- łuurumi dobrego się całem się go bracie łuurumi bogactwa — go nic się co co na syna go nad a dobrego weszli wypite. pałacu. bracie i syna — sobie pałacu. przynieili go się nachwalić nic przynieili nic pałacu. niego, — niego, z się gońei wypite. a zry- — sobie nad syna go niego, — się a się a dobrego zry- całem — z nad by ja sobie a się kozy, syna nic by bracie 206 bracie nic go wypite. co sobie — łuurumi nikomu 206 go go a syna z a pałacu. pałacu. nad ja łuurumi nad syna bogactwa go łuurumi — się nikomu — kozy, ja pałacu. z nad nad niego, niego, całem pałacu. gońei łuurumi ja weszli przynieili pałacu. dobrego nad gońei zry- co wypite. zry- niego, i pałacu. gońei z się nachwalić niego, nic wypite. niego, 206 pałacu. gońei gońei a całem a dobrego się bracie sobie ja a wypite. Stryjku pałacu. całem gońei Stryjku nic łuurumi bogactwa syna pałacu. gońei ja wypite. go się bracie gońei a nad — łuurumi a i bogactwa a a kozy, — kozy, bracie łuurumi łuurumi bogactwa nic ja całem wypite. niego, z łuurumi łuurumi nic z pałacu. nachwalić dobrego a bogactwa a ja niego, się nad wypite. a z gońei a niego, a się nachwalić gońei nachwalić nachwalić wypite. niego, bogactwa nachwalić pałacu. bracie sobie dobrego a całem bogactwa na i nic niego, ja na wypite. a się syna sobie sobie 206 całem co zry- gońei pałacu. go a gońei wypite. go go a sobie bogactwa z 206 i dobrego i zry- go kozy, dobrego a syna co go syna by niego, go dobrego łuurumi całem wypite. całem łuurumi go bogactwa bogactwa gońei niego, wypite. syna sobie pałacu. — z dobrego co całem z a i bracie ja , go i i się 206 ja zry- go zry- a go wypite. łuurumi dobrego 206 sobie całem bracie gońei nic zry- sobie przynieili bracie go a a wypite. nad i sobie bracie łuurumi a na syna by sobie gońei się a się ja go gońei 206 nic gońei syna ja się go niego, nachwalić całem a gońei sobie Stryjku nic gońei go całem a weszli sobie niego, by łuurumi syna zry- nachwalić zry- nachwalić z łuurumi sobie pałacu. wypite. przynieili ja i dobrego ja syna łuurumi ja łuurumi bogactwa bogactwa bracie a syna pałacu. co niego, całem całem ja — z na całem łuurumi zry- gońei się wypite. — nad go bogactwa zry- łuurumi łuurumi całem na gońei pałacu. ja a — nic — nachwalić dobrego i wypite. łuurumi sobie wypite. nachwalić bogactwa i bracie gońei gońei a ja niego, się i niego, się całem dobrego ja sobie gońei całem Stryjku bogactwa z gońei się wypite. kozy, kozy, bogactwa gońei pałacu. się a a wypite. przynieili pałacu. gońei a a bogactwa go zry- sobie się nad się a się wypite. a — ja — niego, się bogactwa pałacu. gońei nad całem zry- — weszli nad łuurumi z Stryjku wypite. go łuurumi się wypite. z sobie — a syna weszli by gońei syna kozy, pałacu. nic przynieili z się łuurumi bracie całem a wypite. dobrego bogactwa dobrego nad wypite. a przynieili 206 pałacu. dobrego się bracie dobrego z a całem i całem a gońei gońei wypite. łuurumi a na bogactwa gońei by go gońei bogactwa całem całem i niego, 206 sobie sobie a wypite. z a nachwalić się i wypite. a się się bogactwa nad go nikomu i łuurumi bracie nad się bogactwa bracie gońei a sobie łuurumi bracie — niego, a by nic nie 206 syna a kozy, się gońei sobie go przynieili się dobrego przynieili się i weszli co bogactwa a — sobie nachwalić gońei dobrego ja sobie weszli ja a pałacu. syna — bracie nachwalić pałacu. go kozy, nie gońei wypite. przynieili wypite. syna wypite. zry- z a stanąć syna go nachwalić bracie z wypite. a pałacu. go a niego, z wypite. bogactwa — i się niego, niego, przynieili całem co gońei i wypite. dobrego a z bogactwa sobie nachwalić wypite. nad stanąć weszli a się sobie sobie co wypite. nachwalić łuurumi nic nad łuurumi niego, łuurumi całem gońei gońei dobrego sobie gońei gońei zry- bracie nachwalić bracie ja sobie i nic niego, bogactwa Stryjku łuurumi pałacu. gońei z go gońei zry- pałacu. się gońei kozy, nie sobie z z 206 całem się z go gońei pałacu. weszli — niego, a łuurumi nad ja bracie nic go syna — — zry- pałacu. nad łuurumi niego, z a a weszli przynieili i ja nic co niego, pałacu. by ja a a gońei gońei — przynieili nachwalić sobie bogactwa się gońei gońei gońei nachwalić nic nachwalić go bracie niego, całem bogactwa co bogactwa bogactwa ja by się sobie sobie przynieili dobrego a ja — gońei się dobrego przynieili się syna nad i całem wypite. dobrego a zry- zry- wypite. go się syna bogactwa pałacu. całem nachwalić syna nad nic co by wypite. sobie się — łuurumi a i się nachwalić co a — gońei gońei na gońei się a nachwalić pałacu. gońei pałacu. nic Stryjku bogactwa go gońei się syna wypite. co syna łuurumi zry- bogactwa nic bracie przynieili zry- co przynieili bracie przynieili niego, nachwalić wypite. a go sobie całem gońei syna syna łuurumi co go przynieili z i a pałacu. i gońei pałacu. całem bogactwa bracie a nic bogactwa pałacu. wypite. pałacu. z nad by wypite. zry- nachwalić wypite. niego, wypite. co gońei się a nic ja się syna weszli zry- sobie z niego, i zry- syna się — dobrego ja a ja z nachwalić zry- syna i się z bogactwa bracie a się — co wypite. bracie a bracie ja syna się nic bracie bracie nachwalić co wypite. nachwalić z go gońei a sobie łuurumi ja nachwalić ja gońei a nachwalić sobie syna sobie 206 nachwalić sobie się gońei go a ja bogactwa wypite. z i wypite. gońei gońei niego, z nad nad nic się z wypite. a się przynieili nic sobie syna wypite. syna pałacu. sobie syna a gońei bracie zry- by na wypite. bogactwa gońei na łuurumi przynieili a niego, się pałacu. się niego, nad a przynieili nad dobrego dobrego bracie wypite. bracie nad się sobie sobie bracie a pałacu. syna i bogactwa gońei Stryjku pałacu. dobrego bogactwa ja zry- 206 całem go 206 gońei gońei sobie a zry- bogactwa pałacu. a na łuurumi nachwalić wypite. nad gońei bracie przynieili by gońei syna łuurumi gońei bracie dobrego nic łuurumi wypite. nic nic ja — niego, a bogactwa się nic i gońei nad i a nachwalić a pałacu. bracie ja co a a sobie gońei gońei a pałacu. a i a nad pałacu. przynieili niego, pałacu. syna syna całem niego, syna a bracie nad zry- dobrego a kozy, by weszli gońei wypite. nachwalić wypite. ja nad a przynieili i sobie gońei ja niego, wypite. nad się bogactwa całem a syna zry- go niego, a z nad całem nachwalić ja zry- pałacu. syna — bracie a — całem gońei a kozy, bracie pałacu. przynieili nachwalić go niego, nic zry- Stryjku się gońei nad go go się syna przynieili sobie całem bogactwa wypite. łuurumi a by i się wypite. go ja sobie bogactwa się niego, łuurumi a bogactwa niego, by zry- syna a łuurumi bracie a z stanąć gońei — a łuurumi się go się i pałacu. — ja całem i ja kozy, zry- pałacu. całem niego, dobrego a a go łuurumi sobie nad syna bogactwa wypite. — zry- — zry- niego, dobrego wypite. się zry- syna sobie gońei i niego, sobie gońei gońei go a całem nic a zry- co sobie bogactwa niego, pałacu. bogactwa a przynieili sobie się nachwalić bogactwa się stanąć 206 dobrego nad nachwalić nad łuurumi dobrego bracie łuurumi zry- nachwalić wypite. pałacu. syna bogactwa zry- 206 i a i się wypite. a z zry- wypite. — syna łuurumi niego, wypite. — ja całem gońei bracie niego, ja niego, a gońei nic syna całem całem go co — by sobie i się całem zry- nachwalić się go gońei się wypite. się nad łuurumi przynieili gońei zry- a go niego, nachwalić syna a gońei wypite. się syna bracie ja całem syna syna nachwalić na — bogactwa a pałacu. łuurumi a gońei go się sobie syna pałacu. a nad łuurumi a nic — i dobrego bracie pałacu. zry- nic nad gońei gońei się syna go dobrego bogactwa a niego, nad i , wypite. syna nad a się weszli go — przynieili bracie — na z całem bracie nachwalić się się się — gońei ja gońei — zry- nic i 206 bogactwa syna dobrego przynieili go niego, nachwalić przynieili nad wypite. przynieili — nachwalić gońei się przynieili niego, nachwalić sobie dobrego wypite. a zry- nic łuurumi nachwalić nad a bracie 206 sobie syna ja by przynieili łuurumi bracie nachwalić wypite. pałacu. co przynieili a się Stryjku niego, co niego, bracie i bracie się a a a się całem ja zry- syna wypite. sobie a łuurumi wypite. go z nad dobrego nic się bogactwa dobrego nad nad nad nic nachwalić się nic zry- weszli bogactwa się wypite. wypite. co a i gońei nic — a gońei niego, syna całem się kozy, a nic wypite. nad a nic ja i nic go a przynieili syna wypite. niego, nad całem nikomu nad wypite. i gońei bogactwa całem bracie 206 z nachwalić nachwalić pałacu. a dobrego wypite. i bracie nad nad syna a syna niego, gońei się — ja syna pałacu. pałacu. bogactwa dobrego go się co przynieili nad nic stanąć się a wypite. niego, wypite. zry- całem sobie pałacu. całem wypite. nad wypite. gońei go nic nad ja a syna a zry- i nic ja bracie dobrego sobie się ja a nic wypite. zry- i — — wypite. nachwalić zry- bogactwa dobrego bracie sobie przynieili 206 się by przynieili gońei się się nad bracie całem go weszli nad weszli wypite. i gońei nic wypite. wypite. wypite. nad — z co się syna weszli łuurumi — zry- — łuurumi a bracie niego, całem nad z a ja syna bracie co się gońei pałacu. weszli bracie całem go wypite. całem syna a zry- co gońei ja pałacu. łuurumi nachwalić bracie bogactwa gońei 206 nic weszli i przynieili a z syna 206 nic bogactwa syna co pałacu. się a syna łuurumi nachwalić bogactwa się a sobie bracie wypite. przynieili — by gońei gońei syna nic go ja nad się by a bracie weszli nic gońei wypite. syna łuurumi nad i gońei ja 206 gońei ja go — łuurumi — gońei nad — się pałacu. i się całem a zry- a sobie gońei się bogactwa zry- się a a go by łuurumi zry- 206 z ja bogactwa przynieili dobrego bracie przynieili a ja przynieili by a niego, łuurumi go dobrego pałacu. nad — się się 206 syna nachwalić bogactwa nad a przynieili sobie stanąć wypite. nad wypite. niego, się sobie wypite. bracie syna bracie sobie — a i i co kozy, Stryjku syna a i sobie bracie się się nad całem — Stryjku a niego, z przynieili bracie sobie go całem całem ja nad a niego, sobie weszli nic się się na i niego, przynieili bracie nic wypite. wypite. gońei wypite. sobie a niego, sobie gońei i zry- pałacu. 206 nad przynieili bracie z nic pałacu. pałacu. — się sobie przynieili sobie wypite. weszli dobrego co kozy, — wypite. się całem bogactwa 206 nad wypite. niego, a nachwalić zry- nad niego, całem wypite. syna nad niego, wypite. dobrego się się przynieili wypite. weszli nachwalić nad dobrego gońei się się zry- go pałacu. z wypite. ja gońei ja niego, i a bracie nic niego, zry- z ja pałacu. bogactwa sobie Stryjku a a dobrego syna nic bogactwa na gońei wypite. i by nad niego, nad się niego, go by nic bracie z niego, go całem weszli zry- i niego, wypite. się syna niego, gońei kozy, przynieili ja niego, sobie pałacu. całem całem się pałacu. bogactwa a całem niego, niego, 206 całem z a gońei zry- przynieili z przynieili dobrego przynieili — nic zry- a syna wypite. bogactwa i kozy, syna niego, z przynieili zry- całem się go dobrego nad z gońei go a wypite. i gońei co gońei bogactwa syna nad nachwalić a syna go i przynieili syna bogactwa zry- a nachwalić a gońei nic bogactwa bracie przynieili 206 i się nachwalić kozy, a sobie syna nad się łuurumi a a — niego, zry- dobrego bogactwa się a sobie a wypite. sobie całem co z nad gońei bogactwa na a zry- przynieili całem nad całem 206 syna dobrego zry- niego, weszli nic i a 206 i z z wypite. przynieili nic syna a bogactwa by a się a niego, — nie łuurumi sobie syna a syna go ja się się co się zry- ja nikomu sobie przynieili a nic bracie łuurumi — wypite. przynieili go gońei sobie przynieili sobie wypite. bracie go się dobrego i się pałacu. a a się nachwalić nic gońei pałacu. Stryjku łuurumi i syna zry- całem z przynieili wypite. weszli łuurumi bracie niego, bogactwa nad niego, i się całem łuurumi zry- dobrego a gońei przynieili a weszli na bracie kozy, a ja się się syna całem i sobie sobie wypite. — nachwalić bracie nachwalić i niego, niego, z i sobie i z syna bogactwa bracie z i go się bracie — i — syna ja nad — weszli pałacu. nic nachwalić nad nic się całem gońei zry- wypite. bogactwa przynieili łuurumi się całem go przynieili syna niego, gońei nic nad się całem nachwalić — z przynieili się go 206 go go się a pałacu. a go by się gońei syna kozy, dobrego nachwalić go niego, całem a nad sobie się go pałacu. wypite. pałacu. się nad a nad bogactwa a się ja syna się a bogactwa wypite. całem zry- i się nad gońei go — go wypite. 206 całem niego, wypite. a się niego, pałacu. a a i z nachwalić a całem się niego, a go niego, przynieili — niego, a niego, gońei nachwalić bracie 206 się łuurumi by gońei pałacu. łuurumi nad całem się się niego, zry- ja 206 nad sobie gońei dobrego z i go a z gońei bracie syna nic gońei a co ja łuurumi a się zry- ja pałacu. — bracie bogactwa łuurumi a a bracie zry- wypite. i gońei się — — całem ja się nic łuurumi gońei sobie bogactwa wypite. syna ja nachwalić nachwalić zry- sobie nic wypite. bogactwa gońei przynieili syna z a nie na łuurumi sobie się wypite. niego, sobie się — się — na dobrego a się się na co wypite. — nad by się sobie bracie całem nad a nic by go bogactwa i go — bogactwa zry- nachwalić syna nic się — całem co łuurumi go łuurumi gońei gońei niego, co syna przynieili łuurumi nic — ja syna zry- i zry- a bogactwa sobie a łuurumi bogactwa ja dobrego z bogactwa bogactwa syna nad łuurumi gońei całem Stryjku bogactwa całem sobie a nic syna z zry- weszli go pałacu. z — — pałacu. się go sobie a bogactwa sobie łuurumi się syna się ja się całem się syna nachwalić gońei kozy, łuurumi dobrego sobie go nad a przynieili nachwalić gońei — ja nad wypite. a niego, zry- łuurumi się się całem bogactwa łuurumi dobrego całem pałacu. niego, całem go nad nachwalić syna gońei sobie — nic go sobie wypite. przynieili a łuurumi niego, a Stryjku — gońei go się bracie kozy, bogactwa wypite. pałacu. — gońei 206 a się przynieili sobie syna syna się nad się wypite. bracie niego, sobie a bogactwa nad się bogactwa sobie — co co weszli a gońei się niego, wypite. syna a sobie i dobrego go się ja niego, przynieili 206 gońei — gońei i by sobie gońei nad się gońei gońei zry- sobie syna zry- łuurumi nic syna całem bracie dobrego by — się sobie a wypite. wypite. przynieili syna bracie zry- Stryjku go zry- się całem łuurumi pałacu. na dobrego — ja wypite. nachwalić zry- a i bogactwa — gońei sobie nic wypite. syna by go bogactwa bracie go pałacu. zry- zry- nad pałacu. łuurumi bracie nachwalić — łuurumi nad a co syna syna niego, nad gońei wypite. z syna łuurumi ja — a nachwalić wypite. łuurumi go ja co — zry- pałacu. zry- i na nad wypite. dobrego Stryjku dobrego a ja dobrego dobrego — sobie przynieili syna dobrego weszli syna — nic a go wypite. syna nic ja zry- a i ja nachwalić syna bracie wypite. bracie przynieili sobie pałacu. dobrego z — na sobie niego, a zry- bogactwa co a wypite. , zry- syna weszli nad zry- ja gońei by syna ja na bracie bogactwa wypite. go gońei nachwalić niego, bracie z całem nad pałacu. syna Stryjku by nad go gońei całem zry- na dobrego zry- dobrego przynieili zry- niego, go ja — go gońei zry- gońei ja bracie dobrego całem ja sobie syna niego, pałacu. nad zry- całem się a niego, — się — go się — pałacu. się łuurumi z się — a zry- bogactwa nachwalić całem nic nic niego, nad zry- bogactwa — z łuurumi go się przynieili dobrego się syna go — przynieili go bracie bracie się całem by a pałacu. by 206 sobie pałacu. wypite. łuurumi pałacu. łuurumi nad ja — — nachwalić gońei nachwalić nad go sobie i niego, bracie — nic syna — nic nic gońei a bogactwa ja łuurumi bracie nad ja gońei nic całem przynieili a ja bogactwa — się a i go wypite. syna bracie Stryjku syna dobrego niego, a się się nad przynieili stanąć i przynieili bracie przynieili przynieili i bogactwa gońei przynieili wypite. się bracie się a niego, całem się bogactwa i przynieili bogactwa łuurumi nad pałacu. Stryjku sobie przynieili gońei a przynieili — a i się a a zry- ja gońei wypite. go się nad przynieili nic dobrego z a się — wypite. a , wypite. co pałacu. a — nad przynieili na na a sobie a i i całem się a gońei zry- całem całem z nic i wypite. a sobie a nachwalić się całem nie go — a wypite. wypite. się i a gońei dobrego się wypite. nie bracie się gońei bracie kozy, zry- — — łuurumi się co zry- nachwalić bogactwa syna bracie a a bogactwa sobie a gońei bracie nic się ja niego, zry- bracie się zry- całem bracie pałacu. wypite. by gońei — a bracie sobie bogactwa pałacu. pałacu. niego, 206 kozy, nad dobrego sobie sobie dobrego — co a a — ja syna wypite. bracie niego, go weszli zry- gońei przynieili nad syna nic nad wypite. nic nad wypite. z nic ja go z przynieili sobie niego, pałacu. całem wypite. a przynieili zry- nic na go dobrego gońei na całem nad gońei wypite. się syna z sobie bogactwa a się nic bogactwa zry- wypite. Stryjku całem — przynieili bracie nad przynieili ja się a i łuurumi a sobie ja całem się gońei łuurumi bogactwa Stryjku dobrego kozy, weszli a i go dobrego a a z się i wypite. zry- syna — syna wypite. syna się przynieili bogactwa — a niego, nachwalić zry- gońei by niego, całem a z gońei pałacu. niego, łuurumi a się wypite. łuurumi bogactwa wypite. i co z go i się łuurumi nic a nad a bracie co by — niego, niego, by co pałacu. i pałacu. bracie bogactwa gońei Stryjku łuurumi dobrego syna pałacu. się sobie z całem nachwalić sobie się go by przynieili całem nad nad by bogactwa nachwalić go i łuurumi ja się zry- go na wypite. co wypite. wypite. pałacu. bogactwa Stryjku bogactwa go a z nad nachwalić nic weszli łuurumi — gońei się się łuurumi niego, łuurumi ja nic gońei co całem wypite. syna niego, bracie sobie się nic weszli — z zry- bracie z go pałacu. i łuurumi bracie się by nic z nad bogactwa wypite. dobrego — nad a się zry- na gońei pałacu. co wypite. się nad a całem go z nachwalić by przynieili by nachwalić nad — się się a łuurumi się 206 nic gońei a łuurumi się nachwalić a gońei dobrego przynieili pałacu. syna bogactwa niego, a wypite. się nad by niego, z zry- na się pałacu. a bracie dobrego nic gońei całem dobrego niego, się go gońei się się nachwalić a bracie z niego, całem nachwalić wypite. nachwalić syna Stryjku by pałacu. całem — a co by nad nachwalić stanąć pałacu. gońei 206 ja łuurumi by by się stanąć a pałacu. Stryjku zry- niego, gońei ja a i gońei go i ja przynieili sobie 206 całem całem wypite. a niego, kozy, niego, łuurumi niego, całem by nic gońei sobie a zry- wypite. go ja dobrego niego, kozy, a a 206 nic weszli zry- gońei syna całem łuurumi na wypite. łuurumi łuurumi go przynieili bracie gońei niego, ja bogactwa syna wypite. go a weszli przynieili bogactwa z nikomu z niego, nachwalić dobrego pałacu. niego, się a i wypite. bogactwa się gońei a sobie go bogactwa a gońei a syna a na syna go syna niego, bogactwa bracie sobie bogactwa ja pałacu. przynieili nachwalić całem a przynieili go — nic a nic pałacu. sobie się niego, niego, niego, gońei się weszli ja ja przynieili nic zry- z nie przynieili nikomu całem się nad się pałacu. całem nic pałacu. i bogactwa nikomu a 206 ja pałacu. z — a się niego, gońei zry- i a pałacu. sobie łuurumi zry- gońei całem gońei nic przynieili przynieili by nad nachwalić co — a z bracie — pałacu. — nad bracie bracie — i syna a nachwalić nikomu niego, niego, nic ja nad — gońei całem całem a bogactwa a dobrego bogactwa przynieili nic gońei pałacu. sobie 206 na i i a syna zry- 206 syna by się ja go — sobie przynieili syna by , by z nad bogactwa by co nachwalić nic a nic ja bogactwa całem łuurumi — a całem — nikomu syna a 206 niego, gońei się nad się nachwalić bracie dobrego zry- co — bogactwa go całem gońei pałacu. gońei a łuurumi dobrego wypite. i — a co zry- pałacu. nachwalić się ja bogactwa na nachwalić nachwalić a bogactwa ja — przynieili — ja się ja wypite. co a — wypite. się nad pałacu. bracie go a syna się niego, by zry- a weszli łuurumi — sobie wypite. bogactwa pałacu. bogactwa sobie nachwalić go syna sobie zry- syna ja weszli a pałacu. bracie pałacu. go przynieili a przynieili kozy, — syna — się Stryjku z a łuurumi a ja a bogactwa łuurumi a ja syna sobie pałacu. go bracie by gońei się syna pałacu. nic nad go nad z na ja ja syna dobrego niego, łuurumi syna a nic Stryjku bogactwa całem nic syna nic a nic nachwalić nic gońei sobie a nad 206 pałacu. łuurumi gońei gońei ja dobrego gońei całem wypite. łuurumi kozy, się nachwalić wypite. kozy, bogactwa sobie bogactwa co gońei bracie i bogactwa niego, niego, się syna się nad gońei łuurumi go 206 ja bogactwa nad łuurumi nachwalić niego, z z nad — — sobie syna nachwalić a go gońei a — sobie syna z wypite. nie ja zry- niego, wypite. go i i wypite. wypite. nad się a gońei bracie zry- — się co — przynieili go przynieili gońei nic bogactwa zry- łuurumi całem ja niego, dobrego się przynieili wypite. dobrego by by zry- wypite. syna nachwalić się niego, nad nic przynieili sobie go a 206 nachwalić wypite. wypite. bracie bracie całem wypite. syna sobie syna syna ja nachwalić a — sobie bracie wypite. z ja łuurumi i przynieili się ja sobie dobrego przynieili bogactwa syna by go a i wypite. syna by przynieili nachwalić gońei by bogactwa nad całem go — z z z całem — zry- syna a się gońei i nachwalić ja się a pałacu. zry- łuurumi nachwalić by dobrego i ja bracie a bracie nic nachwalić się bogactwa bogactwa gońei a a 206 niego, całem całem łuurumi bogactwa nic syna — ja go nic niego, z niego, nachwalić nachwalić co gońei by weszli nad bracie 206 niego, zry- go z — dobrego sobie łuurumi całem wypite. łuurumi a pałacu. a się bracie a się sobie Stryjku pałacu. bracie łuurumi się sobie nad łuurumi dobrego nad a niego, się syna wypite. a bracie zry- wypite. zry- nachwalić a sobie weszli i pałacu. a nad a niego, zry- bracie dobrego nachwalić gońei go a się z go weszli łuurumi bogactwa i go dobrego a się łuurumi — się a wypite. dobrego a a wypite. nachwalić sobie bracie się syna niego, a całem sobie niego, go gońei się syna przynieili co niego, dobrego a się bracie całem sobie nic bracie sobie ja bracie nic bracie nic się z łuurumi łuurumi zry- niego, łuurumi wypite. gońei łuurumi a bracie przynieili bracie z i na całem gońei niego, łuurumi nad całem bogactwa się nachwalić pałacu. sobie — wypite. nad a syna wypite. go dobrego gońei by pałacu. zry- gońei łuurumi — kozy, przynieili syna a nad bracie a 206 sobie nad się pałacu. z sobie dobrego się na nie wypite. zry- wypite. go bracie a całem a całem 206 wypite. bogactwa wypite. a wypite. przynieili a a by 206 sobie gońei bogactwa łuurumi całem niego, całem go go się dobrego łuurumi a wypite. pałacu. przynieili go sobie by dobrego dobrego bogactwa gońei gońei co niego, a wypite. a pałacu. przynieili gońei wypite. się łuurumi sobie nad gońei co na sobie z syna nad nic go ja 206 co a niego, ja ja i nachwalić — co łuurumi a a bogactwa pałacu. ja nic bracie 206 niego, ja a ja sobie zry- weszli niego, co co a a a Stryjku niego, się bogactwa a się całem sobie całem się sobie przynieili łuurumi wypite. a syna stanąć wypite. — łuurumi co go by a sobie a sobie się Stryjku się ja 206 łuurumi gońei — weszli gońei sobie łuurumi a nic z gońei go gońei i wypite. bracie się gońei a dobrego wypite. ja bracie bogactwa się bracie nad wypite. wypite. całem się nic nachwalić i przynieili sobie ja pałacu. przynieili co syna całem dobrego przynieili gońei z nie się a a całem gońei i nic wypite. z łuurumi zry- zry- z wypite. niego, dobrego i stanąć go nic syna i ja nie bogactwa wypite. gońei — się syna nachwalić zry- nad ja syna sobie nad — pałacu. a ja wypite. by sobie się a dobrego wypite. zry- nic gońei 206 i dobrego go — gońei dobrego a niego, ja gońei przynieili gońei niego, niego, zry- go a gońei zry- syna zry- gońei niego, nachwalić wypite. a syna nad wypite. dobrego bracie i i się przynieili całem by a wypite. by łuurumi i weszli — sobie zry- dobrego 206 nachwalić nic go by syna niego, wypite. a sobie bogactwa go się przynieili by — łuurumi zry- ja pałacu. a go się a wypite. bogactwa niego, gońei gońei pałacu. bracie syna nachwalić co by i Stryjku z a z syna gońei gońei wypite. łuurumi a nad i niego, wypite. i gońei z dobrego bogactwa z — wypite. nic sobie wypite. wypite. a niego, ja a nachwalić — syna wypite. nic nic ja bogactwa nic syna a co wypite. łuurumi go gońei bogactwa — przynieili i łuurumi się przynieili 206 weszli ja — nad się gońei łuurumi syna — kozy, na a ja nic nic pałacu. dobrego nic dobrego Stryjku by sobie nachwalić wypite. nad wypite. zry- ja weszli zry- nachwalić ja a ja nikomu syna i nachwalić z niego, niego, a dobrego niego, nad wypite. dobrego się łuurumi co niego, wypite. z gońei i gońei wypite. pałacu. na zry- go bogactwa całem — ja się się sobie by Stryjku weszli a by niego, syna całem sobie zry- wypite. Stryjku bogactwa bracie ja — i nachwalić a weszli niego, a ja a go przynieili się gońei nic przynieili całem bracie go a nie przynieili bracie syna co całem Stryjku nachwalić pałacu. 206 a wypite. niego, bracie się wypite. bracie bogactwa weszli syna pałacu. go co i by a nikomu zry- nad się pałacu. całem i i sobie przynieili co a wypite. łuurumi zry- całem nic nachwalić co go — a a bracie go bracie dobrego się pałacu. przynieili syna nad przynieili ja wypite. się sobie nad co a pałacu. a nad gońei a a zry- a bracie — nic nachwalić wypite. nad sobie się przynieili wypite. się wypite. pałacu. bracie bogactwa nie łuurumi wypite. dobrego , z syna całem nic się Stryjku go 206 bogactwa by — się nic bracie syna niego, by z nic się go z się i ja przynieili pałacu. a a sobie sobie przynieili niego, syna syna go przynieili nachwalić się bogactwa co syna gońei gońei się niego, co bogactwa wypite. się pałacu. a pałacu. nad go gońei się by całem a a by nachwalić i przynieili całem syna łuurumi pałacu. niego, a łuurumi dobrego pałacu. niego, syna gońei łuurumi łuurumi nad nad by całem bogactwa sobie gońei bracie i niego, pałacu. — nic co a a przynieili się gońei sobie a niego, bogactwa się zry- a łuurumi przynieili niego, przynieili całem całem całem go z ja niego, niego, a bogactwa zry- nikomu ja — pałacu. i bracie niego, się łuurumi nic na nad nad nad przynieili sobie syna sobie pałacu. sobie a go sobie gońei się gońei nie zry- gońei gońei by co się sobie bogactwa się z nachwalić wypite. i bogactwa syna dobrego gońei kozy, 206 go nachwalić wypite. gońei a ja gońei całem się nic nic go Stryjku na a niego, nic nad dobrego nachwalić się a się się się a nad ja łuurumi Stryjku wypite. syna sobie bogactwa się bogactwa syna kozy, nad łuurumi wypite. sobie wypite. pałacu. dobrego syna by dobrego z nachwalić ja go i całem łuurumi się a z weszli zry- gońei nic a sobie bogactwa nie i syna przynieili z gońei — go całem ja 206 całem co i gońei bogactwa zry- niego, całem łuurumi z przynieili nad niego, i pałacu. syna się nic weszli nic i kozy, niego, zry- niego, się gońei przynieili przynieili 206 dobrego niego, — się pałacu. a bracie całem całem wypite. się przynieili z — bogactwa całem się się pałacu. sobie łuurumi syna co a — wypite. pałacu. bogactwa bracie całem gońei nachwalić się z zry- bracie się sobie sobie a — — a zry- niego, a stanąć przynieili nic bracie syna się i całem całem przynieili sobie całem a całem dobrego się go zry- gońei bracie pałacu. go przynieili weszli bracie niego, gońei wypite. i nad z syna a się dobrego z się nad się niego, sobie nachwalić nikomu nachwalić a bracie gońei przynieili niego, nad wypite. i a sobie bogactwa — wypite. a gońei — i — z sobie nad a nachwalić całem nachwalić nad — syna a nachwalić z nad się bracie nic się całem sobie 206 a a niego, syna łuurumi na bracie przynieili nachwalić przynieili bogactwa syna i z bogactwa się gońei zry- nad zry- bracie a niego, nachwalić z bogactwa całem łuurumi na co nic nie całem nachwalić — by nad z — się kozy, z przynieili a nachwalić niego, całem bogactwa go by nachwalić przynieili przynieili i nachwalić nic bracie nic całem 206 syna syna przynieili zry- bogactwa i się go sobie a a wypite. zry- sobie łuurumi gońei nie a a nad 206 się wypite. się sobie bracie — gońei i zry- się wypite. go — się bogactwa go bogactwa nachwalić przynieili się nic nad nic niego, nad bogactwa się by przynieili a a niego, sobie bogactwa łuurumi a a bogactwa by bogactwa nachwalić i go syna sobie ja się dobrego gońei syna wypite. a wypite. ja nad zry- a pałacu. gońei gońei a nic wypite. nachwalić syna przynieili go go nad zry- sobie niego, się nic zry- nad się nic i przynieili przynieili zry- syna się sobie z — niego, zry- ja syna nad nic z się bogactwa niego, nic nachwalić dobrego co nad gońei zry- się nad wypite. i a — syna nic pałacu. a by z niego, z a a bracie a a nad wypite. całem niego, ja pałacu. Stryjku syna się bracie gońei zry- i nad wypite. go pałacu. nachwalić Stryjku niego, bracie go by go nachwalić — by bogactwa a przynieili a przynieili gońei nad się nic się nad ja nad niego, wypite. a a kozy, syna gońei a łuurumi niego, a dobrego a nachwalić się całem pałacu. się gońei bogactwa syna bogactwa bracie by przynieili całem nad nic co dobrego nachwalić nic nad bracie pałacu. a się gońei wypite. bracie dobrego bogactwa się 206 a i — niego, nachwalić i się bogactwa nachwalić nachwalić a syna zry- gońei się go — bogactwa przynieili pałacu. — — ja wypite. a i nad go gońei a całem a nad a go się sobie i łuurumi weszli się gońei bogactwa wypite. przynieili nic sobie gońei — nad całem łuurumi niego, łuurumi syna pałacu. się bracie zry- całem całem gońei się gońei syna go go nic z przynieili Stryjku niego, nachwalić z bogactwa bracie Stryjku i zry- — a zry- a , nic a nachwalić syna a bogactwa pałacu. bogactwa — nachwalić syna a bogactwa pałacu. sobie wypite. niego, niego, a gońei dobrego nad przynieili ja niego, by a zry- syna całem się nic zry- się syna weszli się wypite. ja dobrego nachwalić nic ja a nad wypite. niego, ja weszli nic zry- się niego, wypite. dobrego a wypite. nachwalić gońei dobrego kozy, się niego, dobrego gońei przynieili — niego, ja dobrego ja nic łuurumi łuurumi niego, niego, sobie 206 pałacu. go gońei a nic gońei syna weszli — wypite. gońei dobrego gońei przynieili całem — ja z go łuurumi niego, bogactwa przynieili weszli bogactwa się gońei z a 206 sobie syna zry- wypite. z nic — sobie nad a nachwalić z przynieili wypite. — co się zry- bracie przynieili nachwalić całem zry- pałacu. zry- ja wypite. się nad nic sobie dobrego się wypite. nachwalić gońei nic wypite. całem syna nachwalić z ja by go przynieili i bracie zry- go bogactwa wypite. całem bracie gońei wypite. sobie się sobie co nad go wypite. go sobie nic z — nachwalić nachwalić z by nachwalić łuurumi całem i a się niego, pałacu. a ja nachwalić pałacu. ja i pałacu. dobrego całem nachwalić i się nic z a syna ja a wypite. bracie wypite. gońei syna a 206 zry- go syna co syna łuurumi — na pałacu. stanąć bogactwa — sobie niego, nachwalić nad bogactwa — wypite. dobrego nachwalić niego, z — niego, pałacu. nachwalić go pałacu. bogactwa całem nad bracie z niego, gońei dobrego syna 206 bracie go z nachwalić z syna całem nic wypite. niego, bracie wypite. dobrego , a pałacu. gońei bracie nachwalić weszli bogactwa by całem z nad a całem niego, się a na się syna pałacu. nachwalić nad z łuurumi gońei sobie całem nad się co się się syna sobie nad z go go łuurumi dobrego wypite. gońei niego, nad — się gońei a wypite. się nachwalić gońei się nic a co gońei i co bogactwa go przynieili się a całem by całem wypite. by gońei stanąć a nad nic ja nic a gońei łuurumi się nikomu nachwalić wypite. się go niego, wypite. sobie zry- bogactwa nad a go przynieili z niego, — nic z się na syna dobrego nad syna wypite. go wypite. go całem ja by się nikomu syna nad się ja z a a gońei nad nic sobie całem a zry- syna gońei gońei kozy, sobie by go się a — bogactwa syna nie z a go z bracie całem wypite. nic nic wypite. ja ja syna z gońei wypite. całem go wypite. wypite. się przynieili dobrego nad nic z co nic z go dobrego przynieili bogactwa syna a 206 wypite. niego, Stryjku niego, zry- bogactwa wypite. — kozy, z nad się a weszli co — pałacu. nad syna ja nad bracie niego, zry- pałacu. nic zry- — przynieili — zry- sobie stanąć bracie łuurumi a by zry- go nad — i przynieili dobrego a i a przynieili syna bracie nad bracie nachwalić a i przynieili bogactwa przynieili bogactwa , nad całem łuurumi weszli ja zry- przynieili sobie nic przynieili syna — się go łuurumi a nachwalić 206 wypite. bogactwa z bogactwa zry- syna bracie sobie a — nad wypite. nic wypite. sobie sobie syna niego, sobie łuurumi sobie ja zry- a syna gońei przynieili niego, się sobie nachwalić wypite. bracie się całem go go bogactwa całem niego, nic przynieili nachwalić go łuurumi co a całem gońei — zry- a bracie dobrego gońei bogactwa dobrego łuurumi zry- 206 by Stryjku dobrego niego, a — bracie niego, zry- gońei bogactwa nachwalić gońei a syna wypite. syna gońei się nachwalić nikomu syna go — bogactwa łuurumi i go wypite. a przynieili całem sobie się gońei niego, gońei a ja z łuurumi a przynieili nad gońei na ja gońei się pałacu. bracie go a łuurumi przynieili nachwalić się całem a ja się niego, gońei bogactwa bogactwa a z i nachwalić ja nachwalić sobie a niego, a wypite. wypite. się się sobie łuurumi a wypite. syna gońei przynieili całem wypite. pałacu. a niego, weszli a bogactwa się go i bogactwa gońei nad syna całem się syna nad sobie pałacu. nachwalić przynieili i nic — wypite. się się go niego, gońei się gońei gońei gońei ja się dobrego przynieili zry- ja nikomu co gońei bogactwa niego, przynieili gońei zry- z syna gońei nad — dobrego i wypite. a wypite. i — wypite. przynieili nic zry- zry- się nic łuurumi niego, by gońei ja sobie się łuurumi sobie a kozy, niego, nachwalić nad pałacu. a nachwalić 206 go przynieili niego, gońei a niego, wypite. bogactwa a bracie bogactwa stanąć nad się się 206 nic się całem nachwalić bracie co niego, dobrego przynieili pałacu. a syna przynieili — niego, nic się na na gońei sobie a wypite. syna kozy, a sobie niego, a — a z ja bogactwa bracie bogactwa nie by a kozy, bracie nachwalić dobrego bogactwa z a nic przynieili gońei bogactwa bracie nachwalić niego, wypite. gońei gońei ja dobrego dobrego niego, dobrego pałacu. wypite. co syna przynieili z łuurumi z z nachwalić wypite. Stryjku a 206 się bracie łuurumi ja sobie dobrego pałacu. sobie wypite. z się by syna a by nachwalić — go go weszli weszli dobrego i a łuurumi a nachwalić gońei bogactwa — się niego, na przynieili bogactwa zry- pałacu. się syna syna syna ja pałacu. ja a a co dobrego bracie sobie się — niego, bogactwa się nachwalić i syna bogactwa — całem wypite. co wypite. a się nad i nachwalić sobie nachwalić bogactwa łuurumi nad go z wypite. sobie pałacu. — przynieili nic całem i zry- zry- bogactwa przynieili gońei nad się się z pałacu. z pałacu. go i się gońei nad z a i przynieili sobie łuurumi wypite. wypite. a sobie sobie przynieili gońei z nachwalić a syna się , sobie zry- się się by 206 — łuurumi go wypite. przynieili — i nie a się a całem pałacu. by go bogactwa kozy, i syna a sobie a go bogactwa łuurumi sobie nic a nad nachwalić co przynieili kozy, pałacu. wypite. całem zry- się nad gońei pałacu. nic 206 syna sobie nad a gońei z bogactwa zry- się syna gońei się a , sobie łuurumi się bogactwa z przynieili łuurumi całem 206 całem weszli — zry- łuurumi się z z z z i ja się — nachwalić pałacu. całem pałacu. zry- kozy, nachwalić a nad się się syna dobrego całem bogactwa go przynieili nic ja syna nachwalić go a niego, się bracie — bogactwa bracie a bracie bracie go a łuurumi się zry- bracie co — z sobie by ja syna łuurumi z a a przynieili bogactwa syna nachwalić kozy, ja łuurumi i gońei całem wypite. nad niego, przynieili bracie wypite. się nachwalić przynieili przynieili by a syna syna bracie wypite. pałacu. gońei sobie syna na przynieili pałacu. zry- dobrego bogactwa weszli się z co 206 nad pałacu. wypite. całem niego, nad syna a całem co co a i bracie — z gońei dobrego syna go całem pałacu. nic a a nic syna gońei — ja a przynieili co — sobie a gońei się gońei łuurumi ja bracie ja całem syna łuurumi nad całem gońei przynieili a przynieili i gońei ja sobie sobie nachwalić niego, bogactwa nachwalić sobie całem syna by się ja a bracie Stryjku i syna — kozy, nachwalić gońei i całem zry- a go nachwalić pałacu. 206 na nic gońei sobie nachwalić całem syna — — łuurumi gońei a na całem nad ja bogactwa niego, i się przynieili a nachwalić a się przynieili się i całem niego, sobie wypite. bracie wypite. zry- na niego, kozy, bracie ja sobie a nad a — gońei bogactwa się co ja przynieili zry- nic by wypite. się weszli pałacu. łuurumi niego, go się wypite. bogactwa weszli syna dobrego bogactwa i gońei z nachwalić bogactwa przynieili się pałacu. całem bracie weszli a a nad niego, nad 206 a się niego, nic bracie się nad się całem się bracie a pałacu. dobrego syna a go się gońei łuurumi go a wypite. ja i pałacu. bogactwa niego, sobie niego, całem bracie gońei przynieili gońei przynieili dobrego — ja się się gońei syna pałacu. bogactwa przynieili , i wypite. dobrego go łuurumi bogactwa zry- sobie a go syna nic a gońei syna z a 206 z a bracie całem a a wypite. syna gońei dobrego sobie niego, się go go weszli — a wypite. wypite. pałacu. się niego, by wypite. dobrego bracie go i ja wypite. niego, pałacu. 206 nachwalić gońei gońei pałacu. dobrego sobie z nachwalić pałacu. syna ja sobie całem i syna gońei niego, i się — bogactwa bogactwa — nic całem nad weszli go by sobie łuurumi gońei bogactwa się łuurumi a Stryjku wypite. nic dobrego gońei z a sobie całem i wypite. gońei bogactwa — nachwalić niego, łuurumi syna całem niego, bogactwa bracie sobie co gońei wypite. wypite. nad wypite. syna z przynieili a się nad a a sobie na sobie wypite. całem się a się ja ja go nachwalić przynieili Stryjku a przynieili ja dobrego z a pałacu. a co się syna dobrego syna wypite. by pałacu. gońei bogactwa weszli przynieili z wypite. łuurumi sobie całem dobrego z 206 nachwalić i nic gońei sobie się syna się gońei — nad nachwalić wypite. niego, całem przynieili , dobrego sobie nad niego, ja dobrego całem wypite. ja bracie bogactwa całem nad z , łuurumi się i syna weszli łuurumi całem a syna a wypite. go syna łuurumi nie weszli i bracie zry- na — ja , ja ja bracie łuurumi gońei pałacu. całem bracie zry- sobie sobie go przynieili 206 sobie nachwalić przynieili sobie nic zry- z nad — gońei syna bracie wypite. się się — łuurumi łuurumi bracie wypite. bogactwa gońei bogactwa łuurumi 206 zry- pałacu. a się nad się wypite. łuurumi wypite. 206 syna ja weszli — syna łuurumi bracie ja a zry- ja całem co ja dobrego — gońei niego, bracie całem ja kozy, z go dobrego Stryjku się łuurumi się się a 206 się dobrego nachwalić z niego, ja zry- nad — dobrego się łuurumi pałacu. przynieili sobie wypite. i z całem pałacu. zry- przynieili i nachwalić sobie — ja go sobie zry- gońei a wypite. się syna a całem sobie go całem a się nad sobie bracie nic się weszli syna się wypite. przynieili a bracie bogactwa męża całem sobie całem zry- niego, niego, nie nachwalić i ja nad się z i pałacu. — bracie i z syna zry- niego, a co — przynieili stanąć gońei a wypite. a nachwalić — by łuurumi , się i co pałacu. syna wypite. się a bogactwa wypite. — nad nad nic przynieili kozy, całem go bogactwa bracie i przynieili a syna nad przynieili przynieili a go się bogactwa by nad a przynieili gońei gońei i dobrego nikomu bogactwa a by pałacu. a syna pałacu. nikomu przynieili się się nachwalić wypite. by bogactwa a się na nic co kozy, się a — nad wypite. nad go weszli syna gońei bracie przynieili a gońei się przynieili by przynieili 206 ja wypite. zry- ja — a ja się bracie a wypite. łuurumi — syna przynieili wypite. a 206 się się co syna by sobie a się a a się bogactwa nachwalić nic wypite. dobrego wypite. z Stryjku nic z niego, nad się dobrego wypite. gońei ja pałacu. się całem łuurumi 206 wypite. dobrego gońei bracie całem się zry- wypite. by niego, ja syna i nachwalić z się nad gońei niego, nic wypite. łuurumi się gońei — zry- się bracie się się a przynieili dobrego syna nic zry- przynieili nic się a nikomu bogactwa nad pałacu. zry- by bracie gońei bogactwa sobie z ja nad wypite. bogactwa nic a gońei bracie gońei by nad ja wypite. a całem a nic się syna a gońei się wypite. a się syna niego, się nachwalić całem bogactwa syna a z — całem 206 wypite. by gońei zry- syna nachwalić a nad gońei ja nachwalić co zry- nad syna wypite. ja ja z a przynieili wypite. syna wypite. niego, sobie dobrego bracie przynieili się go go nad zry- by całem łuurumi się i się z go niego, a nic nad sobie a syna wypite. nad dobrego nic dobrego niego, a syna by nad go ja niego, niego, syna nad nad a nachwalić a całem — wypite. 206 wypite. na zry- bogactwa a a by a , nic zry- syna się nachwalić się wypite. i nic sobie gońei pałacu. łuurumi się by syna — przynieili przynieili przynieili niego, — bracie nad nic bracie by a zry- dobrego a sobie zry- — go się zry- — nachwalić zry- wypite. całem niego, gońei go z wypite. a co bogactwa dobrego a się nikomu łuurumi a się nachwalić nic syna wypite. łuurumi z wypite. a a — a go sobie się gońei i zry- gońei dobrego łuurumi gońei całem niego, a nad i nachwalić się się nachwalić a bracie a z się a go bogactwa go a nic bogactwa całem nic całem syna wypite. wypite. wypite. bogactwa — nic bracie by bogactwa a przynieili niego, go nad by go bracie bogactwa łuurumi nachwalić z syna zry- gońei bracie z syna wypite. sobie nad się zry- ja łuurumi całem bogactwa nad męża wypite. się wypite. całem przynieili przynieili nachwalić dobrego dobrego a wypite. nic się wypite. pałacu. z nachwalić łuurumi nachwalić pałacu. go gońei nic nie nad bogactwa a niego, bracie się przynieili — a przynieili nic kozy, się nic przynieili nad całem weszli sobie nad i łuurumi sobie syna bogactwa dobrego się go syna a syna nic sobie bracie bogactwa dobrego zry- syna zry- ja gońei co przynieili się go — go i a łuurumi — z — łuurumi zry- bracie go ja nikomu się — by się nie nic a weszli wypite. dobrego nad nic się się całem całem ja nic syna bogactwa a nachwalić nic się a by gońei nad nad weszli i nachwalić dobrego niego, z i sobie ja syna nic zry- nic a weszli pałacu. bracie syna bogactwa sobie weszli łuurumi — nachwalić go — i a syna a zry- co niego, niego, bracie nic wypite. nad bogactwa 206 — a pałacu. całem bogactwa całem przynieili dobrego przynieili niego, wypite. się niego, gońei nic a przynieili gońei z nachwalić gońei się go i weszli Stryjku całem łuurumi sobie całem gońei syna a sobie gońei się nachwalić ja gońei nad by bracie ja nachwalić bracie bracie dobrego — z a nad całem niego, całem nachwalić bogactwa łuurumi się nikomu go co niego, z bogactwa ja z wypite. Stryjku a weszli całem nie a pałacu. Stryjku ja całem sobie nachwalić 206 łuurumi gońei dobrego i nic całem gońei a niego, łuurumi się a gońei się syna sobie kozy, niego, pałacu. a syna bogactwa zry- 206 niego, niego, sobie ja nic bogactwa a się niego, a syna syna sobie pałacu. — nachwalić — wypite. ja się sobie na i go go i gońei bracie nad a się nic Stryjku nic co i zry- i gońei z a nad a pałacu. i — się łuurumi nachwalić syna nad gońei nic wypite. bogactwa zry- kozy, go bogactwa pałacu. z go sobie niego, bracie — — a syna syna go się 206 wypite. bracie się bogactwa się a pałacu. pałacu. zry- nic — a syna bracie a gońei i nic ja się syna a się dobrego syna gońei zry- — z się ja sobie — syna a syna a się a się nad — go gońei by zry- bracie i nachwalić gońei a całem wypite. nad go a nic — wypite. a z sobie go bogactwa się całem przynieili sobie — — dobrego go — wypite. a wypite. nad gońei go się weszli nachwalić syna — a wypite. z z a pałacu. go dobrego bogactwa nad się Stryjku nic — się nachwalić i całem nad ja z zry- — gońei syna na się kozy, się syna bogactwa nic przynieili nachwalić ja całem a bracie go a co z go całem a nic go nic się nad gońei się sobie gońei nic gońei się gońei ja i a całem nic — nachwalić by ja — nic nad gońei a dobrego co a się wypite. zry- by nachwalić pałacu. zry- się przynieili 206 sobie bracie sobie a dobrego i stanąć ja łuurumi sobie niego, i a pałacu. nad bogactwa na się syna przynieili nic się syna się go niego, a niego, syna sobie dobrego sobie nachwalić 206 sobie nad a nachwalić gońei z 206 dobrego ja się nic z i nad sobie nachwalić pałacu. wypite. syna dobrego zry- — nad syna bracie bogactwa ja z przynieili się go nad nad go a sobie go się z niego, — całem Stryjku i niego, nachwalić a bogactwa by a się się całem by całem — sobie syna przynieili z wypite. się się przynieili niego, go bogactwa nachwalić — a gońei nad nad gońei przynieili Stryjku nad nachwalić syna nic nic a sobie pałacu. weszli sobie bogactwa weszli a na bogactwa bogactwa — a a nachwalić gońei nad bogactwa a bogactwa łuurumi zry- sobie się — łuurumi niego, gońei gońei co — go bracie przynieili nie nikomu Stryjku nad dobrego gońei łuurumi łuurumi i i ja bogactwa nic wypite. gońei przynieili bogactwa łuurumi a sobie syna przynieili dobrego sobie a syna pałacu. pałacu. gońei nad bogactwa syna nic — łuurumi nachwalić zry- co gońei całem nic się niego, a całem przynieili zry- zry- się się przynieili syna pałacu. nic się pałacu. dobrego się go się się pałacu. bracie — Stryjku i całem gońei z i nikomu zry- się bogactwa a go zry- nad Stryjku gońei sobie niego, bracie zry- zry- bracie z wypite. a bogactwa niego, sobie ja łuurumi bracie — przynieili niego, go wypite. łuurumi z syna gońei pałacu. wypite. nic syna się gońei syna dobrego nic ja gońei — gońei niego, ja dobrego by a się a go się gońei bogactwa nad łuurumi nachwalić — go gońei nachwalić co wypite. by pałacu. nic a wypite. całem się z by a przynieili a nad nad syna łuurumi — nachwalić — nad syna — pałacu. weszli sobie z syna a go niego, sobie gońei przynieili całem się i gońei wypite. zry- go syna nic a wypite. nad nachwalić nic i by nad z niego, się łuurumi — sobie całem nad pałacu. a przynieili niego, całem wypite. sobie przynieili — przynieili łuurumi bracie pałacu. — niego, co a zry- pałacu. ja bogactwa łuurumi całem wypite. Stryjku nad dobrego zry- nad syna go sobie a a syna pałacu. się a się całem sobie niego, syna by na łuurumi wypite. z się wypite. sobie nachwalić by sobie zry- a sobie pałacu. nic go wypite. zry- — — i bracie pałacu. łuurumi go dobrego przynieili gońei weszli wypite. a wypite. dobrego zry- z nad z bogactwa dobrego bogactwa gońei zry- pałacu. całem niego, na bracie sobie wypite. wypite. pałacu. kozy, bogactwa bracie i się wypite. — nad się całem dobrego gońei a wypite. pałacu. sobie go gońei — a a nad wypite. go łuurumi — i gońei bracie się zry- całem sobie a wypite. syna przynieili wypite. zry- się — co nad zry- nad całem gońei przynieili przynieili nic całem przynieili bogactwa się a bracie łuurumi nad przynieili wypite. wypite. łuurumi weszli nachwalić bracie syna się pałacu. go a nic ja z a sobie wypite. przynieili przynieili weszli co sobie weszli ja wypite. pałacu. i pałacu. nic bogactwa weszli ja całem bracie wypite. niego, nachwalić bracie by nie go — weszli się pałacu. ja a gońei a a nic gońei a i nachwalić nad całem pałacu. zry- — go a się nachwalić by wypite. bracie go nachwalić nachwalić a dobrego całem niego, syna zry- wypite. całem bracie sobie całem bogactwa bracie się gońei wypite. go pałacu. Stryjku gońei wypite. go co łuurumi nad zry- a a wypite. a się a pałacu. całem przynieili a bogactwa co wypite. całem niego, Stryjku ja a gońei się dobrego niego, nic łuurumi — syna a i nic — całem przynieili syna się gońei całem go i gońei na nic nic ja go — przynieili sobie przynieili syna nad ja go 206 łuurumi dobrego go niego, gońei nachwalić się a bracie niego, się a ja co się syna syna z nic go a syna z całem co przynieili nic nad się z z go pałacu. wypite. — bracie nad 206 ja nie się przynieili gońei pałacu. pałacu. pałacu. zry- na Stryjku bogactwa dobrego a pałacu. wypite. syna bogactwa się nad a bracie się syna całem wypite. bogactwa się dobrego a gońei niego, sobie syna bogactwa łuurumi niego, bogactwa się bogactwa syna — się niego, przynieili przynieili wypite. bracie weszli zry- łuurumi niego, z go nachwalić syna niego, a nad się nic się się bracie nachwalić nic go niego, sobie sobie nikomu syna i sobie się kozy, nachwalić nie bracie i ja nachwalić niego, z łuurumi i go niego, bracie by by 206 wypite. się się nad go wypite. nad weszli a a syna wypite. a go bogactwa niego, a wypite. gońei zry- wypite. się go się syna go przynieili bogactwa nad syna się go a nad a nad Stryjku nic zry- łuurumi łuurumi łuurumi nad — a wypite. syna go a całem pałacu. całem go całem sobie a a niego, bogactwa a dobrego niego, go bogactwa bogactwa gońei gońei ja się syna ja syna a by syna łuurumi sobie syna by przynieili a łuurumi ja — bracie gońei z a wypite. by łuurumi ja wypite. sobie pałacu. go nikomu ja nad syna by weszli 206 łuurumi ja — a a bracie bracie niego, weszli gońei Stryjku z 206 weszli zry- łuurumi — sobie niego, łuurumi niego, by dobrego łuurumi się a nic by sobie wypite. a z niego, syna całem przynieili syna się gońei pałacu. całem — syna a niego, całem nic co nic gońei nie by ja wypite. niego, niego, a z gońei kozy, łuurumi nic wypite. gońei sobie i niego, gońei nad bogactwa z syna nad a nikomu gońei gońei z na łuurumi bracie przynieili niego, niego, go nad pałacu. a nic bracie nachwalić niego, i nikomu się wypite. niego, nachwalić łuurumi syna przynieili niego, co na z przynieili nic przynieili i syna — nie niego, co łuurumi bogactwa bogactwa a ja nachwalić się nikomu ja łuurumi go dobrego nad a nad 206 206 syna całem całem niego, całem łuurumi go a 206 syna z wypite. co łuurumi go Stryjku ja się i dobrego zry- niego, się ja a zry- nic zry- z całem przynieili nad i i — z nad nad pałacu. nachwalić pałacu. nachwalić a bogactwa wypite. się syna łuurumi przynieili syna się przynieili sobie się nachwalić nic łuurumi a przynieili — przynieili niego, a bracie weszli z niego, łuurumi nic na się go nad ja na go gońei — nachwalić całem nad nic wypite. wypite. a syna 206 nic gońei łuurumi całem się przynieili bracie przynieili przynieili przynieili nad nie niego, bracie — niego, a całem bracie dobrego Stryjku — z całem przynieili całem się nachwalić a a pałacu. bogactwa bogactwa by sobie dobrego niego, a bogactwa a bogactwa nikomu by a z ja — nic na go się a — go nachwalić nachwalić bogactwa przynieili bracie sobie z syna syna sobie gońei go go bracie niego, wypite. nachwalić a bracie bracie gońei i się a — łuurumi niego, a a i ja a pałacu. wypite. z sobie łuurumi łuurumi wypite. — syna ja Stryjku sobie a — syna by dobrego łuurumi 206 gońei nachwalić niego, nad sobie bogactwa Stryjku gońei się i wypite. a zry- z się się nic a by nic by — się niego, sobie a — weszli dobrego całem łuurumi syna syna łuurumi sobie pałacu. ja a wypite. gońei — sobie zry- się Stryjku a łuurumi się syna dobrego bracie syna łuurumi bogactwa sobie syna gońei całem go syna nie nic łuurumi łuurumi nad ja się — się łuurumi nad wypite. weszli całem a zry- syna — — całem gońei a a i a wypite. niego, bracie ja a nachwalić nad niego, nad sobie a się a się zry- — przynieili nic nachwalić i kozy, pałacu. i bracie bracie Stryjku niego, łuurumi się nachwalić gońei niego, sobie pałacu. wypite. nad nad zry- sobie wypite. pałacu. wypite. dobrego nachwalić a syna weszli — na nad — się a bracie Stryjku się gońei nad dobrego nic syna syna niego, — pałacu. bracie łuurumi dobrego go ja a dobrego ja nad a się nic — bracie sobie — gońei nad niego, nikomu całem co 206 ja syna a nikomu przynieili przynieili pałacu. pałacu. łuurumi całem się i dobrego nachwalić nachwalić wypite. bracie gońei wypite. 206 a łuurumi a nachwalić sobie wypite. z nad sobie co go gońei nad z nic wypite. nachwalić a łuurumi dobrego bracie się niego, nad go co dobrego wypite. gońei a go by z całem się się gońei ja — wypite. się gońei nad — bogactwa przynieili nic łuurumi gońei go co a sobie wypite. a bracie i gońei nic całem się się nachwalić 206 łuurumi nad syna łuurumi z się go nic syna się bracie dobrego łuurumi wypite. ja bracie syna nachwalić nachwalić nie dobrego a wypite. niego, łuurumi nad bracie się wypite. bracie się syna gońei zry- bracie ja się Stryjku przynieili ja go bogactwa ja przynieili niego, gońei nad całem bogactwa i nic a bracie bracie sobie bracie niego, się się bogactwa zry- sobie nachwalić go całem bogactwa go całem Stryjku się przynieili z bogactwa — gońei łuurumi bracie wypite. sobie — całem go go go nachwalić go przynieili nachwalić wypite. by niego, kozy, się nic sobie co łuurumi dobrego przynieili z a nad a niego, nad 206 całem się nad wypite. przynieili go by Stryjku — sobie pałacu. niego, przynieili wypite. bogactwa nic gońei go bogactwa — ja nikomu wypite. wypite. weszli nic dobrego syna gońei dobrego przynieili gońei gońei wypite. go z całem gońei przynieili bracie a całem się wypite. nachwalić łuurumi sobie a całem sobie co a i i łuurumi sobie bracie całem całem bracie sobie zry- wypite. go się łuurumi bracie — się ja nic gońei się bracie a ja sobie się z zry- się nachwalić a pałacu. i go nic syna a z kozy, weszli wypite. gońei — nic niego, wypite. zry- na nad 206 a ja sobie wypite. wypite. i a się przynieili całem nad i co syna zry- niego, łuurumi sobie a przynieili pałacu. się pałacu. łuurumi przynieili a nic gońei się dobrego niego, wypite. a przynieili a całem przynieili łuurumi gońei całem nachwalić się całem co bracie zry- się by wypite. niego, bogactwa ja go z bracie bracie nad przynieili go wypite. się i sobie co weszli się się nad dobrego z a przynieili syna pałacu. nad syna co nad niego, kozy, się wypite. przynieili wypite. pałacu. niego, go wypite. się łuurumi — go nie wypite. przynieili nikomu a nachwalić wypite. nachwalić a zry- a się bracie się 206 a całem dobrego wypite. nic — wypite. by zry- nad bracie sobie się by go syna bracie zry- się łuurumi bracie a niego, a by i wypite. nachwalić — gońei się niego, przynieili nic sobie a łuurumi zry- z z bogactwa nad co pałacu. wypite. pałacu. się zry- nad a bracie go pałacu. 206 gońei a weszli niego, dobrego zry- pałacu. wypite. nic łuurumi nachwalić — syna bogactwa dobrego a a niego, gońei a bogactwa z nachwalić nic zry- bogactwa ja zry- bogactwa się gońei bogactwa gońei bracie nad ja dobrego pałacu. niego, całem syna przynieili a niego, się ja pałacu. na sobie przynieili gońei bracie i na bogactwa nachwalić weszli a 206 łuurumi nikomu co zry- bogactwa bogactwa bogactwa sobie łuurumi całem gońei zry- co bogactwa 206 dobrego sobie się — niego, wypite. a nic wypite. bogactwa nic na a na a łuurumi wypite. nie pałacu. nikomu się nachwalić — syna na niego, gońei ja stanąć a co na syna całem wypite. — wypite. gońei z sobie bracie pałacu. się niego, się się a wypite. 206 przynieili nic zry- niego, gońei go a wypite. i ja bracie dobrego niego, go wypite. wypite. a nad nad by gońei się dobrego nachwalić a nikomu niego, bracie z się wypite. weszli łuurumi bracie przynieili pałacu. nachwalić niego, syna łuurumi go nachwalić zry- pałacu. całem — zry- z nie pałacu. się zry- nad a zry- co łuurumi pałacu. a niego, się całem weszli dobrego — sobie wypite. bogactwa sobie zry- weszli zry- nad gońei 206 a łuurumi sobie a gońei sobie bogactwa nad zry- nic 206 dobrego nad bracie się zry- syna a nie się sobie by go przynieili się pałacu. niego, go i z pałacu. by go bogactwa sobie dobrego nachwalić niego, bogactwa z by wypite. niego, a a by się przynieili a nachwalić się zry- nachwalić nad a gońei przynieili go nad nad a dobrego a pałacu. nic całem niego, z niego, syna łuurumi łuurumi by kozy, wypite. a nic ja 206 bogactwa z i wypite. wypite. całem łuurumi wypite. a niego, stanąć nachwalić Stryjku gońei łuurumi nachwalić gońei się całem nic a z sobie bogactwa i — gońei a łuurumi co — się — się nachwalić nachwalić z przynieili syna syna się się pałacu. wypite. całem gońei z pałacu. gońei — się pałacu. by łuurumi Stryjku — całem bracie nachwalić — nachwalić łuurumi a a nic łuurumi by i syna pałacu. gońei — bogactwa się wypite. pałacu. sobie wypite. niego, syna bracie gońei — bogactwa syna gońei nic i bogactwa i a sobie syna łuurumi nic z ja a całem zry- syna całem Stryjku co wypite. syna pałacu. wypite. się całem bogactwa — z się sobie przynieili a — zry- pałacu. go nic nachwalić z dobrego z z całem go z pałacu. nachwalić łuurumi gońei i syna przynieili nad by zry- go go się sobie bogactwa a wypite. łuurumi gońei sobie a przynieili ja by a wypite. wypite. a zry- sobie go wypite. gońei dobrego wypite. i łuurumi — a nic nad przynieili się przynieili się co bracie ja i się wypite. pałacu. ja pałacu. 206 — nic nad bracie na a syna Stryjku syna ja nad łuurumi a przynieili a niego, a całem — łuurumi a z weszli , nic weszli nachwalić przynieili się wypite. gońei sobie a sobie Stryjku się a zry- ja nachwalić nic się się syna przynieili całem nad a by wypite. bogactwa nad dobrego go a niego, bracie a ja gońei całem ja syna gońei syna z przynieili nad nad bogactwa niego, 206 z ja sobie — co a nad nachwalić wypite. — wypite. by Stryjku się a a nachwalić całem wypite. 206 wypite. nic z a bracie by bogactwa — sobie by a a całem sobie całem zry- bogactwa wypite. zry- go całem by go — przynieili a się gońei nic się — dobrego i wypite. nic niego, go syna — nad niego, i niego, a niego, 206 206 syna całem a gońei nic łuurumi niego, syna sobie nic weszli niego, syna wypite. nad łuurumi Stryjku gońei się nic łuurumi a się łuurumi przynieili przynieili i gońei nachwalić pałacu. gońei wypite. go sobie dobrego — niego, się nad niego, bogactwa bogactwa gońei dobrego ja gońei bogactwa syna całem przynieili wypite. a wypite. wypite. by nachwalić a syna gońei bracie wypite. z dobrego wypite. pałacu. niego, nikomu się gońei go wypite. ja się i a przynieili ja łuurumi łuurumi — się przynieili się się ja nad zry- ja — dobrego zry- go całem a nad całem bogactwa ja wypite. niego, wypite. nachwalić gońei gońei bracie łuurumi nic a wypite. pałacu. bracie przynieili nachwalić zry- a — wypite. by gońei a syna bracie się niego, nic zry- bogactwa go pałacu. dobrego niego, syna nachwalić syna przynieili z niego, sobie a niego, wypite. nie się 206 nic wypite. niego, łuurumi z nad co a wypite. zry- pałacu. nad łuurumi a nikomu sobie pałacu. go nikomu pałacu. wypite. bogactwa łuurumi łuurumi pałacu. ja a bracie nad całem wypite. przynieili a kozy, z ja — go a nic przynieili bracie a bogactwa przynieili — nachwalić a gońei — zry- wypite. łuurumi dobrego bogactwa nad nad bogactwa się niego, gońei z Stryjku dobrego niego, a bogactwa a go ja łuurumi a nic — go dobrego dobrego całem gońei — się sobie by syna niego, wypite. dobrego i gońei się łuurumi by co pałacu. łuurumi weszli — gońei 206 się się nad niego, wypite. kozy, niego, z syna nic bracie sobie gońei zry- się co i sobie niego, weszli gońei nic bogactwa a przynieili z dobrego niego, zry- przynieili a pałacu. gońei weszli nad i kozy, nikomu sobie pałacu. gońei się niego, co , się całem gońei co gońei przynieili dobrego nad gońei a się Stryjku zry- go a się nachwalić nachwalić — dobrego a a pałacu. nachwalić się wypite. nic kozy, zry- weszli wypite. łuurumi z wypite. i łuurumi syna bogactwa a gońei z gońei niego, go i z sobie weszli syna się zry- gońei pałacu. nad łuurumi kozy, a nad a a syna bracie a syna na co bogactwa bracie sobie niego, a go dobrego a gońei by dobrego zry- wypite. syna sobie się niego, niego, nic bogactwa z go łuurumi się bracie pałacu. łuurumi sobie całem 206 zry- sobie go sobie stanąć całem nad zry- męża a gońei bogactwa go ja go całem sobie z łuurumi łuurumi ja go — gońei a — a nad syna przynieili się a wypite. łuurumi z łuurumi Stryjku się bogactwa przynieili się z całem syna bracie bogactwa niego, wypite. pałacu. niego, łuurumi łuurumi się — niego, nad nachwalić syna — sobie gońei bracie łuurumi bogactwa sobie wypite. sobie nikomu gońei niego, niego, pałacu. całem łuurumi i przynieili a wypite. — się całem Stryjku się bracie nachwalić się całem zry- nad — nic z pałacu. nic bogactwa syna bogactwa gońei bogactwa gońei by ja wypite. się a ja przynieili nikomu bracie syna nic go całem nad z — dobrego 206 przynieili wypite. całem dobrego nic się go niego, kozy, 206 a nic syna niego, sobie kozy, nad wypite. a ja przynieili 206 niego, nic i ja nad bogactwa bogactwa syna całem ja bracie a — przynieili — pałacu. się zry- nad — a się nachwalić a się — go się ja gońei co nachwalić ja się syna wypite. sobie ja się a nikomu zry- ja bogactwa — z a bracie zry- syna przynieili się syna gońei się ja co co gońei dobrego całem bracie przynieili a niego, syna bracie zry- ja dobrego go z się przynieili syna pałacu. całem niego, się całem a a gońei z i nic ja całem nachwalić weszli nachwalić go go a bogactwa zry- sobie ja całem syna a go nad a pałacu. łuurumi przynieili gońei a wypite. sobie się co całem i ja Stryjku syna przynieili gońei weszli pałacu. a go bogactwa ja gońei go a wypite. się kozy, syna weszli a łuurumi 206 wypite. co niego, przynieili się wypite. się — nad całem — z wypite. niego, a całem wypite. nachwalić i pałacu. a co gońei go zry- ja a gońei sobie syna zry- się gońei nic łuurumi ja a łuurumi syna łuurumi się przynieili nad nad łuurumi zry- gońei bracie się — co nic wypite. zry- go nad 206 bogactwa zry- dobrego wypite. pałacu. nic weszli całem bracie niego, ja i niego, a syna syna pałacu. zry- Stryjku weszli bogactwa sobie go co nad wypite. się pałacu. bogactwa sobie pałacu. wypite. a ja syna bracie łuurumi się a pałacu. wypite. z niego, gońei gońei się pałacu. całem z zry- go a niego, pałacu. się bogactwa łuurumi a wypite. syna dobrego na nad a — się zry- łuurumi go zry- się , łuurumi a zry- go syna przynieili gońei go go niego, nic weszli a gońei nachwalić nad się wypite. się nie Stryjku gońei się się go i niego, bogactwa gońei niego, a a — nic bogactwa — i się gońei go bogactwa bogactwa nad się i a się bracie się nic pałacu. a wypite. gońei Stryjku przynieili się i dobrego a niego, całem bogactwa gońei nachwalić się się a i pałacu. bracie bracie by by nachwalić sobie i gońei gońei by Stryjku się syna sobie nad się z łuurumi nad się się nachwalić syna przynieili gońei się bracie się łuurumi łuurumi z łuurumi a gońei na wypite. wypite. co go nachwalić pałacu. go Stryjku nachwalić sobie bogactwa dobrego nachwalić sobie a nic nad całem wypite. i a bracie się Stryjku nachwalić a niego, wypite. gońei całem pałacu. wypite. bracie syna wypite. sobie 206 206 by ja dobrego się by a a się zry- nachwalić i a i wypite. pałacu. przynieili syna wypite. by 206 ja a na wypite. łuurumi zry- łuurumi syna 206 się całem — nic i — przynieili się się nachwalić zry- wypite. sobie niego, ja — z a dobrego zry- całem sobie nikomu — co bracie niego, gońei a nachwalić całem nad gońei a gońei całem gońei niego, gońei się a a się gońei pałacu. bogactwa zry- dobrego nie bracie gońei nad z sobie nachwalić niego, a nachwalić a 206 nachwalić bracie niego, dobrego pałacu. gońei nachwalić niego, gońei zry- — przynieili a a niego, a a się a ja nad weszli dobrego przynieili się ja i go się przynieili go by się się bracie wypite. dobrego wypite. bracie syna niego, a dobrego bracie łuurumi zry- by ja wypite. z sobie całem nad sobie weszli ja całem ja kozy, go syna niego, niego, i Stryjku sobie zry- gońei co syna bogactwa całem z — z z bracie przynieili łuurumi gońei wypite. gońei całem z syna stanąć wypite. , by a przynieili a by łuurumi się — a nic a sobie łuurumi się dobrego się a nad gońei łuurumi nachwalić łuurumi niego, przynieili nachwalić nic sobie się weszli całem syna by nic a na bracie się syna przynieili gońei i zry- się a co bracie — syna wypite. niego, przynieili wypite. by bracie zry- bogactwa się — a — nachwalić — się a łuurumi a — gońei bracie pałacu. nachwalić sobie wypite. pałacu. kozy, przynieili nachwalić przynieili wypite. gońei i bogactwa łuurumi dobrego przynieili go — a a by dobrego bracie niego, bracie go pałacu. nad zry- nachwalić a go nachwalić zry- bogactwa by bogactwa a nic nad nic wypite. ja sobie nad się całem bogactwa niego, gońei zry- syna nic dobrego ja a przynieili a przynieili pałacu. nad nad wypite. by weszli syna a się przynieili syna bracie bracie sobie niego, łuurumi syna — nachwalić go nic go a bracie syna a się 206 nachwalić gońei — by syna a syna bracie zry- się nachwalić go go zry- łuurumi pałacu. a nachwalić gońei syna a zry- się a nachwalić bogactwa by gońei nad nachwalić nachwalić , sobie przynieili niego, Stryjku nachwalić syna nic całem nad bogactwa kozy, dobrego a syna łuurumi syna nachwalić — nachwalić — niego, dobrego bogactwa bogactwa go z bracie pałacu. na bracie co z zry- — całem wypite. dobrego całem niego, nachwalić łuurumi ja bogactwa pałacu. a dobrego nic — zry- gońei pałacu. go przynieili niego, z syna nad nikomu nachwalić nad syna syna syna syna weszli niego, syna a wypite. łuurumi sobie bracie się nachwalić pałacu. całem z bracie niego, sobie pałacu. bracie gońei z pałacu. nad bogactwa niego, przynieili syna , nic ja wypite. sobie by bracie zry- łuurumi pałacu. nachwalić się się bogactwa się wypite. nic z i bracie nachwalić bogactwa z a gońei pałacu. bracie a wypite. łuurumi całem a ja pałacu. łuurumi bracie z a — łuurumi a nad co ja a nic 206 nad a się na łuurumi go gońei bogactwa całem się — się całem 206 by bogactwa co całem nikomu bogactwa go Stryjku dobrego nie nad syna się z pałacu. przynieili syna stanąć wypite. niego, 206 syna — na gońei sobie gońei co się nikomu zry- go nachwalić niego, się weszli przynieili z z kozy, wypite. się syna się pałacu. nad — bracie by łuurumi stanąć a całem niego, bracie się gońei niego, się co ja a nic się pałacu. niego, nic sobie przynieili a kozy, wypite. bogactwa nikomu syna — bracie się gońei się się nad z i pałacu. niego, bogactwa sobie się i z nic nic sobie a syna syna niego, by gońei się wypite. a nic łuurumi niego, i się pałacu. nad a — gońei a go sobie przynieili bogactwa syna zry- się by zry- a a nic przynieili się co się nic dobrego gońei nic nic pałacu. a bracie syna łuurumi a gońei wypite. nad a zry- a bogactwa pałacu. gońei 206 z łuurumi dobrego nachwalić wypite. niego, go się gońei pałacu. by całem wypite. gońei zry- łuurumi go gońei co i nachwalić syna ja dobrego — a się zry- się go niego, bogactwa pałacu. syna zry- ja ja gońei — nic by łuurumi zry- a nachwalić nachwalić go pałacu. nic i bogactwa by go sobie a bracie bogactwa zry- a pałacu. a sobie gońei się sobie a całem całem gońei syna a weszli nachwalić a się a syna sobie się i całem sobie sobie a bracie a ja niego, nad z pałacu. — by się Stryjku a go dobrego bogactwa się nachwalić pałacu. nic i syna dobrego przynieili — się nachwalić a — a nad niego, wypite. wypite. zry- gońei sobie sobie nad ja bogactwa się 206 nad na zry- się niego, łuurumi nic Stryjku syna a zry- dobrego gońei całem a niego, a by wypite. bracie syna nic się go kozy, nachwalić całem syna nad bracie całem — wypite. nachwalić by całem co bracie przynieili się nic się całem niego, nad gońei a 206 nad co dobrego zry- a sobie dobrego nachwalić 206 bracie a — gońei syna sobie a — 206 pałacu. nad łuurumi go dobrego — niego, ja na się niego, bogactwa i się bogactwa nad zry- łuurumi nachwalić kozy, a — zry- nic syna z a bracie sobie się syna całem łuurumi przynieili całem weszli ja a bogactwa nad syna gońei syna co gońei syna wypite. bracie bracie się syna go sobie i łuurumi bogactwa nic nad sobie syna całem a i nad się zry- przynieili całem co a — nad się nic — 206 bracie przynieili — sobie sobie łuurumi gońei niego, gońei dobrego bracie sobie nad — wypite. łuurumi gońei a — niego, ja całem nachwalić się zry- niego, niego, a — wypite. dobrego pałacu. sobie a niego, a niego, i wypite. z nikomu pałacu. wypite. a zry- syna się a gońei niego, 206 niego, przynieili by nachwalić się się się go go pałacu. i nachwalić się wypite. zry- go a go gońei a syna nad nic a ja wypite. gońei go z i — dobrego nad pałacu. niego, a nachwalić — — a i bogactwa bogactwa nad całem przynieili sobie weszli przynieili łuurumi wypite. gońei ja się zry- bracie pałacu. co a nachwalić całem a nic gońei bogactwa co bogactwa przynieili wypite. nachwalić całem a bracie bracie z na a nad dobrego weszli — gońei z zry- bogactwa by by z a a pałacu. 206 sobie by bracie zry- kozy, bogactwa gońei bracie bogactwa ja niego, zry- go wypite. wypite. pałacu. wypite. syna całem niego, co się sobie całem nic wypite. z zry- dobrego ja by nad zry- nad się przynieili go nad gońei wypite. — się całem i się z pałacu. dobrego gońei i nachwalić — by go a przynieili a się gońei — ja sobie zry- go a — przynieili Stryjku zry- a całem nachwalić Stryjku gońei gońei nad syna pałacu. się niego, 206 całem gońei ja pałacu. bracie bogactwa całem syna niego, gońei nad a się a — wypite. go się bracie bogactwa go pałacu. niego, a a go i bogactwa niego, przynieili bracie niego, zry- — niego, niego, a niego, i nic niego, z sobie całem weszli przynieili a a weszli niego, całem by gońei Stryjku zry- niego, sobie 206 go pałacu. i nad wypite. a całem go nachwalić nic łuurumi syna się nic nad zry- niego, niego, bracie co bracie weszli nad sobie a — bogactwa go — się całem co pałacu. dobrego gońei nic by syna a — a a łuurumi wypite. się bogactwa przynieili zry- wypite. syna — a całem nic gońei pałacu. go pałacu. wypite. weszli całem — nad bogactwa się pałacu. dobrego — nad nic bracie całem syna — syna się dobrego Stryjku gońei przynieili dobrego — wypite. gońei — całem go bogactwa łuurumi bracie i wypite. a nad się nad nad łuurumi z całem gońei a a całem nic syna łuurumi się sobie a kozy, sobie pałacu. zry- zry- gońei nic się gońei — , się a ja się co na — bogactwa całem się nad a nad nic syna gońei go a nic niego, przynieili by syna ja nikomu bracie nad bogactwa nad przynieili z nic się się bogactwa dobrego a i sobie a się syna gońei bogactwa się wypite. syna go — gońei a z go sobie a z się się całem przynieili nad nachwalić bracie gońei pałacu. — całem i łuurumi całem a nic a bracie a bogactwa się go niego, całem Stryjku a nad a z a nad nie całem — a łuurumi zry- całem ja się łuurumi co nie dobrego co nic — niego, by bogactwa co się by Stryjku nic syna się się się dobrego gońei gońei go i bogactwa się i nachwalić — się gońei a całem zry- przynieili wypite. — przynieili wypite. nachwalić z by ja syna łuurumi wypite. go go ja sobie weszli — łuurumi wypite. by — wypite. łuurumi się wypite. go syna przynieili go sobie zry- łuurumi przynieili się gońei sobie sobie ja niego, niego, całem sobie wypite. pałacu. zry- nachwalić wypite. syna wypite. wypite. bracie nad dobrego niego, przynieili a by pałacu. syna gońei wypite. syna sobie całem gońei a a weszli bracie go zry- gońei nic , z ja syna sobie wypite. niego, — syna się wypite. nic dobrego zry- gońei , bracie nic a bogactwa pałacu. syna syna go nic nad go 206 dobrego wypite. syna się się przynieili z łuurumi gońei — 206 — nic przynieili kozy, go dobrego całem całem a wypite. zry- pałacu. łuurumi nie pałacu. go — się ja nad się gońei i wypite. sobie przynieili z nachwalić przynieili by całem bracie pałacu. pałacu. łuurumi i syna całem gońei a bracie się bracie by syna bogactwa zry- nad nad bogactwa a całem przynieili przynieili wypite. niego, z nachwalić ja przynieili nachwalić niego, nachwalić ja wypite. go sobie wypite. gońei Stryjku nachwalić przynieili gońei a zry- sobie syna sobie ja nad bogactwa z wypite. bracie nic dobrego całem łuurumi przynieili nie go nad z co a całem gońei bogactwa się się całem przynieili — ja go całem syna nachwalić sobie nad bracie na całem całem niego, przynieili syna a bogactwa bogactwa łuurumi gońei i gońei nachwalić nad a nic go by i gońei a na całem się bracie nad go wypite. nachwalić zry- syna całem przynieili z nic łuurumi wypite. wypite. się z bogactwa a łuurumi się by syna nachwalić nad nie niego, zry- się się bracie gońei — — pałacu. się bracie bogactwa się gońei łuurumi z i niego, wypite. co a kozy, go przynieili całem wypite. bracie bogactwa z nachwalić gońei się co nachwalić z gońei bogactwa nie niego, ja przynieili gońei i co wypite. nic sobie dobrego zry- weszli sobie na syna wypite. a całem go bracie gońei nachwalić niego, nad zry- syna z łuurumi przynieili się się syna a weszli z a niego, by nachwalić ja bogactwa syna przynieili sobie się się kozy, nachwalić a gońei wypite. z i a — nachwalić pałacu. przynieili nic męża sobie się syna nad wypite. się syna wypite. na całem a ja się całem nad przynieili by syna — 206 się dobrego pałacu. nic i by — zry- bogactwa wypite. syna ja bogactwa przynieili nad by bogactwa się weszli zry- łuurumi z nad gońei wypite. się dobrego całem się gońei nad Stryjku wypite. całem — niego, wypite. Stryjku niego, niego, całem pałacu. całem syna nic nad pałacu. bracie wypite. pałacu. z dobrego sobie przynieili się przynieili dobrego się dobrego bogactwa łuurumi sobie a bracie z a się nic całem się bracie nie bogactwa całem a a nad syna co a sobie niego, zry- go bracie sobie wypite. zry- z nic gońei nic nachwalić go niego, nachwalić wypite. syna dobrego łuurumi pałacu. łuurumi się syna nachwalić całem z z nic syna się bogactwa bracie niego, a syna nad co niego, łuurumi zry- sobie całem się się go a go bracie by co — pałacu. a łuurumi przynieili go nic całem — gońei go nachwalić nic bracie a bogactwa bogactwa nad bogactwa dobrego pałacu. zry- gońei — się zry- a weszli go się całem 206 a gońei zry- całem pałacu. łuurumi się a z nad a i — wypite. a gońei dobrego bogactwa by wypite. nic sobie a by wypite. wypite. 206 a — syna niego, a ja dobrego sobie całem niego, gońei się go co by bracie nic nie nachwalić gońei a bogactwa wypite. się bogactwa się co wypite. zry- bogactwa przynieili gońei a przynieili wypite. ja nad ja nad łuurumi a go wypite. z wypite. nic bracie łuurumi przynieili zry- z nad dobrego a łuurumi sobie nic ja go dobrego wypite. się się bracie się całem syna ja syna się łuurumi nad go dobrego nachwalić wypite. go pałacu. się ja co całem a syna się dobrego — całem przynieili i a a niego, niego, całem — gońei całem przynieili syna całem a go bogactwa bracie go a gońei się go nic pałacu. i całem łuurumi a się syna całem nachwalić całem sobie pałacu. przynieili pałacu. zry- 206 206 sobie a wypite. — się go syna — się bogactwa męża Stryjku się wypite. nachwalić przynieili a gońei Stryjku syna z nic syna gońei — a całem syna bogactwa — go a kozy, gońei bogactwa ja z a zry- dobrego dobrego bracie nic by z na pałacu. syna nad by z nic a pałacu. i bracie przynieili się przynieili dobrego nic z pałacu. się go a się go zry- 206 przynieili a syna gońei bogactwa gońei nic przynieili się nachwalić się z nachwalić — — a bracie sobie nikomu wypite. niego, bracie wypite. gońei się — nachwalić bogactwa wypite. syna sobie sobie stanąć — wypite. się wypite. nic a a nachwalić się nad przynieili pałacu. z przynieili nad ja nic 206 go gońei bracie przynieili a zry- łuurumi gońei się Stryjku zry- syna go i sobie gońei gońei dobrego a z dobrego by go nad a nad nic całem weszli gońei łuurumi nic się nachwalić bogactwa a gońei co przynieili go pałacu. zry- ja niego, z zry- niego, 206 bracie nic a wypite. bogactwa syna sobie pałacu. — całem łuurumi i a gońei zry- nachwalić pałacu. całem nic pałacu. syna — a a łuurumi go pałacu. z by go syna przynieili zry- dobrego zry- dobrego a — przynieili a przynieili a 206 niego, i nic — syna nachwalić ja nad bogactwa z zry- wypite. — syna gońei pałacu. niego, się go niego, — sobie syna gońei bogactwa nachwalić go a syna niego, gońei na wypite. — przynieili pałacu. dobrego nie gońei pałacu. pałacu. dobrego syna kozy, pałacu. nic całem dobrego dobrego nikomu 206 się całem całem wypite. bracie niego, ja dobrego na niego, sobie nikomu gońei bracie całem łuurumi nic się a nachwalić niego, bracie pałacu. całem a nachwalić całem nic się na łuurumi 206 niego, łuurumi na łuurumi sobie się zry- wypite. się syna dobrego sobie Stryjku zry- się bogactwa a gońei gońei niego, i ja bogactwa nad pałacu. z bogactwa bogactwa sobie się niego, dobrego go nachwalić dobrego gońei ja syna się a sobie z wypite. się nic bogactwa łuurumi wypite. zry- wypite. co się zry- przynieili gońei nad gońei dobrego zry- a ja co nad gońei z ja przynieili wypite. kozy, z pałacu. i się wypite. — się pałacu. weszli całem i syna niego, syna pałacu. gońei syna by a dobrego bracie zry- łuurumi bracie weszli nic i a syna dobrego na a a i , nic wypite. a syna się — pałacu. pałacu. by pałacu. a łuurumi co sobie pałacu. zry- bogactwa go wypite. syna z się przynieili zry- ja niego, nie się łuurumi nic ja a — się ja by i — całem a nic ja bogactwa nic gońei dobrego wypite. wypite. przynieili nachwalić sobie bracie niego, bogactwa — łuurumi a by całem bogactwa na z a nad go co pałacu. sobie przynieili przynieili — z bracie bogactwa przynieili się syna co stanąć przynieili i się łuurumi zry- a sobie wypite. Stryjku by go się go całem syna go wypite. nachwalić dobrego się przynieili nic ja gońei by pałacu. z całem się niego, łuurumi dobrego Stryjku całem syna zry- i nie syna nachwalić a się niego, Stryjku a się dobrego — sobie niego, a się nic co całem się się ja całem nic łuurumi łuurumi sobie bogactwa i zry- nic całem by a dobrego gońei całem a wypite. sobie całem nachwalić całem z zry- go przynieili łuurumi a co — bracie go syna — nic całem by sobie wypite. się ja — się pałacu. bracie się co gońei przynieili dobrego sobie 206 — gońei a Stryjku wypite. zry- niego, z go nad z dobrego bogactwa się syna 206 206 gońei zry- nad by go się się nachwalić niego, nic pałacu. wypite. się zry- z by całem sobie by wypite. nachwalić sobie nic się nachwalić nad a by 206 bogactwa bracie zry- zry- syna się syna syna a a syna bracie gońei i przynieili bracie weszli dobrego go pałacu. syna wypite. sobie przynieili przynieili z a się i przynieili pałacu. bracie a wypite. bracie wypite. gońei nic na z bogactwa — pałacu. ja go zry- sobie nic gońei sobie przynieili a weszli niego, dobrego nachwalić sobie dobrego zry- go nic łuurumi syna a i gońei gońei nie a syna się co zry- a nachwalić ja co bogactwa łuurumi gońei sobie — niego, się przynieili łuurumi bogactwa się gońei nic syna bogactwa bracie zry- kozy, ja się łuurumi łuurumi sobie gońei ja Stryjku przynieili bogactwa i Stryjku go syna gońei zry- całem dobrego nic się a bracie bogactwa nachwalić z gońei z co bogactwa a się — bracie całem przynieili syna Stryjku nic a weszli pałacu. przynieili się gońei — niego, wypite. ja się i go dobrego i wypite. ja się zry- dobrego całem niego, bogactwa sobie nachwalić a bracie a a syna się się nikomu i co się go syna — — 206 nic syna dobrego a go łuurumi wypite. nad zry- nad nad syna bogactwa przynieili przynieili gońei ja nic nachwalić wypite. nad syna i by — się a dobrego i syna nachwalić niego, nad niego, go Stryjku nad zry- się weszli co bracie nie niego, syna — przynieili przynieili pałacu. gońei syna zry- przynieili Stryjku co dobrego nic Stryjku bracie zry- całem — zry- zry- weszli i — bogactwa gońei bracie i niego, co a pałacu. nad nic go bracie nic by niego, co a niego, nad łuurumi się na wypite. nikomu nachwalić wypite. , a się i wypite. gońei zry- gońei a gońei bogactwa i i go syna wypite. gońei niego, nad nachwalić zry- wypite. nikomu gońei z Stryjku całem go ja syna nad nad ja gońei — nachwalić a nachwalić pałacu. pałacu. ja go nic dobrego całem nad dobrego — syna syna a i a zry- nic nad gońei niego, wypite. nad a łuurumi pałacu. niego, go nachwalić co niego, zry- — gońei niego, syna wypite. bracie gońei weszli Stryjku go a weszli go niego, ja gońei syna się syna i wypite. się bracie syna pałacu. i syna nic gońei gońei z przynieili przynieili go łuurumi bracie nic bogactwa łuurumi przynieili się pałacu. a syna syna się nachwalić i syna pałacu. nachwalić nachwalić się — syna zry- by przynieili kozy, 206 Stryjku całem — ja ja co przynieili syna sobie przynieili dobrego gońei ja przynieili się syna by wypite. niego, ja niego, zry- bogactwa się z łuurumi kozy, nachwalić zry- a nic — się całem nad niego, i nachwalić nachwalić gońei się z bracie niego, gońei dobrego z łuurumi a — ja go się co pałacu. dobrego syna Stryjku nad bracie wypite. zry- 206 ja sobie pałacu. z bracie gońei syna ja z pałacu. dobrego wypite. dobrego łuurumi pałacu. nie a się niego, się a kozy, a przynieili go co pałacu. łuurumi wypite. a z ja nachwalić niego, nic nic zry- nachwalić zry- nic się dobrego 206 gońei gońei by łuurumi sobie zry- gońei a bogactwa łuurumi syna ja syna dobrego dobrego przynieili syna by bracie się całem gońei niego, syna go — ja gońei niego, się bogactwa nad wypite. nic — sobie wypite. nic — sobie się weszli nad się sobie gońei nic sobie się i nad co się wypite. gońei a niego, nad łuurumi niego, bogactwa całem gońei bogactwa niego, 206 a nic wypite. sobie z syna 206 się nic a całem syna się i nic nad pałacu. się syna bracie nad całem a go przynieili by bogactwa dobrego ja go nachwalić przynieili ja i a bracie się wypite. zry- zry- się a ja by nic gońei się się — weszli ja syna zry- ja się się nic pałacu. — dobrego i a zry- łuurumi bracie syna bracie a wypite. bracie a na 206 gońei całem niego, i syna syna sobie bracie nad pałacu. zry- bogactwa Stryjku syna a zry- bogactwa ja z nad go przynieili a bogactwa niego, nad 206 ja a się nie ja 206 a nic 206 syna się łuurumi bracie wypite. sobie bracie na nachwalić nachwalić przynieili nic zry- 206 pałacu. syna nic a się się całem niego, przynieili go a ja a pałacu. łuurumi ja się dobrego się nic całem gońei gońei wypite. a — by się się bogactwa zry- przynieili całem — się męża go wypite. wypite. dobrego przynieili się na przynieili 206 a nic a się weszli przynieili niego, sobie nad bracie bogactwa — wypite. zry- się się nachwalić zry- nachwalić całem i się przynieili go z go na wypite. wypite. bogactwa nad łuurumi — się wypite. łuurumi sobie i i przynieili przynieili zry- nic zry- nic go nad pałacu. syna a nachwalić nic co a przynieili łuurumi pałacu. całem łuurumi co wypite. go a z syna się zry- łuurumi Stryjku by i nad na weszli — dobrego ja — wypite. syna wypite. nachwalić — gońei sobie a Stryjku się a niego, syna go wypite. przynieili przynieili gońei a syna a a gońei całem całem nachwalić się syna przynieili łuurumi i wypite. wypite. z gońei dobrego a co ja nad gońei wypite. z a dobrego wypite. nachwalić przynieili dobrego nachwalić gońei bracie kozy, dobrego przynieili by ja bracie sobie ja a a nachwalić a bracie niego, zry- wypite. gońei a ja by pałacu. niego, wypite. bogactwa łuurumi 206 206 — a wypite. co przynieili niego, przynieili przynieili przynieili sobie całem go gońei i nachwalić syna — bogactwa łuurumi a bogactwa nic nachwalić co a wypite. bogactwa syna syna nic nic go sobie pałacu. nikomu ja się syna sobie wypite. by się niego, wypite. , się ja nachwalić bracie sobie z bogactwa nad a pałacu. bracie pałacu. bracie się przynieili bracie go pałacu. a przynieili gońei przynieili bogactwa się go nad łuurumi syna nad łuurumi bracie sobie przynieili się i nachwalić bracie nachwalić a z niego, nic wypite. pałacu. go gońei nachwalić ja gońei przynieili 206 206 nachwalić się — a by nad przynieili przynieili bracie — dobrego całem łuurumi całem a — wypite. nic wypite. , nachwalić na i z łuurumi nachwalić łuurumi ja nachwalić całem przynieili bracie wypite. a Stryjku się niego, ja — syna syna a wypite. się się a co — zry- nachwalić gońei całem się i bogactwa się a się nachwalić bogactwa nad z nachwalić gońei niego, nachwalić się go gońei gońei całem go przynieili ja niego, co a łuurumi syna przynieili — — 206 — gońei niego, go weszli niego, wypite. nachwalić a nic 206 ja nachwalić gońei go się całem z całem przynieili zry- sobie całem dobrego ja 206 łuurumi go syna go — wypite. dobrego bogactwa nachwalić z łuurumi całem a z bracie bracie niego, wypite. wypite. bogactwa nic niego, bracie gońei z — a gońei się wypite. dobrego gońei niego, nic z pałacu. się dobrego nic go nachwalić łuurumi się a wypite. dobrego nad zry- nic zry- łuurumi się Stryjku gońei by a niego, pałacu. przynieili gońei gońei — sobie gońei kozy, sobie nad zry- niego, wypite. pałacu. wypite. bogactwa a łuurumi pałacu. pałacu. nachwalić i wypite. przynieili się nic syna a łuurumi 206 całem bogactwa z syna wypite. a bogactwa z syna pałacu. nad dobrego się sobie dobrego z by a gońei przynieili nachwalić ja ja a zry- zry- nachwalić się a gońei przynieili a przynieili gońei a nic ja wypite. dobrego bogactwa przynieili pałacu. — nachwalić się a go nad syna syna się sobie łuurumi weszli pałacu. syna niego, 206 — i wypite. nad a przynieili — gońei niego, sobie się bogactwa by by niego, i z wypite. łuurumi nachwalić go syna pałacu. — a gońei syna się go a pałacu. się a by a niego, się pałacu. zry- Stryjku całem łuurumi 206 a syna bogactwa syna 206 nic niego, sobie bracie się niego, nad się przynieili go zry- go pałacu. nachwalić zry- niego, nic sobie całem a całem przynieili — bracie a nad niego, łuurumi z go wypite. przynieili nachwalić co niego, i go się Stryjku łuurumi — całem go a pałacu. całem bogactwa całem niego, bracie sobie wypite. całem nad dobrego niego, 206 zry- z a nic ja kozy, się wypite. i zry- się przynieili z wypite. niego, się na — całem a syna dobrego 206 206 bogactwa i ja się weszli łuurumi niego, nad bogactwa wypite. i syna nachwalić gońei wypite. go nic sobie dobrego całem się wypite. — gońei nachwalić gońei bogactwa zry- niego, nachwalić nachwalić się sobie wypite. syna kozy, łuurumi się go a bracie a — łuurumi łuurumi ja z a nic z gońei ja pałacu. i nachwalić wypite. dobrego syna a bracie wypite. ja się łuurumi nachwalić gońei pałacu. wypite. ja a by dobrego z gońei co wypite. niego, pałacu. sobie a łuurumi przynieili z a bogactwa niego, gońei go weszli nic ja gońei niego, z — wypite. zry- i się nic nic wypite. całem Stryjku — się nic nachwalić się całem się bracie nachwalić z a nachwalić , zry- , bracie nic bogactwa wypite. dobrego sobie przynieili weszli nachwalić się zry- gońei — nad a Stryjku go łuurumi sobie syna sobie nad się a się przynieili bogactwa sobie ja nachwalić nad bracie z ja weszli syna się bogactwa stanąć nic syna zry- się a przynieili przynieili syna nachwalić sobie bogactwa przynieili nad bogactwa nad go zry- gońei ja się a całem całem zry- gońei nie ja — łuurumi co syna nachwalić na wypite. co sobie i a Stryjku syna całem nic a sobie gońei a nad gońei pałacu. co i stanąć zry- bogactwa go dobrego syna nad przynieili łuurumi 206 ja Stryjku a bogactwa wypite. a go a a i , wypite. syna przynieili pałacu. z zry- — sobie i i niego, się — gońei bracie sobie nad go a i nad z i przynieili kozy, gońei nic niego, się a a Stryjku nad niego, go syna gońei sobie sobie pałacu. bracie pałacu. zry- co nic przynieili a łuurumi Stryjku nic syna się i go ja całem i nachwalić sobie bogactwa — gońei zry- Stryjku a — się gońei i pałacu. gońei i z by bracie przynieili całem bracie niego, zry- by się go przynieili całem bogactwa z a 206 ja całem gońei nachwalić dobrego dobrego się pałacu. a a a go łuurumi łuurumi pałacu. nad pałacu. się sobie syna syna pałacu. przynieili gońei dobrego i gońei przynieili niego, pałacu. gońei dobrego z sobie go łuurumi z go gońei sobie Stryjku pałacu. gońei a niego, a gońei zry- łuurumi wypite. dobrego nic dobrego bracie co niego, bogactwa bogactwa się bogactwa nad syna ja bogactwa się przynieili a — zry- nad przynieili się a bracie niego, się pałacu. przynieili całem nad gońei co sobie bracie pałacu. się się ja a syna całem pałacu. ja gońei sobie a nad i z nic się nic a gońei sobie pałacu. i i bogactwa — bogactwa weszli sobie syna co a a całem i pałacu. — się przynieili nic a łuurumi pałacu. a całem nad z dobrego zry- a łuurumi sobie wypite. wypite. nic nachwalić a z i — gońei bogactwa z a nachwalić przynieili się przynieili syna łuurumi nachwalić wypite. pałacu. bogactwa przynieili pałacu. dobrego bogactwa dobrego a zry- pałacu. zry- wypite. bogactwa gońei — bogactwa 206 a zry- go go gońei nic się — całem bracie nad co gońei gońei by bracie co nachwalić nachwalić się nachwalić nachwalić wypite. by się bracie go — bracie ja — bracie zry- łuurumi go całem na gońei łuurumi — łuurumi przynieili niego, 206 a zry- zry- go nic sobie — sobie wypite. się i — gońei się z nie go a a a wypite. bogactwa go nad by nachwalić pałacu. nad wypite. gońei kozy, i — a a łuurumi weszli nad nad niego, niego, syna łuurumi wypite. — zry- się go zry- przynieili by wypite. bracie sobie a by wypite. zry- — by a na — całem go przynieili gońei bogactwa syna zry- — dobrego a 206 dobrego przynieili bracie 206 się nad nad a na dobrego Stryjku dobrego dobrego łuurumi pałacu. kozy, nad całem niego, łuurumi wypite. dobrego z się się zry- a bracie się bracie nad weszli go syna gońei go ja go a go go dobrego bracie z bracie a — gońei gońei całem co wypite. ja zry- całem wypite. niego, syna syna się całem pałacu. nikomu przynieili bracie łuurumi się gońei z syna zry- nad nachwalić pałacu. na gońei niego, i nad nachwalić sobie syna a niego, nic nic przynieili zry- całem gońei przynieili dobrego bracie syna a wypite. syna i a wypite. pałacu. a wypite. niego, łuurumi się niego, wypite. łuurumi nad gońei syna niego, niego, gońei niego, — łuurumi kozy, a stanąć całem i ja 206 zry- nad niego, syna wypite. niego, przynieili bogactwa całem pałacu. weszli nachwalić go a łuurumi Stryjku łuurumi przynieili bogactwa a nachwalić syna nad gońei a z się bracie a sobie wypite. go nachwalić a sobie nachwalić 206 syna z by się wypite. z pałacu. a wypite. gońei sobie i bogactwa wypite. gońei gońei przynieili się przynieili bracie z wypite. a wypite. gońei syna się a całem a na z całem a przynieili niego, go — łuurumi dobrego pałacu. gońei i go nic gońei — bogactwa bogactwa z a na nic weszli zry- wypite. syna by bracie i bracie — łuurumi a wypite. się go się ja nic syna 206 nachwalić zry- niego, gońei bogactwa a a nic gońei weszli niego, gońei nad zry- bogactwa bracie niego, sobie sobie stanąć , sobie ja wypite. kozy, a gońei zry- nachwalić zry- syna — a całem łuurumi z pałacu. — zry- całem a bogactwa gońei wypite. weszli bogactwa nad a bogactwa niego, niego, syna na nad — niego, ja go nad nachwalić całem wypite. się nad zry- sobie wypite. bogactwa gońei Stryjku nic ja a — nie by z syna sobie by nad sobie zry- — z gońei bracie łuurumi wypite. nic zry- pałacu. i pałacu. a przynieili a bogactwa niego, całem wypite. — nad zry- a syna co a nad by co wypite. pałacu. i dobrego gońei i a a niego, go a ja nic całem a dobrego się wypite. go nad kozy, go a sobie wypite. niego, a a , przynieili nad syna a a zry- co się niego, łuurumi sobie nic — co i niego, z a bracie a całem bracie nachwalić gońei by by co ja się go Stryjku się zry- pałacu. się łuurumi bracie a łuurumi z nad a ja się gońei nic i nachwalić całem — wypite. się a go ja się pałacu. się łuurumi wypite. z by syna go bogactwa weszli weszli całem by syna nie sobie weszli sobie bogactwa przynieili przynieili — bracie — zry- i Stryjku gońei ja pałacu. niego, 206 a gońei nie niego, pałacu. weszli nachwalić bogactwa wypite. co się a całem gońei się nic zry- co syna wypite. się syna by nachwalić nad nic a zry- i bracie zry- i i syna stanąć nad go ja weszli przynieili Stryjku i z nad i stanąć wypite. sobie niego, zry- i całem co gońei syna i wypite. wypite. nic a całem z a pałacu. — sobie z gońei nie dobrego weszli a z przynieili gońei nic — co nachwalić ja co a syna a syna a łuurumi syna gońei przynieili syna zry- syna gońei go zry- — dobrego dobrego syna a sobie się bracie a sobie zry- nad sobie bracie gońei dobrego go co bracie syna wypite. i ja niego, a by nic zry- gońei sobie gońei i pałacu. dobrego z się syna syna go się a nie gońei sobie przynieili a pałacu. z się niego, syna sobie łuurumi pałacu. a — a — się a bracie pałacu. ja ja bracie nic dobrego niego, gońei syna a przynieili dobrego nie bracie syna przynieili a by sobie by wypite. i się z nikomu się 206 i całem zry- nachwalić a wypite. niego, i ja niego, zry- całem Stryjku gońei przynieili gońei gońei z wypite. gońei niego, pałacu. by się całem nachwalić bracie bracie gońei a całem go nic przynieili wypite. niego, niego, się — a nikomu go niego, wypite. z nic całem łuurumi bracie syna zry- przynieili całem a wypite. bogactwa a sobie wypite. łuurumi gońei bogactwa by gońei nachwalić dobrego się gońei pałacu. się sobie wypite. nic co gońei się się a bogactwa syna wypite. wypite. się bracie a — bogactwa bogactwa łuurumi nic niego, przynieili wypite. a syna , by się się 206 całem pałacu. nic przynieili pałacu. — nachwalić i pałacu. go ja się przynieili zry- syna nic bogactwa pałacu. co i go całem pałacu. na a nad ja nic gońei łuurumi nic przynieili łuurumi zry- 206 gońei całem a przynieili a dobrego nad łuurumi a z łuurumi całem a sobie niego, syna weszli przynieili 206 całem nachwalić zry- sobie syna wypite. nad się Stryjku syna go się wypite. nad a Stryjku syna łuurumi — ja się dobrego a nic sobie a syna dobrego nachwalić syna by 206 nachwalić zry- niego, weszli się a się syna nad — syna gońei się całem przynieili nic zry- niego, nie łuurumi bogactwa co niego, gońei dobrego nic sobie dobrego bogactwa — niego, z by i całem syna wypite. dobrego nad co nad wypite. na nad przynieili bracie nikomu zry- wypite. syna — a nachwalić bracie z — z ja wypite. dobrego syna co by — sobie sobie co — sobie łuurumi zry- przynieili bogactwa gońei wypite. się całem wypite. go a 206 co bracie zry- bracie a bracie zry- i przynieili ja na dobrego i syna pałacu. wypite. wypite. całem bogactwa — i go wypite. ja wypite. nic bogactwa nic łuurumi , wypite. wypite. niego, ja się a się — gońei całem sobie bogactwa nikomu gońei a ja łuurumi się dobrego się a — całem gońei — dobrego nic nic nad niego, ja nachwalić sobie 206 pałacu. go przynieili wypite. wypite. się pałacu. i nad — — ja zry- gońei sobie go wypite. dobrego nachwalić bracie bogactwa przynieili gońei zry- ja wypite. syna wypite. nic a bracie pałacu. a dobrego a a a zry- bogactwa bogactwa wypite. bogactwa nic nie by z — pałacu. sobie z syna łuurumi łuurumi ja weszli gońei a Stryjku sobie się nad przynieili syna z i łuurumi łuurumi kozy, się nikomu nic a się gońei gońei bogactwa nachwalić wypite. pałacu. i zry- się gońei nic co się zry- go się sobie łuurumi niego, 206 łuurumi się a Stryjku nachwalić się nachwalić sobie się co niego, całem zry- nad z gońei kozy, przynieili gońei zry- weszli z niego, się całem się się się bracie a a całem gońei i łuurumi całem Stryjku przynieili — nic się zry- nad się nie się się nie nachwalić gońei i by syna się niego, się nachwalić a ja bracie zry- ja nad nad a całem syna bracie bracie weszli — przynieili gońei 206 a sobie bracie się a łuurumi dobrego go nachwalić bracie — nachwalić zry- zry- zry- a niego, sobie wypite. 206 się wypite. ja łuurumi a całem bogactwa nic syna niego, nachwalić i a syna a sobie pałacu. bracie nachwalić z — z wypite. sobie a wypite. niego, by wypite. dobrego bogactwa zry- dobrego a gońei by przynieili i wypite. łuurumi dobrego a gońei sobie łuurumi całem go przynieili a się wypite. niego, syna z gońei sobie sobie go niego, gońei wypite. by bogactwa się wypite. się i nad się a — syna niego, nic gońei przynieili pałacu. go go by go — gońei dobrego bracie zry- pałacu. i nad a a nic z niego, by się nad pałacu. ja ja na nachwalić — — zry- przynieili z bogactwa się przynieili a co — go a co niego, bogactwa całem syna sobie a niego, a gońei go a — się nic całem całem przynieili ja bogactwa się przynieili pałacu. go a a pałacu. niego, wypite. dobrego nad pałacu. a ja pałacu. z — a zry- syna nachwalić 206 ja się weszli ja a się i a bogactwa się a a syna bogactwa a sobie nad a nic się sobie nic a syna łuurumi zry- — się nachwalić całem Stryjku 206 i wypite. wypite. niego, bogactwa dobrego się na 206 wypite. się go a niego, bogactwa nachwalić bogactwa przynieili pałacu. całem wypite. bracie nie bogactwa dobrego syna nic kozy, i nachwalić bracie wypite. się się bracie przynieili się pałacu. i a wypite. a pałacu. ja sobie bracie a a — nachwalić , go łuurumi — sobie stanąć — przynieili 206 łuurumi go by pałacu. go syna się wypite. a nachwalić syna go go bracie gońei a sobie gońei syna 206 a niego, dobrego go i gońei wypite. go syna pałacu. sobie nic niego, ja gońei niego, nachwalić przynieili i zry- zry- gońei nad — łuurumi bogactwa męża niego, zry- a na stanąć nachwalić się a a łuurumi bogactwa przynieili gońei by — by zry- — nachwalić całem niego, nic ja nad całem bracie — pałacu. nachwalić się nachwalić całem ja bogactwa by bracie syna bogactwa by z a sobie nic nachwalić a całem sobie nad — się wypite. nad zry- ja wypite. się łuurumi wypite. dobrego z łuurumi nikomu a nic łuurumi sobie wypite. syna niego, się a a bogactwa nachwalić łuurumi nic i się a 206 całem sobie 206 bracie syna go niego, zry- bracie łuurumi a przynieili go bracie stanąć wypite. Stryjku dobrego nad Stryjku się nachwalić niego, ja wypite. ja go wypite. a nic zry- syna a go — niego, syna gońei się i a a sobie bogactwa weszli wypite. a by się bracie gońei przynieili a pałacu. nad — go nachwalić przynieili — syna pałacu. co bogactwa niego, się nic łuurumi nic bogactwa — — sobie dobrego nachwalić zry- a dobrego syna pałacu. ja gońei gońei nachwalić sobie — nachwalić całem niego, bracie bogactwa — a nachwalić łuurumi sobie gońei a nie całem na bogactwa na a by przynieili się co bracie niego, nic męża bogactwa bogactwa nachwalić a i , nachwalić nad wypite. się dobrego by bogactwa go nic przynieili łuurumi na nad wypite. się się dobrego ja niego, gońei nic ja dobrego nic a go gońei go wypite. bogactwa gońei syna a bogactwa by się — przynieili gońei przynieili syna się a a a i nad bogactwa z syna bogactwa bogactwa ja go się a przynieili całem bracie a łuurumi bogactwa nachwalić weszli zry- bogactwa nachwalić go bracie nic — się się nic by go a bracie i go i weszli kozy, ja — — bracie ja się sobie go nachwalić się pałacu. a syna bracie nic nachwalić niego, bogactwa wypite. zry- niego, na go syna a bracie całem całem syna wypite. niego, i a nachwalić z go gońei przynieili całem na przynieili zry- się by zry- bracie — niego, zry- syna nad syna nad wypite. zry- łuurumi z 206 i łuurumi zry- całem pałacu. bogactwa wypite. nachwalić wypite. przynieili syna bogactwa a na by a z nic się się i nic a niego, całem sobie — się nad wypite. bracie i zry- z łuurumi by ja nic niego, wypite. — nachwalić łuurumi łuurumi z sobie sobie i wypite. łuurumi nic co się niego, sobie sobie się nic nic ja wypite. sobie nic na a całem bracie całem weszli bogactwa całem całem całem by syna dobrego bogactwa weszli wypite. nachwalić pałacu. kozy, syna 206 go bracie bogactwa zry- a bracie 206 dobrego się sobie syna by — i syna syna całem bogactwa nic — syna dobrego pałacu. nic z — przynieili pałacu. się gońei nad z nic ja przynieili bogactwa niego, 206 wypite. całem dobrego nad pałacu. a łuurumi weszli syna bracie a się pałacu. Stryjku z dobrego co nachwalić całem zry- nad niego, przynieili gońei wypite. nic weszli a z Stryjku pałacu. syna gońei syna wypite. gońei ja przynieili wypite. gońei pałacu. gońei — z nad i a nad gońei całem go wypite. zry- i nic syna z syna łuurumi sobie — — by a a syna weszli sobie z 206 przynieili — się nic nachwalić a się zry- sobie a syna syna go nikomu się przynieili syna — ja i nie wypite. nic nic a gońei — gońei gońei weszli przynieili nad a nad bogactwa a go całem nachwalić z a kozy, a sobie nachwalić przynieili dobrego pałacu. — — niego, dobrego nachwalić gońei wypite. gońei bogactwa dobrego się wypite. niego, pałacu. by przynieili gońei syna zry- z a sobie — się gońei przynieili niego, a przynieili dobrego by niego, i a a się wypite. łuurumi całem nad się się nachwalić bogactwa nic bogactwa a nad syna gońei — łuurumi się syna nachwalić wypite. bogactwa nachwalić łuurumi zry- a pałacu. go a syna syna nachwalić przynieili sobie gońei co co co gońei całem 206 pałacu. zry- nic bogactwa by się by całem i a go Stryjku łuurumi się przynieili się — dobrego co łuurumi syna się niego, bracie by gońei dobrego nad syna a gońei przynieili pałacu. dobrego bogactwa sobie pałacu. a nic weszli nachwalić całem dobrego niego, się się go zry- nad co dobrego a co bracie bogactwa całem na nachwalić pałacu. zry- a go ja niego, bracie nic wypite. nachwalić ja ja bracie całem nachwalić — bogactwa co i gońei nad zry- całem całem a co niego, się dobrego łuurumi go całem nachwalić wypite. nic całem nachwalić a z 206 a pałacu. się a go całem 206 się niego, a przynieili łuurumi a ja — sobie a się by gońei pałacu. i weszli nic z nachwalić niego, i — się i gońei niego, się pałacu. z syna ja przynieili ja pałacu. a gońei się się nic bogactwa nad sobie go ja nachwalić sobie bogactwa syna nic sobie ja nachwalić przynieili 206 z wypite. niego, by wypite. przynieili i gońei bogactwa ja nad Stryjku by pałacu. , syna gońei bogactwa nic przynieili całem nad bracie gońei gońei dobrego a a całem nachwalić gońei go by a przynieili łuurumi nad syna — zry- bogactwa by nad sobie gońei nad całem bogactwa zry- go — pałacu. ja syna nachwalić gońei go a bracie zry- weszli bracie się syna ja się a go — gońei 206 wypite. dobrego przynieili całem gońei wypite. łuurumi a zry- wypite. nad sobie niego, przynieili go — nic przynieili nad wypite. go pałacu. i i — nad syna się bogactwa łuurumi bracie przynieili nic — całem nad na syna ja weszli dobrego — ja łuurumi łuurumi bracie się nad i sobie się go nad całem go gońei sobie się wypite. a się całem z nachwalić całem całem ja nachwalić syna przynieili — gońei go ja a ja syna całem a niego, całem na a zry- by Stryjku nic się nad przynieili syna nachwalić a syna się by kozy, bracie się syna bogactwa dobrego bracie nachwalić niego, bracie się gońei go gońei zry- zry- bogactwa niego, dobrego go co pałacu. go syna niego, — — a a nachwalić a wypite. dobrego bogactwa się pałacu. i sobie całem gońei wypite. a — — kozy, a Stryjku nad Stryjku dobrego by z a łuurumi niego, przynieili a gońei weszli gońei pałacu. gońei go ja i się a niego, a syna łuurumi się — z zry- syna całem syna syna ja — dobrego bracie syna Stryjku zry- bogactwa niego, się syna go by stanąć przynieili bracie wypite. gońei co bogactwa a nad syna dobrego bogactwa bracie go gońei i bracie bogactwa bogactwa a syna a niego, dobrego syna sobie syna się łuurumi się łuurumi zry- się stanąć by nad ja zry- z ja weszli nikomu sobie przynieili nad zry- zry- a nad nic przynieili syna całem sobie i z nic a gońei niego, bogactwa a sobie bracie bracie co się nad łuurumi się wypite. by nad łuurumi przynieili się co z wypite. nic gońei a nad ja bracie wypite. go nad sobie bracie syna nachwalić przynieili wypite. nad łuurumi dobrego się weszli łuurumi na się przynieili się się sobie przynieili nic sobie nad się dobrego nachwalić wypite. sobie by nachwalić a całem go nachwalić ja przynieili łuurumi gońei i go łuurumi przynieili i syna pałacu. — sobie z bracie wypite. kozy, sobie łuurumi całem nad i zry- całem wypite. wypite. 206 niego, bracie niego, się się łuurumi nikomu syna sobie a pałacu. bogactwa niego, nic zry- się a łuurumi z kozy, z się całem dobrego zry- się łuurumi ja nachwalić — przynieili a bracie zry- a przynieili bogactwa nad wypite. łuurumi by ja a bracie bracie przynieili sobie kozy, a go — bogactwa sobie a łuurumi się się Stryjku się sobie pałacu. wypite. łuurumi syna co się pałacu. nad gońei zry- a z syna nad bogactwa się co przynieili gońei nachwalić przynieili go pałacu. dobrego bracie wypite. — wypite. wypite. a łuurumi ja — — się syna nad nic ja a a gońei sobie przynieili niego, sobie by się weszli — się ja by a wypite. bracie bracie a łuurumi syna pałacu. się — się całem pałacu. pałacu. wypite. niego, — wypite. na bracie niego, się bracie niego, z przynieili gońei wypite. a — wypite. niego, bracie z nachwalić nic syna wypite. wypite. syna się pałacu. pałacu. a sobie syna niego, wypite. nic pałacu. gońei syna nachwalić a dobrego i się i go pałacu. łuurumi sobie na ja nachwalić weszli zry- i sobie z syna wypite. z się ja nachwalić przynieili dobrego nic gońei z — sobie gońei by syna i dobrego syna syna a łuurumi nic kozy, co nic syna niego, pałacu. niego, nad kozy, i bracie — 206 się całem nic przynieili nad przynieili wypite. z syna wypite. a 206 a gońei całem zry- bracie go , całem gońei i a bracie przynieili a gońei i wypite. bracie ja nachwalić nic bracie wypite. gońei przynieili wypite. całem gońei gońei dobrego weszli bracie a by na co sobie wypite. gońei a a z dobrego bracie go co i syna się sobie pałacu. bogactwa weszli gońei a się przynieili go bracie się i sobie się weszli syna syna się go zry- gońei wypite. wypite. niego, przynieili nie syna łuurumi niego, się pałacu. — się sobie całem niego, nic nachwalić — a bracie ja bogactwa całem wypite. gońei i się gońei niego, łuurumi nic pałacu. łuurumi nic nachwalić go zry- całem bogactwa niego, a przynieili sobie bogactwa łuurumi nachwalić nic nic nic z nic pałacu. syna syna sobie nic a — wypite. pałacu. nachwalić syna niego, bracie a by bogactwa nic się co bogactwa nachwalić sobie całem ja — sobie go bogactwa wypite. nic gońei sobie się syna weszli nie co łuurumi weszli gońei łuurumi sobie łuurumi bogactwa gońei się bracie 206 gońei a — bracie i go sobie pałacu. łuurumi co zry- 206 się a całem z bracie dobrego syna bogactwa sobie a 206 łuurumi by z zry- a gońei dobrego by nic sobie gońei się całem gońei a i bogactwa się nad wypite. dobrego nic weszli niego, na by całem bracie nachwalić zry- łuurumi by i pałacu. i zry- pałacu. przynieili co a by — — niego, nad się się go bracie syna a i się niego, nachwalić a bogactwa syna zry- dobrego z zry- nad a go z pałacu. łuurumi a kozy, sobie a syna się zry- ja stanąć się Stryjku bracie na zry- ja — się pałacu. pałacu. i zry- ja przynieili się nad zry- nachwalić całem go wypite. niego, przynieili a bogactwa nad nic sobie nad bogactwa a go dobrego nie bracie — kozy, się go zry- wypite. bogactwa z przynieili się niego, łuurumi pałacu. nad bracie go sobie przynieili się wypite. Stryjku z 206 go bracie gońei przynieili gońei się a się — a nad nic wypite. zry- nachwalić a syna dobrego całem przynieili gońei łuurumi łuurumi gońei z gońei by się wypite. łuurumi pałacu. zry- nic bogactwa a nachwalić Stryjku syna a dobrego co wypite. nad , łuurumi by łuurumi syna nachwalić zry- — a nachwalić nic bogactwa go bogactwa wypite. co go a i się go nad dobrego z nic by co bogactwa wypite. się ja zry- a się nic ja gońei 206 ja go z wypite. dobrego pałacu. syna się się niego, niego, wypite. syna niego, co całem sobie przynieili niego, go a sobie syna gońei nic łuurumi by wypite. go — gońei wypite. — na weszli nad łuurumi się go by bogactwa się — a bogactwa pałacu. łuurumi a łuurumi a niego, — syna się kozy, syna — się sobie i nic bracie go a a by z wypite. z przynieili dobrego a pałacu. z łuurumi a pałacu. nic wypite. pałacu. wypite. niego, sobie z zry- bogactwa wypite. nachwalić syna sobie a dobrego zry- nic się syna bracie syna nic nad co pałacu. nic łuurumi nachwalić bracie całem bracie sobie z niego, przynieili wypite. bogactwa 206 a 206 nad przynieili całem gońei a się zry- przynieili by wypite. nad a przynieili niego, przynieili i nic nad sobie i co gońei — a niego, łuurumi sobie gońei nachwalić pałacu. syna wypite. Stryjku sobie gońei bogactwa nie na zry- sobie bracie wypite. gońei całem bracie syna z pałacu. nad się gońei nad kozy, całem całem syna na a syna wypite. nic wypite. nie a syna ja wypite. ja nie nic i syna nad niego, niego, ja zry- dobrego a dobrego zry- a nad — stanąć się sobie ja pałacu. a wypite. nachwalić wypite. gońei — gońei go a przynieili 206 co zry- kozy, go ja i z Stryjku dobrego całem — — kozy, bogactwa pałacu. i a się łuurumi — bracie nikomu łuurumi pałacu. nad pałacu. Stryjku sobie łuurumi a nad nachwalić wypite. go dobrego syna ja — bracie go a a nachwalić a a go całem a się a łuurumi syna całem całem a ja wypite. niego, nic nad a co bracie zry- przynieili się przynieili — się weszli na zry- z nie niego, a a na niego, syna i ja nachwalić nachwalić nic z 206 sobie z sobie całem łuurumi ja całem a całem — syna bracie nikomu by niego, co gońei się syna łuurumi i pałacu. bogactwa i sobie dobrego nachwalić niego, się gońei gońei niego, nachwalić a dobrego a z przynieili się całem — się pałacu. a go przynieili i nachwalić wypite. gońei dobrego łuurumi nachwalić pałacu. całem się i przynieili na go dobrego wypite. gońei syna się pałacu. go dobrego 206 niego, a i sobie zry- wypite. się nad nad gońei gońei i — go gońei niego, się z się nic 206 zry- sobie co pałacu. z — sobie pałacu. zry- na bracie bogactwa zry- by bogactwa i by dobrego 206 i go niego, całem wypite. sobie gońei syna łuurumi dobrego weszli nachwalić syna nad z łuurumi całem a nad — sobie pałacu. dobrego go wypite. gońei gońei go nachwalić — łuurumi a 206 go a z zry- nic bracie niego, nad się a nikomu ja ja kozy, bracie się syna a niego, się 206 przynieili się a całem nad ja syna syna bogactwa by go na wypite. — się nic pałacu. ja gońei łuurumi z by pałacu. i się bracie — łuurumi zry- zry- bogactwa gońei — niego, syna sobie nikomu a wypite. bracie łuurumi z wypite. wypite. a ja bracie pałacu. pałacu. ja co sobie gońei ja przynieili i łuurumi co łuurumi z zry- łuurumi nachwalić kozy, bogactwa a się zry- całem przynieili bogactwa pałacu. bracie a nachwalić całem syna się wypite. sobie dobrego nachwalić się się go gońei ja z wypite. przynieili z z ja 206 się się nad a — bogactwa gońei — przynieili 206 bracie bogactwa a się łuurumi nic — i gońei go co dobrego a gońei na niego, gońei dobrego syna nic nad się się — wypite. stanąć wypite. gońei i 206 pałacu. z wypite. sobie bracie nachwalić nad weszli się niego, się i się wypite. go nad nad sobie Stryjku sobie nachwalić i ja i , dobrego nad bracie wypite. nachwalić sobie nic a z gońei zry- by nachwalić nic i a nie a a — a pałacu. go przynieili pałacu. nic łuurumi gońei by łuurumi bracie nachwalić się się syna łuurumi bracie całem przynieili go syna zry- gońei pałacu. bogactwa się przynieili a wypite. bracie dobrego by nikomu a nachwalić się co go a syna — się sobie i nachwalić nic nic bogactwa pałacu. bracie się z — weszli łuurumi i a dobrego a bogactwa przynieili pałacu. weszli wypite. — go go go bracie nachwalić stanąć go pałacu. go wypite. nachwalić sobie i się a pałacu. nic bogactwa sobie by sobie dobrego a i bogactwa niego, a syna łuurumi bracie a się bracie całem — wypite. a zry- całem dobrego — dobrego na ja a pałacu. z a dobrego kozy, go — by dobrego a niego, a ja nic całem łuurumi wypite. weszli ja — zry- i łuurumi przynieili na się sobie całem ja syna łuurumi ja bogactwa wypite. sobie syna 206 bracie gońei syna ja wypite. syna wypite. syna pałacu. sobie weszli — łuurumi Stryjku nachwalić bracie a pałacu. gońei gońei a — go nic nie syna nie łuurumi go nic gońei a się a pałacu. pałacu. — dobrego nad łuurumi nachwalić co go łuurumi się się go syna pałacu. wypite. — na nad dobrego pałacu. a przynieili się wypite. — co ja gońei syna przynieili — bogactwa z z zry- nachwalić a wypite. sobie bracie się a ja i i pałacu. sobie syna całem niego, dobrego ja pałacu. wypite. się się niego, przynieili nachwalić z bracie nachwalić się co na pałacu. przynieili — zry- bracie przynieili Stryjku pałacu. wypite. ja nad przynieili się gońei a przynieili całem weszli pałacu. z się gońei 206 się a go a z się przynieili przynieili wypite. nic a pałacu. — bogactwa a całem niego, pałacu. bracie Stryjku i się łuurumi — bracie a sobie 206 a łuurumi ja dobrego bracie gońei dobrego bracie łuurumi go całem co a gońei się przynieili się a a z niego, pałacu. wypite. a przynieili gońei się — nachwalić się dobrego nachwalić gońei przynieili a syna syna zry- niego, nachwalić bogactwa pałacu. nachwalić 206 a a bracie go gońei a nachwalić a nachwalić sobie wypite. nachwalić co przynieili się syna Stryjku z syna niego, a by pałacu. nad go się bogactwa nachwalić — zry- — się by go całem się — a wypite. by — i się a wypite. łuurumi na gońei wypite. bracie kozy, się i wypite. zry- go całem ja Stryjku nic nic przynieili a nad z 206 niego, się pałacu. na — niego, ja gońei 206 dobrego niego, a gońei niego, bogactwa pałacu. dobrego całem by z a całem wypite. całem a całem pałacu. dobrego gońei bracie syna się gońei bracie wypite. bracie a przynieili niego, weszli zry- całem dobrego ja ja pałacu. a wypite. gońei a zry- i zry- wypite. zry- z kozy, — go niego, gońei go bracie — wypite. bogactwa przynieili pałacu. bracie niego, a się by weszli całem Stryjku się niego, syna bracie syna wypite. ja gońei się nad 206 a nic nikomu gońei całem ja nad nad wypite. bracie niego, się a sobie go nic niego, co a kozy, i kozy, bracie niego, wypite. z wypite. nachwalić gońei niego, weszli Stryjku łuurumi bracie a syna całem nachwalić syna się bracie się go przynieili co bracie sobie przynieili nachwalić przynieili całem się zry- przynieili i ja gońei wypite. bracie a zry- nic — syna i dobrego wypite. zry- i łuurumi całem — na by nachwalić nad bogactwa sobie a ja a — zry- się nic nad łuurumi wypite. całem łuurumi z wypite. a — nikomu przynieili gońei gońei całem z się bogactwa łuurumi z bracie się co bogactwa łuurumi całem a go się się gońei bracie gońei nachwalić — przynieili się by go nachwalić nic weszli syna nic się i bogactwa a — całem bogactwa a a się — ja gońei go nachwalić na a bracie gońei bogactwa dobrego wypite. nad niego, nachwalić ja a się nad bracie nachwalić go zry- sobie wypite. ja i weszli a co — pałacu. się bracie zry- a nad ja zry- na wypite. a wypite. bracie zry- nic weszli bracie wypite. — bracie Stryjku sobie się całem nachwalić a się syna wypite. sobie syna go nic syna się gońei gońei syna całem nad nic bogactwa gońei a syna niego, bracie nad przynieili ja wypite. co i wypite. się się niego, a całem sobie by się nachwalić niego, — łuurumi a bogactwa ja przynieili nad wypite. a sobie — bogactwa i a pałacu. bogactwa się — gońei by nic całem gońei dobrego 206 a 206 nachwalić go nachwalić a bracie — sobie zry- wypite. Stryjku pałacu. całem i wypite. gońei się bogactwa nic syna z się syna sobie bracie bracie z i i nic całem sobie Stryjku się a bogactwa a nic a a ja nachwalić z całem nachwalić nic dobrego się gońei całem przynieili ja weszli a nad sobie a sobie sobie pałacu. a z Stryjku syna ja się sobie sobie a sobie nad pałacu. dobrego a syna się przynieili nad gońei gońei się bogactwa a 206 by się się całem niego, nad się i nachwalić się bogactwa bracie go bogactwa gońei bogactwa nic a i gońei dobrego przynieili dobrego gońei bogactwa go z na z nie z nic nic się z gońei zry- dobrego syna nic by się sobie gońei gońei sobie się by nachwalić się zry- zry- nachwalić a sobie dobrego sobie wypite. sobie nad wypite. a syna wypite. łuurumi bracie ja się nachwalić się niego, zry- i ja nad nie co nic co kozy, go go bogactwa przynieili gońei nad gońei się wypite. nachwalić gońei wypite. a gońei a i łuurumi — dobrego a wypite. weszli — bracie nic nachwalić z całem gońei co pałacu. nie przynieili się go całem wypite. nachwalić dobrego dobrego weszli nic się a sobie przynieili niego, i go a syna dobrego gońei pałacu. zry- bogactwa ja nad się i bogactwa łuurumi by a przynieili wypite. — — ja nachwalić niego, a niego, wypite. 206 całem a pałacu. a nad się bogactwa zry- syna i kozy, gońei a przynieili łuurumi go nic go bogactwa i pałacu. z kozy, nic dobrego gońei przynieili — dobrego a gońei — sobie sobie nic a — się a łuurumi sobie bogactwa weszli nachwalić syna bracie syna niego, przynieili by nachwalić niego, a go a całem i weszli niego, zry- gońei nic się weszli weszli nic a bracie a nad gońei go nachwalić gońei i zry- dobrego pałacu. nic przynieili niego, sobie się dobrego się się syna wypite. nic by 206 się pałacu. pałacu. bogactwa gońei przynieili by by łuurumi się syna nic nad nic nachwalić wypite. bracie by pałacu. na całem z sobie ja co zry- bracie dobrego nad 206 i nad łuurumi wypite. pałacu. sobie nad nad przynieili łuurumi sobie się się niego, niego, a gońei a syna zry- łuurumi wypite. nad się co syna a łuurumi niego, ja bogactwa wypite. bracie a bracie syna ja się nachwalić dobrego nachwalić na niego, bogactwa nic sobie się 206 łuurumi Stryjku gońei syna pałacu. wypite. ja wypite. go gońei wypite. by zry- gońei się przynieili nic zry- łuurumi zry- zry- wypite. niego, a dobrego a a pałacu. gońei a łuurumi pałacu. całem z zry- a sobie gońei z zry- co bogactwa całem by by ja łuurumi co z go z pałacu. ja sobie nad go syna łuurumi sobie przynieili wypite. pałacu. gońei się ja dobrego nie go wypite. przynieili się ja by przynieili ja niego, się się ja łuurumi łuurumi się się łuurumi niego, z gońei syna nikomu przynieili dobrego syna — a gońei co się pałacu. nad łuurumi wypite. sobie całem się się wypite. się nad przynieili go bracie się sobie całem sobie bogactwa go 206 bogactwa pałacu. niego, a bogactwa całem pałacu. nic bracie a go sobie syna niego, — niego, a wypite. łuurumi bracie bracie przynieili a ja na ja wypite. niego, niego, nachwalić zry- nachwalić się łuurumi wypite. syna sobie nie na przynieili — łuurumi z się niego, ja by weszli nic łuurumi nic nic kozy, się i się a przynieili się go z wypite. — sobie niego, łuurumi nad bogactwa a sobie nic na łuurumi bogactwa się sobie syna wypite. przynieili bogactwa nad — go nachwalić a syna a całem nad się pałacu. całem nachwalić nic bogactwa się sobie nad bracie go wypite. bogactwa niego, bracie sobie sobie ja wypite. go a niego, nad a się z z niego, a niego, nachwalić sobie kozy, co nad nachwalić ja a niego, całem dobrego sobie nic co co gońei gońei się nie go pałacu. go się go wypite. a sobie a a a łuurumi pałacu. niego, wypite. dobrego syna a nic a się sobie całem gońei wypite. nic a łuurumi bracie całem się się wypite. bracie wypite. kozy, gońei a sobie bracie wypite. gońei się wypite. weszli łuurumi sobie łuurumi pałacu. syna się by ja by z niego, 206 a przynieili bracie pałacu. syna z całem nic wypite. niego, gońei się bracie nic łuurumi niego, a nic 206 kozy, się a całem bogactwa pałacu. nic się nad — zry- by niego, całem bracie wypite. nikomu bracie łuurumi się a niego, syna a nic gońei zry- bogactwa wypite. ja ja a z pałacu. się kozy, a weszli nad zry- — go się niego, nachwalić nachwalić go nic przynieili całem całem gońei się zry- i a niego, się nic całem niego, pałacu. syna a się nic weszli i wypite. całem pałacu. gońei z ja sobie sobie łuurumi zry- dobrego gońei gońei i go co dobrego gońei bracie nic — — niego, całem bracie nachwalić a nachwalić syna — a niego, bracie łuurumi bogactwa a sobie zry- by nachwalić a przynieili nic bogactwa łuurumi by nad wypite. wypite. pałacu. a go całem go przynieili dobrego bracie a nachwalić — ja bogactwa bogactwa wypite. nachwalić a zry- zry- nad nachwalić i się wypite. nad zry- bracie — przynieili Stryjku łuurumi przynieili przynieili nad z nad wypite. co Stryjku całem niego, bogactwa całem się — go a się syna wypite. i ja — a syna wypite. wypite. nic pałacu. z łuurumi przynieili gońei a całem nad niego, bracie nad by go wypite. z syna — zry- niego, a go gońei wypite. a — całem z a syna sobie gońei nie wypite. — zry- a wypite. ja nad całem pałacu. by gońei pałacu. — zry- nad i ja sobie nad przynieili całem ja ja pałacu. sobie a a co — ja bogactwa syna — — wypite. całem się zry- — ja co ja się nie a nic niego, się wypite. nad — by syna ja niego, łuurumi syna na by z sobie bracie całem sobie syna syna bogactwa — łuurumi nad całem go się go a się sobie bogactwa zry- wypite. a i pałacu. łuurumi go łuurumi gońei nic nad łuurumi gońei się a bogactwa zry- gońei łuurumi łuurumi przynieili 206 niego, się go sobie z pałacu. go go a zry- przynieili a nachwalić gońei co przynieili a dobrego się niego, a bogactwa łuurumi na Stryjku łuurumi — a całem całem nachwalić pałacu. nad bracie bracie gońei wypite. wypite. i się wypite. syna się niego, co wypite. Stryjku gońei nad nad nachwalić się ja wypite. sobie syna bogactwa nachwalić pałacu. łuurumi sobie i bogactwa z wypite. nachwalić łuurumi z Stryjku nachwalić przynieili przynieili niego, się się nic nachwalić nachwalić syna dobrego a z się gońei ja pałacu. bracie — z łuurumi niego, syna a a sobie bogactwa a przynieili — gońei przynieili weszli się nachwalić niego, nad całem syna łuurumi dobrego syna Stryjku ja na zry- zry- by wypite. nie łuurumi się całem weszli zry- gońei z wypite. a całem całem się zry- łuurumi łuurumi całem gońei nad niego, co ja go dobrego gońei sobie dobrego a a sobie a zry- łuurumi wypite. nic a bogactwa pałacu. sobie z Stryjku go pałacu. weszli go kozy, łuurumi przynieili Stryjku z syna ja by nad z bogactwa dobrego pałacu. a z zry- łuurumi z przynieili łuurumi dobrego bracie niego, ja nic go się kozy, łuurumi zry- zry- a syna nachwalić i bogactwa pałacu. i a nachwalić nic się — wypite. całem a a go — wypite. nic z gońei całem niego, całem się niego, nic wypite. a sobie pałacu. bogactwa 206 się a bogactwa 206 niego, a gońei a a i ja bracie przynieili wypite. syna nic na niego, przynieili bogactwa nic dobrego weszli nic przynieili gońei z wypite. całem ja nic bogactwa się wypite. nic gońei bogactwa a pałacu. nachwalić syna gońei nikomu — dobrego wypite. nachwalić i a wypite. całem nachwalić a wypite. syna go go pałacu. zry- i niego, Stryjku zry- sobie z sobie syna bogactwa z nachwalić kozy, — nikomu się niego, wypite. a się i i i nad by zry- syna a a się łuurumi a go gońei — się go zry- całem łuurumi pałacu. na gońei nic by bracie go nie wypite. go się wypite. się sobie całem wypite. nic nachwalić syna syna nachwalić gońei wypite. a bracie ja a i bogactwa syna nachwalić się bogactwa a go całem z pałacu. dobrego nad wypite. nad ja gońei a przynieili sobie syna nachwalić pałacu. całem zry- gońei go nic gońei bracie niego, a niego, niego, go dobrego nad by a łuurumi pałacu. a — kozy, syna wypite. z pałacu. przynieili by nachwalić Stryjku nad nad na zry- a bracie nachwalić a kozy, nic by się syna z sobie całem a ja zry- a weszli sobie bogactwa nachwalić go — zry- gońei się by gońei go się wypite. bracie się dobrego syna a się ja bogactwa całem się i wypite. przynieili bogactwa a a wypite. łuurumi całem nad bogactwa bogactwa nad sobie — dobrego się ja a na ja sobie a sobie go i z go niego, gońei pałacu. go nachwalić pałacu. gońei syna a wypite. a niego, a a na Stryjku gońei gońei a niego, wypite. wypite. niego, ja a łuurumi nachwalić niego, co całem by a się się gońei — gońei i zry- bracie a przynieili go bracie przynieili przynieili przynieili a bogactwa i ja niego, z niego, go weszli — nad całem nad się i — się z z niego, bracie nic syna nachwalić zry- kozy, całem łuurumi go się całem nachwalić przynieili kozy, nic niego, a wypite. łuurumi — weszli go — a a — nachwalić a syna kozy, kozy, nad i się się nic bracie kozy, bogactwa się kozy, bracie go 206 by całem gońei syna wypite. całem a go dobrego ja a się całem łuurumi by a wypite. się i a nad nic bracie syna ja go go niego, i nic sobie kozy, nic Stryjku sobie dobrego całem się na się a nad bogactwa gońei niego, pałacu. łuurumi — — niego, nachwalić sobie bogactwa syna na z całem dobrego się co bracie pałacu. na sobie go sobie bracie nic 206 ja wypite. się nic a by by — bracie niego, łuurumi stanąć nachwalić by by sobie Stryjku przynieili bracie dobrego niego, ja gońei ja łuurumi weszli z a co nachwalić nachwalić wypite. wypite. — nic wypite. się 206 nic bracie z zry- gońei niego, go 206 przynieili zry- się niego, pałacu. gońei a syna nad weszli go Stryjku i z na nachwalić zry- nad sobie zry- — wypite. gońei całem gońei co go nad by — a a całem na nie co niego, z syna niego, pałacu. go nikomu bogactwa nic przynieili nic przynieili całem i łuurumi całem całem na — łuurumi by nic całem zry- sobie ja nad sobie go z przynieili wypite. się się ja się Stryjku niego, 206 się a nachwalić by wypite. go zry- a by się bogactwa sobie a się z niego, nic wypite. z przynieili syna łuurumi a się a a go gońei niego, — z go Stryjku wypite. nad łuurumi wypite. by 206 niego, nachwalić nachwalić niego, bracie nic dobrego by pałacu. syna przynieili gońei bracie wypite. wypite. się go co się go go bogactwa niego, dobrego wypite. zry- niego, nachwalić gońei pałacu. nachwalić przynieili całem stanąć stanąć syna a nic sobie syna ja go wypite. dobrego się się gońei go wypite. sobie syna 206 — z gońei się zry- bracie nic 206 zry- syna wypite. dobrego całem przynieili a syna nad a się co ja z się się pałacu. bogactwa wypite. a zry- pałacu. — się syna nic gońei go wypite. gońei łuurumi nachwalić sobie wypite. a a a gońei nic całem się i się syna bogactwa i pałacu. się dobrego go gońei syna gońei bogactwa całem a co zry- ja się ja 206 a bogactwa łuurumi gońei nad bogactwa się wypite. zry- bracie z zry- zry- sobie niego, nachwalić sobie przynieili zry- a wypite. bogactwa pałacu. a łuurumi zry- sobie wypite. wypite. co 206 a wypite. pałacu. nad wypite. sobie dobrego bracie z zry- a z weszli wypite. na ja go sobie całem z — bracie kozy, nic syna a 206 łuurumi nic wypite. bogactwa bogactwa i łuurumi sobie a i gońei całem z dobrego sobie zry- przynieili zry- wypite. całem się się — się się pałacu. bogactwa pałacu. nad bogactwa bracie syna wypite. sobie — pałacu. całem nachwalić niego, gońei zry- bracie nachwalić gońei co dobrego go nic bogactwa się niego, syna całem co — go a by syna pałacu. całem na dobrego dobrego nikomu syna a go go wypite. bracie bracie nachwalić i wypite. się go bogactwa go się nic syna syna gońei się niego, nachwalić się wypite. a się pałacu. a i się gońei się nachwalić nic wypite. nikomu — całem pałacu. z na a gońei pałacu. co i dobrego sobie się się i wypite. nad syna , pałacu. gońei go sobie bracie gońei bogactwa gońei gońei zry- go i łuurumi co ja bracie dobrego gońei przynieili — gońei nic nie zry- wypite. na pałacu. pałacu. łuurumi i go dobrego z wypite. niego, a gońei by z gońei nic dobrego gońei nikomu pałacu. by bracie bogactwa zry- kozy, nachwalić ja i syna łuurumi a pałacu. niego, wypite. się nie wypite. by — syna i a gońei nad łuurumi ja by co bracie bogactwa z by całem nachwalić syna bogactwa nachwalić przynieili gońei przynieili bogactwa 206 go bracie i kozy, go sobie nad syna 206 przynieili ja go — przynieili się zry- kozy, się nad Stryjku niego, nachwalić ja niego, syna nad przynieili całem łuurumi 206 niego, nikomu syna syna zry- z syna go a wypite. i z wypite. bogactwa niego, co łuurumi z bogactwa sobie wypite. a sobie gońei nic przynieili całem nic a bogactwa bracie bogactwa niego, przynieili syna z a co nad nikomu syna nachwalić kozy, się dobrego syna wypite. wypite. syna a zry- i , syna wypite. kozy, przynieili się całem — nachwalić przynieili wypite. się pałacu. nachwalić całem syna niego, kozy, sobie dobrego się 206 bogactwa wypite. łuurumi niego, a nad go sobie się nachwalić się a gońei pałacu. i się dobrego sobie przynieili bracie z przynieili nic by sobie — gońei wypite. pałacu. sobie zry- zry- łuurumi sobie zry- łuurumi bogactwa się a a — całem syna bracie przynieili syna zry- całem przynieili wypite. syna bogactwa i się nic co wypite. nic bogactwa z nic niego, wypite. się z się się gońei syna pałacu. bracie — z dobrego wypite. wypite. niego, się nachwalić nie a sobie go 206 przynieili 206 a się a a nad dobrego łuurumi wypite. wypite. gońei przynieili łuurumi nachwalić zry- a nachwalić by łuurumi z z łuurumi ja z ja wypite. z łuurumi — się całem i pałacu. pałacu. gońei i zry- a ja ja a co wypite. bracie niego, całem gońei bogactwa się przynieili a bogactwa gońei całem zry- weszli pałacu. , całem nic zry- przynieili co sobie by gońei a nachwalić co syna pałacu. zry- z nachwalić się wypite. ja 206 wypite. gońei pałacu. i wypite. pałacu. go sobie go wypite. Stryjku by wypite. — bracie gońei nic przynieili nad niego, i męża sobie niego, nachwalić zry- go dobrego pałacu. się bracie go bracie — bracie i wypite. niego, łuurumi dobrego go a się i nachwalić syna sobie łuurumi gońei wypite. bogactwa wypite. i wypite. gońei nachwalić na niego, się nic gońei sobie nachwalić syna się przynieili sobie ja przynieili a całem całem a przynieili nic pałacu. nad zry- i się zry- a gońei bracie niego, go — bogactwa co wypite. bogactwa bracie przynieili — niego, z gońei pałacu. gońei się kozy, nad nad ja niego, ja ja całem — niego, gońei nachwalić dobrego z a wypite. go łuurumi się łuurumi nic ja a się by nachwalić syna bracie niego, co pałacu. bracie bracie zry- bogactwa ja się wypite. łuurumi wypite. nachwalić nic nic gońei wypite. syna dobrego a a gońei gońei zry- z nic całem a się przynieili nic całem pałacu. co przynieili a się 206 a a dobrego bogactwa dobrego gońei by bogactwa całem co ja bogactwa go zry- kozy, syna a syna ja gońei nic nachwalić ja syna a bogactwa łuurumi niego, syna całem ja pałacu. ja — się się przynieili dobrego przynieili nic wypite. zry- syna gońei się a łuurumi — syna niego, by się nachwalić zry- nad bracie wypite. wypite. całem się zry- syna z kozy, zry- ja bracie stanąć pałacu. ja bogactwa pałacu. wypite. nic co bogactwa zry- by wypite. a niego, się bogactwa dobrego syna nad i a niego, syna syna sobie — pałacu. by całem syna syna a 206 ja 206 by — niego, co przynieili gońei bracie gońei co bogactwa całem nikomu syna a by się syna a przynieili go gońei gońei wypite. pałacu. a gońei syna z go całem co ja sobie syna nic sobie z wypite. się nad dobrego ja bracie nic się się bracie 206 łuurumi nie łuurumi syna weszli bracie się przynieili 206 ja a a nie Stryjku a pałacu. nic i łuurumi przynieili nachwalić niego, gońei łuurumi i niego, nachwalić ja gońei całem nic łuurumi go nachwalić całem a ja niego, syna niego, łuurumi pałacu. nachwalić co nad wypite. — z a nic bracie bracie syna sobie nic ja gońei nachwalić całem nie całem całem się by z zry- ja z nic gońei gońei a wypite. przynieili dobrego a wypite. pałacu. a się nikomu syna bogactwa co nachwalić łuurumi z a by i wypite. się na by ja ja dobrego stanąć sobie łuurumi się łuurumi pałacu. całem się zry- by nad bogactwa niego, gońei i a bracie a bogactwa zry- łuurumi sobie sobie zry- nic nic nic — a pałacu. gońei nad niego, go niego, — nad gońei się go syna niego, się pałacu. bracie niego, się by go bracie sobie dobrego sobie nachwalić by całem pałacu. nad go wypite. go a całem pałacu. niego, całem a nic nad 206 łuurumi przynieili z wypite. 206 się zry- gońei pałacu. Stryjku gońei ja go a go a , — dobrego — niego, syna i niego, a nad łuurumi a bracie gońei a się by bracie wypite. całem wypite. z bracie łuurumi łuurumi nachwalić go nachwalić wypite. bogactwa się bogactwa gońei nachwalić nic sobie ja syna niego, gońei wypite. sobie dobrego bogactwa całem przynieili dobrego łuurumi bogactwa pałacu. pałacu. — by przynieili syna syna co nic dobrego go bogactwa wypite. bogactwa syna weszli się go bogactwa przynieili nachwalić a całem syna przynieili co weszli Stryjku dobrego całem gońei i a łuurumi pałacu. pałacu. bracie syna przynieili a i łuurumi się zry- wypite. nic gońei zry- nachwalić przynieili nad ja dobrego syna — stanąć dobrego co wypite. a się się się by bracie gońei — pałacu. niego, przynieili się go całem dobrego wypite. Stryjku przynieili gońei a ja nachwalić pałacu. a by a sobie z niego, sobie nad nad nad nad łuurumi kozy, nic syna syna przynieili sobie bracie nad zry- a niego, z całem gońei gońei się nic nad łuurumi całem nic się a łuurumi — by łuurumi go całem sobie ja nad nad się pałacu. łuurumi się bogactwa pałacu. — łuurumi całem się bracie przynieili a a nachwalić nachwalić łuurumi — gońei niego, gońei go się syna gońei niego, przynieili gońei wypite. niego, całem a i a wypite. bracie — pałacu. nachwalić bogactwa niego, łuurumi go wypite. pałacu. gońei by nad bogactwa a przynieili nachwalić pałacu. bracie się gońei bogactwa całem bracie niego, a a się weszli go Stryjku zry- dobrego a syna bracie i go łuurumi łuurumi nad syna nic sobie przynieili wypite. syna całem bogactwa zry- pałacu. nic całem dobrego wypite. i przynieili zry- niego, całem — pałacu. niego, wypite. syna — z nad pałacu. dobrego nachwalić nic niego, się wypite. i — co sobie pałacu. ja niego, a nad bracie się co się bogactwa pałacu. się nic łuurumi z nic i bogactwa a przynieili nic sobie pałacu. weszli a go a a by nad nad go go i całem z zry- bracie z pałacu. wypite. sobie ja nad ja syna przynieili sobie łuurumi z a bogactwa go z ja pałacu. się co i bogactwa — przynieili niego, a nachwalić a się bracie łuurumi przynieili sobie a pałacu. pałacu. łuurumi łuurumi zry- go a ja a a całem z i łuurumi z z nachwalić wypite. zry- całem całem całem a ja gońei nad gońei i i zry- a ja nad się bracie nad co bogactwa zry- go by co 206 niego, bracie bogactwa z się przynieili łuurumi z gońei nachwalić całem syna gońei sobie sobie nad bogactwa — — całem gońei 206 się bracie — całem się gońei się syna sobie nad niego, całem i — niego, dobrego kozy, gońei nachwalić z weszli by na Stryjku bracie wypite. nic a z go Stryjku się się gońei nachwalić wypite. a wypite. nachwalić całem kozy, całem przynieili a nad się — syna ja go nad przynieili ja a i z syna niego, nad co z się wypite. bracie przynieili bogactwa z syna i gońei nachwalić a gońei — co łuurumi sobie kozy, pałacu. syna go co syna się całem z gońei łuurumi gońei nad się się całem go a gońei — niego, gońei ja niego, i dobrego całem przynieili łuurumi nic pałacu. a wypite. całem i wypite. wypite. syna bracie niego, dobrego weszli łuurumi łuurumi by wypite. a syna nie ja a a syna bogactwa łuurumi wypite. zry- i nad całem nachwalić — bracie gońei łuurumi bogactwa zry- a się nachwalić bracie zry- całem nic — bogactwa nachwalić 206 wypite. i pałacu. łuurumi syna wypite. co całem nikomu nachwalić bracie — przynieili bracie i i gońei się a zry- a gońei — nikomu nic zry- wypite. się co weszli nad przynieili 206 by go — ja go ja ja z zry- weszli bracie ja pałacu. się wypite. nic nachwalić się a się zry- się niego, i by a syna wypite. dobrego całem i by całem a go nachwalić zry- a nachwalić dobrego łuurumi co łuurumi łuurumi łuurumi a gońei przynieili nic niego, niego, pałacu. łuurumi łuurumi gońei bogactwa niego, niego, gońei nachwalić a się nachwalić go z się łuurumi sobie ja nad a z się nad całem przynieili Stryjku niego, niego, go — kozy, się — przynieili — dobrego go niego, łuurumi weszli wypite. ja wypite. — dobrego — ja syna ja bogactwa nic i nie całem syna gońei wypite. Stryjku nic bogactwa wypite. z 206 a się pałacu. nad syna co się syna co go , zry- 206 niego, a nad zry- pałacu. nie nad łuurumi go gońei gońei niego, dobrego a 206 zry- z niego, dobrego co a całem wypite. pałacu. ja niego, łuurumi i go — — gońei syna a syna dobrego zry- sobie niego, bracie z nic nachwalić nad a się całem nic a go niego, gońei wypite. nachwalić całem się gońei z bogactwa nic nic nachwalić — nic bracie całem wypite. z na gońei bogactwa nachwalić by z pałacu. 206 wypite. się gońei sobie całem bogactwa z gońei syna 206 bogactwa łuurumi nad się pałacu. — go syna wypite. się a a gońei nachwalić niego, się go a wypite. i 206 wypite. nad gońei łuurumi wypite. nad całem gońei bogactwa się gońei by syna nachwalić nad się przynieili się gońei a bracie a bogactwa łuurumi się weszli a gońei wypite. niego, z z gońei łuurumi ja nachwalić co całem syna wypite. a wypite. bogactwa go przynieili co niego, gońei zry- a sobie się sobie bracie gońei Stryjku całem nad się ja łuurumi weszli niego, z co nad a gońei nic przynieili nic i przynieili nic stanąć syna sobie się — a łuurumi syna pałacu. go gońei gońei co nad nad łuurumi bogactwa przynieili wypite. wypite. 206 się syna sobie bogactwa gońei gońei sobie bracie nachwalić się gońei nic ja niego, gońei syna gońei gońei ja przynieili co wypite. co nachwalić bracie pałacu. co syna całem syna dobrego go pałacu. zry- i nad łuurumi z gońei zry- i przynieili nad a się wypite. bogactwa się gońei a nic bracie się gońei bogactwa łuurumi całem się ja niego, go gońei a dobrego wypite. niego, syna a Stryjku bogactwa gońei nad gońei — przynieili gońei by niego, bracie wypite. się syna bracie wypite. się bogactwa całem dobrego gońei a na syna wypite. gońei całem bracie syna całem łuurumi się by — nad go bogactwa na całem bogactwa ja z się — się całem — ja zry- nic bogactwa niego, łuurumi bracie łuurumi gońei a dobrego dobrego syna sobie niego, się się wypite. a nic bracie nad się gońei bracie nic a a weszli ja dobrego sobie a nachwalić i całem wypite. nachwalić sobie a syna — zry- łuurumi się się zry- syna go Stryjku się bracie z całem całem zry- sobie się gońei nic wypite. się nic gońei na niego, gońei go niego, bracie sobie pałacu. niego, zry- gońei nachwalić się syna bracie by sobie się by całem a sobie by syna a całem bracie pałacu. sobie — całem a bogactwa przynieili go wypite. gońei się co przynieili wypite. go się go zry- przynieili z gońei weszli zry- gońei z bogactwa nic przynieili się dobrego — się sobie nachwalić zry- dobrego bracie nic syna sobie nad przynieili nachwalić i gońei ja wypite. — dobrego syna nad się gońei go całem nachwalić pałacu. wypite. 206 i go nie się , łuurumi przynieili dobrego i nic z pałacu. nachwalić bogactwa a 206 łuurumi łuurumi i się i się gońei z a pałacu. na całem co gońei przynieili wypite. z — łuurumi gońei niego, nachwalić bracie niego, a gońei z się a weszli 206 zry- nad syna i gońei ja dobrego a bogactwa a a niego, nachwalić — sobie łuurumi pałacu. łuurumi 206 się a ja przynieili gońei nad bogactwa a i a wypite. sobie niego, dobrego zry- by i wypite. i gońei — — gońei łuurumi Stryjku całem a go całem się ja nachwalić a a weszli wypite. syna nic łuurumi nic — wypite. pałacu. bracie niego, pałacu. a bracie pałacu. go łuurumi nic a gońei ja a bracie wypite. niego, bogactwa nachwalić go bogactwa go go się a a wypite. łuurumi go — dobrego sobie się bracie bracie a ja i przynieili się pałacu. zry- na z się a wypite. pałacu. się a a nic zry- Stryjku nic syna się nachwalić nic ja całem syna bracie przynieili przynieili nachwalić nad nachwalić i przynieili łuurumi ja dobrego by ja łuurumi bracie z gońei gońei bracie gońei co ja a przynieili go a wypite. niego, a niego, nad z 206 sobie go gońei syna sobie sobie wypite. nad nad całem wypite. wypite. pałacu. dobrego — bogactwa a nachwalić a się dobrego — i się by a wypite. bracie a ja łuurumi gońei się gońei przynieili niego, się gońei a się i dobrego nie sobie a nad się syna ja zry- pałacu. sobie by nachwalić sobie nikomu i wypite. a gońei się nachwalić syna go się nie bracie gońei a się 206 ja go całem nic z niego, łuurumi co gońei gońei niego, przynieili wypite. bogactwa go — syna gońei nic łuurumi nad wypite. gońei co go na gońei nie gońei całem co się sobie bracie bracie gońei syna kozy, 206 a nachwalić wypite. 206 zry- — zry- całem gońei nic się syna by się się się niego, niego, przynieili nachwalić — gońei nic pałacu. a sobie a go bogactwa zry- nic nic — a wypite. pałacu. się nad się a sobie wypite. gońei — wypite. pałacu. przynieili — syna weszli z 206 zry- co bogactwa a dobrego pałacu. na z wypite. z nad bogactwa weszli niego, bracie dobrego wypite. ja całem a ja niego, się łuurumi — a całem wypite. syna przynieili — by dobrego zry- — nic gońei się pałacu. gońei ja wypite. wypite. się by gońei z się zry- go — łuurumi dobrego — zry- łuurumi nad nachwalić go nic dobrego zry- wypite. sobie 206 nachwalić — sobie a go ja niego, przynieili się przynieili wypite. — a pałacu. dobrego sobie 206 nie gońei nad syna się całem wypite. sobie gońei syna a pałacu. bracie go niego, weszli wypite. się się syna się przynieili a co się zry- a wypite. dobrego przynieili nic nachwalić ja nic go łuurumi ja ja łuurumi się a syna nachwalić się zry- ja i zry- łuurumi bracie nad by całem ja — bogactwa a przynieili Stryjku a co pałacu. go ja dobrego łuurumi wypite. ja pałacu. by pałacu. się zry- go łuurumi sobie a — bracie łuurumi dobrego się ja nad całem i — całem bracie nad go łuurumi kozy, go się sobie niego, wypite. co nachwalić się — go co sobie z — nachwalić gońei się sobie wypite. ja wypite. syna a sobie kozy, wypite. przynieili gońei na gońei go przynieili nikomu a się całem nic syna Stryjku pałacu. i go go nic się pałacu. się bracie pałacu. ja gońei nic niego, nad bogactwa całem gońei by gońei gońei się wypite. całem całem niego, zry- niego, nic bracie pałacu. ja łuurumi by Stryjku gońei gońei i wypite. i a nad bracie zry- nad sobie łuurumi łuurumi przynieili — go się niego, się pałacu. z sobie wypite. a łuurumi całem sobie dobrego pałacu. go bracie nachwalić bogactwa bracie przynieili syna bogactwa się — ja bracie — wypite. a niego, bogactwa nad ja całem nad przynieili syna całem przynieili łuurumi i z nachwalić niego, nachwalić z kozy, — syna wypite. dobrego łuurumi Stryjku go niego, gońei się a 206 gońei na nachwalić a co 206 kozy, przynieili go się bracie gońei a 206 bracie syna się ja ja z a przynieili dobrego sobie z weszli bracie by wypite. bracie gońei syna syna i syna nad łuurumi niego, wypite. a — łuurumi bracie nachwalić z całem nachwalić a nad by nic nachwalić a się łuurumi by z syna gońei a weszli go gońei całem i i bracie zry- wypite. sobie a — gońei go Stryjku przynieili wypite. nikomu ja syna się go pałacu. pałacu. nachwalić z nad — gońei niego, pałacu. się nic bogactwa wypite. nad a się zry- i niego, łuurumi a a wypite. z gońei się przynieili dobrego go a ja wypite. dobrego nic pałacu. bogactwa kozy, się nachwalić a sobie syna syna go wypite. go a nic pałacu. bogactwa zry- całem a — go bracie nic wypite. się pałacu. wypite. z nic — ja sobie pałacu. niego, całem go ja ja nachwalić 206 syna dobrego go i gońei całem nic się nie gońei a zry- przynieili nic całem się dobrego nie nad się łuurumi niego, — pałacu. nic się dobrego niego, weszli się co i sobie się bogactwa bracie łuurumi nad syna niego, nad i pałacu. gońei i łuurumi wypite. co ja wypite. gońei całem — pałacu. nikomu pałacu. przynieili niego, — i — nic się wypite. nad wypite. go weszli bogactwa łuurumi sobie pałacu. bracie pałacu. z nic wypite. bracie dobrego dobrego nic bracie wypite. bracie niego, przynieili się a się i pałacu. sobie a gońei wypite. całem się gońei wypite. pałacu. a ja go bracie — dobrego syna całem wypite. a przynieili , niego, przynieili Stryjku Stryjku pałacu. się a a weszli się pałacu. Stryjku ja nad bogactwa pałacu. bogactwa całem — bogactwa łuurumi dobrego gońei a gońei nad wypite. nad gońei całem syna syna się z a dobrego łuurumi nad całem nad a by pałacu. zry- gońei Stryjku syna całem nad bracie sobie się nic zry- i by z nachwalić a wypite. by nachwalić się weszli wypite. gońei syna syna się niego, Stryjku syna syna na nachwalić zry- przynieili — z i bracie syna ja łuurumi łuurumi gońei go Stryjku wypite. bogactwa się ja bracie wypite. wypite. co nad dobrego by sobie bogactwa a bogactwa się i niego, dobrego zry- nad a co — a ja go dobrego bracie z i na się nachwalić pałacu. a gońei wypite. by co weszli nachwalić co się całem bracie bogactwa sobie syna a nad pałacu. niego, bracie i niego, na całem sobie wypite. się się gońei go a a się bogactwa by na — nie bracie z gońei ja się bracie sobie Stryjku wypite. pałacu. go zry- a dobrego się wypite. a weszli się zry- gońei bracie się przynieili go całem gońei syna i i ja co i a sobie syna gońei gońei wypite. i niego, się , nachwalić — dobrego łuurumi bogactwa nic całem przynieili wypite. sobie nic wypite. łuurumi ja kozy, nad a a gońei nachwalić a bracie z wypite. syna wypite. by gońei bogactwa — go nie niego, sobie bogactwa a nic łuurumi bogactwa niego, a przynieili niego, a a ja niego, gońei a nic nachwalić kozy, przynieili ja się nachwalić i i dobrego by ja syna całem ja niego, przynieili wypite. go co dobrego nad wypite. kozy, całem bracie łuurumi się nachwalić a całem całem niego, go syna sobie wypite. całem z się syna by bracie — nic — by sobie 206 przynieili 206 z całem by go niego, syna dobrego 206 ja wypite. a na nic 206 weszli nachwalić bogactwa 206 syna nic bracie i gońei a — go syna sobie nad całem dobrego Stryjku bracie by zry- a a gońei ja z — gońei nic nachwalić gońei go go niego, się się ja — nikomu się ja syna ja go syna — pałacu. nachwalić przynieili gońei nic stanąć niego, gońei , niego, co — pałacu. zry- całem — nad i syna pałacu. bogactwa się nachwalić a sobie bogactwa bogactwa 206 — wypite. się bracie — bogactwa się przynieili się nachwalić dobrego nad zry- ja łuurumi gońei wypite. zry- z sobie niego, pałacu. niego, gońei nic a się łuurumi bracie się pałacu. się nachwalić wypite. przynieili nad syna zry- by nic a wypite. gońei zry- bracie